Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 76
hoko

Vahe 76

Ko ha meʻa-hā-mai naʻe foaki kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Hailame, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 16 Fēpueli 1832 (History of the Church, 1:245–252). ʻI heʻene talamuʻaki ki he lekooti ʻo kau ki he meʻa-hā-mai ko ʻení, naʻe tohi ai ʻe he Palōfitá ʻo pehē: “ʻI heʻeku foki mai mei he konifelenisi ʻi ʻEmihēsití, naʻe hoko atu leva ʻa ʻeku liliu ʻo e ngaahi Tohi Folofolá. Naʻe mahino mei he ngaahi fakahā kehekehe kuo ʻosi maʻú, kuo toʻo mei he Tohi Tapú ha ngaahi tefito mahuʻinga lahi ʻoku kau ki he fakamoʻuiʻi ʻo e tangatá, pe kuo mole ia ki muʻa pea toki fakatahatahaʻí. Naʻe hā mahino lelei mei he ngaahi moʻoni naʻe toé, kapau ʻoku totongi ʻe he ʻOtuá ki he kakai kotoa pē ʻo fakatatau ki he ngaahi ngāue kuo fai ʻi he sinó kuo pau ke kau ʻi he lea ‘Hēvaní,’ ʻa ia ʻoku ʻuhinga ki he ʻapi taʻengata ʻo e kau Māʻoniʻoní, ha ngaahi puleʻanga lahi ange ʻi he puleʻanga pē ʻe tahá. Ko ia, … ʻi he lolotonga hono liliu ʻo e Kosipeli ʻa Sioné, naʻá ku mamata ai mo ʻEletā Likitoni ki he meʻa-hā-mai ko ʻení” (History of the Church, 1:245). Naʻe hili hono liliu ʻe he Palōfita ʻa e Sione 5:29 pea fakahā mai ai ʻa e meʻa-hā-mai ko ʻení.

1–4, Ko e ʻOtuá ʻa e ʻEikí; 5–10, ʻE fakahā mai ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻangá ki he kau tui faivelenga kotoa pē; 11–17, ʻE toe tuʻu hake kotoa pē ʻi he toetuʻu ʻa e kau angatonú pe ko e kau taʻe-angatonú; 18–24, Ko e kakai kotoa pē ʻoku nau nofoʻi ʻa e ngaahi maama ʻa ia ʻoku lahi, ko e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine ʻa kinautolu kuo fanauʻi ki he ʻOtuá tuʻunga ʻi he fakalelei ʻa Sīsū Kalaisí; 25–29, Naʻe tō ha ʻāngelo ʻa e ʻOtuá ʻo hoko ko e tēvoló; 30–49, ʻE mamahi ʻa e ngaahi foha ʻo e malaʻiá ʻi ha malaʻia taʻengata; ka ko kinautolu kotoa ʻoku toé te nau maʻu ha tuʻunga ʻo e fakamoʻuí; 50–70, ʻOku fakamatalaʻi mai ʻa e nāunau mo e totongi ʻa kinautolu ʻoku hakeakiʻí ʻi he puleʻanga fakasilesitialé; 71–80, ʻOku fakamatalaʻi mai ʻa kinautolu te nau maʻu ʻa e puleʻanga fakatelesitialé; 81–113, ʻOku fakamatalaʻi mai ʻa e tuʻunga ʻo kinautolu ʻi he nāunau fakatilesitialé, fakatelesitialé, mo e fakasilesitialé; 114–119, ʻE lava ʻa e kau tui faivelengá ʻo mamata mo ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní.

1 aFanongo mai, ʻa kimoutolu ʻa e ngaahi langí, pea fakafanongo mai ʻa e telingá, ʻe māmani, pea fiefia ʻa kimoutolu ʻa hono kakaí, he ko e bʻOtuá ʻa e ʻEikí, pea ʻoku cʻikai ha toe dFakamoʻui ka ko ia pē.

2 ʻOku alahi ʻa hono potó, ʻoku bfakaofo ʻa hono ngaahi halá, pea ʻoku ʻikai lava ke ʻiloʻi ʻe ha taha ʻa hono lahi ʻo ʻene ngaahi ngāué.

3 ʻOku ʻikai ke taʻehoko ʻa hono ngaahi afinangaló, pea ʻoku ʻikai foki ke ʻi ai ha taha ʻokú ne lava ʻo taʻofi ʻa hono toʻukupú.

4 ʻOkú ne atatau mei he taʻengatá ki he taʻengatá, pea ʻoku ʻikai ke bngata ʻa hono ngaahi taʻú.

