Písma
Náuka a zmluvy 58
predchádzajúce ďalej

Oddiel 58

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sione v kraji Jackson v štáte Missouri 1. augusta 1831. Predtým, počas prvého sabatu po príchode Proroka a jeho skupiny do kraja Jackson v štáte Missouri sa konalo náboženské zhromaždenie a dvaja členovia boli prijatí krstom. Niektorí Svätí z Colesville z pobočky Thompson a ďalší dorazili počas oného týždňa (pozri oddiel 54). Mnohí boli dychtiví poznať vôľu Pána ohľadom seba v novom mieste zhromažďovania.

1–5, Tí, ktorí vytrvajú v súžení budú korunovaní slávou; 6–12, Svätí sa majú pripraviť na svadbu Baránka a na večeru Pána; 13–18, Biskupi sú sudcami v Izraeli; 19–23, Svätí majú poslúchať zákony krajiny; 24–29, Ľudia majú používať slobodu jednania na to, aby činili dobro; 30–33, Pán prikazuje a odvoláva; 34–43, Činiť pokánie znamená to, že ľudia musia vyznať svoje hriechy a zanechať ich; 44–58, Svätí majú zakúpiť svoje dedičstvo v Missouri a zhromaždiť sa tam; 59–65, Evanjelium musí byť kázané každému stvoreniu.

1 Počúvajte, ó vy starší cirkvi mojej, a nakloňte ucho slovu môjmu a učte sa odo mňa, čo ja chcem ohľadom vás, a tiež ohľadom atejto krajiny, do ktorej som vás poslal.

2 Lebo veru hovorím vám, požehnaný je ten, kto azachováva prikázania moje, či už v živote alebo v bsmrti; a ten, kto je cvernýdsúžení, odmena jeho je väčšia v kráľovstve nebeskom.

3 Vy nemôžete uzrieť prirodzenými očami svojimi, v terajšej dobe, plán vášho aBoha týkajúci sa týchto vecí, ktoré prídu neskôr, a bslávu, ktorá bude nasledovať po mnohom súžení.

4 Lebo po mnohom asúžení prichádzajú bpožehnania. A preto prichádza deň, kedy budete ckorunovaní mnohou dslávou; tá hodina ešte nie je, ale je blízko, na dosah.

5 Pamätajte na to, čo vám hovorím dopredu, aby ste si to mohli auložiť do srdca a prijať to, čo bude nasledovať.

6 Hľa, veru hovorím vám, z tohto dôvodu som vás poslal – aby ste mohli byť poslušní a aby srdce vaše mohlo byť apripravené vydávať bsvedectvo o veciach, ktoré prídu;

7 A tiež aby ste mohli byť poctení položením základov a vydávaním svedectva o krajine, na ktorej bude stáť aSion Boží;

8 A tiež aby hostina z tučných vecí mohla byť pripravená pre achudobných; áno, hostina z tučných vecí, z vína s busadeninou, dobre prečisteného, aby zem mohla vedieť, že ústa prorokov nesklamú;

9 Áno, večera domu Pána, dobre pripravená, na ktorú budú pozvané všetky národy.

10 Najskôr bohatí a učení, múdri a urodzení;

11 A potom prichádza deň mojej moci; potom chudobní, chromí a slepí a hluchí prídu na asvadbu Baránkovu a budú jesť bvečeru Pána, pripravenú pre veľký deň, ktorý príde.

12 Hľa, ja, Pán, som to hovoril.

13 A aby asvedectvo mohlo vyjsť zo Sionu, áno, z úst mesta dedičstva Božieho –

14 Áno, z tohto dôvodu som vás poslal sem a vybral som služobníka svojho aEdwarda Partridgea, a určil som mu poslanie jeho v tejto krajine.

15 Ale ak nebude činiť pokánie z hriechov svojich, čo sú neviera a zaslepenosť srdca, nech sa má na pozore, aby anepadol.

16 Hľa, poslanie jeho je mu dané, a nebude dané znova.

17 A ktokoľvek zastáva toto povolanie, je určený, aby bol asudcom v Izraeli, rovnako ako tomu bolo v dávnych dňoch, aby rozdeľoval krajiny dedičstva Božieho bdeťom jeho;

18 A aby súdil ľud jeho podľa svedectva spravodlivých a s pomocou radcov svojich, podľa zákonov kráľovstva, ktoré sú dané aprorokmi Božími.

