Skrifterne
Lære og Pagter 61
forrige næste


Afsnit 61

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith på bredden af Missourifloden ved McIlwaine’s Bend, den 12. august 1831. På deres vej tilbage til Kirtland var profeten og ti ældster sejlet ned ad Missourifloden i kanoer. På rejsens tredje dag blev de udsat for mange farer. Ældste William W. Phelps så i et syn ved højlys dag Ødelæggeren i al sin magt fare hen over vandenes overflade.

1-12: Herren har forordnet, at der skal ske mange ødelæggelser på vandene. 13-22: Vandene blev forbandet af Johannes, og Ødelæggeren farer hen over overfladen af dem. 23-29: Nogle har magt til at befale over vandene. 30-35: Ældster skal rejse to og to og prædike evangeliet. 36-39: De skal berede sig til Menneskesønnens komme.

1 Se, og lyt til hans røst, han som har al amagt, og som er fra evighed til evighed, ja, bAlfa og Omega, begyndelsen og enden.

2 Se, sandelig, så siger Herren til jer, o I min kirkes ældster, som er samlet på dette sted, og hvis synder nu er jer tilgivet, for jeg, Herren, atilgiver synder og er bbarmhjertig mod dem, der cbekender deres synder med ydmygt hjerte;

3 men sandelig siger jeg jer, at det er ikke nødvendigt for hele denne gruppe af mine ældster at færdes hurtigt på vandene, mens indbyggerne på begge sider omkommer i vantro.

4 Alligevel tillod jeg det, for at I kunne aflægge vidnesbyrd; se, der er mange farer på vandene, og i særdeleshed herefter;

5 for jeg, Herren, har i min vrede forordnet, at der skal ske mange ødelæggelser på vandene, ja, og især på disse vande.

6 Dog er alt kød i min hånd, og den, som er trofast blandt jer, skal ikke omkomme på grund af vandene.

7 Derfor er det nødvendigt, at min tjener Sidney Gilbert og min tjener aWilliam W. Phelps skynder sig med deres ærinde og mission.

8 Dog ville jeg ikke tillade, at I skulle skilles, førend I var blevet arevset for alle jeres synder, så I kunne blive ét, så I ikke skulle omkomme i bugudelighed;

9 men se, sandelig siger jeg, det er tjenligt for mig, at I skilles. Lad derfor mine tjenere Sidney Gilbert og William W. Phelps tage deres hidtidige rejsekammerater med, og lad dem hurtigt begive sig af sted, så de kan opfylde deres mission, og ved tro skal de sejre;

10 og for så vidt som de er trofaste, skal de blive bevaret, og jeg, Herren, vil være med dem.

11 Og lad de øvrige tage det med, som der er brug for af tøj.

12 Lad min tjener Sidney Gilbert tage det, der ikke er brug for, med sig, sådan som I bliver enige om.

13 Og se nu, atil gavn for jer har jeg givet jer en bbefaling angående dette; og jeg, Herren, vil ræsonnere med jer som med menneskene i fordums dage.

14 Se, jeg, Herren, velsignede i begyndelsen avandene; men i de sidste dage bforbandede jeg vandene ved min tjener Johannes’ mund.

15 Derfor skal de dage komme, da intet kød skal være i sikkerhed på vandene.

16 Og det skal blive sagt i kommende dage, at ingen er i stand til at rejse op til Zions land på vandene, undtagen den, der er retsindig af hjertet.

17 Og ligesom jeg, Herren, i begyndelsen aforbandede jorden, således har jeg i de sidste dage velsignet den i rette tid til mine helliges brug, så de kan nyde dens fedme.

18 Og se, jeg giver jer den befaling, at hvad jeg siger til én, siger jeg til alle, at I på forhånd skal advare jeres brødre angående disse vande, så de ikke rejser på dem, når de kommer, for at de ikke skal miste troen og blive fanget i snarer;

19 jeg, Herren, har forordnet det, og Ødelæggeren farer hen over overfladen af dem, og jeg tilbagekalder ikke denne forordning.

20 Jeg, Herren, var vred på jer i går, men i dag er min vrede afvendt.

21 Lad derfor dem, om hvem jeg har sagt, at de i hast skulle begive sig af sted – jeg siger atter til jer: Lad dem i hast begive sig af sted.

22 Og efter en kort tid er det mig lige meget, dersom de opfylder deres mission, om de rejser til vands eller til lands; lad dette ske, sådan som det siden hen skal blive gjort klart for dem efter deres egen vurdering.

23 Og se, angående mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery, lad dem ikke sejle på vandene igen, undtagen på kanalen, mens de rejser hjem; eller med andre ord, så skal de ikke rejse på vandene, undtagen på kanalen.

24 Se, jeg, Herren, har angivet en måde, hvorpå mine hellige skal rejse; og se, dette er måden – at de efter at have forladt kanalen skal rejse til lands, eftersom de har fået befaling om at rejse og drage op til Zions land;

25 og de skal gøre ligesom Israels børn og aslå deres telte op undervejs.

26 Og se, denne befaling skal I give alle jeres brødre.

27 Men til ham, der er givet amagt til at befale over vandene, til ham er det ved Ånden givet at kende alle hans veje;

28 lad ham derfor gøre, som den levende Guds Ånd befaler ham, hvad enten det er til lands eller til vands, sådan som det er op til mig at gøre herefter.

29 Og til jer er ruten for de hellige blevet givet, eller den måde, hvorpå de hellige i Herrens hær skal rejse.

30 Og videre, sandelig siger jeg jer: Mine tjenere Sidney Rigdon, Joseph Smith jun. og Oliver Cowdery skal ikke åbne deres mund i de ugudeliges forsamlinger, førend de kommer til Cincinnati;

31 og på det sted skal de opløfte deres røst til Gud mod det folk, ja, til ham, hvis vrede er optændt mod deres ugudelighed, et folk, der næsten er amodent til udryddelse.

32 Og lad dem derfra rejse til deres brødres forsamlinger, for deres arbejdsindsats er netop nu mere efterspurgt i dem end i de ugudeliges forsamlinger.

33 Og se, angående de øvrige, lad dem rejse af sted og akundgøre ordet i de ugudeliges forsamlinger, i den udstrækning det bliver givet;

34 og for så vidt som de gør dette, skal de agøre deres klæder rene, og de skal være uplettede i mine øjne.

35 Og lad dem rejse sammen, eller ato og to, som det synes dem bedst, lad blot ikke min tjener Reynolds Cahoon og min tjener Samuel H. Smith, i hvem jeg har velbehag, skilles, førend de kommer tilbage til deres hjem, og dette i en vís hensigt for mig.

36 Og se, sandelig siger jeg jer, og hvad jeg siger til én, siger jeg til alle: Vær ved godt mod, abørnlille, for bjeg er midt iblandt jer, og jeg har ikke csvigtet jer;

37 og eftersom I har ydmyget jer over for mig, er arigets velsignelser jeres.

38 Bind op om lænderne, og vær aårvågne, og vær alvorlige, idet I ser frem til Menneskesønnens komme; for han kommer i den time, I ikke venter det.

39 aBed altid, for at I ikke skal falde i bfristelse, og for at I kan bestå på dagen for hans komme, det være sig i liv eller i død. Således er det. Amen.