Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 76
nauna susunod

Bahagi 76

Isang pangitain na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Hiram, Ohio, ika-16 ng Pebrero 1832 (History of the Church, 1:245–252). Sa pagsisimula sa kanyang tala ng pangitaing ito, ang Propeta ay sumulat: “Sa aking pagbalik mula sa pagpupulong sa Amherst, ipinagpatuloy ko ang pagsasalin ng Banal na Kasulatan. Mula sa iba’t ibang paghahayag na natanggap, kitang-kita na maraming mahalagang paksa hinggil sa kaligtasan ng tao, ang inalis mula sa Biblia, o nawala bago ito inipon. Kitang-kita mula sa mga naiwang katotohanan, na kung ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa lahat alinsunod sa gawaing ginawa habang nabubuhay, ang katagang ‘Langit’, na hangad para sa walang hanggang tahanan ng mga Banal, ay kinakailangang sumaklaw sa marami pang kaharian maliban sa isa. Alinsunod dito,…habang isinasalin ang Ebanghelyo ni San Juan, ako at si Elder Rigdon ay nakita ang sumusunod na pangitain” (History of the Church, 1:245). Ito ay matapos isalin ng Propeta ang Juan 5:29 nang ang pangitaing ito ay ipinagkaloob.

1–4, Ang Panginoon ay Diyos; 5–10, Ang hiwaga ng kaharian ay ipahahayag sa lahat ng matapat; 11–17, Ang lahat ay babangon sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matwid o ng mga di-matwid; 18–24, Ang mga naninirahan sa maraming daigdig ay mga isinilang na anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo; 25–29, Isang anghel ng Diyos ang bumagsak at naging ang diyablo; 30–49, Ang mga anak ng kapahamakan ay magdurusa ng walang hanggang kapahamakan; ang lahat ng iba pa ay tatanggap ng ilang antas ng kaligtasan; 50–70, Ang kaluwalhatian at ang gantimpala ng mga dinakilang nilalang sa kahariang selestiyal ay inilarawan; 71–80, Yaong mga magmamana ng kahariang terestriyal ay inilarawan; 81–113, Ang kalagayan ng mga yaong nasa kaluwalhatiang telestiyal, terestriyal at selestiyal ay ipinaliwanag; 114–119, Ang matatapat ay maaaring makita at maunawaan ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

1 aPakinggan, O kayong mga kalangitan, at makinig, O lupa, at magalak kayong mga naninirahan dito, sapagkat ang Panginoon ay bDiyos, at maliban sa kanya ay cwala nang dTagapagligtas.

2 aDakila ang kanyang karunungan, bkagila-gilalas ang kanyang mga pamamaraan, at ang lawak ng kanyang mga gawain ay walang makatutuklas.

3 Ang kanyang mga alayunin ay hindi nabibigo, ni walang sinuman ang makapipigil sa kanyang kamay.

4 Mula sa kawalang-hanggan hanggang sa kawalang-hanggan siya ay agayon din, at ang kanyang mga taon ay hindi bnatatapos.

5 Sapagkat ganito ang wika ng Panginoon—Ako, ang Panginoon, ay amaawain at mapagmahal sa mga yaong may btakot sa akin, at nagagalak na parangalan yaong mga cnaglilingkod sa akin sa kabutihan at sa katotohanan hanggang sa katapusan.

6 Dakila ang kanilang gantimpala at walang hanggan ang kanilang akaluwalhatian.

7 At sa kanila aking aipahahayag ang lahat ng bhiwaga, oo, lahat ng nakakubling hiwaga ng aking kaharian mula noong una, at hanggang sa mga panahong darating, aking ipaaalam sa kanila ang mabuting kagustuhan ng aking kalooban hinggil sa lahat ng bagay na nauukol sa aking kaharian.

8 Oo, maging ang mga kamangha-mangha ng kawalang-hanggan ay kanilang malalaman, at ang mga bagay na darating ay aking ipakikita sa kanila, maging ang mga bagay-bagay ng maraming salinlahi.

9 At ang kanilang akarunungan ay lalawak, at ang kanilang bpang-unawa ay aabot hanggang sa langit; at sa harapan nila ang karunungan ng mga pantas ay cmapapawi, at ang pang-unawa ng matatalino ay mawawalang-saysay.