5 He ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí—ko au, ko e ʻEiki ʻoku ou aʻaloʻofa mo angalelei kiate kinautolu ʻoku bmanavahē kiate aú, peá u fiefia ke fakalāngilangiʻi ʻa kinautolu ʻoku ctauhi kiate au ʻi he māʻoniʻoní pea ʻi he moʻoní ʻo aʻu ki he ngataʻangá.

6 ʻE lahi ʻa ʻenau totongí pea taʻengata ʻa honau anāunaú.

7 Pea te u afakahā kiate kinautolu ʻa e ngaahi bmeʻa lilo kotoa pē, ʻio, ʻa e ngaahi meʻa lilo fufū kotoa pē ʻo hoku puleʻangá mei he ngaahi ʻaho ʻi muʻá, pea fai atu ki he ngaahi kuonga ʻamuí, te u fakahā kiate kinautolu ʻa e angaʻofa ʻo hoku lotó ʻo kau ki he ngaahi meʻa kotoa pē ʻo hoku puleʻangá.

8 ʻIo, naʻa mo e ngaahi meʻa fakaofo ʻo e taʻengatá te nau ʻiloʻi ia, pea te u fakahā kiate kinautolu ʻa e ngaahi meʻa ʻe hoko, ʻio naʻa mo e ngaahi meʻa ʻo e ngaahi toʻu tangata lahi.

9 Pea ʻe lahi ʻa honau apotó, pea ʻe aʻu ki he langí ʻa ʻenau bʻilo meʻá; pea ʻe cʻauha ʻi honau ʻaó ʻa e poto ʻo e kau potó, pea ʻe hoko ʻo taʻeʻaonga ʻa e ʻiloʻilo ʻa e kakai anga-fakapotopotó.

10 He te u afakamaama ʻa kinautolu ʻaki hoku bLaumālié, pea te u fakahā kiate kinautolu ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻo hoku lotó ʻaki hoku cmālohí—ʻio, naʻa mo e ngaahi meʻa ʻoku teʻeki ai ke mamata ki ai ha dmata, pe fanongo ki ai ha telinga, pe hū ki he loto ʻo e tangatá.

11 Ko kimaua ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo Sitenei Likitoni, ne ma aʻi he Laumālié ʻi he ʻaho hono hongofulu mā ono ʻo Fēpuelí, ʻi hono taha afe valungeau tolungofulu mā ua ʻo e taʻu ʻo hotau ʻEikí—

12 Naʻe fakaʻā homa amatá ʻi he mālohi ʻo e bLaumālié, pea naʻe fakamaama ʻa homa ʻatamaí, koeʻuhí ke ma mamata pea mahino kiate kimaua ʻa e ngaahi meʻa ʻa e ʻOtuá—

13 ʻIo ʻa e ngaahi meʻa ko ia naʻe ʻi ai talu mei he kamataʻangá ʻi he teʻeki ai ke ʻi ai ʻa māmani, ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ʻe he Tamaí, ʻi hono ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú, ʻa ia naʻe ʻi he fatafata ʻo e Tamaí, ʻio talu mei he akamataʻangá;

14 ʻA ia ʻokú ma fakamoʻoni ki ai; pea ko e fakamoʻoni ʻokú ma faí ko hono kakato ia ʻo e ongoongolelei ʻa Sīsū Kalaisí, ʻa ia ko e ʻAló, ʻa ia naʻá ma mamata ki ai peá ma afefolofolai mo ia ʻi he bmeʻa-hā-mai fakalangí.

15 He naʻe lolotonga ʻema fai ʻa e ngāue ʻo e aliliu leá, ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ʻe he ʻEikí ke ma faí, peá ma hoko ai ki hono uofulu mā hiva ʻo e vēsí ʻo e vahe nima ʻo e tohi ʻa Sioné, ʻa ia naʻe peheni hono foaki mai ia kiate kimauá:

16 Ko e lau ki he toetuʻu ʻo e maté, ʻo kau kiate kinautolu ʻe afanongo ki he leʻo ʻo e bFoha ʻo e Tangatá:

17 Pea te nau ʻalu atu; ʻa kinautolu kuo afaileleí, ʻi he btoetuʻu ʻa e kau cangatonú; mo kinautolu naʻe faikoví, ʻi he toetuʻu ʻo e kau taʻe-angatonú—

18 Ko ʻeni naʻe langaki ʻe he meʻá ni ke ma fakatumutumu, he naʻe foaki mai ia kiate kimaua ʻe he Laumālié.

19 Pea lolotonga ʻema afakalaulauloto ki he ngaahi meʻá ni, naʻe ala mai ʻa e ʻEikí ki he mata ʻo homa ʻatamaí, pea naʻe fakaava ia, pea naʻe malama takatakai ʻa e nāunau ʻo e ʻEikí.

