Scripturi
Doctrină şi Legăminte 63
anterior următorul


Secţiunea 63

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la sfârşitul lunii august 1831 (History of the Church, 1:206–211). La 27 august, profetul, Sidney Rigdon şi Oliver Cowdery ajunseseră în Kirtland după vizita lor în Missouri. Prefaţând înregistrarea acestei revelaţii, profetul a scris: „În aceste zile de început ale Bisericii, exista o mare dorinţă de a obţine cuvântul lui Dumnezeu cu privire la fiecare subiect care privea într-un fel salvarea noastră; şi cum ţinutul Sionului era acum cel mai important subiect temporal luat în considerare, I-am cerut Domnului mai multe informaţii despre adunarea sfinţilor şi despre cumpărarea pământului şi despre alte probleme” (History of the Church, 1:207).

1–6, O zi de mânie se va abate asupra celor răi; 7–12, Semnele vin prin credinţă; 13–19, Aceia care comit adulter în inimă vor nega credinţa şi vor fi aruncaţi în iazul de foc; 20, Credincioşii vor primi o moştenire pe pământul schimbat la Faţă; 21, Nu a fost încă revelată relatarea completă a evenimentelor de pe Muntele Schimbării la Faţă; 22–23, Cei care sunt supuşi primesc tainele împărăţiei; 24–31, Trebuie cumpărate moşteniri în Sion; 32–35, Domnul hotărăşte războaie şi cei răi îi omoară pe cei răi; 36–48, Sfinţii trebuie să se adune în Sion şi să asigure banii pentru a-l zidi; 49–54, Credincioşilor le sunt asigurate binecuvântări la cea de-a Doua Venire, în înviere şi în timpul Mileniului; 55–58, Aceasta este o zi de avertizare; 59–66, Numele Domnului este luat în deşert de către aceia care îl folosesc fără autoritate.

1 Ia aminte, o, tu popor, şi deschideţi inima voastră şi plecaţi-vă urechea voi cei din depărtări; şi luaţi aminte, voi care vă numiţi oamenii Domnului, şi ascultaţi cuvântul Domnului şi voia Sa cu privire la voi.

2 Da, adevărat vă spun, ascultaţi cuvântul Aceluia a cărui mânie este aprinsă împotriva celor răi şi arăzvrătiţi;

3 Care vrea să îi ia pe aceia pe care El vrea să îi aia şi îi păstrează în viaţă pe aceia pe care El vrea să îi păstreze;

4 Care clădeşte potrivit voinţei şi plăcerii Sale; şi distruge când îi place şi poate să arunce sufletul jos în iad.

5 Iată, Eu, Domnul, voi face să se audă glasul Meu şi el va fi ascultat.

6 De aceea, adevărat spun, cei răi să ia seama şi răzvrătiţii să se teamă şi să tremure; şi cei necredincioşi să-şi ţină gura, pentru că aziua mâniei se va abate asupra lor ca o bfurtună şi toată făptura va cşti că Eu sunt Dumnezeu.

7 Şi acela care caută semne va vedea asemne, dar nu pentru salvare.

8 Adevărat, vă spun vouă, sunt unii printre voi care caută semne şi au fost ca aceştia chiar de la început;

9 Dar, iată, credinţa nu vine prin semne, ci semnele îi urmează pe aceia care cred.

10 Da, semnele vin prin acredinţă, nu prin voinţa oamenilor, nici după bunul lor plac, ci prin voinţa lui Dumnezeu.

11 Da, semnele vin prin credinţă pentru împlinirea marilor lucrări, pentru că fără acredinţă nici un om nu poate fi plăcut lui Dumnezeu; şi aceia pe care Dumnezeu este mâniat nu sunt plăcuţi Lui; de aceea, acestora El nu le arată semne, decât atunci când este la bmânie pentru ccondamnarea lor.

12 De aceea, Eu, Domnul, nu sunt mulţumit de aceia dintre voi care au căutat semne şi minuni pentru credinţă şi nu pentru binele oamenilor, spre slava Mea.

13 Totuşi, Eu dau porunci şi mulţi au respins poruncile Mele şi nu le-au ţinut.

14 Există printre voi bărbaţi şi femei care au comis aadulter; unii dintre ei v-au părăsit şi alţii au rămas cu voi şi ei vor fi dezvăluiţi mai târziu.

15 Aveţi grijă şi pocăiţi-vă repede ca nu cumva judecata să vină asupra voastră ca un laţ şi nebunia lor să se manifeste şi faptele lor să îi urmeze în ochii oamenilor.

16 Şi, adevărat vă spun vouă, aşa cum v-am spus mai înainte, acela care se auită la o femeie şi bpofteşte la ea sau comite cadulter în inima lui nu va avea Spiritul, ci va nega credinţa şi se va teme.