10 Sapagkat sa pamamagitan ng aking aEspiritu ay aking bbibigyang-liwanag sila, at sa pamamagitan ng aking ckapangyarihan aking ipaaalam sa kanila ang mga lihim ng aking kalooban—oo, maging yaong mga bagay na hindi nakikita ng dmata, ni naririnig ng tainga, ni hindi pa pumapasok sa puso ng tao.

11 Kami, sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon, habang anasa Espiritu noong ikalabing-anim ng Pebrero, sa taon ng ating Panginoon isanlibo walong daan at tatlumpu at dalawa—

12 Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aEspiritu ang aming mga bmata ay nabuksan at ang aming mga pang-unawa ay naliwanagan, upang aming makita at maunawaan ang mga bagay-bagay ng Diyos—

13 Maging yaong mga bagay na mula sa simula bago pa magkaroon ng daigdig, na inordenan ng Ama, sa pamamagitan ng kanyang Bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, maging mula sa asimula;

14 Na siya naming pinatototohanan; at ang patotoo na aming sinabi ay kabuuan ng ebanghelyo ni Jesucristo, na siyang Anak, na siyang aming nakita at siyang aming anakausap sa isang makalangit na bpangitain.

15 Sapagkat habang aming ginagawa ang gawain ng apagsasalin, na itinakda ng Panginoon sa amin, kami ay humantong sa ikadalawampu at siyam na talata ng ikalimang kabanata ni Juan, na ibinigay sa amin tulad ng sumusunod—

16 Nangungusap tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, hinggil sa mga yaong amakaririnig ng tinig ng bAnak ng Tao:

17 At babangon; sila na gumawa ng amabuti, sa bpagkabuhay na mag-uli ng cmabubuti; at sila na gumawa ng masama, sa pagkabuhay na mag-uli ng masasama.

18 Ngayon ito ay nagdulot sa amin ng pagkamangha, sapagkat ito ay ibinigay sa amin ng Espiritu.

19 At habang kami ay anagbubulay-bulay sa mga bagay na ito, hinipo ng Panginoon ang mga mata ng aming mga pang-unawa at ang mga ito ay nabuksan, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa paligid.

20 At aming namasdan ang akaluwalhatian ng Anak, sa bkanang kamay ng cAma, at natanggap ang kanyang kaganapan;

21 At nakita ang mga banal na aanghel, at sila na mga bpinabanal sa harapan ng kanyang luklukan, sinasamba ang Diyos, at ang Kordero, na siyang csumasamba sa kanya magpakailanman at walang katapusan.

22 At ngayon, matapos ang maraming patotoo na ibinigay hinggil sa kanya, ito ang apatotoo, na pinakahuli sa lahat, na aming ibibigay tungkol sa kanya: Na siya ay bbuhay!

23 Sapagkat siya ay aming anakita, maging sa kanang kamay ng bDiyos; at aming narinig ang tinig na nagpapatotoo na siya ang cBugtong na Anak ng Ama—

24 Na sa akanya, at sa pamamagitan niya, at mula sa kanya, ang mga bdaigdig ay nililikha at nalikha, at ang mga naninirahan dito ay mga isinilang na canak na lalaki at babae ng Diyos.

25 At amin ding nakita, at pinatototohanan, na ang aanghel ng Diyos na may kapangyarihan sa harapan ng Diyos, na naghimagsik laban sa Bugtong na Anak na siyang minahal ng Ama at siyang nasa sinapupunan ng Ama, ay iwinaksi sa harapan ng Diyos at ng Anak,

26 At tinawag na Kapahamakan, sapagkat ang kalangitan ay tumangis sa kanya—siya si aLucifer, ang anak ng umaga.

27 At aming namasdan, at narito, siya ay abumagsak! bumagsak, maging ang anak ng umaga!

28 At habang kami ay nasa Espiritu pa, inutusan kami ng Panginoon na dapat naming isulat ang pangitain; sapagkat aming namalas si Satanas, ang matandang aahas, maging ang bdiyablo, na cnaghimagsik laban sa Diyos, at naghangad na kunin ang kaharian ng aming Diyos at ng kanyang Cristo—