20 Pea naʻá ma vakai ki he anāunau ʻo e ʻAló, ʻi he btoʻukupu toʻomataʻu ʻo e cTamaí, ʻo ma maʻu mei hono fonú;

21 Peá ma mamata ki he kau aʻāngelo māʻoniʻoní, pea mo kinautolu kuo bfakamāʻoniʻoniʻí ʻi hono taloní, ʻoku nau hū ki he ʻOtuá, pea mo e Lamí, ʻa ia ʻoku nau c kiate ia ʻo taʻengata pea taʻengata.

22 Pea ko ʻeni, hili ʻa e ngaahi fakamoʻoni lahi kuo fai ʻo kau kiate iá, ko e afakamoʻoni fakamuimui taha ʻeni, ʻa ia ʻokú ma fai ʻo kau kiate iá: ʻOkú ne bmoʻui!

23 He naʻá ma amamata kiate ia, ʻio ʻi he toʻukupu toʻomataʻu ʻo e bʻOtuá; peá ma fanongo ki he leʻo ʻoku fakamoʻoniʻi ko ia ʻa e cʻAlo pē Taha naʻe Fakatupu ʻo e Tamaí—

24 Pea ʻoku fakatupu pea naʻe fakatupu ʻe aia, pea ʻiate ia, pea meiate ia, ʻa e ngaahi bmāmá, pea ko hono kakai ʻo iá ko e ngaahi cfoha mo e ngaahi ʻofefine kuo fakatupu ki he ʻOtuá.

25 Pea naʻá ma mamata foki ki he meʻá ni, peá ma fakamoʻoni, naʻe kapusi hifo mei he ʻao ʻo e Tamaí mo e ʻAló, ha aʻāngelo ʻa e ʻOtuá ʻa ia naʻá ne maʻu mafai ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, ʻa ia naʻá ne angatuʻu ki he ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú ʻa ia naʻe ʻofeina ʻe he Tamaí pea naʻe ʻi he fatafata ia ʻo e Tamaí.

26 Pea naʻe ui ia ko e Malaʻiá, he naʻe tangi ʻa e ngaahi langí koeʻuhi ko ia—ko aLusifā ia, ko ha foha ʻo e pongipongí.

27 Pea naʻá ma mamata, pea ʻilo ange, kuó ne tō! kuó ne a, ʻio ko e foha ʻo e pongipongí!

28 Pea lolotonga ʻema kei ʻi he Laumālié, naʻe fekau kiate kimaua ʻe he ʻEikí ke ma tohi ʻa e meʻa-hā-maí; he naʻá ma mamata kia Sētane, ʻa e angata motuʻa ko iá, ʻio ʻa e btēvoló, ʻa ia naʻe cangatuʻu ki he ʻOtuá, ʻo ne feinga ke toʻo ʻa e puleʻanga ʻo hotau ʻOtuá pea mo hono Kalaisí—

29 Ko ia ai ʻokú ne atauʻi ʻa e kau māʻoniʻoni ʻa e ʻOtuá, mo ne kāpui takatakai ʻa kinautolu.

30 Pea naʻá ma mamata ki ha meʻa-hā-mai ʻo e ngaahi mamahi ʻa kinautolu naʻá ne tauʻi mo ikunaʻí, he naʻe ongo pehē mai ʻa e leʻo ʻo e ʻEikí kiate kimaua:

31 ʻOku folofola peheni ʻe he ʻEikí ʻo kau kiate kinautolu kotoa pē ʻoku nau ʻiloʻi ʻa hoku mālohí, pea kuo ngaohi ʻa kinautolu ke nau maʻu iá, pea nau tuku ke aikunaʻi ʻa kinautolu ʻi he mālohi ʻo e tēvoló, pea ke fakaʻikaiʻi ʻa e moʻoní pea angatuʻu ki hoku mālohí—

32 Ko kinautolu ia ko e ngaahi afoha ʻo e bmalaʻiá, ʻa ia ʻoku ou lea ʻo kau ki ai ʻo pehē naʻe lelei ange kiate kinautolu ʻo kapau naʻe ʻikai ke fanauʻi ʻa kinautolú;

33 He ko kinautolú ko e ngaahi ipu ia ʻo e houhaú, ʻa ia kuo tuʻutuʻuni ke nau fuesia ʻa e houhau ʻo e ʻOtuá, fakataha mo e tēvoló mo ʻene kau ʻāngeló ʻi he taʻengatá;

34 ʻA ia kuó u lau ki ai ʻo pehē ʻoku ʻikai hanau afakamolemole ʻi he māmaní pe ʻi he maama ka hoko maí—

35 Kuo nau afakaʻikaiʻi ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní hili ʻenau maʻu iá, pea nau fakaʻikaiʻi ʻa e ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupu ʻo e Tamaí, kuo nau bkalusefai ia ʻi he ʻakau ʻiate kinautolu mo fai fakahāhā hono fakamāʻí.