19 Lebo veru hovorím vám, môj zákon bude v tejto krajine zachovávaný.

20 Nech si žiadny človek nemyslí, že je panovníkom; ale nech Boh panuje tomu, kto súdi, podľa rady svojej vlastnej vôle, alebo inými slovami tomu, kto radí alebo sedí na stolici sudcovskej.

21 Nech žiadny človek neporušuje azákony krajiny, lebo ten, kto zachováva zákony Božie, nemá žiadnu potrebu porušovať zákony krajiny.

22 A preto, buďte poddaní mocným, ktorí sú, pokiaľ nebude vládnuť aten, ktorého právom je vládnuť, a nepodrobí všetkých nepriateľov pod nohy svoje.

23 Hľa, azákony, ktoré ste obdržali z ruky mojej, sú zákony cirkvi a v tomto svetle ich budete hlásať. Hľa, tu je múdrosť.

24 A teraz, ako som povedal ohľadom služobníka svojho Edwarda Partridgea, táto krajina je krajinou bydliska jeho a tých, ktorých určil za svojich radcov; a tiež krajinou bydliska toho, ktorého som určil, aby viedol azásobáreň moju;

25 A preto, nech privedú rodiny svoje do tejto krajiny, ako sa poradia medzi sebou a so mnou.

26 Lebo hľa, nie je vhodné, aby som prikazoval vo všetkých veciach; lebo ten, kto je nútený vo všetkých veciach, ten je anedbalý a nie je múdrym služobníkom; a preto neobdrží žiadnu odmenu.

27 Veru hovorím, ľudia majú byť ahorlivo zamestnaní v dobrej veci a konať mnoho vecí zo svojej vlastnej slobodnej vôle, a uskutočňovať mnoho spravodlivosti;

28 Lebo tá moc je v nich, čím akonajú sami za seba. A nakoľko ľudia konajú dobro, nestratia nijako odmenu svoju.

29 Ale ten, kto nečiní nič, pokiaľ mu nie je prikázané, a prijíma prikázanie s pochybujúcim srdcom a zachováva ho s lenivosťou, ten je azatratený.

30 Kto som ja, ktorý aučinil človeka, hovorí Pán, keby som pokladal za nevinného toho, ktorý neposlúcha prikázania moje?

31 Kto som ja, hovorí Pán, keby som asľuboval, a neplnil?

32 Ja prikazujem, a ľudia neposlúchajú; aodvolávam, a oni nedostávajú požehnanie.

33 Potom hovoria v srdci svojom: Toto nie je dielo Pána, lebo sľuby jeho nie sú splnené. Ale beda takým, lebo ich odmena číha adole, a nie zhora.

34 A teraz vám dám ďalšie pokyny ohľadom tejto krajiny.

35 Je to múdrosť vo mne, aby služobník môj Martin Harris bol príkladom pre cirkev v tom, že apoloží peniaze svoje pred biskupa cirkvi.

36 A tiež, toto je zákon pre každého človeka, ktorý prichádza do tejto krajiny, aby obdržal dedičstvo; a učiní so svojimi peniazmi podľa toho, ako žiada zákon.

37 A je tiež múdre, aby boli v Independence zakúpené pozemky ako miesto pre zásobáreň, a tiež pre atlačiareň.

38 A ďalšie pokyny ohľadom služobníka môjho Martina Harrisa mu budú dané Duchom, aby mohol obdržať dedičstvo svoje tak, ako sa mu zdá dobré;

39 A nech činí pokánie z hriechov svojich, lebo vyhľadáva achválu sveta.

40 A tiež nech služobník môj aWilliam W. Phelps zastáva úrad, do ktorého som ho určil, a obdrží dedičstvo svoje v krajine;

41 A tiež on potrebuje činiť pokánie, lebo ja, Pán, ním nie som veľmi potešený, lebo sa snaží vyniknúť a nie je dostatočne mierny predo mnou.

