Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 6
nahauna sunod


Seksyon 6

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta ug Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:32–35). Si Oliver Cowdery nagsugod sa iyang mga buluhaton nga usa ka tigsulat sa paghubad sa Basahon ni Mormon, 7 sa Abril 1829. Siya nakadawat na sa balaan nga pagpaila sa kamatuoran sa pagpamatuod sa Propeta mahitungod sa mga palid diha diin nakulit ang talaan sa Basahon ni Mormon. Ang Propeta nagpakisayud sa Ginoo pinaagi sa Urim ug Thummim ug nakadawat niini nga tubag.

1–6, Mga mamumuo sa umahan sa Ginoo makaangkon og kaluwasan; 7–13, Wala nay gasa nga labaw pa ka dako kay sa gasa sa kaluwasan; 14–27, Usa ka saksi sa kamatuoran moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu; 28–37, Tan-aw ngadto ni Kristo, ug pagbuhat og maayo sa kanunay.

1 Usa ka mahinungdanon ug akahibulongan nga buhat hapit na moabut ngadto sa mga katawhan.

2 Tan-awa, Ako ang Dios; paminaw sa akong apulong, nga buhi ug makagagahum, bhait pa kay sa duha ka suwab sa espada, ngadto sa pagbahin sa mga kalutahan ug kauyokan; busa paminaw sa akong mga pulong.

3 Tan-awa, ang umahan aputi ug andam na sa pag-ani; busa, kinsa kadto nga nagtinguha sa pag-ani tuguti nga siya moduso sa iyang sanggot uban sa iyang kusog, ug mag-ani samtang aduna pay panahon, nga siya unta motipig alang sa iyang kalag sa walay katapusan nga kaluwasan diha sa gingharian sa Dios.

4 Oo, kinsa kadto nga amoduso sa iyang sanggot ug moani, ang mao gitawag sa Dios.

5 Busa, kon ikaw amangayo kanako ikaw makadawat; kon ikaw motuktok kini pagaablihan nganha kanimo.

6 Karon, sa ingon nga ikaw nangayo, tan-awa, Ako moingon nganha kanimo, paghupot sa akong mga sugo, ug apaningkamot sa pagdala ug pagtukod sa kahimoan sa bZion;

7 Ayaw apangita sa mga bkatigayunan apan sa ckaalam, ug tan-awa, ang mga dmisteryo sa Dios pagaablihan nganha kanimo, ug unya ikaw mahimo nga adunahan. Tan-awa, kinsa kadto nga adunay ekinabuhi nga dayon adunahan.

8 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, bisan ingon nga ikaw nagtinguha kanako busa kini mahimo nganha kanimo; ug kon ikaw magtinguha, ikaw mao ang paagi sa pagbuhat og daghan nga kaayohan niini nga kaliwatan.

9 Ayaw pagsulti og lain gawas sa apaghinulsol ngadto niini nga kaliwatan; paghupot sa akong mga sugo, ug tabang sa pagpalakaw sa akong buhat, sumala sa akong mga sugo, ug ikaw panalanginan.

10 Tan-awa ikaw adunay gasa, ug bulahan ikaw tungod sa imong gasa. Hinumdumi nga kini asagrado ug gikan sa kahitas-an—

11 Ug kon ikaw amangutana, ikaw masayud sa mga bmisteryo nga mga mahinungdanon ug kahibulongan; busa ikaw mogamit sa imong cgasa, nga ikaw makakaplag og mga misteryo, nga ikaw makadala og daghan ngadto sa kasayuran sa kamatuoran, oo, dipakita kanila ang kamatuoran sa sayop nila nga mga pamaagi.

12 Buhata nga ang imong gasa dili mahibaloan ngadto ni bisan kinsa gawas niadto kinsa anaa sa imong tinuohan. Ayaw pagtiaw-tiaw sa asagrado nga mga butang.

13 Kon ikaw magbuhat og maayo, oo, ug amagpabilin nga bmatinud-anon ngadto sa ckatapusan, ikaw pagaluwason diha sa gingharian sa Dios; nga mao ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios; kay walay gasa nga labaw pa kay sa gasa sa dkaluwasan.

14 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, bulahan ikaw tungod sa imong nabuhat; kay ikaw anagpakisayud kanako, ug tan-awa, sa makadaghan nga ikaw nagpakisayud ikaw nakadawat og panudlo sa akong Espiritu. Kon kini wala pa unta, ikaw dili unta makaabut sa dapit diin ikaw anaa karon.

15 Tan-awa, ikaw nahibalo nga ikaw nagpakisayud kanako ug Ako milamdag sa imong apanumduman; ug karon Ako mosulti kanimo niini nga mga butang nga ikaw unta mahibalo nga ikaw gilamdagan pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran;

16 Oo, Ako mosulti kanimo, nga ikaw unta mahibalo nga walay lain gawas sa Dios nga anasayud sa imong mga hunahuna ug sa mga katuyoan sa imong bkasingkasing.

17 Ako mosulti kanimo niini nga mga butang ingon sa usa ka saksi nganha kanimo—nga ang mga pulong o ang buhat nga imong gisulat mga atinuod.

