Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 62
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 62

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa pampang ng Ilog ng Missouri sa Chariton, Missouri, ika-13 ng Agosto 1831 (History of the Church, 1:205–206). Sa araw na ito ang Propeta at ang kanyang pangkat, na nasa kanilang paglalakbay mula Independence patungong Kirtland, ay nasalubong ang ilang elder na naglalakbay patungo sa lupain ng Sion, at, pagkaraan ng masayang pagbabatian, ay tinanggap ang paghahayag na ito.

  1–3, Ang mga patotoo ay nakatala sa langit; 4–9, Ang mga elder ay kailangang maglakbay at mangaral alinsunod sa pasiya at habang ginagabayan ng Espiritu.

  1 Masdan, at makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, wika ng Panginoon ninyong Diyos, maging si Jesucristo, ang inyong atagapamagitan, na nakaaalam ng kahinaan ng tao at kung paano bmasasaklolohan sila na cnatutukso.

  2 At katotohanang ang aking mga mata ay nasa kanila na hindi pa nakatutungo sa lupain ng Sion; kaya nga ang inyong misyon ay hindi pa tapos.

  3 Gayunman, kayo ay pinagpala, sapagkat ang apatotoo na inyong sinabi ay bnakatala sa langit upang tingnan ng mga anghel; at sila ay nagagalak sa inyo, at pinatawad sa inyo ang inyong mga ckasalanan.

  4 At ngayon ipagpatuloy ang inyong paglalakbay. Tipunin ninyo ang inyong sarili sa lupain ng aSion; at magpulong at sama-samang magalak, at mag-alay ng sakramento sa Kataas-taasan.

  5 At pagkatapos ay makababalik na kayo upang magpatotoo, oo, maging magkakasama, o dala-dalawa, kung inaakala ninyong mabuti, hindi ito mahalaga sa akin; maging matapat lamang, at aipahayag ang mabubuting balita sa mga naninirahan sa lupa, o sa mga kongregasyon ng masasama.

  6 Masdan, ako, ang Panginoon, ay dinala kayong magkakasama upang ang pangako ay matupad, na ang matatapat sa inyo ay mapangalagaan at magalak na magkakasama sa lupain ng Missouri. Ako, ang Panginoon, ay nangangako sa matatapat at hindi amakapagsisinungaling.

  7 Ako, ang Panginoon, ay nakahanda, kung sinuman sa inyo ang nagnanais na sumakay sa kabayo, o sa mula, o sa karwahe, tatanggapin niya ang pagpapalang ito, kung tinanggap niya ito sa kamay ng Panginoon, na may amapagpasalamat na puso sa lahat ng bagay.

  8 Ang mga ito ay maiiwan sa inyo upang gawin ang naaayon sa pasiya at sa mga paggabay ng Espiritu.

  9 Masdan, ang akaharian ay sa inyo. At masdan, at narito; ako ay bnasa matatapat tuwina. Maging gayon nga. Amen.