Писания
Учение и Завети 76


Раздел 76

Видение, дадено на Джозеф Смит, Пророка, и Сидни Ригдън в Хайръм, щата Охайо, на 16 февруари 1832 г. (History of the Church, 1:245–252). Като предисловие към това видение, Пророкът пише: “След завръщането ми от конференцията в Амхърст аз продължих с превода на Писанията. От различните откровения, които бяха получени, беше очевидно, че много важни моменти относно спасението на човека са били отнети от Библията или са били загубени преди тя да бъде съставена. От истините, които бяха останали, изглеждаше ясно от само себе си, че ако Бог възнаграждава всеки според делата му в плътта, то терминът “небеса”, отнасящ се до вечния дом на светиите, трябва да съдържа повече от едно царство. В съгласие с това, … докато превеждахме евангелието на Св. Иоана, аз самият и старейшина Ригдън видяхме следното видение” (History of the Church, 1:245). Това видение е било дадено, след като Пророкът превежда Иоана 5:29.

1–4, Господ е Бог; 5–10, Тайнствата на царството ще бъдат разкрити на всички, които са верни; 11–17, Всички ще излязат във възкресението на праведните или на неправедните; 18–24, Жителите на много светове са родни синове и дъщери Божии чрез единението на Исус Христос; 25–29, Един ангел Божий падна и стана дяволът; 30–49, Синовете на погибелта изстрадват вечно проклятие, всички останали получават спасение в някаква степен; 50–70, Описват се славата и наградата на възвисените в селестиалното царство;71–80, Описват се и онези, които ще наследят терестриалното царство; 81–113, Обяснява се състоянието на тези в телестиалната, терестриалната и селестиалната слава; 114–119, Верните може да видят и да разберат тайнствата на царството Божие чрез силата на Светия Дух.

1 аЧуйте, о вие, небеса, и дай ухо, о, земьо, и радвайте се вие, жители техни, защото Господ е бБог и вняма друг гСпасител, освен Него.

2 аВелика е Неговата мъдрост и бчудни са пътищата Му, и широтата на постъпките Му никой не може да открие.

3 Неговите ацели не пропадат, нито пък има някой, който може да спре ръката Му.

4 От вечност до вечност Той е асъщият и годините Му никога не бсвършват.

5 Защото тъй казва Господ: Аз, Господ, съм амилостив и благ към онези, които се ббоят от Мен и се радвам да почитам онези, които Ми вслужат в праведност и в истина до края.

6 Велика ще бъде тяхната награда и вечна ще бъде аславата им.

7 И на тях ще аоткрия Аз всички бтайнства, да, всички скрити тайнства на Моето царство от древни дни, и за идни времена, и ще им сторя Аз знайно благоволението на Моята воля за всички неща, отнасящи се до царството Ми.

8 Да, тъкмо изумленията на вечността ще узнаят те и идните неща ще им покажа Аз, тъкмо нещата на много поколения.

9 И амъдростта им ще бъде велика, и бразумът им ще стигне небесата, и пред тях мъдростта на мъдрите ще впогине, и разумът на разумните ще се сведе до нищо.

10 Защото с аДуха Си Аз ще ги бпросветля и чрез всилата Си ще им сторя знайни тайните на Моята воля, да, тъкмо онези неща, които гоко не е виждало, нито ухо е чувало, нито някога са влизали в сърцето на човек.

11 Ние, Джозеф Смит-младши и Сидни Ригдън, бидейки ав Духа, на шестнадесетия ден на февруари през годината на Нашия Господ хиляда осемстотин тридесет и втора,

12 чрез силата на аДуха нашите бочи се отвориха и разумът ни се просветли, тъй че да видим и разберем Божиите неща,

13 тъкмо онези неща, които бяха от началото, преди светът да бъде, които бяха постановени от Отца чрез Единородния Му Син, Който беше в лоното на Отца тъкмо от аначалото,

14 за Когото ние даваме свидетелство и свидетелството, което даваме, е пълнотата на евангелието на Исус Христос, Който е Синът, Когото ние видяхме и с Когото ние аразговаряхме в небесното бвидение.

15 Защото докато вършехме работата по апревода, която Господ ни беше назначил, ние стигнахме до двадесет и деветия стих от петата глава на Иоана, който ни беше даден, както следва,

16 говорейки за възкресението на мъртвите и относно онези, които ще ачуят гласа на бСина Човешки:

17 И тези, които са вършили адобро, ще излязат във бвъзкресението на вправедните, а тези, които са вършили зло — във възкресението на неправедните.

