Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 6
nauna susunod

Bahagi 6

Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Oliver Cowdery, sa Harmony, Pennsylvania, Abril 1829 (History of the Church, 1:32–35). Si Oliver Cowdery ay nagsimula sa kanyang gawain bilang tagasulat sa pagsasalin ng Aklat ni Mormon, ika-7 ng Abril 1829. Nakatanggap na siya ng isang pagpapatunay na mula sa langit tungkol sa katotohanan ng patotoo ng Propeta tungkol sa mga lamina na kung saan ay nakaukit ang tala ng Aklat ni Mormon. Ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon sa pamamagitan ng Urim at Tummim at natanggap ang kasagutang ito.

1–6, Ang mga manggagawa sa bukid ng Panginoon ay magtatamo ng kaligtasan; 7–13, Wala nang ibang kaloob ang hihigit pa sa kaloob na kaligtasan; 14–27, Ang katibayan ng katotohanan ay ipinadarama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu; 28–37, Umasa kay Cristo, at patuloy na gumawa ng kabutihan.

1 Isang dakila at akagila-gilalas na gawain ang malapit nang maganap sa mga anak ng tao.

2 Masdan, ako ang Diyos; tumalima sa aking asalita, na buhay at mabisa, mas bmatalas kaysa espadang may dalawang talim, sa paghahati ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto; samakatwid tumalima sa aking mga salita.

3 Masdan, ang abukid ay puti na upang anihin; samakatwid, sinuman ang may nais na maggapas, humawak siya ng kanyang panggapas nang buo niyang lakas, at maggapas habang may araw pa, upang siya ay makapag-ipon ng walang hanggang kaligtasan para sa kanyang kaluluwa sa kaharian ng Diyos.

4 Oo, sinuman ang ahahawak ng kanyang panggapas at maggagapas, siya rin ay tinawag ng Diyos.

5 Samakatwid, kung ikaw ay ahihingi sa akin ay makatatanggap ka; kung ikaw ay kakatok ay pagbubuksan ka.

6 Ngayon, yayamang ikaw ay humihingi, masdan, sinasabi ko sa iyo, sundin ang aking mga kautusan, at ahangaring ihayag at itatag ang kapakanan ng bSion;

7 Huwag amaghangad ng mga byaman kundi ng ckarunungan, at masdan, ang mga dhiwaga ng Diyos ay ilalahad sa iyo, at pagkatapos ikaw ay yayaman. Masdan, siya na may buhay na ewalang hanggan ay mayaman.

8 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maging anuman ang naisin mo sa akin ito ay mapapasaiyo; at kung iyong nanaisin, ikaw ang magiging daan upang makagawa ng maraming kabutihan sa salinlahing ito.

9 Huwag mangaral ng anuman kundi apagsisisi sa salinlahing ito; sundin ang aking mga kautusan, at tumulong na itatag ang aking gawain, alinsunod sa aking mga kautusan, at ikaw ay pagpapalain.

10 Masdan ikaw ay may kaloob, at pinagpala ka dahil sa iyong kaloob. Tandaan na ito ay abanal at nagmula sa itaas—

11 At kung ikaw ay amagtatanong, malalaman mo ang mga dakila at kagila-gilalas na bhiwaga; samakatwid gagamitin mo ang iyong ckaloob, upang mapag-alaman mo ang mga hiwaga, upang makapagdala ka ng marami sa kaalaman ng katotohanan, oo, dimulat sila sa kamalian ng kanilang mga gawa.

12 Huwag mong ipaalam ang iyong kaloob sa sinuman maliban sa mga yaong kasampalataya. Huwag lapastanganin ang mga bagay na abanal.

13 Kung ikaw ay gagawa ng mabuti, oo, at apatuloy na magiging bmatapat hanggang cwakas, ikaw ay maliligtas sa kaharian ng Diyos, na siyang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos; sapagkat wala nang kaloob na mas dadakila pa sa kaloob na dkaligtasan.

14 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, pinagpala ka dahil sa iyong ginawa; sapagkat ikaw ay anagtanong sa akin, at masdan, sa tuwing magtatanong ka ikaw ay makatatanggap ng tagubilin mula sa aking Espiritu. Kung hindi magkagayon, ikaw ay hindi makararating sa lugar na kinaroroonan mo sa ngayon.

15 Masdan, iyong nalalaman na ikaw ay nagtanong sa akin at aking nilinaw ang iyong apag-iisip; at ngayon ipinaaalam ko sa iyo ang mga bagay na ito upang iyong malaman na ikaw ay naliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan;

16 Oo, sinasabi ko sa iyo, upang iyong malaman na wala nang iba pa kundi Diyos lamang ang anakaaalam ng iyong mga saloobin at hangarin ng iyong bpuso.

17 Sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito bilang pagpapatunay sa iyo—na ang mga salita o ang bagay na iyong isinusulat ay atotoo.