29 Dahil dito, siya ay anakidigma sa mga banal ng Diyos, at pinaligiran sila.

30 At aming nakita ang isang pangitain ng mga pagdurusa ng mga yaong kanyang dinigma at nilupig, sapagkat ganito dumating ang tinig ng Panginoon sa amin:

31 At ganito ang wika ng Panginoon hinggil sa lahat ng yaong nakaaalam ng aking kapangyarihan, at ginawang kabahagi nito, at hinayaan ang kanilang sarili sa kapangyarihan ng diyablo upang amadaig, at upang itatwa ang katotohanan at lumaban sa aking kapangyarihan—

32 Sila ang mga yaong aanak na lalaki ng bkapahamakan, na siyang aking sinabi na mas mabuti pa para sa kanila na hindi na sila ipinanganak;

33 Sapagkat sila ay mga sisidlan ng poot, hinatulan na pagdusahan ang poot ng Diyos, kasama ng diyablo at ng kanyang mga anghel sa kawalang-hanggan;

34 Hinggil sa mga yaong aking sinabi na walang akapatawaran sa daigdig na ito ni sa daigdig na darating—

35 aItinakwil ang Banal na Espiritu matapos matanggap ito, at itinakwil ang Bugtong na Anak ng Ama, matapos nilang bipako siya sa krus sa kanilang sarili at ilagay siya sa hayag na kahihiyan.

36 Sila ang mga yaong tutungo sa alawa ng apoy at asupre, kasama ng diyablo at ng kanyang mga anghel—

37 At sa kanila lamang may kapangyarihan ang pangalawang akamatayan;

38 Oo, katotohanan, asila lamang ang hindi matutubos sa takdang panahon ng Panginoon, pagkatapos ng mga pagdurusa ng kanyang poot.

39 Sapagkat ang lahat ng iba pa ay ababangon sa bpagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa pamamagitan ng pagwawagi at kaluwalhatian ng cKordero, na pinatay, na nasa sinapupunan ng Ama bago pa nilikha ang mga daigdig;

40 At ito ang aebanghelyo, ang mabubuting balita, na siyang pinatototohanan ng tinig mula sa langit sa amin—

41 Na siya ay pumarito sa daigdig, maging si Jesus, upang aipako sa krus dahil sa sanlibutan, upang bdalhin ang mga kasalanan ng csanlibutan, at upang dpabanalin ang sanlibutan at elinisin ito mula sa lahat ng kasamaan;

42 Na sa pamamagitan niya ang lahat ay amaliligtas na siyang inilagay ng Ama sa kanyang kapangyarihan at nilalang sa pamamagitan niya;

43 Na siyang lumuluwalhati sa Ama, at inililigtas ang lahat ng gawa ng kanyang mga kamay, maliban ang mga yaong anak na lalaki ng kapahamakan na itinakwil ang Anak matapos siyang ipahayag ng Ama.

44 Dahil dito, inililigtas niya ang lahat maliban sa kanila—sila ay patutungo sa awalang katapusang bkaparusahan, na siyang walang hanggang kaparusahan, na siyang walang katapusang kaparusahan, upang maghari kasama ng cdiyablo at ng kanyang mga anghel sa kawalang-hanggan, kung saan ang kanilang duod ay hindi mamamatay, at ang apoy ay hindi maaapula, na siya nilang kaparusahan—

45 At ang awakas nito, ni ang lugar nito, ni ang kanilang kaparusahan, walang taong nakaaalam;

46 Ni hindi ito ipinahayag, ni ipinahahayag, ni ipahahayag sa tao, maliban sa kanila na tatanggap nito;

47 Gayunpaman, ako, ang Panginoon, ay ipinakita ito sa pamamagitan ng pangitain sa marami, subalit agad itong itinagong muli.

48 Dahil dito, ang katapusan, ang lapad, ang taas, ang alalim, at ang pagdurusa rito, hindi nila mauunawaan, ni ninuman maliban sa yaong binorden sa ckaparusahang ito.

49 At aming narinig ang tinig na nagsasabing: Isulat ang pangitain, sapagkat narito, ito ang katapusan ng pangitain ng mga pagdurusa ng hindi maka-diyos.

