Skrifterne
Lære og Pagter 64


Afsnit 64

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til kirkens ældster i Kirtland, Ohio, den 11. september 1831. Profeten var ved at gøre sig rede til at flytte til Hiram, Ohio, for at genoptage sit arbejde med at oversætte Bibelen, hvilket var blevet stillet i bero, mens han havde været i Missouri. En gruppe brødre, som havde fået befaling om at rejse til Zion (Missouri), var travlt beskæftiget med at træffe forberedelser til at tage af sted i oktober. I denne travle tid blev åbenbaringen modtaget.

1-11: De hellige får befaling om at tilgive hinanden, for at der ikke skal hvile en større synd på dem. 12-22: De, der ikke vil omvende sig, skal bringes frem for kirken. 23-25: Den, der betaler tiende, skal ikke blive opbrændt, når Herren kommer. 26-32: De hellige bliver advaret mod gæld. 33-36: De genstridige skal blive forstødt fra Zion. 37-40: Kirken skal dømme alle folkeslag. 41-43: Zion skal blomstre.

1 Se, så siger Herren jeres Gud til jer, o I min kirkes ældster, lyt I og hør, og modtag min vilje angående jer.

2 For sandelig siger jeg jer: Jeg vil, at I skal aovervinde verden; derfor vil jeg have bmedfølelse med jer.

3 Der er dem blandt jer, som har syndet; men sandelig siger jeg: For denne ene gang, for amin egen æres og for sjæles frelses skyld, har jeg btilgivet jer jeres synder.

4 Jeg vil være barmhjertige mod jer, for jeg har givet jer riget.

5 Og anøglerne til rigets hemmeligheder skal ikke blive taget fra min tjener Joseph Smith jun. ved de midler, jeg har bestemt, mens han lever, forudsat at han holder mine bordinancer.

6 Der er dem, der ubegrundet har søgt anledning til at finde fejl hos ham;

7 dog har han syndet; men sandelig siger jeg jer: Dem, som abekender deres synder for mig og beder om tilgivelse, og som ikke har syndet til bdøden, dem ctilgiver jeg, Herren, deres synder.

8 Mine disciple i fordums dage søgte aanledning til at finde fejl hos hinanden og tilgav ikke hinanden af hjertet; og på grund af dette onde blev de plaget og brevset hårdt.

9 Derfor siger jeg jer, at I bør atilgive hinanden; for den, som ikke btilgiver sin broder hans overtrædelser, står fordømt over for Herren; for i ham forbliver en større synd.

10 Jeg, Herren, atilgiver, hvem jeg vil tilgive, men af jer kræves det, at I btilgiver alle mennesker.

11 Og I bør sige i jeres hjerte: Lad aGud dømme mellem mig og dig og belønne dig befter dine gerninger.

12 Og den, der ikke omvender sig fra sine synder og ikke bekender dem, skal I bringe frem for akirken og gøre med ham, som skriftstedet siger jer, enten ved befaling eller ved åbenbaring.

13 Og dette skal I gøre, så Gud må være herliggjort – ikke fordi I ikke tilgiver, fordi I ikke har medfølelse, men for at I kan blive retfærdiggjort i lovens øjne, så I ikke forsynder jer mod ham, som er jeres lovgiver –

14 sandelig siger jeg: Af denne grund skal I gøre dette.

15 Se, jeg, Herren, var vred på ham, som var min tjener Ezra Booth, og også på min tjener Isaac Morley, for de holdt ikke loven, ej heller befalingen;

16 de stræbte i deres hjerte efter det onde, og jeg, Herren, unddrog dem min Ånd. De afordømte det, hvori der intet ondt var, som værende ondt; alligevel har jeg tilgivet min tjener Isaac Morley.

17 Og også min tjener aEdward Partridge; se, han har syndet, og bSatan søger at fordærve hans sjæl; men når dette bliver gjort kendt for dem, og de omvender sig fra det onde, skal de blive tilgivet.

