Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 75


Tiết 75

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Amherst, Ohio, ngày 25 tháng Giêng năm 1832. Tiết này gồm có hai điều mặc khải riêng rẽ (điều thứ nhất trong các câu 1 đến 22 và điều thứ hai trong các câu 23 đến 36) được ban cho cùng ngày. Dịp đó là một đại hội mà trong đó Joseph Smith đã được tán trợ và sắc phong làm Chủ Tịch của Chức Tư Tế Thượng Phẩm. Một số anh cả mong muốn học hỏi thêm về những bổn phận hiện tại của họ. Những điều mặc khải này đã đi theo sau.

1–5, Các anh cả trung thành mà thuyết giảng phúc âm sẽ nhận được cuộc sống vĩnh cửu; 6–12, Hãy cầu nguyện để nhận được Đấng An Ủi, là Đấng dạy tất cả mọi điều; 13–22, Các anh cả sẽ ngồi xét xử những kẻ chối bỏ sứ điệp của họ; 23–36, Gia đình của những người truyền giáo phải nhận được sự giúp đỡ từ Giáo Hội.

1 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta, là Đấng nói bằng tiếng nói của Thánh Linh ta, là An Pha và Ô Mê Ga, là Chúa của các ngươi và Thượng Đế của các ngươi—

2 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là những kẻ đã đồng ý ra đi rao truyền phúc âm của ta, và để tỉa xén vườn nho của ta.

3 Này, ta nói cho các ngươi hay rằng theo ý muốn của ta thì các ngươi phải ra đi chớ đừng ở lại, cũng đừng biếng nhác mà phải lao nhọc với hết sức lực của mình—

4 Hãy cất cao tiếng nói của mình lên như bằng tiếng vang của kèn đồng, mà rao truyền lẽ thật theo như các điều mặc khải và những giáo lệnh mà ta đã ban cho các ngươi.

5 Và như vậy, nếu các ngươi trung thành thì các ngươi sẽ được nặng trĩu nhiều bó lúa, và được đội mão triều thiên bằng vinh hiển, vinh quang, và sự bất diệt, cùng cuộc sống vĩnh cửu.

6 Cho nên, thật vậy, ta nói với tôi tớ William E. McLellin của ta đây, ta thu hồi nhiệm vụ mà ta đã giao phó cho hắn phải đi tới các xứ miền đông;

7 Và ta giao cho hắn một nhiệm vụ mới và một lệnh truyền mới, mà trong đó ta, là Chúa, khiển trách hắn về những điều than thở trong lòng hắn;

8 Và hắn đã phạm tội; tuy nhiên, ta tha thứ cho hắn và nói với hắn một lần nữa: Ngươi hãy đi đến các xứ miền nam.

9 Và tôi tớ Luke Johnson của ta phải đi với hắn, và rao truyền những điều mà ta đã truyền lệnh cho họ—

10 Phải kêu cầu danh của Chúa, để có được Đấng An Ủi, là Đấng sẽ dạy cho họ biết tất cả những gì cần thiết cho họ—

11 Phải cầu nguyện luôn luôn để họ không chán nản; và nếu họ làm được vậy, thì ta sẽ ở với họ ngay cả cho đến cuối cùng.

12 Này, đây là ý muốn của Chúa, Thượng Đế của các ngươi, về các ngươi. Quả thật vậy. A Men.

13 Và lại nữa, thật vậy, lời Chúa phán như vầy, tôi tớ Orson Hyde của ta và tôi tớ Samuel H. Smith của ta phải lên đường đi đến các xứ miền đông, và rao truyền những điều mà ta đã truyền lệnh cho họ; và nếu họ trung thành, trông kìa, ta sẽ ở với họ ngay cả cho đến cuối cùng.

14 Và lại nữa, thật vậy, ta nói với tôi tớ Lyman Johnson của ta, và với tôi tớ Orson Pratt của ta, họ cũng phải lên đường tới những xứ miền đông; và này, và trông kìa, ta cũng sẽ ở với họ, ngay cả cho đến cuối cùng.

15 Và lại nữa, ta nói với tôi tớ Asa Dodds của ta và tôi tớ Calves Wilson của ta, rằng họ cũng phải lên đường đi đến những xứ miền tây, và rao truyền phúc âm của ta, theo như những điều ta đã truyền lệnh cho họ.