50 At muli kami ay nagpapatotoo—sapagkat aming nakita at narinig, at ito ang apatotoo ng ebanghelyo ni Cristo hinggil sa kanila na babangon sa bpagkabuhay na mag-uli ng mga matwid—

51 Sila ang mga yaong tumanggap ng patotoo ni Jesus, at ananiwala sa kanyang pangalan at bnabinyagan sa cparaan ng kanyang pagkakalibing, na dnalibing sa tubig sa kanyang pangalan, at ito ay alinsunod sa kautusan na kanyang ibinigay—

52 Na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sila ay maaaring amahugasan at bmalinis mula sa lahat ng kanilang kasalanan, at tumanggap ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng ckamay niya na dinordenan at binuklod sa ekapangyarihang ito;

53 At siyang pinangibabawan ng pananampalataya, at aibinuklod sa pamamagitan ng bBanal na Espiritu ng pangako, na siyang ibinubuhos ng Ama sa lahat ng yaong matwid at totoo.

54 Sila ang mga yaong simbahan ng aPanganay.

55 Sila ang mga yaong kung kaninong kamay ibinigay ng Ama ang alahat ng bagay—

56 Sila ang mga yaong asaserdote at hari, na nakatanggap ng kanyang kaganapan, at ng kanyang kaluwalhatian;

57 At mga asaserdote ng Pinakamataas, alinsunod sa orden ni Melquisedec, na alinsunod sa orden ni bEnoc, na alinsunod sa corden ng Bugtong na Anak.

58 Dahil dito, ayon sa nakasulat, sila ay mga adiyos, maging ang mga banak na lalaki ng cDiyos

59 Dahil dito, alahat ng bagay ay kanila, kahit ang buhay o kamatayan, o mga bagay na kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, lahat ay kanila at sila ay kay Cristo, at si Cristo ay sa Diyos.

60 At kanilang amadadaig ang lahat ng bagay.

61 Dahil dito, walang sinumang amagmamapuri sa tao, bagkus bmagmapuri siya sa Diyos, na siyang clulupig sa lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa.

62 Ang mga ito ay amananahan sa bkinaroroonan ng Diyos at ng kanyang Cristo magpakailanman at walang katapusan.

63 Sila ang mga ayaong dadalhing kasama niya, kapag siya ay bpumarito na sumasa mga alapaap ng langit upang cmaghari sa lupa sa kanyang mga tao.

64 Sila ang mga yaong magkakaroon ng bahagi sa aunang pagkabuhay na mag-uli.

65 Sila ang mga yaong babangon sa apagkabuhay na mag-uli ng mga matwid.

66 Sila ang mga yaong tutungo sa aBundok ng bSion, at sa bayan ng buhay na Diyos, ang makalangit na lugar, ang pinakabanal sa lahat.

67 Sila ang mga yaong darating sa di mabilang na mga hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pagtitipon ng simbahan ni aEnoc, at ng bPanganay.

68 Sila ang mga yaon na ang mga pangalan ay anakasulat sa langit, kung saan ang Diyos at si Cristo ang bhukom ng lahat.

69 Sila ang mga yaong amatwid na tao na ginawang bganap sa pamamagitan ni Jesus, ang tagapamagitan ng bagong ctipan, na nagsakatuparan ng ganap na dpagbabayad-salang ito sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang sariling edugo.

70 Sila ang mga yaong ang katawan ay aselestiyal, na ang bkaluwalhatian ay gaya ng sa caraw, maging ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pinakamataas sa lahat, na ang kaluwalhatian, ang araw sa kalangitan ay nasusulat bilang isang sagisag.

71 At muli, aming nakita ang aterestriyal na daigdig, at masdan at narito, sila ang mga yaong panterestriyal, na yaong kaluwalhatian ay naiiba mula sa simbahan ng Panganay na nakatanggap ng kaganapan ng Ama, maging gaya ng pagkakaiba ng bbuwan mula sa araw sa kalangitan.