36 Ko kinautolu ʻeni ʻa e faʻahinga te nau ʻalu atu ki he aano ʻo e afi mo e maka velá, fakataha mo e tēvoló mo ʻene kau ʻāngeló—

37 Pea ko kinautolu pē ʻe maʻu ʻe he amate ʻanga uá ha mālohi ki aí;

38 ʻIo, ko e moʻoni, ko kinautolu a ʻe ʻikai ke huhuʻi ʻi he taimi totonu ʻo e ʻEikí, hili ʻa e ngaahi mamahi ʻi hono houhaú.

39 He ko hono toé kotoa ʻe aʻomai ʻa kinautolu ʻi he btoetuʻu ʻa e maté, ʻi he ikuna mo e nāunau ʻo e cLamí, ʻa ia naʻe tāmateʻí, ʻa ia naʻe ʻi he fatafata ʻo e Tamaí ʻi he teʻeki ai ke ngaohi ʻa e ngaahi māmá.

40 Pea ko e aongoongoleleí ʻeni, ko e ongoongo fakafiefia, ʻa ia naʻe fakamoʻoniʻi mai kiate kimaua ʻe he leʻo mei he langí—

41 Naʻá ne haʻu ki he māmaní, ʻio ʻa Sīsū, ke akalusefai ia koeʻuhi ko e māmaní, pea ke ne bfua ʻa e ngaahi angahala ʻa e cmāmaní, pea ke dfakamāʻoniʻoniʻi ʻa e māmaní, pea efakamaʻa ia mei he taʻe-māʻoniʻoni kotoa pē;

42 Koeʻuhí ke lava ʻo afakamoʻui ʻiate ia ʻa kinautolu kotoa pē kuo tuku ʻe he Tamaí ki hono mālohí mo fakatupu ʻiate iá;

43 ʻA ia ʻokú ne fakaongoongoleleiʻi ʻa e Tamaí, mo fakamoʻui ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē kuo ngaohi ʻe hono nimá, tuku kehe pē ʻa e ngaahi foha ko ia ʻo e malaʻia ʻa ia ʻoku nau fakaʻikaiʻi ʻa e ʻAló hili hono fakahā mai ia ʻe he Tamaí.

44 Ko ia, ʻokú ne fakamoʻui ʻa e kakai kotoa pē tuku kehe pē ʻa kinautolu—te nau ʻalu atu ki he atautea blauikuonga, ʻa ia ko e tautea ʻoku ʻikai hano ngataʻanga, ʻa ia ko e tautea taʻengata, ke nau pule fakataha mo e ctēvoló mo ʻene kau ʻāngeló ʻi he taʻengatá, ʻa ia ʻe ʻikai ke mate ai honau dʻuangá, pea ʻoku ʻikai ke fuʻifuʻi ʻa e afí, ʻa ia ko honau fakamamahiʻí—

45 Pea ko hono angataʻangá, pe ko hono feituʻú, pe ko honau fakamamahiʻí, ʻoku ʻikai ke ʻilo ia ʻe ha tangata;

46 Pea naʻe ʻikai ke fakahā ia, pea ʻoku ʻikai fakahā ia, pea ʻe ʻikai ke fakahā ia ki he tangatá, tuku kehe pē kiate kinautolu ʻoku tuʻutuʻuni ke kau aí;

47 Ka neongo iá, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou fakahā ia ʻi he meʻa-hā-mai ki he tokolahi, ka ʻoku ou toe tāpuniʻi leva ia;

48 Ko ia, ko e ngataʻangá, ko e maokupú, ko e māʻolungá, ko e alolotó, pea mo hono mamahí, ʻoku ʻikai mahino ia kiate kinautolu, pe ki ha tangata ʻe taha, tuku kehe pē ʻa kinautolu ʻoku btuʻutuʻuni ki he ctautea ní.

49 Pea naʻá ma fanongo ki he leʻo ʻoku pehē mai: Tohi ʻa e meʻa-hā-maí, he vakai, ko e ngataʻanga ʻeni ʻo e meʻa-hā-mai ʻo e ngaahi mamahi ʻa e kau taʻetauhi ʻOtuá.

