Писания
Учение и Завети 64
назад напред

Раздел 64

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на старейшините на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 11 септември 1831 г. (History of the Church, 1:211–214). Пророкът се готвел да се мести в Хайръм, щата Охайо, за да поднови работата си по превода на Библията, която е отложена, докато той е в Мисури. Една група от братя, на които им е заповядано да пътуват за Сион (Мисури), е била заета с усилени приготовления за тръгване през октомври. Откровението е получено по това време на заетост.

1–11, На светиите им е заповядано да си прощават един на друг, да не би в тях да остане по-големият грях; 12–22, Неразкаялите се трябва да бъдат доведени пред Църквата; 23–25, Този, който плаща десятък, няма да бъде изгорен при Господното Пришествие; 26–32, Светиите са предупредени да не влизат в дълг; 33–36, Бунтуващите се ще бъдат отхвърлени вън от Сион; 37–40, Църквата ще съди народите; 41–43, Сион ще процъфтява.

1 Ето, тъй ви казва Господ, вашият Бог, о, вие, старейшини на Моята църква, вслушайте се, чуйте и приемете волята Ми относно вас.

2 Защото истина ви казвам, Аз искам вие да апобедите света; затова ще имам бмилост над вас.

3 Между вас има такива, които са съгрешили; но наистина Аз казвам, че само този път за собствената Ми аслава и за спасението на души, Аз съм ви бпростил вашите грехове.

4 Аз ще бъда милостив към вас, защото съм ви дал царството.

5 И аключовете за тайнствата на царството няма да бъдат отнети от Моя служител Джозеф Смит-младши по начина, който Аз съм определил, докато той е жив, доколкото той се подчинява на бобредите Ми.

6 Има такива, които са търсели повод срещу него безпричинно.

7 При все това, той съгреши; но истина ви казвам, Аз, Господ, апрощавам грехове на онези, които бизповядват греховете си пред Мен, и молят прошка, и не са извършили всмъртен грях.

8 Учениците Ми в древните дни търсеха аповод едни срещу други и не си прощаваха едни други в сърцата си; и поради това зло, те бяха огорчавани и тежко букорявани.

9 Затова Аз ви казвам, че трябва да си апрощавате едни на други, защото този, който не бпрощава на брата си неговите простъпки, застава осъден пред Господа, защото в него остава по-големият грях.

10 Аз, Господ, ще апростя на когото искам да простя, но от вас се изисква да бпрощавате на всички човеци.

11 И трябва да кажете в сърцата си: Нека Бог аотсъди между мен и теб и ти се отплати според бделата ти.

12 И този, който не се покае за греховете си и не ги изповяда, вие трябва да доведете пред ацърквата и да сторите с него както ви казва писанието, чрез заповед или чрез откровение.

13 И това трябва да вършите, та Бог да може да бъде прославен; не защото не прощават без да имате състрадание, а за да може да бъдете оправдани в очите на закона, за да не оскърбите Оногова, Който е вашият законодател.

14 Наистина Аз казвам, по тази причина вие ще вършите тези неща.

15 Ето, Аз, Господ, се разгневих на оногова, който беше Моят служител Езра Буут, също и на служителя Ми Айзък Морли, защото те не спазваха закона, нито заповедта.

16 Те потърсиха зло в сърцата си и Аз, Господ, възпрях Духа Си. Те аосъдиха като зло това, в което нямаше зло; при все това, Аз простих на Моя служител Айзък Морли;

17 и също служителят Ми аЕдуард Партридж, ето, той е съгрешил и бСатана търси да унищожи душата му; но когато тези неща им бъдат сторени знайни и те се покаят за злото, ще бъдат опростени.

18 И сега, наистина Аз казвам, че Ми е целесъобразно Моят служител Сидни Гилбърт след няколко седмици да се върне към работата си и към пълномощничеството си в земята Сион.

