Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 65
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 65

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi ʻOkatopa 1831 (History of the Church, 1:218). ʻOku ui ʻe he Palōfitá ʻa e fakahā ko ʻení ko ha lotu.

1–2, ʻOku foaki mai ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ki he tangatá ʻi māmani, pea ʻe ikuna ʻa e ngāue ʻa e ongoongoleleí; 3–6, ʻE hoko mai ʻa e puleʻanga ʻo e langí ʻi he afeʻi taʻú ʻo fakataha mo e puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he māmaní.

1 Tokanga mai, pea vakai, ko e leʻo ʻo hangē ko e leʻo ʻo ha tokotaha kuo fekau hifo mei ʻolunga, ʻa ia ʻoku māfimafi mo mālohi, ʻa ia ʻoku aʻu ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní ʻa ʻene ʻalu atú, ʻio, ʻoku ongo atu ʻa hono leʻó ki he faʻahinga ʻo e tangatá—Mou ateuteu ʻa e hāʻeleʻanga ʻo e ʻEikí, fakatonutonu ʻa hono ngaahi hāʻeleʻangá.

2 Kuo tuku mai ʻa e ngaahi a ʻo e bpuleʻanga ʻo e ʻOtuá ki he tangatá ʻi he māmaní, pea ʻe teka atu mei ai ʻa e ongoongoleleí ʻo aʻu ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní, ʻo hangē ko e teka atu ʻa e cmaka kuo tā mei he moʻungá taʻekau ai ha nimá, kae ʻoua kuo dfakafonu ʻe ia ʻa e māmaní kotoa pē.

3 ʻIo, ko ha leʻo ʻoku kalanga—Mou teuteu ʻa e hāʻeleʻanga ʻo e ʻEikí, mou teuteu ʻa e aʻohomohe ʻo e Lamí, fai ʻa e teuteu ki he bTangata Taʻané.

4 Lotu ki he ʻEikí, ui ki hono huafa toputapú, fakahā ʻa ʻene ngaahi ngāue fakaofó ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí.

5 Ui ki he ʻEikí, koeʻuhí ke ʻalu atu ʻa hono puleʻangá ʻi he funga ʻo e māmaní, koeʻuhí ke tali ia ʻe hono kakaí pea mateuteu ki he ngaahi ʻaho ʻe hoko maí, ʻa ia ʻe ahāʻele hifo ai ʻa e Foha ʻo e Tangatá ʻi he langí, kuo bkofu ia ʻaki ʻa e ngingila ʻo hono cnāunaú, ke fetaulaki mo e dpuleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻa ia kuo fokotuʻu ʻi he māmaní.

6 Ko ia, taumaiā ke ʻalu atu ʻa e apuleʻanga ʻo e ʻOtuá, koeʻuhí ke hoko mai ʻa e bpuleʻanga ʻo e langí, koeʻuhí ke fakaongoongoleleiʻi ʻa hoʻo ʻafió, ʻe ʻOtua, ʻi he langí ʻo hangē ko ia ʻi he māmaní, koeʻuhí ke ikunaʻi ʻa ho ngaahi filí; he ʻoku cʻoʻou ʻa e lāngilangí, mo e mālohí mo e nāunaú, ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻĒmeni.