Skriftene
Lære og pakter 58


Kapittel 58

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 1. august 1831. Tidligere, på den første sabbat etter at profeten og hans følge ankom Jackson fylke, Missouri, hadde en gudstjeneste blitt avholdt, og to medlemmer hadde blitt innlemmet ved dåp. I løpet av samme uke ankom noen av de hellige fra Thompson gren i Colesville, og andre (se kapittel 54). Mange var ivrige etter å få vite Herrens vilje angående dem på det nye innsamlingsstedet.

1–5: De som holder ut i trengsel, vil bli kronet med herlighet. 6–12: De hellige skal forberede seg til Lammets bryllup og Herrens måltid. 13–18: Biskoper er dommere i Israel. 19–23: De hellige skal adlyde landets lover. 24–29: Menneskene skulle bruke sin handlefrihet til å gjøre godt. 30–33: Herren befaler og tilbakekaller. 34–43: For å omvende seg, må menneskene bekjenne sine synder og avstå fra dem. 44–58: De hellige skal kjøpe sin arv og samles i Missouri. 59–65: Evangeliet må forkynnes for enhver skapning.

1 Lytt, O min kirkes eldster, lån øre til mitt ord og lær av meg hva jeg vil med dere og også med dette landområde som jeg har sendt dere til.

2 For sannelig sier jeg dere, velsignet er den som holder mine bud, enten i liv eller død, og den som er trofast i trengsel, skal få større lønn i himmelens rike.

3 Dere kan ikke med deres naturlige øyne i øyeblikket se hvilken plan deres Gud har med det som skal komme heretter, og den herlighet som skal følge etter stor trengsel.

4 For etter stor trengsel kommer velsignelsene. Derfor kommer dagen da dere skal bli kronet med stor herlighet. Timen er ikke ennå, men er nær for hånden.

5 Husk dette som jeg forteller dere på forhånd, så dere kan bevare det i deres hjerte og motta det som skal følge.

6 Se, sannelig sier jeg dere, av denne grunn har jeg sendt dere, for at dere kunne være lydige og for at deres hjerter kunne være rede til å bære vitnesbyrd om det som skal komme,

7 og også for at dere kunne få æren av å legge grunnvollen til og vitne om det landområde hvor Guds Sion skal ligge.

8 Og også for at det kunne gjøres istand til gjestebud med fete retter for de fattige, ja, et gjestebud med fete retter, med klaret, gammel vin så jorden kan vite at profetenes ord ikke skal forgå,

9 ja, et måltid i Herrens hus, godt tilberedt, og dit skal alle nasjoner bli innbudt.

10 Først de rike og de lærde, de vise og de edle,

11 og deretter kommer min mektige dag da de fattige, de lamme og de blinde og de døve skal komme til Lammets bryllup og ta del i Herrens måltid, tilberedt for den store dag som skal komme.

12 Se, jeg, Herren, har sagt det.

13 Og for at vitnesbyrdet kan gå ut fra Sion, ja, fra Guds arvestads munn,

14 ja, av denne grunn har jeg sendt dere hit og har utvalgt min tjener Edward Partridge, og har gitt ham en oppgave i dette land.

15 Men hvis han ikke omvender seg fra sine synder, som er hjertets vantro og blindhet, må han vokte seg så han ikke faller.

16 Se, han er gitt en oppgave, og den vil ikke bli gitt igjen.

17 Og den som har denne oppgave, er utpekt til å være en dommer i Israel slik det var i fordums dager, for å fordele Guds arveland mellom hans barn,

18 og for å dømme hans folk ved de rettferdiges vitneprov og ved hjelp av sine rådgivere i henhold til rikets lover, som er gitt ved Guds profeter.

19 For sannelig sier jeg dere, min lov skal holdes i dette land.

20 La ingen tro han er hersker, men la Gud herske over han som dømmer ifølge sin egen vilje, eller med andre ord, over ham som gir råd eller sitter på dommersetet.

21 La ingen bryte landets lover, for den som holder Guds lover, har intet behov for å bryte landets lover.

22 Derfor, innordne dere under de myndigheter som er, inntil han regjerer som har rett til å regjere og legger alle fiender under sine føtter.

23 Se, de lover som dere har mottatt fra min hånd, er kirkens lover, og i dette lys skal dere betrakte dem. Se, her er visdom.

24 Og nå, som jeg sa om min tjener Edward Partridge, dette er bostedet for ham og dem han har utpekt til sine rådgivere, og også bostedet for ham som jeg har utpekt til å ta vare på mitt lagerhus.

25 Derfor, la dem bringe sine familier hit til dette sted etter å ha rådført seg med hverandre og med meg.

26 For se, det er ikke tjenlig at jeg befaler i alle ting, for den som må befales i alle ting, er en doven og ikke en klok tjener, derfor får han ingen lønn.

27 Sannelig sier jeg, menneskene skulle arbeide ivrig for en god sak, og gjøre mange ting av egen fri vilje og tilveiebringe mye rettferdighet.

28 For de har kraften i seg til å handle som de vil, og hvis menneskene gjør godt, skal de på ingen måte miste sin lønn.

29 Men den som ikke gjør noe før han blir befalt, og mottar et bud med et tvilende hjerte og er sen til å holde det, er fordømt.

