Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 61
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 61

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he kauvai ʻo e vaitafe Mīsulí, ʻi he Pikoʻanga ko Makiliuení, ʻi he ʻaho 12 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:202–205). ʻI heʻenau foki mai ki Ketilaní, naʻe fononga hifo ʻa e Palōfitá mo e kaumātuʻa ʻe toko hongofulu ʻi he vaitafé ʻi ha ngaahi vaka fokotuʻu. Naʻe hoko ʻa e ngaahi fakatuʻutāmaki lahi, ʻi he ʻaho hono tolu ʻo ʻenau fonongá. Naʻe mamata ʻa ʻEletā Uiliami W. Felipisi ʻi ha meʻa-hā-mai lolotonga ʻa e ʻahó, ki he tokotaha fakaʻauhá ʻoku heka mai ʻi he mālohi ʻi he ngaahi fukahi vaí.

1–12, Kuo fekauʻi ʻe he ʻEikí ha ngaahi fakaʻauha lahi ʻi he ngaahi vaí; 13–22, Naʻe fakamalaʻiaʻi ʻa e ngaahi vaí ʻe Sione, pea ʻoku heka mai ʻa e tokotaha fakaʻauhá ʻi hono ngaahi fukahi vaí; 23–29, ʻOku maʻu ʻe ha niʻihi ʻa e mālohi ke fekauʻi ʻa e ngaahi vaí; 30–35, ʻOku fekau ke fononga tautau toko ua ʻa e kaumātuʻá mo malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí; 36–39, Kuo pau ke nau teuteu ki he hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá.

1 Vakai, pea tokanga ki he leʻo ʻo ia ʻokú ne maʻu ʻa e amālohi kotoa pē, ʻa ia ʻoku mei he taʻengatá ki he taʻengatá, ʻio ko e bʻĀlifá mo e ʻŌmeká, ko e kamataʻangá mo e ngataʻangá.

2 Vakai, ko e moʻoni ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoutolu, ʻa kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, ʻa ia kuo fakataha mai ki he potu ko ʻení, ʻa ia kuo fakamolemoleʻí ni kiate kimoutolu ʻa hoʻomou ngaahi angahalá, he ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou afakamolemoleʻi ʻa e angahalá, peá u bʻaloʻofa kiate kinautolu ʻoku cvete ʻenau ngaahi angahalá ʻi he loto-fakatōkilaló;

3 Ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻikai ʻaonga ki he kaungā-fononga kotoa ko ʻeni ʻo ʻeku kaumātuʻá ke nau fononga vave ʻi he funga ʻo e ngaahi vaí, lolotonga ʻoku malaʻia ʻa e kakai ʻi he ongo kauvaí fakatouʻosi ʻi he taʻetui.

4 Ka neongo iá, naʻá ku tuku ke fai iá koeʻuhí ke mou fakamoʻoni; vakai, ʻoku lahi ʻa e ngaahi fakatuʻutāmaki ʻi he funga ʻo e ngaahi vaí, ka ʻe lahi ange ʻamui;

5 He ko au, ko e ʻEikí, kuó u tuʻutuʻuni ʻi heʻeku ʻitá ke hoko ʻa e ngaahi fakaʻauha lahi ʻi he funga ʻo e ngaahi vaí; ʻio, kae tautautefito ʻi he funga ʻo e ngaahi vai ko ʻení.

6 Ka neongo iá, ʻoku ʻi hoku nimá ʻa e kakano kotoa pē, pea ko ia ʻoku tui faivelenga ʻiate kimoutolú ʻe ʻikai te ne mate ʻi he ngaahi vaí.

7 Ko ia, ʻoku ʻaonga ke fakavavevave ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Kilipatí mo ʻeku tamaioʻeiki ko aUiliami W. Felipisí ʻo fai ʻena fekaú mo e ngāué.

8 Ka neongo iá, ʻe ʻikai te u fie tuku ke mou māvae kae ʻoua ke avalokiʻi ʻa kimoutolu koeʻuhí ko hoʻomou ngaahi angahalá kotoa pē, koeʻuhí ke mou taha pē, koeʻuhí ke ʻoua naʻa mou mate ʻi he bfai angahalá;

9 Ka ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē, ʻoku taau kiate au ke mou māvae. Ko ia, tuku ke ʻalu ʻa ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Sitenei Kilipatí mo Uiliami W. Felipisí mo hona ongo kaungā-fononga ki muʻá, pea tuku ke nau fai fakavavevave ʻa ʻenau fonongá koeʻuhí ke nau lava ʻo fakahoko ʻenau ngāué, pea te nau ikuna ʻi he tui;

10 Pea fakatatau ki heʻenau tui faivelengá, ʻe maluʻi ʻa kinautolu, pea ko au, ko e ʻEikí, te u ʻiate kinautolu.

11 Pea tuku ke ʻave ʻe hono toé ʻa e meʻa ʻoku ʻaonga ke nau kofuʻakí.

12 Tuku ke ʻave ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Kilipatí ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai ʻaongá mo ia, ʻo hangē ko e meʻa te mou loto ki aí.