17 De aceea, Eu, Domnul, am spus că africoşii, necredincioşii, bmincinoşii şi toţi aceia care iubesc minciuna şi ctrăiesc în minciună, şi desfrânaţii, şi vrăjitorii vor avea partea lor în acel diaz care arde cu foc şi cu pucioasă, care este a edoua moarte.

18 Adevărat vă spun, ei nu vor lua parte la aprima înviere.

19 Şi acum, iată, Eu, Domnul, vă spun vouă că nu sunteţi ajustificaţi, deoarece aceste lucruri sunt printre voi.

20 Cu toate acestea, acela care arabdă în credinţă şi face voinţa Mea, acela va birui şi va primi o bmoştenire pe pământ când ziua schimbării la faţă va veni;

21 Când apământul va fi bschimbat la înfăţişare, chiar după modelul care a fost arătat apostolilor Mei pe cmunte; relatarea completă a acestuia nu aţi primit-o încă.

22 Şi acum, adevărat vă spun vouă că aşa cum am spus că vă voi face cunoscută voinţa Mea, iată, o voi face cunoscută vouă nu pe calea poruncii, pentru că sunt mulţi care nu iau în seamă ţinerea poruncilor Mele.

23 Dar, acelora care ţin poruncile Mele le voi da atainele împărăţiei Mele şi acestea vor fi în el un izvor de apă bvie, cţâşnind în viaţa nepieritoare.

24 Şi acum, iată, voinţa Domnului, Dumnezeul vostru, cu privire la sfinţii Săi, este ca sfinţii să se adune în ţinutul Sionului, nu în grabă, ca nu cumva să fie confuzie care să aducă molimă.

25 Iată, ţinutul aSionului—Eu, Domnul, îl ţin între mâinile Mele;

26 Cu toate acestea, Eu, Domnul, dau aCezarului ce este al Cezarului.

27 De aceea, Eu, Domnul, vreau ca voi să cumpăraţi pământurile pentru a avea avantaj asupra lumii, ca să vă puteţi impune drepturile asupra lumii, pentru ca ei să nu fie stârniţi în mânie.

28 Pentru că aSatana face ca inima lor să se mânie împotriva voastră şi să verse sânge.

29 De aceea, ţinutul Sionului va fi obţinut numai prin cumpărare sau prin sânge, altfel nu va fi nici o moştenire pentru voi.

30 Şi, dacă este prin cumpărare, iată, sunteţi binecuvântaţi;

31 Şi, dacă este prin sânge, deoarece vouă vă este interzis să vărsaţi sânge, iată, duşmanii voştri sunt peste voi şi voi veţi fi prigoniţi din cetate în cetate, din sinagogă în sinagogă, şi numai puţini vor rămâne pentru a primi o moştenire.

32 Eu, Domnul, sunt mâniat împotriva celor răi; Eu îmi retrag Spiritul Meu de la locuitorii pământului.

33 Am jurat în mânia Mea şi am hotărât arăzboaie pe faţa pământului şi cei răi îi vor omorî pe cei răi şi teama va veni peste fiecare om;

34 Şi asfinţii, de asemenea, vor scăpa cu greu; totuşi, Eu, Domnul, sunt cu ei şi voi bcoborî din cer, din prezenţa Tatălui Meu, şi îi voi arde pe cei crăi într-un dfoc care nu se stinge.

35 Şi iată, aceasta nu este încă, dar va fi în curând.

36 De aceea, având în vedere că Eu, Domnul, am hotărât toate aceste lucruri de pe faţa pământului, vreau ca sfinţii Mei să se adune în ţinutul Sionului;

37 Şi ca fiecare om să ia adreptatea în mâinile sale şi credinţa în jurul coapselor sale şi să înalţe un bglas de avertisment către locuitorii pământului; şi să declare atât prin cuvânt, cât şi prin fugă, că cdistrugerea vine asupra celor răi.

38 De aceea, ucenicii Mei din Kirtland care locuiesc în această fermă să aibă grijă de problemele temporale.

39 Slujitorul Meu, Titus Billings, care are în grijă ferma, să vândă pământul, pentru ca să se poată pregăti primăvara viitoare să călătorească spre ţinutul Sionului cu aceia care locuiesc pe aceste pământuri, cu excepţia acelora pe care îi vor păstra pentru Mine, care nu vor merge până ce Eu nu le voi porunci lor.

40 Şi toţi banii care pot fi economisiţi, nu contează pentru Mine dacă sunt puţini sau mulţi, să fie trimişi în ţinutul Sionului către aceia pe care Eu i-am desemnat pentru a-i primi.

