Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 75
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 75

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Amherst, Ohio, ika-25 ng Enero 1832 (History of the Church, 1:242–245). Ang pangyayari ay sa isang pagpupulong na naunang itinakda. Sa pagpupulong na ito si Joseph Smith ay sinang-ayunan at inordenan Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote. May ilang elder, na nakaranas ng kahirapan sa pagpapaunawa sa mga tao ng kanilang mensahe, ay naghangad na matutuhan nang higit pa ang kanilang mga pangunahing tungkulin. Ang paghahayag na ito ang sumunod.

  1–5, Ang matatapat na elder na nangangaral ng ebanghelyo ay makatatamo ng buhay na walang hanggan; 6–12, Manalangin upang matanggap ang Mang-aaliw, na nagtuturo ng lahat ng bagay; 13–22, Ang mga elder ay uupo sa paghuhukom sa mga yaong tumanggi sa kanilang mensahe; 23–36, Ang mag-anak ng mga misyonero ay makatatanggap ng tulong mula sa Simbahan.

  1 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako na nangungusap maging sa pamamagitan ng atinig ng aking Espiritu, maging ang bAlpha at Omega, ang inyong Panginoon at inyong Diyos—

  2 Makinig, O kayong nagbigay ng inyong mga pangalan upang humayo upang ipahayag ang aking ebanghelyo, at upang apungusan ang aking bubasan.

  3 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na ito ang aking kalooban na kayo ay nararapat na humayo at huwag magpaiwan, ni maging atamad bagkus gumawa nang inyong buong lakas—

  4 Itinataas ang inyong mga tinig na katulad ng tunog ng isang pakakak, aipinahahayag ang bkatotohanan alinsunod sa mga paghahayag at kautusan na aking ibinigay sa inyo.

  5 At sa ganito, kung kayo ay matatapat kayo ay matitigib ng abigkis, at bpuputungan ng ckarangalan, at dkaluwalhatian, at ekawalang-kamatayan, at buhay na fwalang hanggan.

  6 Samakatwid, katotohanang sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si William E. McLellin, abinabawi ko ang pagtatalaga na ibinigay ko sa kanya na magtungo sa mga bansa sa silangan;

  7 At ako ay nagbibigay sa kanya ng panibagong pagtatalaga at ng bagong kautusan, na kung saan ako, ang Panginoon, ay apinagsabihan siya dahil sa mga bpagbubulung-bulong ng kanyang puso;

  8 At siya ay nagkasala; gayunpaman, akin siyang pinatatawad at sinasabi sa kanya muli, Humayo ka sa mga bansa sa katimugan.

  9 At ang aking tagapaglingkod na si Luke Johnson ay sumama sa kanya, at magpahayag ng mga bagay na aking ipinag-uutos sa kanila—

  10 Tinatawag ang pangalan ng Panginoon para sa aMang-aaliw, na magtuturo sa kanila ng lahat ng bagay na kinakailangan para sa kanila—

  11 aManalangin tuwina nang sila ay huwag manghina; at yayamang kanilang ginagawa ito, ako ay makakasama nila maging hanggang sa katapusan.

  12 Masdan, ito ang kalooban ng Panginoon ninyong Diyos hinggil sa inyo. Maging gayon nga. Amen.

  13 At muli, katotohanang ganito ang wika ng Panginoon, ang aking tagapaglingkod na si aOrson Hyde at ang aking tagapaglingkod na si bSamuel H. Smith ay maglakbay sa mga bansa sa gawing silangan, at magpahayag ng mga bagay na aking ipinag-utos sa kanila; at yayamang sila ay matatapat, masdan, ako ay cmakakasama nila maging hanggang sa katapusan.

  14 At muli, katotohanang sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Lyman Johnson, at sa aking tagapaglingkod na si aOrson Pratt, sila ay maglakbay rin sa mga bansa sa gawing silangan; at masdan, at narito, ako ay makakasama rin nila, maging hanggang sa katapusan.