13 Pea ko ʻeni, vakai, naʻá ku fai ha afekau kiate kimoutolu ʻo kau ki he ngaahi meʻá ni, koeʻuhí ke mou blelei ai; pea ko au, ko e ʻEikí, te u alea mo kimoutolu ʻo hangē ko e kakai ʻi he ngaahi ʻaho ʻi muʻá.

14 Vakai, ko au, ko e ʻEikí, naʻá ku tāpuakiʻi ʻa e ngaahi avaí ʻi he kamataʻangá; ka ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí, naʻá ku bfakamalaʻiaʻi ʻa e ngaahi vaí, ʻi he ngutu ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Sioné.

15 Ko ia, ʻe hokosia ʻa e ngaahi ʻaho ʻe ʻikai ke malu ai ha kakano ʻi he funga ʻo e ngaahi vaí.

16 Pea ʻe lau ʻo pehē ʻi he ngaahi ʻaho ka haʻú ʻoku ʻikai lava ha taha ke ʻalu hake ki he fonua ko Saioné ʻi he funga ʻo e ngaahi vaí, ka ko ia pē ʻoku angatonu ʻi hono lotó.

17 Pea hangē ko au, ko e ʻEikí, naʻá ku afakamalaʻiaʻi ʻa e kelekelé ʻi he kamataʻangá, ʻoku pehē pē ʻa ʻeku tāpuakiʻi ia ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí, ʻi hono taimi ʻoʻona, koeʻuhí ke fakaʻaongaʻi ʻe heʻeku kau māʻoniʻoní, koeʻuhí ke nau maʻu ʻa hono mahu ʻo iá.

18 Pea ko ʻeni, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ha fekau koeʻuhí ko e meʻa ʻoku ou lea ʻaki ki he toko tahá ʻoku ou lea ʻaki ia ki he kakai kotoa pē, koeʻuhí ke mou tomuʻa fakatokanga ki homou kāingá ʻo kau ki he ngaahi vai ko ʻení, ke ʻoua naʻa nau fononga mai ʻi hono funga ʻo iá, telia naʻa vaivai ʻenau tuí pea nau moʻua ʻi he ngaahi tauhelé;

19 Ko au, ko e ʻEikí, kuó u tuʻutuʻuni, pea ʻoku heka ʻa e tokotaha fakaʻauhá ʻi hono funga ʻo iá, pea ʻoku ʻikai te u taʻofi ʻa e tuʻutuʻuní.

20 Ko au, ko e ʻEikí, naʻá ku ʻita kiate kimoutolu ʻaneafi, ka kuo taʻofi ʻa ʻeku ʻitá ʻi he ʻahó ni.

21 Ko ia, tuku ʻa kinautolu ʻa ia naʻá ku lea ʻo kau ki aí, ke nau fai fakavavevave ʻa ʻenau fonongá—ʻoku ou toe pehē kiate kimoutolu, tuku ke nau fai fakavavevave ʻenau fonongá.

22 Pea ʻoku tatau ai pē kiate au, pe te nau ʻalu ʻi he vaitafé pe ʻi ʻuta, hili ha taimi siʻi, ʻo kapau te nau lava ʻa ʻenau ngāue kuo tuʻutuʻuní; tuku ke fai ʻeni ʻo hangē ko e meʻa ʻe fakahā kiate kinautolu ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi fakakaukau lelei tahá ʻamui.

23 Pea ko ʻeni, ko e meʻa ki heʻeku kau tamaioʻeiki, ko Sitenei Likitoní, Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo ʻŌliva Kautelé, tuku ke ʻoua naʻa nau toe haʻu ʻi he funga ʻo e ngaahi vaí, tuku kehe pē ʻi he kanalí, lolotonga ʻenau fononga ki honau ngaahi ʻapí; pe ko hono fakalea ʻe tahá, ʻoua naʻa nau haʻu ʻi he funga ʻo e ngaahi vaí ke fefonongaʻaki, tuku kehe pē ʻi he kanalí.