18 Сега, това ни накара да се почудим, защото ни беше дадено от Духа.

19 И докато аразмишлявахме върху тези неща, Господ се докосна до очите на разума ни и те се отвориха, и славата Господна засия наоколо.

20 И съзряхме аславата на Сина от бдясната страна на вОтца, и получихме от пълнотата Му;

21 и видяхме светите аангели и онези, които са босветени пред престола Му, да се покланят на Бога и на Агнеца, които Му се впокланят во веки веков.

22 И сега, след многото свидетелства, които са били дадени за Него, това е асвидетелството, последното от всички, което ние даваме за Него: Той бживее!

23 Защото ние Го авидяхме, тъкмо от дясната страна на бБога и чухме гласа, който дава свидетелство, че Той е вЕдинородният на Отца,

24 че чрез аНего, и посредством Него, и от Него бсветовете съществуват и бяха създадени, и че жителите им са родни всинове и дъщери Божии.

25 И видяхме също и това, и даваме свидетелство, че един аангел Божий, който беше на власт в присъствието Божие, който се разбунтува против Единородния Син, Когото Отец обичаше и Който беше в лоното на Отца, беше низвергнат от присъствието на Бога и на Сина,

26 и бе наречен Погибел, защото небесата плакаха за него; той беше аЛуцифер, един син на зората.

27 И ние видяхме, и ето, той ападна! Падна, тъкмо един син на зората!

28 И докато ние бяхме все още в Духа, Господ ни заповяда, че трябва да запишем видението; защото видяхме Сатана, онази старовременна азмия, тъкмо бдяволът, който се вразбунтува против Бога и потърси да отнеме царството на нашия Бог и Неговия Христос,

29 поради което той авоюва със светиите Божии и ги обкръжава.

30 И ние видяхме видение за страданията на онези, с които той воюваше и които надви, защото тъй дойде към нас гласът Господен:

31 Тъй казва Господ относно всички онези, които познават силата Ми и са били направени участници в нея, но се оставиха чрез силата на дявола да бъдат анадвити, и да отрекат истината, и да Ми се противят.

32 Те са тези, които са асиновете на бпогибелта, за които Аз казвам, че щеше да е по-добре за тях никога да не бяха се раждали.

33 Защото те са съсъди на гнева, обречени да изстрадат гнева Божий във вечността, заедно с дявола и ангелите му,

34 за които Аз съм казал, че няма апрошка нито в този свят, нито в идния свят:

35 аотреклите Светия Дух, след като са Го били получили, и отреклите Единородния Син на Отца, бразпъвайки Го в себе си, излагайки Го на открито посрамване.

36 Те са, които ще отидат в аезерото от огън и жупел с дявола и неговите ангели

37 и единствените, над които втората асмърт ще има някаква сила,

38 да, наистина аединствените, които не ще бъдат изкупени в определеното от Господа време след страданията от Неговия гняв.

39 Защото всички останали ще бъдат аизведени чрез бвъзкресението на мъртвите, чрез тържеството и славата на вАгнеца, Който беше убит, Който беше в лоното на Отца преди световете да бъдат създадени.

40 И това е аЕвангелието, благовестието, за което гласът от небесата ни даде свидетелство,

41 че Той дойде в света, тъкмо Исус, за да бъде аразпнат заради света и за да бпонесе греховете на всвета, и за да госвети света, и да го дочисти от всичката неправедност;

42 та чрез Него да бъдат аспасени всички, които Отец беше поставил във властта Му и беше създал чрез Него,

43 Който прославя Отца и спасява всички творения на ръцете Му, с изключение на онези синове на погибелта, които отричат Сина, след като Отец Го е разкрил.

44 Затова Той спасява всички с изключение на тях; те ще отидат във авечното бнаказание, което е безкрайно наказание, което е безконечно наказание, за да царуват с вдявола и ангелите му във вечността, където гчервеят им не умира и огънят не угасва, което е тяхното мъчение,

45 и нито акрая му, нито мястото му, нито тяхното мъчение някой човек познава;

46 нито това е било разкрито, нито е, нито ще бъде разкрито на човек, а само на онези, които ще бъдат сторени участници в него;

47 при все това, Аз, Господ, го показвам във видение на мнозина, но веднага го затварям отново,

48 ето защо, нито те, нито някой човек разбира края, ширината, височината, адълбочината и окаянието му, с изключение на онези, които са бпоставени в това восъждане.

49 И ние чухме гласа да казва: Запишете видението, защото ето, това е краят на видението за страданията на безбожните.