18 Og se, sandelig siger jeg, at jeg anser det for nødvendigt, at min tjener Sidney Gilbert om nogle få uger vender tilbage for at passe sin pligt og til sit ansvar som agent i Zions land;

19 og at det, som han har set og hørt, skal blive kundgjort for mine disciple, så de ikke omkommer. Og af denne årsag har jeg talt dette.

20 Og videre siger jeg jer, at for at min tjener Isaac Morley ikke skal blive afristet mere, end han kan bære, og give råd til skade for jer, har jeg givet befaling om, at hans landejendom skulle sælges.

21 Jeg vil ikke, at min tjener Frederick G. Williams skal sælge sin landejendom, for jeg, Herren, ønsker at bibeholde en bastion i Kirtlands land i et tidsrum af fem år, i hvilket jeg ikke vil omstyrte de ugudelige, for at jeg derved må kunne redde nogle.

22 Men efter den dag vil jeg, Herren, ikke anse nogen for askyldig, som med et åbent hjerte drager op til Zions land; for jeg, Herren, bkræver menneskenes børns hjerte.

23 Se, nu hedder det ai dag, indtil Menneskesønnen bkommer, og sandelig er det en cofferdag og en dag, på hvilken mit folk skal betale tiende; for den, der betaler dtiende, skal ikke eopbrændes ved hans komme.

24 For efter i dag kommer aopbrændingen – dette er at sige det på Herrens måde – for sandelig siger jeg: I morgen skal alle de bstolte og de, som handler ugudeligt, være som stubbe; og jeg vil opbrænde dem, for jeg er Hærskarers Herre; og jeg vil ikke skåne nogen, der forbliver i cBabylon.

25 Hvis I derfor tror på mig, vil I arbejde, mens det hedder i dag.

26 Og det er ikke passende, at mine tjenere aNewel K. Whitney og Sidney Gilbert skal sælge deres bkøbmandsforretning og deres ejendele her; for det er ikke visdom, førend resten af kirken, som forbliver tilbage på dette sted, drager op til Zions land.

27 Se, det er blevet sagt i mine love, eller det er blevet forbudt, at I sætter jer i agæld til jeres fjender;

28 men se, det er aldrig på noget tidspunkt blevet sagt, at Herren ikke vil tage, når det passer ham, og betale, som det synes ham bedst.

29 Eftersom I er agenter, går I derfor Herrens ærinde; og hvad I end gør efter Herrens vilje, er Herrens sag.

30 Og han har sat jer til at sørge for sine hellige i disse sidste dage, så de må få en aarvelod i Zions land.

31 Og se, jeg, Herren, kundgør for jer, og mine aord er sikre og skal bikke slå fejl, at de skal få den.

32 Men alt må ske til sin tid.

33 Bliv derfor ikke atrætte af at gøre godt, for I lægger grundvolden til et stort værk. Og af det, som er bsmåt, udspringer det, som er stort.

34 Se, Herren akræver bhjertet og et villigt sind; og de villige og clydige skal i disse sidste dage spise Zions lands goder.

35 Og de agenstridige skal blive bforstødt fra Zions land og skal blive sendt bort og skal ikke arve landet.

36 For sandelig siger jeg, at de genstridige er ikke af aEfraims blod, derfor skal de blive rykket op.

37 Se, jeg, Herren, har ladet min kirke i disse sidste dage blive som en dommer, der sidder på en høj eller på et højt sted for at dømme folkeslagene.

38 For det skal ske, at Zions indbyggere skal adømme i alle sager, som vedrører Zion.

39 Og løgnere og hyklere skal afsløres af dem, og de, der ikke er aapostle eller profeter, skal blive kendt.

40 Og selv abiskoppen, som er bdommer, og hans rådgivere skal, hvis de ikke er trofaste i deres cforvaltning, kendes skyldige, og dandre skal sættes i deres sted.

41 For se, jeg siger jer, at aZion skal blomstre, og bHerrens herlighed skal være over hende;

42 og hun skal være et abanner for folkene, og der skal komme nogle fra hvert folkeslag under himlen til hende.

43 Og den dag skal komme, da ajordens folkeslag skal skælve på grund af hende og skal frygte hendes skrækindjagende folk. Herren har talt det. Amen.