19 И това, което той е видял и чул, може да бъде сторено знайно на учениците Ми, та да не погинат. И поради тази причина, Аз съм изрекъл тези неща.

20 И отново ви казвам, че за да не може Моят служител Айзък Морли да бъде аизкушаван повече от онова, което е в състояние да понесе, и да съветва погрешно във ваш ущърб, Аз дадох заповед фермата му да бъде продадена.

21 Не искам Моят служител Фредерик Г. Уйлямс да продава фермата си, защото Аз, Господ, искам да запазя крепост в земята Къртлънд в продължение на пет години, през които не ще поваля нечестивите, та тъй да може да спася някои.

22 И след него ден Аз, Господ, не ще считам за авиновен никой, който възлезе с отворено сърце в земята Сион, защото Аз, Господ, изисквам бсърцата на чедата човешки.

23 Ето, аднес се нарича времето от сега до бпришествието на Сина Човешки; и наистина, това е ден на вжертва и ден за десятъка на Моя народ, защото този, който гплаща десятък, не ще бъде дизгорен при пришествието Му.

24 Защото след днешния ден идва аизгарянето (това е говорене по начина на Господа), защото наистина Аз казвам, утре всички бгорделиви и тези, които вършат нечестие, ще бъдат като плява; и Аз ще ги изгоря, защото Аз съм Господ на Силите и не ще пощадя никой, който остане във вВавилон.

25 Затова, ако Ми вярвате, вие ще се трудите, докато е още днес.

26 И не е уместно Моите служители аНюъл К. Уитни и Сидни Гилбърт да продадат бмагазина си и притежанията си тук, защото това не е мъдрост, докато останалите от църквата, които останат на това място, не възлязат в земята Сион.

27 Ето, казано е в законите Ми, сиреч, забранено е да азадлъжняваш на враговете си.

28 Но ето, никога не е било казано, че Господ не трябва да взема, когато Му е угодно, и да плати, когато Му се види за добре.

29 Затова, тъй като сте пълномощници, вие сте на Господно поръчение и всичко, каквото вършите според волята на Господа, е Господна работа.

30 И Той ви е възложил да обезпечавате светиите в тези последни дни, та да може те да се сдобият с анаследство в земята Сион.

31 И ето Аз, Господ, ви провъзгласявам, че те ще се сдобият с него; и асловата Ми са сигурни, и не ще ботпаднат.

32 Но всички неща трябва да стават във времето им.

33 Затова да се не ауморявате да вършите добро, защото вие полагате основата на велико дело. И от бдребните неща произлиза онова, което е велико.

34 Ето, Господ аизисква бсърцето и драговолен ум; и драговолните, и впослушните ще ядат благото на земята Сион в тези последни дни,

35 а абунтуващите се ще бъдат ботхвърлени вън от земята Сион и ще бъдат отпратени, и няма да наследят земята.

36 Защото наистина Аз казвам, че бунтуващите се не са от аЕфремовата кръв, затова ще бъдат изкоренени.

37 Ето, Аз, Господ, сторих църквата Ми да бъде през тези последни дни като съдия, който седи на хълм или на височина, за да съди народите.

38 Защото ще стане така, че обитателите на Сион ще асъдят всички неща, отнасящи се до Сион.

39 И те ще доказват лъжците и лицемерите, и тези, които не са аапостоли и пророци, ще се узнават.

40 И дори аепископът, който е бсъдия, и неговите съветници, ако не бъдат верни в своите внастойничества, ще бъдат осъждани и гдруги ще бъдат настанявани на тяхно място.

41 Защото ето, Аз ви казвам, че аСион ще процъфтява и бславата Господна ще бъде върху него;

42 и той ще бъде азнаме за хората, и в него ще дойдат от всеки народ под небето.

43 И ще дойде денят, когато народите на земята ще атреперят от него и ще се боят от неговите страшни люде. Господ го е изрекъл. Амин.