50 И ние даваме свидетелство отново, защото видяхме и чухме, и това е асвидетелството за евангелието Христово относно онези, които ще излязат във бвъзкресението на праведните.

51 Те са онези, които приеха свидетелството на Исус и аповярваха в Неговото име, и бяха бкръстени по вначина на погребението Му, като бяха изцяло гпотопени във водата в Негово име, и това според заповедта, която Той беше дал,

52 че чрез спазване на заповедите те могат да бъдат аумити и бочистени от всичките си грехове, и да приемат Светия Дух чрез полагане на връце от онези, които са гпоставени и запечатани в тази двласт,

53 и които надвиват чрез вяра и са азапечатани със бСветия Дух на обещанието, Който Отец излива над всички онези, които са праведни и истинни.

54 Те са онези, които са църквата на аПървородния.

55 Те са онези, в чиито ръце Отец е дал авсички неща.

56 Те са онези, които са асвещеници и царе, които са получили от пълнотата Му и от славата Му;

57 и са асвещеници на Всевишния според реда на Мелхиседек, който беше според реда на бЕнох, който беше според вреда на Единородния Син.

58 Затова, както е писано, те са абогове, тъкмо бсиновете вБожии.

59 Затова авсичко е тяхно, било то животът или смъртта, или нещата от настоящето, или идните неща, всички те са техни и те са Христови, а Христос е Божий.

60 И те ще анадвият всичко.

61 Затова нека човек да не се ахвали с човек, но по-скоро нека се бхвали с Бога, Който ще впокори всички врагове под нозете Си.

62 Те ще аживеят в бприсъствието иа Бог и на Неговия Христос во веки веков.

63 Те са аонези, които Той ще доведе със Себе си, когато бдойде сред небесни облаци да вцарува на земята сред людете Си.

64 Те са онези, които ще имат дял в апървото възкресение.

65 Те са онези, които ще излязат във авъзкресението на праведните.

66 Те са онези, които са дошли до ахълма бСион и до града на живия Бог, небесното място, най-святото от всички.

67 Те са онези, които са дошли при една безбройна дружина от ангели, при общия събор и църквата на аЕнох и на бПървородния.

68 Те са онези, чиито имена са азаписани в небесата, където Бог и Христос са бсъдии над всички.

69 Те са онези, които са аправедни човеци, бусъвършенствани чрез Исус, Посредника на новия взавет, Който извърши това съвършено гединение чрез проливането на собствената Си дкръв.

70 Те са онези, чиито тела са аселестиални, чиято бслава е тази на вслънцето, тъкмо славата на Бог, най-висшата от всички, за чиято слава е писано, че наподобява слънцето на небосвода.

71 И отново, ние видяхме и атерестриалния свят, и ето вижте, те са онези, които са от терестриалния, чиято слава се различава от тази на църквата на Първородния, които са приели пълнотата на Отца, тъкмо както тази на блуната се различава от слънцето на небосвода.

72 Ето, те са онези, които умряха абез бзакон,

73 и също онези, които са адуховете на човеци, държани в бтъмница, които Синът посети, и им впроповядваше гевангелието, та да могат да бъдат съдени като човеците в плътта;

74 които не приеха асвидетелството на Исус в плътта, а го приеха след това.

75 Те са онези, които са почитани хора на земята, които бяха заслепени от лукавството на човеците.

76 Те са онези, които получават от славата Му, но не от пълнотата Му.

77 Те са онези, които получават от присъствието на Сина, но не от пълнотата на Отца.

78 Затова са атела терестриални, а не тела селестиални и се различават по слава, както луната се различава от слънцето.

79 Те са онези, които не са адоблестни в свидетелството за Исус; затова те не придобиват венеца за царството на нашия Бог.

80 И сега, това е краят на видението, което ние видяхме за терестриалното, което Господ ни заповяда да запишем, докато бяхме все още в Духа.

81 И отново, ние видяхме славата на ателестиалното, чиято слава е тази на по-малко царство, тъкмо както славата на звездите се различава от славата на луната на небосвода.

82 Те са онези, които не приеха евангелието Христово, нито асвидетелството на Исус.

83 Те са онези, които не отричат Светия Дух.

84 Те са онези, които са низвергнати в апъкъла.

85 Те са онези, които не ще бъдат изкупени от адявола до бпоследното възкресение, докато Господ, тъкмо Христос вАгнецът, не завърши делото Си.