42 Hľa, ten, kto ačinil pokánie z hriechov svojich, tomu je bodpustené, a ja, Pán, už na ne cnepamätám.

43 Podľa toho môžete poznať, či činí človek pokánie z hriechov svojich – hľa, avyzná ich a bzanechá ich.

44 A teraz, veru, hovorím ohľadom zvyšku starších cirkvi svojej, čas ešte neprišiel, a veľa rokov nepríde, aby obdržali dedičstvo svoje v tejto krajine, iba ak si to budú priať skrze modlitbu viery, iba tak, ako im to bude určené Pánom.

45 Lebo, hľa, oni budú atlačiť ľudí pospolu z končín zeme.

46 A preto, zhromaždite sa; a tí, ktorí nie sú určení, aby zostali v tejto krajine, nech kážu evanjelium v okolitých krajoch; a potom nech sa vrátia do svojich domovov.

47 Nech kážu cestou a avydávajú svedectvo o pravde na všetkých miestach, a volajú k bohatým, vysokým i nízkym, a k chudobným, aby činili pokánie.

48 A nech budujú acirkvi, nakoľko obyvatelia zeme budú činiť pokánie.

49 A nech je určený hlasom cirkvi zmocnenec pre cirkev v Ohiu, aby prijímal peniaze na zakúpenie pozemkov v aSione.

50 A dávam služobníkovi svojmu Sidneymu Rigdonovi prikázanie, aby anapísal popis krajiny Sion a prehlásenie o vôli Božej, ako mu bude oznámená Duchom;

51 A list a úpis, aby boli predložené všetkým cirkvám, aby boli získané peniaze, aby boli dané do rúk biskupa, jeho samotného alebo jeho zmocnenca, ako sa mu bude zdať dobré alebo ako určí, aby boli zakúpené pozemky ako dedičstvo pre deti Božie.

52 Lebo, hľa, veru hovorím vám, Pán chce, aby učeníci a deti ľudské otvorili srdce svoje, dokonca aby zakúpili celý tento kraj zeme, len čo to čas dovolí.

53 Hľa, tu je múdrosť. Nech tak učinia, inak neobdržia žiadne adedičstvo, iba ak by to bolo preliatím krvi.

54 A znova, nakoľko je krajina získaná, nech sú do tejto krajiny vyslaní robotníci všetkého druhu, aby pracovali pre svätých Božích.

55 Nech sú všetky veci konané po poriadku; a nech sú výsady pozemkov z času na čas oznamované biskupom alebo zmocnencom cirkvi.

56 A nech sa dielo zhromažďovania nekoná v chvate ani útekom; ale nech je vykonávané tak, ako bude určené staršími cirkvi na konferenciách, podľa poznania, ktoré z času na čas obdržia.

57 A nech služobník môj Sidney Rigdon zasvätí a posvätí túto krajinu a miesto pre achrám Pánovi.

58 A nech je zvolané konferenčné zhromaždenie; a potom nech sa služobníci moji Sidney Rigdon a Joseph Smith ml. vrátia, a s nimi tiež Oliver Cowdery, aby uskutočnili zvyšok práce, ktorú som im určil v ich vlastnej krajine, a zvyšok, tak ako bude aurčené konferenciami.

59 A nech sa žiadny človek nevracia z tejto krajiny bez toho, aby cestou avydával svedectvo o tom, čo vie a čomu nepochybne verí.

60 Nech to, čo bolo udelené Zibovi Petersonovi, je mu odňaté; a nech má postavenie člena cirkvi a pracuje svojimi vlastnými rukami, s bratmi, pokiaľ nebude dostatočne apotrestaný za všetky hriechy svoje; lebo ich nevyznáva a zamýšľa ich skryť.

61 Nech zvyšok starších tejto cirkvi, ktorí prichádzajú do tejto krajiny, z ktorých niektorí sú nesmierne požehnaní, dokonca nadmieru, má tiež konferenciu v tejto krajine.

62 A nech služobník môj Edward Partridge vedie konferenciu, ktorú budú mať.

63 A nech sa tiež vrátia, kážuc cestou evanjelium, vydávajúc svedectvo o veciach, ktoré im sú zjavené.

64 Lebo, veru, hlas musí vychádzať z tohto miesta do celého sveta a do najzapadnutejších končín zeme – evanjelium musí byť akázané každému stvoreniu, so bznameniami sprevádzajúcimi tých, ktorí veria.

65 A hľa, Syn Muža aprichádza. Amen.