Písma
Nauka a smlouvy 76


Oddíl 76

Vidění dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Hiramu ve státě Ohio 16. února 1832 (History of the Church, 1:245–252). Prorok v úvodu svého záznamu tohoto vidění napsal: „Po návratu z konference v Amherstu jsem pokračoval v překládání Písem. Z různých zjevení, jež byla přijata, bylo zřejmé, že mnoho důležitých bodů týkajících se spasení člověka bylo z Bible vyňato nebo ztraceno dříve, než byla sestavena. Jevilo se samozřejmým z pravd, které zbyly, že odměňuje-li Bůh každého podle skutků učiněných v těle, pojem ‚Nebe‘, jako odkaz na věčný domov Svatých, musí zahrnovati více království než jedno. V souladu s tím,… zatímco jsme překládali evangelium sv. Jana, já a starší Rigdon jsme viděli toto vidění.“ (History of the Church, 1:245.) Toto vidění bylo dáno poté, co Prorok přeložil Jana 5:29.

1–4, Pán je Bůh; 5–10, Tajemství království budou zjevena všem věrným; 11–17, Všichni vyjdou při vzkříšení spravedlných nebo nespravedlných; 18–24, Obyvatelé mnoha světů jsou syny a dcerami Bohu zplozenými skrze usmíření Ježíše Krista; 25–29, Anděl Boží padl a stal se ďáblem; 30–49, Synové zatracení budou trpěti věčným zatracením; všichni ostatní získávají určitý stupeň spasení; 50–70, Je popsána sláva a odměna oslavených bytostí v celestiálním království; 71–80, Jsou popsáni ti, kteří zdědí terestriální království; 81–113, Je vysvětlen stav lidí v telestiální, terestriální a celestiální slávě; 114–119, Věrní mohou viděti tajemství Božího království a porozuměti jim mocí Svatého Ducha.

1 aSlyšte, ó vy nebesa, a nakloň ucho, ó země, a radujte se, obyvatelé jejich, neboť Pán je bBůh a kromě něho není cžádného dSpasitele.

2 aVeliká je moudrost jeho, bpodivuhodné jsou cesty jeho a rozsah činů jeho nemůže nikdo odhaliti.

3 aZáměry jeho neselhávají, ani není nikoho, kdo může zadržeti ruku jeho.

4 Od věčnosti do věčnosti je atentýž a léta jeho nikdy bnepřestávají.

5 Neboť tak praví Pán – já, Pán, jsem amilosrdný a milostivý k těm, kdož se mne bbojí, a těší mne poctíti ty, kdož mi cslouží ve spravedlivosti a v pravdě do konce.

6 Veliká bude odměna jejich a věčná bude asláva jejich.

7 A jim azjevím všechna btajemství, ano, všechna skrytá tajemství království svého od dávných dnů, a pro věky, které přijdou, jim budu oznamovati dobrou libost vůle své ohledně všech věcí týkajících se království mého.

8 Ano, dokonce divy věčnosti budou znáti, a věci, které přijdou, jim ukáži, dokonce věci mnoha pokolení.

9 A amoudrost jejich bude veliká a bporozumění jejich bude sahati k nebi; a před nimi moudrost moudrých czahyne a porozumění rozvážných přijde vniveč.

10 Neboť aDuchem svým je bosvítím a cmocí svou jim oznámím tajemství vůle své – ano, dokonce ty věci, jež doko nevidělo ani ucho neslyšelo, jež dosud ani nevstoupily do srdce člověka.

11 My, Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon, jsouce av Duchu šestnáctého dne v únoru v roce našeho Pána jeden tisíc osm set třicet dva –

12 Mocí aDucha byly boči naše otevřeny a porozumění naše bylo osvíceno, abychom viděli věci Boží a porozuměli jim –

13 Dokonce těm věcem, jež byly od počátku, dříve než byl svět, byly ustanoveny Otcem skrze jeho Jednorozeného Syna, jenž byl v lůně Otcově již od apočátku;

14 O němž vydáváme svědectví; a svědectví, které vydáváme, je plnost evangelia Ježíše Krista, jenž je Syn, jehož jsme viděli a s nímž jsme ahovořili v nebeském bvidění.