86 Те са онези, които не получават от пълнотата Му във вечния свят, а от Светия Дух чрез служение от терестриалния свят;

87 а терестриалния — чрез аслужение от селестиалния.

88 И също, телестиалният го получава от служението на ангели, които са назначени да им служат, или които са назначени да бъдат служещи духове за тях, защото те ще бъдат наследници на спасението.

89 И тъй, ние видяхме в небесното видение славата на телестиалния свят, която надминава всяка представа.

90 И никой човек не я познава, освен този, на когото Бог я е разкрил.

91 И тъй, ние видяхме славата на терестриалния свят, която превъзхожда във всички неща славата на телестиалния, тъкмо в слава, и в сила, и в мощ, и в господство.

92 И тъй, ние видяхме славата на селестиалния свят, която превъзхожда всички неща — където Бог, тъкмо Отец, царува на престола Си во веки веков;

93 пред Чийто престол със смирено аблагоговение се прекланят всички и Му отдават слава во веки веков.

94 Тези, които живеят в Неговото априсъствие, са църквата на бПървородния; и те виждат както са виждани, и взнаят както са познавани, след като са получили от пълнотата Му и от гблагодатта Му;

95 И Той ги прави аравни по сила и по мощ, и по господство.

96 И славата на селестиалния свят е единствена, тъкмо както е единствена и славата на аслънцето.

97 И славата на терестриалния свят е единствена, тъкмо както е единствена и славата на луната.

98 И славата на телестиалния свят е единствена, тъкмо както е единствена славата на звездите; защото тъй както една звезда се различава от друга звезда по слава, тъкмо тъй се различават едно нещо от друго по слава в телестиалния свят.

99 Защото те са онези, които са на аПавла и на Аполоса, и на Кифа.

100 Те са онези, които казват, че има някои на едного, а някои — на другиго; някои на Христос и някои на Иоан, и някои на Моисей, и някои на Илияс, и някои на Есаяс, и някои на Исаия, и някои на Енох,

101 но не приеха евангелието, нито свидетелството на Исус, нито пророците, нито авечния завет.

102 И най-накрая, те всички са онези, които няма да бъдат събрани със светиите, за да бъдат авдигнати в бцърквата на Първородния и приети в облака.

103 Те са аонези, които са блъжци и чародейци, и впрелюбодейци, и блудници, и всеки, който обича и върши лъжа.

104 Те са онези, които понасят агнева Божий на земята.

105 Те са онези, които ще понасят аотмъщението на вечния огън.

106 Те са онези, които са хвърлени долу в апъкъла и бизстрадват гнева на вВсемогъщия Бог до гпълнотата на времената, когато Христос ще е дпокорил под нозете Си всички врагове и ще е еусъвършенствал делото Си;

107 когато Той ще предаде царството и ще го представи на Отца неопетнено, казвайки: Аз надвих и сам астъпках блина, тъкмо лина на свирепия гняв на Бога Всемогъщи.

108 Тогава Той ще бъде увенчан с венеца на славата Си, за да седне на апрестола на силата Си, за да царува во веки веков.

109 Но ето, вижте, ние видяхме славата и обитателите на телестиалния свят, че те бяха толкова безбройни, колкото звездите в небесния простор, или колкото песъчинките по морския бряг;

110 и чухме гласа Господен да казва: Всички тези ще коленичат и всеки език ще аизповяда на Този, Който седи на престола во веки веков;

111 защото те ще бъдат съдени според делата им и всеки човек ще получи според аделата си свое собствено владение в бобиталищата, които са приготвени.

112 И те ще бъдат служители на Всевишния, но атам, където бживеят Бог и Христос, те не могат да дойдат до вечни времена.

113 Това е краят на видението, което ние видяхме, което ни бе заповядано да запишем, докато бяхме все още в Духа.

114 Но авелики и чудни са делата Господни и бтайнствата на Неговото царство, които Той ни показа и които надминават всякаква представа по слава и по могъщество, и по господство,

115 които Той ни заповяда, че не трябва да записваме, докато бяхме все още в Духа, и които на човека не е апозволено да изговаря,

116 нито пък човек е аспособен да ги прави знайни, защото те могат само да бъдат видяни и бразбрани чрез силата на Светия Дух, Който Бог дава на онези, които Го обичат и се пречистват пред Него,

117 на които Той дава това преимущество да виждат и да знаят самите те,

118 че чрез силата и проявлението на Духа те да са в състояние да понесат присъствието Му в света на славата, докато са в плътта.

119 И нека бъде слава и чест, и господство на Бога и Агнеца во веки веков. Амин.