50 Pea ʻokú ma toe fakamoʻoni—he naʻá ma mamata mo fanongo, pea ko e afakamoʻoni ʻeni ʻa e ongoongolelei ʻa Kalaisí ʻo kau kiate kinautolu ʻe ʻalu atu ʻi he btoetuʻu ʻa e kau angatonú—

51 Ko kinautolu ia naʻa nau maʻu ʻa e fakamoʻoni ʻo Sīsuú, mo atui ki hono huafá pea naʻe bpapitaiso ʻi he cfounga ʻo hono telió, kuo dtanu hifo ʻi he vai ʻi hono huafá, pea naʻe fai ʻeni ʻo fakatatau ki he fekau kuó ne fai maí—

52 Koeʻuhí ke lava ʻo afufulu mo bfakamaʻa ʻa kinautolu mei heʻenau ngaahi angahala kotoa pē ʻi heʻenau tauhi ʻa e ngaahi fekaú, mo maʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ʻi he hilifaki ʻo e cnima ʻe ia kuo dfakanofo mo fakamaʻu ki he emālohi ko ʻení;

53 Pea ko ia ʻoku ikuna ʻi he tuí, pea afakamaʻu ʻa kinautolu ʻe he bLaumālie Māʻoniʻoni ʻo e talaʻofá, ʻa ia ʻoku lilingi hifo ʻe he Tamaí kiate kinautolu kotoa pē ʻoku angatonu mo moʻoní.

54 Ko kinautolu ia ʻoku kau ki he siasi ʻo e aʻUluaki Fānaú.

55 Ko kinautolu ia kuo tuku ki honau nimá ʻe he Tamaí ʻa e ngaahi ameʻa kotoa pē—

56 Ko kinautolu ia ko e kau ataulaʻeiki mo e ngaahi tuʻí, kuo nau maʻu mei hono fonú, pea mo hono nāunaú;

57 Pea ko e kau ataulaʻeiki ʻo e Fungani Māʻolungá, ʻo fakatatau ki he lakanga ʻo Melekisētekí, ʻa ia naʻe fakatatau ki he lakanga ʻo bʻĪnoké, ʻa ia naʻe fakatatau ki he clakanga ʻo e ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú.

58 Ko ia, hangē ko e meʻa kuo tohí, ko e ngaahi aʻotua ʻa kinautolu, ʻio ko e ngaahi bfoha ʻo e cʻOtuá

59 Ko ia, ʻoku ʻanautolu ʻa e ngaahi meʻa akotoa pē, neongo pe ʻi he moʻuí pe ʻi he maté, pe ko e ngaahi meʻa ʻoku ʻi ai pe ko e ngaahi meʻa ʻe hoko mai, ʻoku ʻanautolu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē pea ʻoku ʻa Kalaisi ʻa kinautolu, pea ʻoku ʻa e ʻOtuá ʻa Kalaisi.

60 Pea te nau aikunaʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

61 Ko ia, tuku ke ʻoua naʻa apōlepole ha tangata ʻi he tangatá, kae tuku pē ke ne bpōlepole ʻi he ʻOtuá, ʻa ia te ne cfakamoʻulaloaʻi ʻa e ngaahi filí kotoa pē ʻi hono lalo vaʻé.

62 ʻE anofo ʻa kinautolú ni ʻi he bʻao ʻo e ʻOtuá pea mo hono Kalaisí ʻo taʻengata pea taʻengata.

63 Ko akinautolu ʻeni ʻa ia te ne ʻomi fakataha mo ia, ʻi haʻane bhāʻele mai ʻi he ngaahi ʻao ʻo e langí ke cpule ʻi māmani ki hono kakaí.

64 Ko kinautolu ʻeni te nau kau ʻi he aʻuluaki toetuʻú.

65 Ko kinautolu ʻeni te nau ʻalu atu ʻi he atoetuʻu ʻa e kau angatonú.

66 Ko kinautolu ʻeni te nau haʻu ki he aMoʻunga ko bSaioné, pea ki he kolo ʻo e ʻOtua moʻuí, ko e potu fakalangí, ko e feituʻu māʻoniʻoni tahá.

67 Ko kinautolu ʻeni kuo nau haʻu ki he fakatahaʻanga ʻo e kau ʻāngelo tokolahi taʻefaʻalaua, ki he fakatahaʻanga lahí pea mo e siasi ʻo aʻĪnoké, mo e bʻUluaki Fānaú.

68 Ko kinautolu ʻeni kuo atohi honau ngaahi hingoá ʻi he langí, ʻa ia ʻoku hoko ai ʻa e ʻOtuá mo Kalaisi ko e bfakamaau ki he kakai kotoa pē.

69 Ko kinautolu ʻeni ko e kau tangata aangatonu ʻa ia kuo bfakahaohaoaʻi ʻia Sīsū ko e fakalaloa ʻo e cfuakava foʻoú, ʻa ia naʻá ne fakahoko ʻa e dfakalelei haohaoa ko ʻení ʻi he lilingi hono etaʻataʻa ʻoʻoná.