15 Neboť zatímco jsme konali práci apřekládání, již nám Pán určil, došli jsme k dvacátému devátému verši páté kapitoly Janovy, který nám byl dán takto –

16 Hovoří o vzkříšení mrtvých, ohledně těch, kteří budou aslyšeti hlas bSyna Muže:

17 A vyjdou; ti, kteří činili adobro, ve bvzkříšení cspravedlných; a ti, kteří činili zlo, ve vzkříšení nespravedlných.

18 Nyní, toto způsobilo, že jsme se podivovali, neboť nám to bylo dáno Duchem.

19 A zatímco jsme ameditovali o těchto věcech, Pán se dotkl očí našeho porozumění a ony byly otevřeny a sláva Páně zářila kolem.

20 A my jsme spatřili aslávu Syna na bpravici cOtcově a přijali jsme z jeho plnosti;

21 A před jeho trůnem jsme viděli svaté aanděly a ty, kdož jsou bposvěceni, uctívající Boha a Beránka, kteří ho cuctívají na věky věků.

22 A nyní, po mnohých svědectvích, jež o něm byla dána, toto je asvědectví poslední ze všech, jež my o něm dáváme: Že on bžije!

23 Neboť jsme ho aviděli, vpravdě na pravici bBoží; a slyšeli jsme hlas vydávající svědectví, že je cJednorozeným Otcovým –

24 Že ajím a skrze něho a od něho bsvěty jsou a byly stvořeny a obyvatelé jejich jsou csyny a dcerami Bohu zplozenými.

25 A toto jsme viděli také, a vydáváme svědectví, že aanděl Boží, který měl pravomoc v přítomnosti Boží, který se vzbouřil proti Jednorozenému Synovi, jehož Otec miloval a jenž byl v lůně Otcově, byl svržen dolů z přítomnosti Boha a Syna,

26 A byl nazván Zatracení, neboť nebesa nad ním plakala – byl to aLucifer, syn jitra.

27 A hleděli jsme, a hle, on apadl! Padl, dokonce syn jitra!

28 A zatímco jsme byli ještě v Duchu, Pán nám přikázal, abychom to vidění zapsali; neboť jsme spatřili Satana, onoho starého ahada, a to bďábla, jenž se cvzbouřil proti Bohu a snažil se zmocniti se království našeho Boha a jeho Krista –

29 Pročež, vede aválku se svatými Božími a obkličuje je kolem dokola.

30 A my jsme viděli vidění ohledně utrpení těch, s nimiž vedl válku a které přemohl, neboť takto k nám přišel hlas Páně:

31 Tak praví Pán ohledně všech těch, kdož znají mou moc a byli učiněni podílníky jejími a strpěli skrze moc ďáblovu, aby byli apřemoženi a aby popřeli pravdu a vzdorovali moci mé –

32 To jsou ti, kteří jsou asyny bzatracení, o nichž pravím, že by pro ně bylo lépe, kdyby se byli nikdy nenarodili;

33 Neboť jsou nádobami hněvu, odsouzeni, aby trpěli hněvem Božím s ďáblem a s anděly jeho ve věčnosti;

34 O nichž jsem pravil, že není žádného aodpuštění v tomto světě, ani ve světě, který přijde –

35 Protože apopřeli Svatého Ducha přijavše ho a protože popřeli Jednorozeného Syna Otcova, bukřižovavše ho v sobě a uvodivše ho do veřejné potupy.

36 To jsou ti, již odejdou do ajezera ohně a síry s ďáblem a s anděly jeho –

37 A jediní, nad nimiž bude míti druhá asmrt jakoukoli moc;

38 Ano, vpravdě, ajediní, kteří nebudou vykoupeni v příhodném čase Páně po vytrpění hněvu jeho.

39 Neboť všichni ostatní budou avyvedeni bvzkříšením mrtvých skrze vítězství a slávu cBeránkovu, jenž byl zabit, jenž byl v lůně Otcově dříve, než světy byly učiněny.