72 Masdan, sila ang mga yaong namatay nang awalang bbatas;

73 At sila rin ang mga yaong aespiritu ng tao na bnakabilanggo, na dinalaw ng Anak, at cnangaral ng debanghelyo sa kanila, upang sila ay mahatulan alinsunod sa mga tao sa laman;

74 Na hindi tumanggap ng apatotoo ni Jesus sa laman, subalit pagkaraan ay tinanggap ito.

75 Sila ang mga yaong mararangal na tao sa lupa, na nabulag ng panlilinlang ng mga tao.

76 Sila ang mga yaong tumanggap ng kanyang kaluwalhatian, subalit hindi ng kanyang kaganapan.

77 Sila ang mga yaong tumanggap sa Anak, subalit hindi ng kaganapan ng Ama.

78 Dahil dito, sila ang mga akatawang terestriyal, at hindi katawang selestiyal, at naiiba sa kaluwalhatian gaya ng pagkakaiba ng buwan sa araw.

79 Sila ang mga yaong hindi amatatatag sa pagpapatotoo kay Jesus, dahil dito, hindi nila natamo ang putong ng kaharian ng ating Diyos.

80 At ngayon ito ang katapusan ng pangitain na aming nakita sa terestriyal, na iniutos sa aming isulat ng Panginoon habang kami ay napasa Espiritu pa.

81 At muli, aming nakita ang kaluwalhatian ng atelestiyal, na ang kaluwalhatian ay mas mababa, maging gaya ng kaluwalhatian ng mga bituin ay naiiba sa kaluwalhatian ng buwan sa kalangitan.

82 Sila ang mga yaong hindi tumanggap ng ebanghelyo ni Cristo, ni ng apatotoo ni Jesus.

83 Sila ang mga yaong hindi nagtakwil ng Banal na Espiritu.

84 Sila ang mga yaong ihuhulog sa aimpiyerno.

85 Sila ang mga yaong hindi matutubos mula sa adiyablo hanggang sa huling bpagkabuhay na mag-uli, hanggang ang Panginoon, maging si Cristo ang cKordero, ay matapos sa kanyang gawain.

86 Sila ang mga yaong hindi tumanggap ng kanyang kaganapan sa walang hanggang daigdig, subalit ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng paglilingkod ng terestriyal;

87 At ang terestriyal sa pamamagitan ng apaglilingkod ng selestiyal.

88 At gayon din ang telestiyal ay matatanggap ito sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel na itinalagang maglingkod para sa kanila, o na siyang itinalaga na maging mga espiritung naglilingkod para sa kanila; sapagkat sila ay magiging tagapagmana ng kaligtasan.

89 At sa ganito aming nakita, sa makalangit na pangitain, ang kaluwalhatian ng telestiyal, na walang maaaring makaunawa.

90 At walang sinuman ang makauunawa nito maliban sa kanya kung kanino ito ipinahayag ng Diyos.

91 At sa ganito nakita namin ang kaluwalhatian ng terestriyal na nakahihigit sa lahat ng bagay sa kaluwalhatian ng telestiyal, maging sa kaluwalhatian, at sa kapangyarihan, at sa lakas, at sa nasasakupan.

92 At sa ganito nakita namin ang kaluwalhatian ng selestiyal, na nakahihigit sa lahat ng bagay—kung saan ang Diyos, maging ang Ama, ay naghahari sa kanyang luklukan magpakailanman at walang katapusan;

93 Sa harapan ng kanyang luklukan lahat ng bagay ay yumuyukod sa mapagpakumbabang apagpipitagan, at nagbibigay sa kanya ng kaluwalhatian magpakailanman at walang katapusan.

94 Sila na nananahanan sa kanyang akinaroroonan ay simbahan ng bPanganay; at kanilang nakikita ang gaya ng pagkakakita sa kanila, at cnakaaalam gaya ng pagkakaalam sa kanila, makaraang matanggap ang kanyang kaganapan at ang kanyang dbiyaya;

95 At kanya silang ginawang apantay-pantay sa kapangyarihan, at sa lakas, at nasasakupan.

96 At iba ang kaluwalhatian ng selestiyal, maging gaya ng kaluwalhatian ng aaraw ay iba.

97 At ang kaluwalhatian ng terestriyal ay iba, maging gaya ng kaluwalhatian ng buwan ay iba.

98 At ang kaluwalhatian ng telestiyal ay iba, maging gaya ng kaluwalhatian ng mga bituin ay iba; sapagkat gaya ng pagkakaiba ng isang bituin mula sa isa pang bituin sa kaluwalhatian, gayon din ang pagkakaiba ng isa sa isa pa sa kaluwalhatian sa telestiyal na daigdig;