70 Ko kinautolu ʻeni ʻoku afakasilesitiale honau sinó, ʻa ia ko honau bnāunaú koe nāunau ia ʻo e claʻaá, ʻio ko e nāunau ʻo e ʻOtuá, ko e tokotaha ʻoku māʻolunga taha pē, ʻa ia ko hono nāunaú kuo tohi ʻo pehē ʻoku sīpinga ki ai ʻa e laʻā ʻi he ʻataá.

71 Pea ko e tahá, naʻá ma mamata ki he maama afakatelesitialé, pea vakai pea ko ʻeni, ko kinautolu ʻeni ʻoku ʻo e nāunau fakatelesitialé, ʻa ia ʻoku faikehekehe honau nāunaú mei he siasi ʻo e ʻUluaki Fānaú ʻa ia kuo nau maʻu ʻa e fonu ʻo e Tamaí, ʻio ʻo hangē ko e faikehekehe ʻa e bmāhiná mei he laʻā ʻi he ʻataá.

72 Vakai, ko kinautolu ʻeni naʻe mate ataʻe ʻi ai ʻa e bfonó;

73 Pea mo kinautolu foki ʻa ia ko e alaumālie ʻo e kakai naʻe tauhi ʻi he bfale fakapōpulá, ʻa ia naʻe hāʻele ki ai ʻa e ʻAló, ʻo ne cmalanga ʻaki ʻa e dongoongoleleí kiate kinautolu, koeʻuhí ke lava ʻo fakamāuʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki he tangata ʻi he kakanó;

74 ʻA ia naʻe ʻikai te nau maʻu ʻa e afakamoʻoni ʻo Sīsuú ʻi he kakanó, ka naʻa nau toki tali ia ki mui.

75 Ko kinautolu ʻeni ko e kakai anga-fakaʻeiʻeiki ʻo e māmaní, ʻa ia naʻe fakakuihi ʻe he olopoto ʻo e tangatá.

76 Ko kinautolu ʻeni ʻoku nau maʻu ha tufakanga mei hono nāunaú, kae ʻikai ko hono fonú.

77 Ko kinautolu ʻeni ʻoku nau maʻu mei he ʻao ʻo e ʻAló, kae ʻikai mei he fonu ʻo e Tamaí.

78 Ko ia, ko e ngaahi asino fakatelesitiale ʻa kinautolu, kae ʻikai ko e ngaahi sino fakasilesitiale, ʻo nau faikehekehe ʻi he nāunau ʻo hangē ko e faikehekehe ʻa e māhiná mo e laʻaá.

79 Ko kinautolu ʻeni ʻoku ʻikai ke nau atoʻa ʻi he fakamoʻoni ʻo Sīsuú; ko ia, ʻoku ʻikai te nau maʻu ʻa e kalauni ki he puleʻanga ʻo hotau ʻOtuá.

80 Pea ko ʻeni, ko e ngataʻanga ʻeni ʻo e meʻa-hā-mai naʻá ma mamata ki ai ʻo kau ki he nāunau fakatelesitialé, ʻa ia naʻe fekau ʻe he ʻEikí kiate kimaua ke ma tohi lolotonga ʻema kei ʻi he Laumālié.

81 Pea ko e tahá, naʻá ma mamata ki he nāunau afakatilesitialé, ʻa ia ko e nāunau ia ʻoku siʻisiʻi angé, ʻo hangē foki ko e faikehekehe ʻa e nāunau ʻo e ngaahi fetuʻú mei he nāunau ʻo e māhiná ʻi he ʻataá.

82 Ko kinautolu ʻeni naʻe ʻikai te nau tali ʻa e ongoongolelei ʻa Kalaisí, pe ko e afakamoʻoni ʻo Sīsuú.

83 Ko kinautolu ʻeni ʻoku ʻikai te nau fakaʻikaiʻi ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní.

84 Ko kinautolu ʻeni ʻe kapusi hifo ki ahelí.

85 Ko kinautolu ʻeni ʻe ʻikai huhuʻi mei he atēvoló kae ʻoua ke hoko ʻa e toetuʻu bfakaʻosí, kae ʻoua ke fakaʻosi ʻe he ʻEikí, ʻa ia ko Kalaisi ko e cLamí, ʻa ʻene ngāué.

86 Ko kinautolu ʻeni ʻoku ʻikai te nau maʻu mei hono fonú ʻi he maama taʻengatá, kae mei he Laumālie Māʻoniʻoní ʻi he tauhi mai ʻa e nāunau fakatelesitialé;

87 Pea ko e nāunau fakatelesitialé ʻi he atauhi mai ʻa e nāunau fakasilesitialé.

88 Pea ʻoku maʻu ia foki ʻe he nāunau fakatilesitialé mei he tauhi mai ʻa e kau ʻāngelo ʻa ia kuo fili ke tauhi ʻa kinautolu, pe kuo fili ke hoko ko e kau laumālie tauhi kiate kinautolu; he te nau hoko ko e kau ʻea-hoko ki he fakamoʻuí.

