Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 70
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 70

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-12 ng Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:235–237). Ang kasaysayang isinulat ng Propeta ay nagsasabing apat na natatanging pagpupulong ang ginanap mula ika-1 hanggang ika-12 ng Nobyembre, magkakasunod. Sa katapusan ng mga pagtitipong ito, ang malaking kahalagahan ng Aklat ng mga Kautusan, sa dakong huli ay tinawag na Doktrina at mga Tipan, ay isinaalang-alang; at tinukoy ito ng Propeta bilang “ang saligan ng Simbahan sa mga huling araw na ito, at isang kapakinabangan sa sanlibutan, ipinakikita na ang mga susi ng mga hiwaga ng kaharian ng ating Tagapagligtas ay muling ipinagkatiwala sa tao” (History of the Church, 1:235).

  1–5, Mga katiwala ay itinalaga upang ilathala ang mga paghahayag; 6–13, Yaong mga nagpapagal sa mga espirituwal na bagay ay karapat-dapat sa kanilang upa; 14–18, Ang mga Banal ay dapat na pantay-pantay sa mga temporal na bagay.

  1 Masdan, at makinig, O kayong mga naninirahan sa Sion, at lahat kayong mga tao ng aking simbahan na nasa malayo, at pakinggan ang salita ng Panginoon na aking ibinibigay sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Martin Harris, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si John Whitmer, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si William W. Phelps, sa pamamaraan ng kautusan sa kanila.

  2 Sapagkat binibigyan ko sila ng isang kautusan; kaya nga makinig at pakinggan, sapagkat ganito ang wika ng Panginoon sa kanila—

  3 Ako, ang Panginoon, ay itinalaga sila, at inordenan sila na maging mga akatiwala sa mga paghahayag at kautusan, na aking ibinigay sa kanila, at yaong aking ibibigay pa pagkaraan nito sa kanila;

  4 At ang ulat ng pangangasiwang ito ay aking hihingin sa kanila sa araw ng paghuhukom.

  5 Kaya nga, nagtalaga ako sa kanila, at ito ang kanilang tungkulin sa simbahan ng Diyos, na pamahalaan ang mga ito at ang mga nauukol dito, oo, ang mga kapakinabangan mula rito.

  6 Kaya nga, isang kautusan ang ibinibigay ko sa kanila, na hindi nila ibibigay ang mga bagay na ito sa simbahan, ni sa sanlibutan;

  7 Gayunman, yayamang sila ay tumatanggap nang higit sa kinakailangan para sa kanilang mga pangangailangan at kanilang mga kakulangan, ito ay ibibigay sa aking akamalig;

  8 At ang mga kapakinabangan ay ilalaan sa mga naninirahan sa Sion, at sa kanilang mga salinlahi, yayamang sila ay magiging atagapagmana alinsunod sa mga batas ng kaharian.

  9 Masdan, ito ang hinihingi ng Panginoon sa lahat ng tao sa kanyang apangangasiwa, maging ako, ang Panginoon, ay nagtalaga o magtatalaga pa pagkaraan nito sa sinumang tao.

  10 At masdan, wala ni isa ang di-saklaw ng batas na ito na kabilang sa simbahan ng buhay na Diyos;

  11 Oo, ni ang obispo, ni ang akinatawang nangangalaga sa kamalig ng Panginoon, ni siya na itinalaga sa pangangasiwa sa mga bagay na temporal.

  12 Siya na itinalagang mamahala sa mga espirituwal na bagay, siya rin ay akarapat-dapat sa kanyang upa, maging yaong mga itinalaga sa pangangasiwa upang mamahala sa mga bagay na temporal;

  13 Oo, maging higit na masagana, kung aling kasaganahan ay pinarami sa kanila sa pamamagitan ng mga pagpapatunay ng Espiritu.

  14 Gayunman, sa inyong mga temporal na bagay kayo ay magiging apantay-pantay, at ito ay hindi nang laban sa kalooban, kung hindi ang kasaganahan ng mga pagpapatunay ng Espiritu ay ipagkakait.

  15 Ngayon, ang akautusang ito ay ibinibigay ko sa aking mga tagapaglingkod para sa kanilang kapakinabangan samantalang sila ay nananatili, para sa pagpapakita ng aking mga pagpapala sa kanilang mga ulo, at bilang gantimpala sa kanilang bpagsusumigasig at para sa kanilang kaligtasan;

  16 Para sa pagkain at para sa apananamit; para sa mana; para sa mga bahay at para sa mga lupain, sa anumang kalagayan ako, ang Panginoon, ay ilalagay sila, at saan man ako, ang Panginoon, ay isusugo sila.

  17 Sapagkat sila ay naging matapat sa amaraming bagay, at gumawa ng mabuti yayamang sila ay hindi nagkasala.

  18 Masdan, ako, ang Panginoon, ay amaawain at pagpapalain sila, at sila ay papasok sa kagalakan ng mga bagay na ito. Maging gayon nga. Amen.