99 Sapagkat sila ang mga yaong kay aPablo, at kay Apollos, at kay Cephas.

100 Sila ang mga yaong nagsasabi na sila ay sa isa at ang iba ay sa isa pa—ang iba kay Cristo at ang iba kay Juan at ang iba kay Moises, at ang iba kay Elias, at ang iba kay Esaias, at ang iba kay Isaias, at ang iba kay Enoc;

101 Subalit hindi tinanggap ang ebanghelyo, ni ang patotoo ni Jesus, ni ang mga propeta, ni ang awalang hanggang tipan.

102 Ang pinakahuli sa lahat, silang lahat ang yaong hindi titipunin kasama ng mga banal, na aisasama sa bsimbahan ng Panganay, at tatanggapin sa alapaap.

103 Sila ang mga ayaong bsinungaling, at mga manggagaway, at mga cnakikiapid, at mga patutot, at sinumang nagmamahal at gumagawa ng kasinungalingan.

104 Sila ang mga yaong magdaranas ng apoot ng Diyos sa mundo.

105 Sila ang mga yaong magdaranas ng apaghihiganti ng apoy na walang hanggan.

106 Sila ang mga yaong ihuhulog sa aimpiyerno at bmagdaranas ng poot ng cPinakamakapangyarihang Diyos, hanggang sa dkaganapan ng panahon, kapag enadaig nang lahat ni Cristo ang lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagawang fganap ang kanyang gawain;

107 Kapag kanyang naipagkaloob ang kaharian, at naipakita ito sa Ama, walang bahid-dungis, sinasabing: Aking nadaig at atinapakang mag-isa ang bpisaan ng ubas, maging ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng poot ng Diyos na Pinakamakapangyarihan.

108 Pagkatapos siya ay puputungan ng kanyang kaluwalhatian, upang umupo sa aluklukan ng kanyang kapangyarihan upang maghari magpakailanman at walang katapusan.

109 Subalit masdan, at narito, aming nakita ang kaluwalhatian at ang mga naninirahan sa telestiyal na daigdig, na sila ay hindi mabilang gaya ng mga bituin sa kalawakan ng langit, o gaya ng buhangin sa dalampasigan;

110 At narinig ang tinig ng Panginoon sinasabing: Ang lahat ng ito ay luluhod, at ang bawat dila ay amagtatapat sa kanya na nakaupo sa luklukan magpakailanman at walang katapusan;

111 Sapagkat sila ay hahatulan alinsunod sa kanilang mga gawa, at ang bawat tao ay makatatanggap alinsunod sa kanyang mga sariling agawa, sa kanyang sariling nasasakupan, sa mga bmansiyong inihanda;

112 At sila ang mga magiging tagapaglingkod ng Kataas-taasan; subalit kung asaan ang Diyos at si Cristo ay bnananahanan hindi sila makaparoroon, mga daigdig na walang katapusan.

113 Ito ang katapusan ng pangitain na aming nakita, na inutusan kaming isulat habang kami ay napasa Espiritu pa.

114 Subalit adakila at kagila-gilalas ang mga gawain ng Panginoon, at ang mga bhiwaga ng kanyang kaharian na ipinakita niya sa amin, na humihigit sa lahat ng pang-unawa sa kaluwalhatian, at sa lakas at sa pamamahala;

115 Na kanyang ipinag-utos sa amin na hindi namin nararapat isulat habang kami ay napasa Espiritu pa, at hindi anararapat sabihin ng tao;

116 Ni ang tao ay may akakayahang ipahayag ang mga ito, sapagkat ang mga ito ay maaari lamang makita at bmaunawaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa mga yaong nagmamahal sa kanya, at nilinis ang kanilang sarili sa harapan niya;

117 Na kung kanino ipinagkaloob niya ang karapatang ito na makakita at makaalam para sa kanilang sarili;

118 Na sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagpapahayag ng Espiritu habang nasa laman, sila ay maaaring makatagal sa kanyang harapan sa daigdig ng kaluwalhatian.

119 At sa Diyos at sa Kordero ay kaluwalhatian, at karangalan at pamamahala magpakailanman at walang katapusan. Amen.