Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 64
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Bahagi 64

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa mga elder ng Simbahan, sa Kirtland, Ohio, ika-11 ng Setyembre 1831 (History of the Church, 1:211–214). Ang Propeta ay naghahandang lumipat sa Hiram, Ohio, upang muling gumawa ng pagsasalin ng Biblia, na naisantabi samantalang siya ay nasa Missouri. Isang pangkat ng mga kapatid na lalaki na inutusang maglakbay sa Sion (Missouri) ay masigasig na naghahanda sa paglisan sa Oktubre. Sa abalang panahong ito, ang paghahayag na ito ay natanggap.

  1–11, Ang mga banal ay inutusang magpatawad sa isa’t isa, at kung hindi ay mananatili sa kanila ang mas malaking kasalanan; 12–22, Ang hindi nagsisisi ay ihaharap sa Simbahan; 23–25, Siya na nagbigay ng ikapu ay hindi masusunog sa pagparito ng Panginoon; 26–32, Ang mga Banal ay binalaan laban sa pagkakautang; 33–36, Ang mga mapanghimagsik ay ihihiwalay sa Sion; 37–40, Hahatulan ng Simbahan ang mga bansa; 41–43, Ang Sion ay mananagana.

  1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo, O kayong mga elder ng aking simbahan, makinig kayo at pakinggan, at tanggapin ang aking kalooban hinggil sa inyo.

  2 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking kalooban na amadaig ninyo ang sanlibutan; dahil dito ako ay bmahahabag sa inyo.

  3 Mayroon sa inyo na nagkasala; subalit katotohanang sinasabi ko, sa isang pagkakataong ito, para sa aking sariling akaluwalhatian, at para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, aking bpinatawad kayo sa inyong mga kasalanan.

  4 Ako ay magiging maawain sa inyo, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang kaharian.

  5 Ang mga asusi ng mga hiwaga ng kaharian ay hindi kukunin mula sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., sa pamamagitan ng mga paraang aking itinakda, habang siya ay nabubuhay, yayamang sinusunod niya ang aking mga bordenansa.

  6 May mga naghangad ng masama laban sa kanya nang walang kadahilanan;

  7 Gayunpaman, siya ay nagkasala; subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako, ang Panginoon, ay anagpapatawad ng mga kasalanan sa mga yaong bumaamin ng kanilang mga kasalanan sa aking harapan at humihingi ng kapatawaran, na hindi nagkasala tungo sa ckamatayan.

  8 Ang aking mga disipulo, noong unang panahon, ay naghangad ng amasama laban sa isa’t isa at hindi nila pinatawad ang isa’t isa sa kanilang mga puso; at dahil sa kasamaang ito sila ay pinahirapan at labis na bpinarusahan.

  9 Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, na nararapat ninyong apatawarin ang isa’t isa; sapagkat siya na hindi bnagpapatawad sa kanyang kapatid ng kanyang mga pagkakasala ay nahatulan na sa harapan ng Panginoon; sapagkat mananatili sa kanya ang mas malaking kasalanan.

  10 Ako, ang Panginoon, ay amagpapatawad sa yaong aking patatawarin, subalit kayo ay kinakailangang bmagpatawad sa lahat ng tao.

  11 At nararapat ninyong sabihin sa inyong mga puso—ang Diyos ang ahahatol sa akin at sa iyo, at ikaw ay gagantimpalaan alinsunod sa iyong mga bgawa.

  12 At siya na hindi nagsisisi ng kanyang mga kasalanan, at hindi ipinagtatapat ang mga yaon, ay inyong ihaharap sa asimbahan, at gawin sa kanya ang sinasabi ng banal na kasulatan sa inyo, sa pamamagitan ng kautusan o sa pamamagitan ng paghahayag.

  13 At ito ang inyong gagawin upang ang Diyos ay maluwalhati—hindi dahil sa hindi kayo nagpapatawad, na walang pagkahabag, kundi nang kayo ay mabigyang-katwiran sa mga mata ng batas, nang hindi ninyo masaktan siya na inyong tagapagbigay ng batas—

  14 Katotohanang sinasabi ko, sa kadahilanang ito inyong gagawin ang mga bagay na ito.

  15 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nagagalit sa kanya na aking tagapaglingkod na si Ezra Booth, gayon din sa aking tagapaglingkod na si Isaac Morley, sapagkat hindi nila sinunod ang batas, ni ang kautusan;

  16 Sila ay naghangad ng kasamaan sa kanilang puso, at ako, ang Panginoon, ay nagkait ng aking Espiritu. Kanilang asinumpang masama ang bagay na hindi masama; gayunpaman aking pinatawad ang aking tagapaglingkod na si Isaac Morley.

  17 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si aEdward Partridge, masdan, siya ay nagkasala, at si bSatanas ay naghahangad na mawasak ang kanyang kaluluwa, subalit kung ang mga bagay na ito ay ipaaalam sa kanila, at sila ay magsisisi sa kasamaan, sila ay patatawarin.

  18 At ngayon, katotohanang sinasabi ko na kinakailangan sa akin na ang aking tagapaglingkod na si Sidney Gilbert, pagkalipas ng ilang linggo, ay bumalik sa kanyang gawain, at sa kanyang tungkulin sa lupain ng Sion;

  19 At yaong kanyang nakita at narinig ay maipaaalam sa aking mga disipulo, nang sila ay hindi masawi. At sa kadahilanang ito aking sinabi ang mga bagay na ito.