  15 At muli, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Asa Dodds, at sa aking tagapaglingkod na si Calves Wilson, na sila ay maglakbay rin sa mga bansa sa gawing kanluran, at ipangaral ang aking ebanghelyo, maging gaya ng ipinag-utos ko sa kanila.

  16 At siya na matapat ay pagtatagumpayan ang lahat ng bagay, at adadakilain sa huling araw.

  17 At muli, sinasabi ko sa aking tagapaglingkod na si Major N. Ashley, at sa aking tagapaglingkod na si Burr Riggs, sila ay maglakbay rin sa mga bansa sa gawing timog.

  18 Oo, lahat ng yaon ay maglakbay, gaya ng aking ipinag-utos sa kanila, magtutungo sa bawat bahay, at sa bawat baryo, at sa bawat lunsod.

  19 At kung saan mang bahay kayo papasok, at kanila kayong tinatanggap iwan ang inyong pagbabasbas sa bahay na yaon.

  20 At kung saan mang bahay kayo papasok, at hindi nila kayo tinatanggap, kayo ay lilisan kaagad mula sa bahay na yaon, at aipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang isang patotoo laban sa kanila.

  21 At kayo ay mapupuspos ng akagalakan at kaligayahan; at alamin ito, na sa araw ng paghuhukom kayo ang magiging mga bhukom ng bahay na yaon, at hahatulan sila;

  22 At higit na mabuti pa para sa mga pagano sa araw ng paghuhukom, kaysa sa bahay na yaon; samakatwid, abigkisan ang inyong mga balakang at maging matapat, at inyong mapagtatagumpayan ang lahat ng bagay, at dadakilain sa huling araw. Maging gayon nga. Amen.

  23 At muli, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo, O kayong mga elder ng aking simbahan, na nagbigay ng inyong pangalan upang inyong malaman ang kanyang kalooban hinggil sa inyo—

  24 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na tungkulin ng simbahan na tumulong sa pagtataguyod sa mga mag-anak ng mga yaon, at gayon din ay itaguyod ang mga mag-anak ng mga yaong tinawag at talagang kinakailangang isugo sa sanlibutan upang ipangaral ang ebanghelyo sa sanlibutan.

  25 Dahil dito, ako, ang Panginoon, ay nagbibigay sa inyo ng kautusang ito, na kayo ay humanap ng mga lugar para sa inyong mag-anak, yayamang ang inyong mga kapatid ay nakahandang buksan ang kanilang mga puso.

  26 At lahat na makahahanap ng mga lugar para sa kanilang mag-anak, at makatatamo ng pagtataguyod ng simbahan para sa kanila, na huwag hindi magtungo sa sanlibutan maging sa silangan o sa kanluran, o sa hilaga, o sa timog.

  27 Sila ay humingi at sila ay makatatanggap, kumatok at sila ay pagbubuksan, at ipaaalam mula sa kaitaasan, maging sa pamamagitan ng aMang-aaliw, kahit saan sila tutungo.

  28 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na bawat lalaki na may tungkulin na amaglaan para sa kanyang sariling bmag-anak, siya ay maglaan, at hindi mawawala sa kanya ang kanyang putong; at gumawa siya sa simbahan.

  29 Maging amasigasig ang bawat tao sa lahat ng bagay. At ang btamad ay hindi magkakaroon ng lugar sa simbahan, maliban na siya ay magsisi at iwasto ang kanyang mga gawi.

  30 Dahil dito, ang aking tagapaglingkod na si Simeon Carter at ang aking tagapaglingkod na si Emer Harris ay magsama sa ministeryo;

  31 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Ezra Thayre at ang aking tagapaglingkod na si aThomas B. Marsh;

  32 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Hyrum Smith at ang aking tagapaglingkod na si Reynolds Cahoon;

  33 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Daniel Stanton at ang aking tagapaglingkod na si Seymour Brunson;

  34 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Sylvester Smith at ang aking tagapaglingkod na si Gideon Carter;

  35 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Ruggles Eames at ang aking tagapaglingkod na si Stephen Burnett;

  36 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si Micah B. Welton at gayon din ang aking tagapaglingkod na si Eden Smith. Maging gayon nga. Amen.