24 Vakai, ko au, ko e ʻEikí, kuó u fokotuʻu ha hala ke fononga ai ʻa ʻeku kau māʻoniʻoní; pea vakai, ko e foungá ʻeni—ka hili ʻenau mavahe atu mei he kanalí ke nau fononga ʻi ʻuta, ʻo fakatatau ki hono fekauʻi ʻa kinautolu ke fononga pea ʻalu hake ki he fonua ko Saioné;

25 Pea ke nau fai ʻo hangē ko e fānau ʻa ʻIsilelí, ʻo afokotuʻu honau ngaahi tēnití ʻi he veʻehalá.

26 Pea vakai, ko e fekau ʻeni ke mou fai ki homou kāinga kotoa pē.

27 Ka neongo iá, ko ia ia kuo tuku ki ai ʻa e amālohi ke fekauʻi ʻa e ngaahi vaí, ʻoku tuku kiate ia ʻi he Laumālié ke ne ʻiloʻi ʻa hono ngaahi halá kotoa pē;

28 Ko ia, tuku ke ne fai ʻo hangē ko e fekau ʻa e Laumālie ʻo e ʻOtua moʻuí kiate iá, ʻo tatau ai pē pe ʻi ʻuta pe ʻi he funga ʻo e ngaahi vaí, ʻo hangē ko e meʻa ʻoku ou loto ke fai ʻamuí.

29 Pea ʻoku fakahā kiate kimoutolu ʻa e hala ki he kāingalotú, pe ko e hala ke fononga ai, ʻa e kāingalotu ʻo e ʻapitanga ʻo e ʻEikí.

30 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe ʻikai fakaava ʻe heʻeku kau tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní, Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo ʻŌliva Kautelé, ʻa honau ngutú ʻi he ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá kae ʻoua ke nau aʻu atu ki Sinisinati;

31 Pea te nau hiki hake honau leʻó ki he ʻOtuá ʻi he potu ko iá ko e fakamoʻoni ʻo kau ki he kakai ko iá, ʻio, kiate ia kuo tupu ʻene ʻita ki heʻenau fai angahalá, ʻa ia ko ha kakai kuo ameimei feʻunga ki he fakaʻauhá.

32 Pea tuku ke nau fononga atu mei ai maʻá e ngaahi haʻofanga ʻo honau kāingá, koeʻuhi he ʻoku lahi ange ʻeni hono fie maʻu lahi ange ʻenau ngaahi ngāue ʻiate kinautolú ʻi hono fie maʻu ia ʻi he ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá.

33 Pea ko ʻeni, ko e meʻa ʻoku kau ki hono toé, tuku ke nau fononga mo afakahā ʻa e folofolá ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá, ʻo fakatatau mo e meʻa ʻe fakahā atú;

34 Pea fakatatau ki heʻenau fai ʻení te nau afakamaʻa ʻa honau ngaahi kofú, pea ʻe ʻikai hanau ʻila ʻi hoku ʻaó.

35 Pea tuku ke nau fononga fakataha, pe tautau atoko ua, ʻo fakatatau mo e meʻa ʻe hā ngali lelei kiate kinautolú, kae tuku ke ʻoua naʻa māvae ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Leinolisi Kahuní mo ʻeku tamaioʻeiki ko Samuela H. Sāmitá, ʻa ia ʻoku ou leleiʻia aí, kae ʻoua ke na foki atu ki hona ʻapí, pea ke fai ʻeni koeʻuhi ko e taumuʻa fakapotopoto ʻiate au.

36 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, pea ko e meʻa ʻoku ou lea ʻaki ki he toko tahá ʻoku ou lea ʻaki ia ki he kakai kotoa pē, mou fiefia, ʻe fānau aiiki; he ʻoku ou ʻi homou blotolotongá, pea kuo ʻikai te u cliʻaki ʻa kimoutolu;

37 Pea fakatatau ki hoʻomou fakavaivaiʻi ʻa kimoutolu ʻi hoku ʻaó, ʻoku ʻamoutolu ʻa e ngaahi tāpuaki ʻo e apuleʻangá.

38 Nonoʻo homou kongalotó pea aleʻo mo anga-fakamātoato, ʻo ʻamanaki atu ki he hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá, he te ne hāʻele mai ʻi ha houa ʻoku ʻikai te mou ʻamanaki ki ai.

39 aLotu maʻu ai pē ke ʻoua naʻa mou tō ki he bʻahiʻahí, koeʻuhí ke mou kātakiʻi ʻa e ʻaho ʻo ʻene hāʻele maí, neongo pe ʻi he moʻui pe ʻi he mate. ʻE pehē. ʻĒmeni.