Svētie Raksti
Mācība un Derības 64
iepriekšējais nākamais

64. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcas elderiem Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 11. septembrī. Pravietis gatavojās pārcelties uz Hairemu Ohaio štatā, lai atsāktu savu darbu pie Bībeles tulkošanas, kas bija atlikts malā, kamēr viņš bija Misūri. Brāļu grupa, kuriem bija pavēlēts doties uz Ciānu (Misūri štatā), bija nopietni uzsākuši sagatavošanos, lai dotos ceļā oktobrī. Šajā aizņemtajā laikā šī atklāsme tika saņemta.

1–11, Svētajiem tiek pavēlēts, lai tie piedotu cits citam, lai viņos nepaliktu lielāks grēks; 12–22, Tiem, kas nenožēlo grēkus, jātiek vestiem Baznīcas priekšā; 23–25, Tas, kas maksā desmito tiesu, netiks sadedzināts Tā Kunga atnākšanā; 26–32, Svētie tiek brīdināti par parādiem; 33–36, Dumpīgie tiks padzīti no Ciānas; 37–40, Baznīca tiesās tautas; 41–43, Ciāna plauks.

1 Lūk, tā saka Tas Kungs, jūsu Dievs, jums: Ak jūs, Manas baznīcas elderi, klausieties, jūs, un dzirdiet, un pieņemiet Manu gribu attiecībā uz jums.

2 Jo patiesi Es saku jums, Es gribu, lai jūs auzvarētu pasauli; tādēļ Es biežēlojos par jums.

3 Starp jums ir tādi, kas ir grēkojuši; bet patiesi Es saku, tikai šoreiz, Manai agodībai un dvēseļu glābšanai, Es esmu bpiedevis jums jūsu grēkus.

4 Es būšu žēlīgs pret jums, jo Es esmu devis jums valstību.

5 Un valstības noslēpumu aatslēgas netiks atņemtas Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, caur tiem līdzekļiem, ko Es esmu noteicis, kamēr viņš dzīvo, kamēr viņš paklausa Maniem bpriekšrakstiem.

6 Ir tādi, kas meklējuši vainu pret viņu bez pamata;

7 tomēr viņš ir grēkojis; bet patiesi Es saku jums, Es, Tas Kungs, apiedodu grēkus tiem, kas batzīst savus grēkus Manā priekšā un lūdz piedošanu, kas nav grēkojuši līdz cnāvei.

8 Mani mācekļi senās dienās meklēja avainas viens pret otru un nepiedeva viens otram savās sirdīs; un dēļ šī ļaunuma viņi tika mocīti un stipri bpārmācīti.

9 Tādēļ Es saku jums, lai jūs apiedotu cits citam; jo tas, kas bnepiedod savam brālim viņa pārkāpumus, paliek nosodīts Tā Kunga priekšā; jo viņā paliek lielāks grēks.

10 Es, Tas Kungs, apiedošu tam, kuram Es piedošu, bet no jums tiek prasīts bpiedot visiem cilvēkiem.

11 Un jums vajag teikt savās sirdīs—lai Dievs atiesā starp mani un tevi un atmaksā tev pēc taviem bdarbiem.

12 Un to, kurš nenožēlo savus grēkus un neatzīstas tajos, jums būs vest Manas abaznīcas priekšā un rīkoties ar viņu kā Svētie Raksti jums saka, vai nu ar pavēli vai atklāsmi.

13 Un šo jums būs darīt, lai Dievs tiktu godināts—nevis tāpēc, ka jūs nepiedotu, būdami bez līdzjūtības, bet lai jūs tiktu attaisnoti likuma acīs, lai jūs nepārkāptu pret to, kas ir jūsu likumu devējs—

14 patiesi Es saku, šī iemesla dēļ jums būs darīt šīs lietas.

15 Lūk, Es, Tas Kungs, biju dusmīgs uz viņu, kas bija Mans kalps Ezra Būts, un arī Manu kalpu Īzāku Morliju, jo viņi neturēja nedz likumu, nedz pavēli;

16 savās sirdīs viņi tiecās pēc ļauna, un Es, Tas Kungs, atturēju Savu Garu. Viņi anosodīja kā ļaunu to, kur nebija ļaunuma; tomēr Es esmu piedevis Savam kalpam Īzākam Morlijam.

17 Un arī Manam kalpam aEdvardam Pārtridžam, lūk, viņš pats grēkoja, un bSātans meklēja iznīcināt viņa dvēseli; bet kad šīs lietas tiek darītas zināmas viņiem un viņi nožēlo ļauno, viņiem tiks piedots.