16 Và kẻ nào trung thành thì sẽ khắc phục được mọi sự, và sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng.

17 Và lại nữa, ta nói với tôi tớ Major N. Ashley của ta, và tôi tớ Burr Riggs của ta, họ cũng phải lên đường đi tới xứ miền nam.

18 Phải, tất cả những người đó phải lên đường, như ta đã truyền lệnh cho họ, và phải đi từ nhà này qua nhà kia, và từ làng này đến làng khác, và từ thành phố này đến thành phố nọ.

19 Và bất cứ nhà nào các ngươi vào mà họ tiếp rước các ngươi, thì hãy để lại phước lành của các ngươi trên nhà đó.

20 Và bất cứ nhà nào các ngươi vào mà họ không tiếp rước các ngươi, thì các ngươi phải gấp rút ra khỏi nhà đó, và hãy phủi bụi đất khỏi chân các ngươi để làm chứng ngôn chống lại họ.

21 Và các ngươi sẽ được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc; và hãy biết rõ rằng, vào ngày phán xét các ngươi sẽ là những phán quan của nhà đó và kết tội họ;

22 Và vào ngày phán xét, những kẻ tà giáo còn được khoan dung hơn nhà đó; vậy nên, các ngươi hãy thắt lưng thật chặt và hãy trung thành, rồi các ngươi sẽ khắc phục được mọi điều, và sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng. Quả thật vậy. A Men.

23 Và lại nữa, lời Chúa phán với các ngươi như vầy, hỡi các ngươi là các anh cả của giáo hội ta, là những người đã cho biết sự sẵn lòng của mình để các ngươi có thể hiểu được ý muốn của Ngài về các ngươi—

24 Này, ta nói cho các ngươi hay rằng, bổn phận của giáo hội là phải giúp cấp dưỡng những gia đình của những người đó, và cũng cấp dưỡng những gia đình của những ai được kêu gọi và cần được gửi đi ra thế gian để rao truyền phúc âm cho thế gian biết.

25 Vậy nên, ta, là Chúa, ban cho các ngươi lệnh truyền này là các ngươi phải tìm chỗ cho gia đình mình ở, miễn là các anh em ngươi sẵn lòng mở rộng tấm lòng của họ.

26 Và tất cả những ai có thể kiếm được chỗ ở cho gia đình mình, và nhận được sự cấp dưỡng của giáo hội cho họ, thì chớ quên đi đến với thế gian, dù đi qua đông hay qua tây, dù lên bắc hay xuống nam cũng vậy.

27 Họ hãy cầu xin rồi họ sẽ nhận được, hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho họ, và sẽ được cho biết từ trên trời, qua Đấng An Ủi, ở nơi mà họ sẽ đi.

28 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, mỗi người nào mà có bổn phận cấp dưỡng cho gia đình mình, thì người ấy phải cấp dưỡng, và người ấy sẽ không vì lý do gì mà mất mão triều thiên của mình được; và người ấy phải làm lụng trong giáo hội.

29 Mọi người phải cần mẫn trong tất cả mọi sự việc. Và kẻ biếng nhác sẽ không có chỗ đứng trong giáo hội, trừ khi kẻ ấy hối cải và sửa đổi đường lối của mình.

30 Vậy nên, tôi tớ Simeon Carter của ta và tôi tớ Emer Harris của ta phải đoàn kết trong giáo vụ này;

31 Và tôi tớ Ezra Thayre của ta và tôi tớ Thomas B. Marsh của ta cũng vậy;

32 Tôi tớ Hyrum Smith của ta và tôi tớ Reynolds Cahoon của ta cũng vậy;

33 Và tôi tớ Daniel Stanton của ta và tôi tớ Seymour Brunson của ta cũng vậy;

34 Và tôi tớ Sylvester Smith của ta và tôi tớ Gideon Carter của ta cũng vậy;

35 Và tôi tớ Ruggles Eames của ta và tôi tớ Stephen Burnett của ta cũng vậy;

36 Và tôi tớ Micah B. Welton của ta và tôi tớ Eden Smith của ta cũng vậy. Quả thật vậy. A Men.

In