40 A toto je aevangelium, radostné zvěsti, o nichž nám hlas z nebe vydal svědectví –

41 Že přišel na svět, a to Ježíš, aby byl aukřižován pro svět a aby bnesl hříchy csvěta a aby dposvětil svět a aby jej eočistil od veškeré nespravedlivosti;

42 Že skrze něho mohou býti aspaseni všichni, které Otec dal do moci jeho a učinil skrze něj;

43 Jenž oslavuje Otce a dává spasení všem dílům rukou svých, kromě těch synů zatracení, kteří popírají Syna poté, co ho Otec zjevil.

44 Pročež, dává spasení všem kromě nich – oni odejdou do anekončícího btrestu, což je nekonečný trest, což je věčný trest, aby vládli s cďáblem a s anděly jeho ve věčnosti, kde dčerv jejich neumírá a oheň není uhašen, což jsou muka jejich –

45 A akonec toho, ani místo toho, ani muka jejich žádný člověk nezná;

46 Ani to nebylo zjeveno, ani není, ani nebude zjeveno člověku, kromě těch, kdož jsou učiněni podílníky toho;

47 Nicméně, já, Pán, to ukazuji ve vidění mnohým, ale okamžitě je opět uzavírám;

48 Pročež, konci, šířce, výšce, ahloubce a bídě toho oni nerozumějí, ani žádný člověk kromě těch, již jsou bustanoveni k tomuto odsouzení.

49 A my jsme slyšeli hlas řkoucí: Zapište toto vidění, neboť hle, toto je konec vidění o utrpení bezbožných.

50 A opět, my vydáváme svědectví – neboť jsme viděli a slyšeli, a toto je asvědectví o evangeliu Kristovu ohledně těch, kdož vyjdou ve bvzkříšení spravedlných –

51 To jsou ti, kdož přijali svědectví o Ježíšovi a auvěřili ve jméno jeho a byli bpokřtěni podle czpůsobu pohřbení jeho, jsouce dpohřbeni do vody ve jménu jeho, a to podle přikázání, jež on dal –

52 Aby zachováváním přikázání mohli býti aomyti a bočištěni od všech hříchů svých a mohli obdržeti Svatého Ducha vkládáním crukou toho, kdo je dvysvěcen a zpečetěn k této emoci;

53 A kdož přemáhají vírou a jsou azpečetěni bSvatým Duchem zaslíbení, kterého Otec vylévá na všechny ty, kdož jsou spravedlní a pravdiví.

54 To jsou ti, kdož jsou církví aPrvorozeného.

55 To jsou ti, do jejichž rukou dal Otec avšechny věci –

56 To jsou ti, kdož jsou akněží a králové, kdož přijali z plnosti jeho a ze slávy jeho;

57 A jsou akněží Nejvyššího podle řádu Melchisedechova, jenž byl podle řádu bEnochova, jenž byl podle cřádu Jednorozeného Syna.

58 Pročež, jak je psáno, oni jsou abohové, a to bsynové cBoží –

59 Pročež, avšechny věci jsou jejich, ať život, nebo smrt, nebo věci přítomné, nebo věci, které přijdou, všechny jsou jejich a oni jsou Kristovi a Kristus je Boha.

60 A oni apřemohou všechny věci.

61 Pročež, nechť žádný člověk aneoslavuje člověka, ale místo toho nechť boslavuje Boha, jenž cpodrobí všechny nepřátele pod nohy své.

62 Tito budou adlítibpřítomnosti Boha a jeho Krista na věky věků.

63 Toto jsou ati, které přivede s sebou, až bude bpřicházeti v oblacích nebes, aby cvládl na zemi nad lidem svým.

64 Toto jsou ti, kdož budou míti podíl na aprvním vzkříšení.

65 Toto jsou ti, kdož vyjdou ve avzkříšení spravedlných.

66 Toto jsou ti, kdož přicházejí na ahoru bSion a do města Boha živého, nebeského místa nejsvatějšího ze všech.

67 Toto jsou ti, kdož přicházejí k nespočetnému zástupu andělů, k všeobecnému shromáždění a církvi aEnocha a bPrvorozeného.