41 Iată, Eu, Domnul, voi da slujitorului Meu Joseph Smith, fiul, puterea de a fi capabil să adiscernă prin Spirit pe aceia care vor merge în ţinutul Sionului şi pe aceia dintre ucenicii Mei care vor rămâne.

42 Slujitorul Meu, Newel K. Whitney să mai păstreze magazinul său sau, cu alte cuvinte, magazinul, încă puţin timp.

43 Totuşi, să dea toţi banii pe care îi poate da pentru a fi trimişi în ţinutul Sionului.

44 Iată, aceste lucruri sunt în mâinile lui, să acţioneze după înţelepciune.

45 Adevărat vă spun, să fie rânduit drept reprezentant pentru ucenicii care vor rămâne şi să fie rânduit cu această putere;

46 Şi acum, vizitează rapid Bisericile, cu slujitorul Meu, Oliver Cowdery, explicând aceste lucruri. Iată, aceasta este voinţa Mea, să obţineţi banii aşa cum am indicat.

47 Acela care este acredincios şi îndură va birui lumea.

48 Acela care va trimite comori în ţinutul Sionului va primi o amoştenire în această lume şi lucrările lui îl vor urma şi, de asemenea, o răsplată în lumea care vine.

49 Da, şi binecuvântaţi sunt de acum înainte morţii care amor în Domnul, pentru că atunci când Domnul va veni şi lucrurile vechi se vor btrece şi toate lucrurile vor deveni noi, ei vor cînvia dintre morţi şi nu vor dmuri după aceea, şi vor primi o moştenire înaintea Domnului în oraşul sfânt.

50 Şi, acela care va trăi când Domnul va veni şi care şi-a păstrat credinţa este abinecuvântat; totuşi, este stabilit ca el să bmoară la vârsta omului.

51 De aceea, copiii avor bcreşte până ce vor deveni bătrâni; oamenii bătrâni vor muri; dar ei nu vor dormi în ţărână, ci ei vor fi cschimbaţi într-o clipire de ochi.

52 De aceea, din această cauză apostolii au predicat lumii învierea morţilor.

53 Aceste lucruri sunt lucrurile pe care trebuie să le aşteptaţi; şi, vorbind după felul de a vorbi al Domnului, ele sunt acum aaproape şi într-un timp care va veni, chiar în ziua venirii Fiului Omului.

54 Şi până la acea oră, vor fi afecioare nechibzuite printre cele înţelepte; şi la acea oră, se va produce o separare completă între cei drepţi şi cei răi; şi în acea zi, Eu voi trimite îngerii să-i bsmulgă pe cei răi şi să-i alunge într-un foc care nu se stinge.

55 Şi acum, iată, adevărat vă spun, Eu, Domnul, nu sunt mulţumit de slujitorul Meu, aSidney Rigdon; el se bexaltează în inima lui şi nu primeşte sfaturi, ci întristează Spiritul;

56 De aceea, ascrierea lui nu este acceptată de către Domnul şi el trebuie să facă alta; şi, dacă Domnul nu o primeşte, el nu va mai ocupa oficiul în care l-am numit.

57 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, aaceia care doresc în inima lor, cu umilinţă, să bavertizeze pe păcătoşi să se pocăiască să fie rânduiţi în această putere.

58 Pentru că aceasta este o zi de avertizare, şi nu o zi pentru vorbe multe. Pentru că, Eu, Domnul, nu Mă las batjocorit în ultimele zile.

59 Iată, Eu sunt de sus şi puterea Mea se găseşte jos. Eu sunt mai presus de toţi, şi în toţi, şi prin toţi, şi acercetez toate lucrurile, şi vine ziua în care toate lucrurile Îmi vor fi supuse Mie.

60 Iată, Eu sunt aAlfa şi Omega, chiar Isus Hristos.

61 De aceea, toţi oamenii să ia seama cum iau anumele Meu pe buzele lor—

62 Pentru că, iată, adevărat vă spun că sunt mulţi oameni care sunt sub această condamnare, care folosesc numele Domnului şi îl folosesc în deşert, neavând autoritate.

63 De aceea, membrii Bisericii să se pocăiască de păcatele lor şi Eu, Domnul, îi voi recunoaşte; altfel, ei vor fi excomunicaţi.

64 Amintiţi-vă că ceea ce vine de sus este asfânt şi trebuie bspus cu grijă şi cu aprobarea Spiritului; şi în aceasta nu există condamnare şi voi primiţi Spiritul cprin rugăciune; de aceea, fără aceasta rămâne condamnarea.

65 Slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon, să-şi caute o casă, aşa cum sunt învăţaţi de Spirit, prin arugăciune.

66 Aceste lucruri rămân să fie biruite prin răbdare, pentru ca aceştia să poată primi o agreutate de bslavă mai mare şi veşnică sau, în caz contrar, o condamnare mai mare. Amin.