30 Hvem er jeg, sier Herren, menneskets skaper, som vil holde den uskyldig som ikke holder mine bud?

31 Hvem er jeg, sier Herren, som har gitt et løfte som ikke er blitt oppfylt?

32 Jeg befaler, og menneskene adlyder ikke, jeg tilbakekaller, og de får ikke velsignelsen.

33 Da sier de i sitt hjerte: Dette er ikke Herrens verk, for hans løfter er ikke oppfylt. Men ve slike, for deres lønn venter dem nedenfra og ikke ovenfra.

34 Og nå gir jeg dere videre instrukser om dette landområde.

35 Jeg har en vis hensikt med at min tjener Martin Harris skulle være et eksempel for kirken ved å gi sine penger til kirkens biskop.

36 Og også, dette er en lov for ethvert menneske som kommer til dette landområde for å motta en arv, at det skal gjøre med sine penger som loven bestemmer.

37 Og det er også visdom i å kjøpe jord i Independence til det sted hvor lagerhuset og trykkeriet skal ligge,

38 og andre retningslinjer angående min tjener Martin Harris skal bli gitt ham av Ånden så han kan motta sin arv som det synes ham best,

39 og la ham omvende seg fra sine synder, for han trakter etter verdens ros.

40 Og la også min tjener William W. Phelps forbli i det embedet jeg har utpekt ham til og motta sin arv på dette sted,

41 og han trenger også å omvende seg, for jeg, Herren, er ikke tilfreds med ham, for han søker å fremheve seg selv, og er ikke tilstrekkelig ydmyk for meg.

42 Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg Herren, kommer dem ikke mer ihu.

43 Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder – se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem.

44 Og nå, sannelig sier jeg om de øvrige av min kirkes eldster – tiden er ennå ikke kommet, og det vil gå mange år før de mottar sin arv på dette sted, med mindre de søker den gjennom troens bønn, kun slik det blir anvist dem av Herren.

45 For se, de skal drive folket sammen fra jordens ender.

46 Derfor, samle dere, og de som ikke er utpekt til å bli på dette sted, la dem forkynne evangeliet i områdene rundt omkring og deretter vende tilbake til sine hjem.

47 La dem forkynne underveis og bære vitnesbyrd om sannheten på alle steder, og kalle på de rike, høy og lav, og de fattige til å omvende seg.

48 Og la dem opprette menigheter hvis jordens innbyggere vil omvende seg.

49 Og la det utpekes en fullmektig ved kirkens stemme for menigheten i Ohio, og han skal motta penger for å kjøpe landområder i Sion.

50 Og jeg gir til min tjener Sidney Rigdon en befaling at han skal gi en skriftlig beskrivelse av Sions land og redegjøre for Guds vilje slik det skal bli tilkjennegitt for ham ved Ånden.

51 Og et brev og en tegningsliste skal fremlegges i alle menighetene for å skaffe penger som skal overlates til biskopen selv eller hans fullmektig – slik han synes best eller som han foreskriver – til innkjøp av jord til arv for Guds barn.

52 For se, sannelig sier jeg dere, Herren vil at disiplene og menneskenes barn skal åpne sine hjerter så de kan kjøpe hele dette landområde så snart tiden tillater det.

53 Se, her er visdom. La dem gjøre dette, ellers får de ingen arv uten at det skjer ved blodsutgytelse.

54 Og videre, etter hvert som det kjøpes jord, la det da også bli sendt til dette landområde alle slags arbeidere som kan arbeide for Guds hellige.

55 La alle disse ting skje med orden, og la biskopen eller kirkens fullmektig fra tid til annen bekjentgjøre hvilke privilegier som gjelder i dette landområde.

56 Og la ikke innsamlingsarbeidet skje i hast eller ved flukt, men la det skje etter råd fra kirkens eldster på konferansene ifølge den kunnskap de mottar fra tid til annen.

57 Og la min tjener Sidney Rigdon hellige og innvie dette sted og tempeltomten til Herren.

58 Og la det bli sammenkalt til et konferansemøte, og la deretter mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jr. reise tilbake sammen med Oliver Cowdery for å fullføre det gjenstående arbeide jeg har pålagt dem i deres eget landområde, og det som gjenstår ifølge det konferansene bestemmer.

59 Og la ingen vende tilbake fra dette sted uten at han underveis bærer vitnesbyrd om det han vet og med sikkerhet tror.

60 La det som ble gitt til Ziba Peterson bli fratatt ham, men la ham få beholde sitt medlemskap i kirken og arbeide med sine egne hender sammen med brødrene inntil han er tilstrekkelig refset for alle sine synder, for han bekjenner dem ikke, men forsøker å skjule dem.

61 La de øvrige eldster i denne kirke som kommer til dette sted – noen av dem er overmåte rikt velsignet – også avholde en konferanse på dette sted.

62 Og la min tjener Edward Partridge lede den konferansen som skal avholdes av dem.

63 Og la dem også vende tilbake, forkynne evangeliet underveis, og bære vitnesbyrd om det som er blitt åpenbart til dem.

64 For sannelig, røsten må utgå fra dette sted til hele verden, til jordens ytterste deler, evangeliet må bli forkynt for enhver skapning, med tegn som følger dem som tror.

65 Og se, Menneskesønnen kommer. Amen.

Skriv ut