68 Toto jsou ti, jejichž jména jsou azapsána v nebesích, kde Bůh a Kristus jsou bsoudcem všech.

69 Toto jsou ti, kdož jsou aspravedlní lidé, učinění bdokonalými skrze Ježíše, prostředníka nové csmlouvy, jenž vykonal toto dokonalé dusmíření skrze prolití své vlastní ekrve.

70 Toto jsou ti, jejichž tělo je acelestiální, jejichž bsláva je slávou cslunce, vpravdě slávou Boha, nejvyššího ze všech, o jehož slávě je psáno, že je pro ni příznačná sláva slunce na obloze.

71 A opět, viděli jsme aterestriální svět, a vizte a hleďte, toto jsou ti, kdož jsou z terestriálních, jejichž sláva se liší od slávy církve Prvorozeného, která obdržela plnost Otcovu, tak jak se bměsíc liší od slunce na obloze.

72 Vizte, toto jsou ti, kdož zemřeli abez bzákona;

73 A také ti, kdož jsou aduchové lidí držení ve bvězení, které Syn navštívil a jimž ckázal devangelium, aby mohli býti souzeni podle lidí v těle;

74 Kdož nepřijali asvědectví o Ježíšovi v těle, ale potom je přijali.

75 Toto jsou ti, kdož jsou úctyhodní lidé země, kdož byli zaslepeni vychytralostí lidí.

76 Toto jsou ti, kdož přijímají ze slávy jeho, ale ne z plnosti jeho.

77 Toto jsou ti, kdož přijímají z přítomnosti Synovy, ale ne z plnosti Otcovy.

78 Pročež, jsou atělem terestriálním, a ne tělem celestiálním a liší se ve slávě jako se měsíc liší od slunce.

79 Toto jsou ti, kdož nejsou audatní ve svědectví o Ježíšovi; pročež, nezískávají korunu nad královstvím našeho Boha.

80 A nyní, toto je konec vidění, které jsme viděli o terestriálních, jež nám Pán přikázal napsati, zatímco jsme ještě byli v Duchu.

81 A opět, viděli jsme slávu atelestiálních, kterážto sláva je slávou menší, tak jak se sláva hvězd liší od slávy měsíce na obloze.

82 Toto jsou ti, kdož nepřijali evangelium Kristovo, ani asvědectví o Ježíšovi.

83 Toto jsou ti, kdož nepopírají Svatého Ducha.

84 Toto jsou ti, kdož jsou svrženi dolů do apekla.

85 Toto jsou ti, kdož nebudou vykoupeni od aďábla před bposledním vzkříšením, dokud Pán, a to Kristus cBeránek, nedokončí dílo své.

86 Toto jsou ti, kdož nepřijímají z plnosti jeho ve věčném světě, ale ze Svatého Ducha skrze přisluhování terestriálních;

87 A terestriální skrze apřisluhování celestiálních.

88 A také telestiální to přijímají z přisluhování andělů, kteří jsou určeni, aby jim sloužili, neboli kteří jsou určeni, aby pro ně byli sloužícími duchy; neboť oni budou dědici spasení.

89 A tak jsme viděli v nebeském vidění slávu telestiálních, jež přesahuje veškeré chápání;

90 A žádný člověk to nezná kromě toho, jemuž to Bůh zjevil.

91 A tak jsme viděli slávu terestriálních, která vyniká ve všech věcech nad slávu telestiálních, a to ve slávě a v moci a v síle a v panství.