18 Busa apagmakugihon; bbarug uban sa akong sulugoon nga si Joseph, nga matinud-anon, sa bisan unsa nga malisud nga mga kahimtang nga moabut kaniya tungod ug alang sa pulong.

19 Pahimangnoi siya sa iyang mga sayop, ug usab dawat og pahimangno gikan kaniya. Pagmapailubon; pagmaligdong; pagmapugnganon; pagbaton og pailub, hugot nga pagtuo, paglaum ug gugma nga putli.

20 Tan-awa, ikaw si Oliver, ug Ako nakapamulong nganha kanimo tungod sa imong mga tinguha; busa atipigi kini nga mga pulong diha sa imong kasingkasing. Pagmatinud-anon ug pagmakugihon sa paghupot sa mga sugo sa Dios, ug Ako mogakus kanimo sa mga bukton sa akong gugma.

21 Tan-awa, Ako si Jesukristo, ang aAnak sa Dios. Ako mao ang mianhi nganhi sa akong mga bkatawhan, ug ang akong mga katawhan wala modawat kanako. Ako ang ckahayag nga nagdan-ag sa dkangitngit, ug ang kangitngit wala makasabut niini.

22 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, kon ikaw nagtinguha og dugang nga kamatuoran, hinumdumi ang gabii nga ikaw misangpit ngari kanako diha sa imong kasingkasing, nga ikaw unta amahibalo mahitungod sa kamatuoran niini nga mga butang.

23 Wala ba Ako magsulti og akalinaw nganha sa imong hunahuna mahitungod niini nga butang? Unsa ka labaw nga bkamatuoran ang imong maangkon kay sa gikan sa Dios?

24 Ug karon, tan-awa, ikaw nakadawat sa kamatuoran; kay kon Ako mosulti kanimo sa mga butang nga walay tawo nga nasayud ikaw wala ba makadawat sa kamatuoran?

25 Ug, tan-awa, Ako motugyan nganha kanimo og usa ka gasa, kon ikaw magtinguha kanako, sa apaghubad, bisan ang akong sulugoon nga si Joseph.

26 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, nga adunay mga atalaan nga naglakip sa kadaghanan sa akong ebanghelyo, nga natipigan sa dugay na nga panahon tungod sa bpagkadautan sa mga katawhan;

27 Ug karon Ako mosugo kanimo, nga kon ikaw adunay maayo nga mga tinguha—usa ka tinguha sa pagtipig og mga bahandi alang sa imong kaugalingon diha sa langit—busa ikaw motabang sa pagdala ngadto sa kahayag, uban sa imong gasa, niadto nga mga bahin sa akong mga akasulatan nga natago tungod sa kadautan.

28 Ug karon, tan-awa, Ako mohatag nganha kanimo, ug usab ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph, sa mga yawe niini nga gasa, nga mao ang modala niini nga pangalagad ngadto sa kahayag; ug diha sa ba-ba sa duha o tulo ka mga asaksi nga ang matag pulong matukod.

29 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, kon sila mosalikway sa akong mga pulong, ug niini nga bahin sa akong ebanghelyo ug pangalagad, bulahan ikaw, kay sila dili na makabuhat pa og labaw nganha kanimo kay sa ilang nabuhat ngari kanako.

30 Ug bisan kon sila amobuhat nganha kanimo bisan sa ingon nga sila nakabuhat ngari kanako, bulahan ikaw, kay ikaw bmakapuyo uban kanako diha sa chimaya.

31 Apan kon sila dili amosalikway sa akong mga pulong, nga gitukod pinaagi sa bpagpamatuod nga ihatag, bulahan sila, ug unya ikaw makaangkon og hingpit nga kalipay sa bunga sa imong mga paghago.

32 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, ingon nga Ako miingon ngadto sa akong mga tinun-an, diin duha o tulo anagpundok nga naghiusa diha sa akong ngalan, nga naghisgot sa usa ka butang, tan-awa, Ako anaa diha sa btaliwala kanila—gani sama nga Ako anaa diha sa taliwala kaninyo.

33 Ayaw akahadlok sa pagbuhat og maayo, akong anak nga mga lalaki, kay bisan unsa ang inyong bipugas, kana usab ang inyong maani; busa, kon kamo magpugas og maayo kamo usab moani og maayo alang sa inyong ganti.

34 Busa, ayaw kahadlok, gagmay nga panon; pagbuhat og maayo; tuguti nga ang yuta ug impyerno maghiusa sa pagbatok kaninyo, kay kon kamo gitukod diha sa akong alig-on nga sukaranan, sila dili makabuntog.

35 Tan-awa, Ako dili manghimaraut kaninyo; padayon sa inyong panginabuhi ug ayaw na apagpakasala; buhata uban sa pagkamaligdong ang buhat nga Ako misugo kaninyo.

36 aPaghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok.

37 aHunahunaa ang mga samad nga milapos sa akong kilid, ug usab ang mga marka sa mga blansang sa akong mga kamot ug tiil; pagmatinud-anon, paghupot sa akong mga sugo, ug kamo cmakapanunod sa dgingharian sa langit. Amen.