18 Samakatwid maging amasigasig; bumagapay sa aking tagapaglingkod na si Joseph, nang tapat, sa anumang mahirap na kalagayan na kanyang masusuungan dahil sa salita.

19 Pagpayuhan siya sa kanyang mga kamalian, at tumanggap din ng payo mula sa kanya. Maging mapagtiis; maging mahinahon; maging mapagtimpi; magkaroon ng pagtitiis, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa-tao.

20 Masdan, ikaw ay si Oliver, at ako ay nakipag-usap sa iyo dahil sa iyong mga nais; samakatwid apahalagahan ang mga salitang ito sa iyong puso. Maging matapat at matiyaga sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, at kita’y aking yayakapin sa bisig ng aking pagmamahal.

21 Masdan, ako si Jesucristo, ang aAnak ng Diyos. Ako ang yaong naparito sa sariling akin, at ang bsariling akin ay hindi ako tinanggap. Ako ang cilaw na nagliliwanag sa dkadiliman, at ang kadiliman ay hindi ito naunawaan.

22 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, kung nagnanais ka ng karagdagang katibayan, ipako mo ang isipan sa gabing ikaw ay nagsumamo sa akin sa iyong puso, upang iyong amalaman ang hinggil sa katotohanan ng mga bagay na ito.

23 Hindi nga ba’t ako ay nangusap ng akapayapaan sa iyong isipan hinggil sa bagay na ito? Ano pang mas higit na bkatibayan ang iyong matatamo kundi ang mula sa Diyos?

24 At ngayon, masdan, ikaw ay nakatanggap ng isang katibayan; sapagkat kung sinabi ko sa iyo ang mga bagay na walang sinumang tao ang nakaaalam hindi nga ba’t nakatanggap ka ng katibayan?

25 At, masdan, pagkakalooban kita ng isang kaloob, kung nanaisin mo na tanggapin ito mula sa akin, na amakapagsalin, maging tulad ng aking tagapaglingkod na si Joseph.

26 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na may mga atalaang naglalaman ng marami sa aking ebanghelyo, na itinago dahil sa bkasamaan ng mga tao;

27 At ngayon ipinag-uutos ko sa iyo, na kung ikaw ay may mabuting hangarin—isang hangaring mag-ipon ng kayamanan para sa iyong sarili sa langit—sa gayon ikaw ay tutulong sa pagdadala sa liwanag, sa pamamagitan ng iyong kaloob, sa mga yaong bahagi ng aking mga banal na akasulatan na itinago dahil sa kasamaan.

28 At ngayon, masdan, ibinibigay ko sa iyo, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Joseph, ang mga susi ng kaloob na ito, na magdadala sa liwanag sa ministeryong ito; at sa bibig ng dalawa o tatlong asaksi ang bawat salita ay mapagtitibay.

29 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, kung kanilang tatanggihan ang aking mga salita, at ang bahaging ito ng aking ebanghelyo at ministeryo pinagpala ka, dahil hindi nila magagawa sa iyo ang higit pa sa ginawa nila sa akin.

30 At kahit na kanilang agawin sa iyo ang kanilang ginawa sa akin, pinagpala ka, sapagkat ikaw ay bmakapananahanang kasama ko sa ckaluwalhatian.

31 At kung hindi nila atatanggihan ang aking mga salita, na pagtitibayin ng mga bpatotoong ibibigay, pinagpala sila, at sa panahong iyon ikaw ay magkakaroon ng kagalakan sa bunga ng iyong mga gawa.

32 Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, tulad ng aking sinabi sa aking mga disipulo, kung saan may dalawa o tatlong anagkakatipon sa aking pangalan, ukol sa isang bagay, masdan, ako ay naroroon sa bgitna nila—maging ako ay nasa gitna ninyo.

33 Huwag amatakot na gumawa ng mabuti, aking mga anak, sapagkat kung anuman ang inyong bitinanim, iyon din ang inyong aanihin; samakatwid, kung kayo ay nagtanim ng kabutihan kayo rin ay aani ng kabutihan bilang inyong gantimpala.

34 Samakatwid, huwag matakot, munting kawan; gumawa ng mabuti; hayaang magsama ang mundo at impiyerno laban sa inyo, sapagkat kung kayo ay itinayo sa aking abato, hindi sila mananaig.

35 Masdan, hindi ko kayo inuusig; humayo kayo sa inyong mga gawain at huwag na muling amagkasala; isagawa nang mahinahon ang gawaing ipinag-uutos ko sa inyo.

36 aIsaalang-alang ako sa bawat pag-iisip; huwag mag-alinlangan, huwag matakot.

37 aMasdan ang sugat na tumagos sa aking tagiliran, at gayon din ang bakas ng mga bpako sa aking mga kamay at paa; maging matapat, sundin ang aking mga kautusan, at inyong cmamamana ang dkaharian ng langit. Amen.