Sveta pisma
  Nauk i savezi 59
  Fusnote
  Tema

  Odsjek 59

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Sionu, okrug Jackson, Missouri, 7. kolovoza 1831. Prethodno ovoj objavi zemlja bijaše posvećena, kako Gospod bijaše uputio, i mjesto za budući hram bijaše posvećeno. Na dan kada ova objava bijaše primljena umrla je Polly Knight, žena Josepha Knighta st., prva članica Crkve koja je umrla u Sionu. Rani članovi opisali su ovu objavu tako da ona »upućivaše svece kako obdržavati Šabat i kako postiti i moliti se.«

  1–4, Vjerni sveci u Sionu bit će blagoslovljeni; 5–8, Oni trebaju voljeti Gospoda i služiti mu, te obdržavati njegove zapovijedi; 9–19, Obdržavajući dan Gospodnji svetim sveci su blagoslovljeni vremenito i duhovno; 20–24, Pravednima je obećan mir u ovom svijetu i vječni život u svijetu koji će doći.

  1 Gle, blagoslovljeni su, govori Gospod, oni koji uziđoše u ovu zemlju s aokom uprtim na slavu moju, u skladu sa zapovijedima mojim.

  2 Jer oni koji žive abaštinit će zemlju, a oni koji bumru otpočinut će od svih napora svojih, i djela će ih njihova pratiti; i oni će primiti ckrunu u ddvorima Oca mojega, koje pripravih za njih.

  3 Da, blagoslovljeni su oni čije noge stoje na zemlji Sionu, koji se pokoriše evanđelju mojemu; jer će oni primiti za nagradu svoju dobra zemlje, a ona će rađati u asnazi svojoj.

  4 I oni će također biti okrunjeni blagoslovima odozgo, da, i zapovijedima ne malobrojnim, i aobjavama u vrijeme njihovo — oni koji su bvjerni i cmarljivi preda mnom.

  5 Stoga, dajem im zapovijed, govoreći ovako: aLjubi Gospoda Boga svojega svim bsrcem svojim, svom moću, umom i snagom svojom; i u ime Isusa Krista csluži mu.

  6 Ljubi abližnjega svoga kao samoga sebe. Ne bukradi; niti čini cpreljub, i ne dubij, i ne čini ništa poput toga.

  7 aZahvaljuj Gospodu Bogu svojemu u svemu.

  8 Prinosi ažrtvu Gospodu Bogu svojemu u bpravednosti, i to žrtvu srca skršena i cduha raskajana.

  9 A da bi se mogao potpunije očuvati aneokaljanim od svijeta, idi u dom molitve i prinosi sakramente svoje u bsveti dan moj;

  10 Jer zaista, ovo je dan određen tebi da otpočineš od napora svojih, i apredaš pobožnosti svoje Svevišnjemu;

  11 Ipak, zavjeti će tvoji biti prinošeni u pravednosti u sve dane i u svako doba;

  12 No, spomeni se da ćeš u ovaj dan Gospodnji prinositi aprinose svoje i sakramente svoje Svevišnjemu, bpriznavajući grijehe svoje braći svojoj, i pred Gospodom.

  13 I u ovaj dan nećeš raditi ništa drugo, jedino nek se hrana tvoja priprema s nepodvojenošću srca kako bi apost tvoj mogao biti savršen, ili, drugim riječima, kako bi bradost tvoja mogla biti potpuna.

  14 Zaista, ovo je post i molitva, ili drugim riječima, radovanje i molitva.

  15 I u onoj mjeri u kojoj budete činili ovo sa azahvaljivanjem, bvedrih csrdaca i lica, ne s mnogo dsmijeha, jer to je grijeh, već vesela srca i vedra lica —

  16 Zaista kažem, u onoj mjeri u kojoj budete činili ovo punina je zemlje vaša, zvijeri poljske i ptice nebeske, i ono što se uspinje na stabla i hoda po zemlji;

  17 Da, i raslinje, i ono dobro što dolazi iz zemlje, bilo za hranu ili za odjeću, ili za kuće, ili za pojate, ili za voćnjake, ili za vrtove, ili za vinograde;

  18 Da, sve što dolazi iz azemlje, u vrijeme svoje, načinjeno je za dobrobit i korist čovjeka, i da zadovolji oko i da razveseli srce;

  19 Da, za hranu i za odjeću, za okus i za miris, da ojača tijelo i da obodri dušu.

  20 I sviđa se Bogu što on dade sve ovo čovjeku; jer s tom svrhom bijaše to načinjeno da se koristi, s razborom, ne uz pretjerivanje, niti iznuđivanjem.

  21 I ni u čemu čovjek ne avrijeđa Boga, to jest ni protiv koga se gnjev njegov ne raspaljuje, doli protiv onih koji ne bpriznaju ruku njegovu u svemu, i ne pokoravaju se zapovijedima njegovim.

  22 Gle, ovo je u skladu sa zakonom i prorocima; stoga, ne uznemirujte me više tim pitanjem.

  23 No, naučite da će onaj koji čini djela apravednosti primiti bnagradu svoju, i to cmir u ovom svijetu, i dvječni život u svijetu koji će doći.

  24 Ja, Gospod, rekoh ovo, a Duh daje svjedočanstvo. Amen.