  20 At muli, sinasabi ko sa inyo, na ang aking tagapaglingkod na si Isaac Morley ay hindi amatutukso nang higit pa sa kanyang makakayanan, at magpayo ng mali sa inyong ikapapahamak, ako ay nagbigay ng kautusan na ang kanyang sakahan ay nararapat na ipagbili.

  21 Hindi ko nais na ang aking tagapaglingkod na si Frederick G. Williams ay ipagbili ang kanyang sakahan, sapagkat ako, ang Panginoon, ay niloob na magpapanatili ng matatag na muog sa lupain ng Kirtland, sa loob ng limang taon, sa panahong iyon hindi ko lilipulin ang masasama, nang sa gayon ako ay makapagligtas ng ilan.

  22 At matapos ang araw na yaon, ako, ang Panginoon, ay hindi apananagutin ang sinuman na patutungo nang may bukas na puso sa lupain ng Sion; sapagkat ako, ang Panginoon, ay hinihingi ang mga bpuso ng mga anak ng tao.

  23 Masdan, ang panahong ito ay tinawag na angayon hanggang sa bpagparito ng Anak ng Tao, at katotohanan ito ay araw ng cpaghahain, at araw ng pagbabayad ng ika-sampung bahagi ng aking tao; sapagkat siya na nagbibigay ng dikapu ay hindi emasusunog sa kanyang pagparito.

  24 Sapagkat pagkatapos ng ngayon ay darating ang apagsunog—ang pangungusap na ito ay ayon sa pamamaraan ng Panginoon—sapagkat katotohanang sinasabi ko, bukas ang lahat ng bpalalo at sila na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami; at akin silang susunugin, sapagkat ako ang Panginoon ng mga Hukbo; at hindi ko paliligtasin ang sinumang mamamalagi sa cBabilonia.

  25 Dahil dito, kung naniniwala kayo sa akin, kayo ay gagawa habang ito ay tinatawag na ngayon.

  26 At hindi nararapat na ang aking mga tagapaglingkod, na sina aNewel K. Whitney at Sidney Gilbert, ay ipagbili ang kanilang btindahan at ang kanilang mga ari-arian dito; sapagkat hindi ito karunungan hanggang ang natitira ng simbahang ito, na nananatili sa lugar na ito, ay magsitungo sa lupain ng Sion.

  27 Masdan, nasasaad sa aking batas, o ipinagbabawal, na magkaroon ng apagkakautang sa inyong mga kaaway;

  28 Subalit masdan, hindi nasasaad kailanman na ang Panginoon ay hindi nararapat na kumuha ng isang bagay ayon sa kanyang kalooban, at magbayad ayon sa inaakala niyang mabuti.

  29 Dahil dito, yayamang kayo ay mga kinatawan, kayo ay nasa paglilingkod sa Panginoon; at anuman ang inyong gagawin alinsunod sa kalooban ng Panginoon ay gawain ng Panginoon.

  30 At itinalaga niya kayo upang tustusan ang kanyang mga banal sa mga huling araw na ito, upang sila ay makakamit ng amana sa lupain ng Sion.

  31 At masdan, ako, ang Panginoon, ay nagpapahayag sa inyo, at ang aking mga asalita ay tiyak at hindi bmabibigo, na kanilang makakamit ito.

  32 Gayunman lahat ng bagay ay kinakailangang mangyari sa kanilang panahon.

  33 Dahil dito, huwag amapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat kayo ay naglalagay ng saligan ng isang dakilang gawain. At mula sa bmaliliit na bagay nagmumula ang yaong dakila.

  34 Masdan, ahinihingi ng Panginoon ang bpuso at may pagkukusang isipan; at ang may pagkukusa at ang cmasunurin ay kakainin ang taba ng lupain ng Sion sa mga huling araw na ito.

  35 At ang amapaghimagsik ay bihihiwalay sa lupain ng Sion, at itataboy, at hindi mamamana ang lupain.

  36 Sapagkat, katotohanang sinasabi ko na ang mga mapanghimagsik ay hindi nagmula sa dugo ni aEphraim, samakatwid sila ay bubunutin.

  37 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nagtayo ng aking simbahan sa mga huling araw na ito na tulad ng isang hukom na nakaupo sa isang burol, o sa isang mataas na lugar, upang maghukom sa mga bansa.

  38 Sapagkat ito ay mangyayari na ang mga naninirahan sa Sion ay amaghuhukom sa lahat ng bagay na nauukol sa Sion.

  39 At ang mga sinungaling at mapagkunwari ay susubukin nila, at sila na hindi mga aapostol at propeta ay ibubunyag.

  40 At maging ang aobispo, na isang bhukom, at ang kanyang mga tagapayo, kung sila ay hindi matapat sa kanilang cpangangasiwaan ay parurusahan, at magtatalaga ng diba na kapalit nila.

  41 Sapagkat, masdan, sinasabi ko sa inyo na ang aSion ay mananagana, at ang bkaluwalhatian ng Panginoon ay mapapasakanya;

  42 At siya ang magiging asagisag sa mga tao, at may paroroon sa kanya na buhat sa bawat bansa sa silong ng langit.

  43 At darating ang araw na ang mga bansa sa mundo ay amayayanig dahil sa kanya, at mangatatakot dahil sa kanyang mga bansang kakila-kilabot. Ang Panginoon ang nangusap nito. Amen.