18 Un tagad, patiesi Es saku, ka ir noderīgi Manī, lai Mans kalps Sidnijs Gilberts pēc dažām nedēļām atgrieztos pie savas nodarbošanās un pie savas pārstāvniecības Ciānas zemē;

19 un tas, ko viņš ir redzējis un dzirdējis, tiktu darīts zināms Maniem mācekļiem, lai tie neaizietu bojā. Un šī iemesla dēļ Es esmu runājis šīs lietas.

20 Un vēl, Es saku jums, lai Mans kalps Īzāks Morlijs netiktu akārdināts pāri par to, ko viņš var panest, un nedotu nepatiesu padomu jums par sliktu, Es devu pavēli, lai viņa ferma tiktu pārdota.

21 Es negribu, lai Mans kalps Frederiks G. Viljamss pārdotu savu fermu, jo Es, Tas Kungs, gribu paturēt stipru balstu Kērtlandes zemē piecu gadu garumā, kuros Es vēl negāzīšu ļaunos, lai tādējādi Es varētu dažus izglābt.

22 Un pēc tās dienas Es, Tas Kungs, neturēšu nekādu avainu nevienam, kas ies ar atvērtu sirdi uz Ciānas zemi, jo Es, Tas Kungs, pieprasu cilvēku bērnu bsirdis.

23 Lūk, pašreizējais brīdis tiek saukts par ašodienu, līdz Cilvēka Dēla batnākšanai, un patiesi tā ir cupurēšanas diena un diena Manu ļaužu desmitajai tiesai; jo tas, kas dmaksā desmito tiesu, netiks esadedzināts Viņa atnākšanā.

24 Jo pēc šodienas nāk adedzināšana—tas ir runājot Tā Kunga veidā—jo patiesi Es saku, rīt visi blepnie un tie, kas dara ļaunu, būs kā rugāji; un Es tos sadedzināšu, jo Es esmu Pulku Kungs, un Es nesaudzēšu nevienu, kas paliek cBābelē.

25 Tādēļ, ja jūs ticat Man, jūs strādāsit tagad, kamēr tas tiek saukts par šodienu.

26 Un nav pareizi, lai Mani kalpi aŅūels K. Vitnijs un Sidnijs Gilberts pārdotu savu bveikalu un savus īpašumus šeit; jo tā nav gudrība, līdz atlikušie no baznīcas, kuri paliek šai vietā, aizies uz Ciānas zemi.

27 Lūk, ir teikts Manos likumos jeb aizliegts nonākt aparādā saviem ienaidniekiem;

28 bet lūk, nekad nav ticis teikts, ka Tas Kungs nevarētu ņemt, kad Viņam labpatīk, un samaksāt, kā Viņam šķiet labi.

29 Tādēļ, tā kā jūs esat pārstāvji, jūs esat Tā Kunga uzdevumā; un viss, ko jūs darāt atbilstoši Tā Kunga gribai, ir Tā Kunga darbs.

30 Un Viņš ir nolicis jūs apgādāt Viņa svētos šajās pēdējās dienās, lai viņi varētu iegūt amantojumu Ciānas zemē.

31 Un lūk, Es, Tas Kungs, paziņoju jums, un Mani avārdi ir nekļūdīgi un bnepievils, ka viņi to iegūs.

32 Bet visam ir jānotiek savā laikā.

33 Tādēļ anepiekūstiet, labu darīdami, jo jūs ieliekat liela darba pamatu. Un no bmazām lietām rodas tas, kas ir liels.

34 Lūk, Tas Kungs apieprasa bsirdi un labu gribu; un labprātīgie un cpaklausīgie ēdīs Ciānas zemes labumus šajās pēdējās dienās.

35 Un adumpīgie tiks bpadzīti no Ciānas zemes un tiks izsūtīti, un nemantos to zemi.

36 Jo patiesi Es saku, ka dumpīgie nav no aEfraima asinīm, tādēļ viņi tiks izrauti.

37 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu izveidojis Savu baznīcu šajās pēdējās dienās līdzīgi tiesnesim, kas sēd pakalnā jeb augstā vietā, lai tiesātu tautas.

38 Jo notiks, ka Ciānas iedzīvotāji aspriedīs tiesu pār visu, kas piederas Ciānai.

39 Un meļi un liekuļi tiks viņu atmaskoti, un tie, kas nav aapustuļi un pravieši, būs zināmi.

40 Un pat abīskaps, kurš ir bsoģis, un viņa padomnieki, ja viņi nebūs uzticīgi savā cpārvaldījumā, tiks nosodīti, un dciti tiks iestādīti viņu vietā.

41 Jo lūk, Es saku jums, ka aCiāna plauks un Tā Kunga bgodība būs pār to;

42 un viņa būs par akarogu tautām, un pie viņas nāks no katras tautas zem debess.

43 Un tā diena nāks, kad zemes tautas atrīcēs viņas dēļ un bīsies no viņas briesmīgajiem. Tas Kungs to ir runājis. Āmen.