92 A tak jsme viděli slávu celestiálních, která vyniká ve všech věcech – kde Bůh, vpravdě Otec, vládne na trůnu svém na věky věků;

93 Před jehož trůnem se vše sklání v pokorné aúctě a vzdává mu slávu na věky věků.

94 Ti, kdož dlí v apřítomnosti jeho, jsou církví bPrvorozeného; a oni vidí, jak jsou viděni, a cpoznávají, jak jsou poznáváni, přijavše z plnosti jeho a z dmilosti jeho;

95 A on je činí arovnými v moci a v síle a v panství.

96 A sláva celestiálních je jedna, tak jako sláva aslunce je jedna.

97 A sláva terestriálních je jedna, tak jako sláva měsíce je jedna.

98 A sláva telestiálních je jedna, tak jako sláva hvězd je jedna; neboť jako se jedna hvězda liší od druhé hvězdy ve slávě, právě tak se liší jeden od druhého ve slávě v telestiálním světě;

99 Neboť toto jsou ti, kdož jsou aPavlovi a Apollovi a Petrovi.

100 Toto jsou ti, kdož říkají, že někteří jsou jednoho a někteří druhého – někteří Kristovi a někteří Janovi a někteří Mojžíšovi a někteří Eliasovi a někteří Ezaiášovi a někteří Izaiášovi a někteří Enochovi;

101 Ale nepřijali evangelium, ani svědectví o Ježíšovi, ani proroky, ani avěčnou smlouvu.

102 A konečně, toto jsou ti, kdož nebudou shromážděni se svatými, aby byli auchopeni a vyzdviženi k bcírkvi Prvorozeného a přijati do oblaku.

103 Toto jsou ati, kdož jsou blháři a kouzelníci a ccizoložníci a smilníci a kdokoli, kdo miluje a činí lež.

104 Toto jsou ti, kdož trpí ahněvem Božím na zemi.

105 Toto jsou ti, kdož trpí aodplatou věčného ohně.

106 Toto jsou ti, kdož jsou svrženi do apekla a btrpí hněvem cVšemohoucího Boha až do dplnosti časů, kdy Kristus epodrobí všechny nepřátele pod nohy své a uvede v fdokonalost dílo své;

107 Kdy předá království a předloží ho Otci bez poskvrny řka: Já jsem přemohl a ašlapal jsem bvinný lis sám, a to vinný lis prudkosti hněvu Všemohoucího Boha.

108 Pak bude korunován korunou slávy své, aby seděl na atrůnu moci své a vládl na věky věků.

109 Ale vizte a hleďte, viděli jsme slávu a obyvatele telestiálního světa, že byli tak nespočetní, jako hvězdy na obloze nebeské nebo jako písek na břehu mořském;

110 A slyšeli jsme hlas Páně řkoucí: Tito všichni skloní koleno a každý jazyk avyzná toho, jenž sedí na trůně na věky věků;

111 Neboť budou souzeni podle skutků svých, a každý člověk obdrží podle svých vlastních askutků, své vlastní panství, v bpříbytcích, které jsou připraveny;

112 A budou služebníky Nejvyššího; ale tam, akde bdlí Bůh a Kristus, nemohou přijíti, světy bez konce.

113 Toto je konec vidění, jež jsme viděli, jež nám bylo přikázáno napsati, zatímco jsme byli ještě v Duchu.

114 Ale aveliká a podivuhodná jsou díla Páně a btajemství království jeho, jež nám ukázal, jež přesahují veškeré chápání ve slávě a v síle a v panství;

115 Kteréžto nám přikázal, že nemáme psáti, zatímco jsme ještě byli v Duchu, a člověku není adovoleno je vysloviti;

116 Ani člověk není aschopen je oznámiti, neboť ona mohou býti viděna a bpochopena pouze mocí Svatého Ducha, jehož Bůh uděluje těm, kteří jej milují a očišťují se před ním;

117 Kterým uděluje tuto výsadu, aby uviděli a poznali sami;

118 Aby skrze moc a projev Ducha, zatímco jsou v těle, mohli býti schopni snésti přítomnost jeho ve světě slávy.

119 A Bohu a Beránku buď sláva a čest a panství na věky věků. Amen.