Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 65
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 65

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Oktubre 1831 (History of the Church, 1:218). Tinukoy ng Propeta ang paghahayag na ito bilang isang panalangin.

  1–2, Ang mga susi ng kaharian ng Diyos ay ipinagkatiwala sa tao sa mundo, at ang layunin ng ebanghelyo ay magwawagi; 3–6, Ang pangmilenyong kaharian ng langit ay paparito at makikiisa sa kaharian ng Diyos sa lupa.

  1 Makinig, at narito, ang isang tinig na isinugo rito mula sa kaitaasan, na malakas at makapangyarihan, na umaabot hanggang sa mga dulo ng mundo, oo, na ang tinig ay sumasa tao—aIhanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ang kanyang landas.

  2 Ang mga asusi ng bkaharian ng Diyos ay ipinagkatiwala sa tao sa mundo, at mula rito ang ebanghelyo ay lalaganap hanggang sa mga dulo ng mundo, gaya ng cbatong tinibag mula sa bundok, hindi ng mga kamay ay lalaganap, hanggang sa dmapuno nito ang buong mundo.

  3 Oo, isang tinig na sumisigaw—Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, ihanda ninyo ang ahapunan ng Kordero, maghanda para sa bLalaking kasintahan.

  4 Manalangin sa Panginoon, manawagan sa kanyang banal na pangalan, ipaalam ang kanyang mga kamangha-manghang gawa sa mga tao.

  5 Manawagan sa Panginoon, upang ang kanyang kaharian ay lumaganap sa mundo, upang ang mga naninirahan dito ay matanggap ito, at maging handa para sa mga araw na darating, na kung kailan ang Anak ng Tao ay abababa mula sa langit, bnadaramitan ng liwanag ng kanyang ckaluwalhatian, upang salubungin ang dkaharian ng Diyos na itinatag sa mundo.

  6 Dahil dito, nawa ang akaharian ng Diyos ay lumaganap, upang ang bkaharian ng langit ay dumating, upang kayo, O Diyos, ay luwalhatiin sa langit gayundin sa lupa, upang ang inyong mga kaaway ay malupig; sapagkat sa cinyo ang karangalan, kapangyarihan at kaluwalhatian, magpakailanman at walang katapusan. Amen.