89 Pea ko ia, naʻá ma mamata, ʻi he meʻa-hā-mai fakalangí, ki he nāunau ʻo e nāunau fakatilesitialé, ʻa ia ʻoku mahulu ange ʻi he meʻa kotoa ʻoku faʻa mahinó;

90 Pea ʻoku ʻikai ke ʻiloʻi ia ʻe ha tangata ʻe taha tuku kehe pē ia ʻa ia kuo fakahā ia ki ai ʻe he ʻOtuá.

91 Pea ko ia naʻá ma mamata ki he nāunau ʻo e nāunau fakatelesitialé ʻa ia ʻoku māʻolunga ange ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he nāunau ʻo e nāunau fakatilesitialé, ʻio ʻi he nāunau, pea ʻi he mālohi, pea ʻi he māfimafi, pea ʻi he pule.

92 Pea naʻe pehē ʻema mamata ki he nāunau ʻo e nāunau fakasilesitialé, ʻa ia ʻoku māʻolunga taha ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē—ʻa ia ʻoku pule ai ʻa e ʻOtuá, ʻio ʻa e Tamaí, ʻi hono taloní ʻo taʻengata pea taʻengata;

93 ʻA ia ʻoku punou hifo ʻi hono taloní ʻi he aloto-ʻapasia fakatōkilalo ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, ʻo nau ʻoatu kiate ia ʻa e fakalāngilangi ʻo taʻengata pea taʻengata.

94 Ko kinautolu ʻoku nofo ʻi hono aʻaó ko e siasi ʻa kinautolu ʻo e bʻUluaki Fānaú; pea nau mamata ʻo hangē ko e mamata atu kiate kinautolú, pea nau cʻilo ʻo hangē ko hono ʻiloʻi ʻa kinautolú, kuo nau maʻu mei hono fonú pea mei heʻene dangaleleí;

95 Pea ʻokú ne ngaohi ʻa kinautolu ke nau atatau ʻi he mālohi, pea mo e ivi, pea mo e pule.

96 Pea ko e nāunau ʻo e nāunau fakasilesitialé ʻoku taha ia, ʻio ʻo hangē ko e taha ʻa e nāunau ʻo e alaʻaá.

97 Pea ko e nāunau ʻo e nāunau fakatelesitialé ʻoku taha ia, ʻio ʻo hangē ko e taha ʻa e nāunau ʻo e māhiná.

98 Pea ko e nāunau ʻo e nāunau fakatilesitialé ʻoku taha ia, ʻio ʻo hangē ko e taha ʻa e nāunau ʻo e ngaahi fetuʻú; he ʻoku hangē ʻoku faikehekehe ʻa e fetuʻu ʻe tahá mei he fetuʻu ʻe tahá ʻi he nāunaú, ʻoku pehē ʻa e faikehekehe ʻa e taha mei he taha ʻi he nāunau ʻi he nāunau fakatilesitialé;

99 He ko kinautolu ʻeni ʻoku ʻo aPaula, pea mo ʻApolosi, pea mo Kīfasi.

100 Ko kinautolu ʻeni ʻoku nau pehē ʻoku nau ʻo e tokotaha pea mo honau niʻihi ʻo e tokotaha kehe—ko e niʻihi ʻo Kalaisi pea mo e niʻihi ʻo Sione, pea mo e niʻihi ʻo Mōsese, pea mo e niʻihi ʻo ʻIlaiase, pea mo e niʻihi ʻo ʻĒsaiasi, pea mo e niʻihi ʻo ʻĪsaia, pea mo e niʻihi ʻo ʻĪnoke;

101 Ka naʻe ʻikai te nau tali ʻa e ongoongoleleí, pe ko e fakamoʻoni ʻo Sīsuú, pe ko e kau palōfitá, pe ko e fuakava ataʻengatá.

102 Ko hono fakaʻosí, ko kinautolu kotoa ʻeni ʻa ia ʻe ʻikai ke tānaki fakataha mo e kau māʻoniʻoní, ke aʻo hake ki he bsiasi ʻo e ʻUluaki Fānaú, pea maʻu hake ki he ʻaó.

103 Ko akinautolu ʻeni ko e kau bloi, mo e kau fie maná, mo e kau ctonó, mo e kau feʻauakí, pea mo ia kotoa pē ʻoku manako mo faʻu ha loí.

104 Ko kinautolu ʻeni ʻoku mamahi ʻi he ahouhau ʻo e ʻOtuá ʻi he māmaní.

105 Ko kinautolu ʻeni ʻoku nau mamahi ʻi he atautea ʻo e afi taʻengatá.

106 Ko kinautolu ʻeni ʻe lī hifo ki aheli mo bmamahi ʻi he houhau ʻo e cʻOtua Māfimafí, kae ʻoua ke hokosia ʻa e dkakato ʻo e ngaahi kuongá, ʻo ka ʻosi hono efakamoʻulaloaʻi ʻe Kalaisi ʻa e ngaahi filí kotoa pē ʻi hono lalo vaʻé, pea ffakahaohaoaʻi ʻene ngāué;

107 ʻO ka ne ka tuku atu ʻa e puleʻangá, mo ʻoatu ia ki he Tamaí, taʻe ʻi ai hano ʻila, ʻo pehē: Kuó u ikuna peá u amalamalaki toko taha pē ʻa e btataʻoʻanga uainé, ʻio ʻa e tataʻoʻanga uaine ʻo e kakaha ʻo e houhau ʻo e ʻOtua Māfimafí.

108 ʻE toki fakakalauni ʻaki leva ia ʻa hono nāunaú, ke ʻafio ʻi he ataloni ʻo hono mālohí ke pule ʻo taʻengata pea taʻengata.

109 Kae vakai, pea ʻilo ange, naʻá ma mamata ki he nāunau mo e kakai ʻoku nofo ʻi he maama fakatilesitialé, pea naʻa nau taʻefaʻalaua ʻo hangē ko e ngaahi fetuʻu ʻi he ʻatā ʻo e langí, pe hangē ko e ʻoneʻone ʻi he matātahí;

110 Peá ma fanongo ki he leʻo ʻo e ʻEikí ʻoku folofola: ʻE peluki ʻe kinautolú ni kotoa pē ʻa e tui, pea ʻe afakamoʻoni ʻe he ʻelelo kotoa pē kiate ia ʻoku ʻafio ʻi he taloní ʻo taʻengata pea taʻengata;

111 Koeʻuhí ʻe fakamāuʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi ngāué, pea ʻe maʻu ʻe he tangata taki taha ʻo fakatatau ki heʻene ngaahi angāue ʻaʻaná, ʻa ʻene pule ʻaʻana, ʻi he ngaahi bnofoʻanga kuo teuteú;

112 Pea te nau hoko ko e kau tamaioʻeiki ʻa e Fungani Māʻolungá; ka ko e apotu ʻoku bʻafio ai ʻa e ʻOtuá mo Kalaisí ʻe ʻikai te nau lava ʻo haʻu ki ai, ʻi he ngaahi maama ʻoku ʻikai hano ngataʻanga.

113 Ko e ngataʻanga ʻeni ʻo e meʻa-hā-mai naʻá ma mamata ki aí, ʻa ia naʻe fekau ke ma tohi lolotonga ʻema kei ʻi he Laumālié.

114 Ka ʻoku fuʻu amaʻongoʻonga mo fakaofo ʻa e ngaahi ngāue ʻa e ʻEikí, pea mo e ngaahi bmeʻa lilo ʻo hono puleʻangá ʻa ia naʻá ne fakahā mai kiate kimauá, ʻa ia ʻoku māʻolunga ange ʻi he meʻa kotoa pē ʻoku faʻa ʻiló, ʻi he nāunau, pea ʻi he māfimafi, pea ʻi he pule;

115 ʻA ia naʻá ne fekau kiate kimaua ke ʻoua te ma tohi lolotonga ʻema ʻi he Laumālié, pea ʻoku ʻikai angofua ke lea ʻaki ia ʻe he tangatá;

116 Pea ʻoku ʻikai afaʻa lava ʻe he tangatá ke fakahā ia, he ʻoku lava pē ke mamata ki ai mo bʻiloʻi ia ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ʻoku foaki ʻe he ʻOtuá kiate kinautolu ʻoku ʻofa ʻiate iá, pea nau fakahaohaoaʻi ʻa kinautolu ʻi hono ʻaó;

117 ʻA ia ʻokú ne foaki ki ai ʻa e faingamālie ko ʻeni ke mamata mo ʻiloʻi maʻanautolu pē;

118 Koeʻuhí ke nau lava ʻi he mālohi mo e fakahā ʻa e Laumālié, lolotonga ʻenau ʻi he kakanó, ʻo kātakiʻi ʻa e nofo ʻi hono ʻaó ʻi he maama ʻo e nāunaú.

119 Pea ke ʻa e ʻOtuá mo e Lamí ʻa e nāunau, mo e lāngilangi, mo e pule ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻĒmeni.