Scripturi
Doctrină şi Legăminte 58
anterior următorul


Secţiunea 58

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în Sion, ţinutul Jackson, Missouri, la 1 august 1831 (History of the Church, 1:190–195). În prima zi de Sabat, după sosirea profetului şi a grupului său în ţinutul Jackson, a fost ţinut un serviciu religios şi doi membri au fost primiţi prin botez. În cursul acelei săptămâni, unii sfinţi din Colesville, din ramura Thompson, precum şi alţii au sosit (vezi secţiunea 54). Mulţi erau nerăbdători să afle voinţa Domnului cu privire la ei în acest nou loc al adunării.

1–5, Cei care îndură necazurile vor fi încoronaţi cu slavă; 6–12, Sfinţii trebuie să se pregătească pentru nunta Mielului şi ospăţul Domnului; 13–18, Episcopii sunt judecători în Israel; 19–23, Sfinţii trebuie să se supună legilor ţării; 24–29, Bărbaţii trebuie să folosească libertatea lor de a alege pentru a face bine; 30–33, Domnul porunceşte şi revocă; 34–43, Pentru a se pocăi, oamenii trebuie să mărturisească păcatele lor şi să le abandoneze; 44–58, Sfinţii trebuie să-şi cumpere moştenirile lor şi să se adune în Missouri; 59–65, Evanghelia trebuie predicată către fiecare făptură.

1 Ascultaţi, o, voi vârstnici ai Bisericii Mele, şi plecaţi-vă urechea la cuvântul Meu, şi aflaţi de la Mine voinţa Mea cu privire la voi şi, de asemenea, cu privire la aaceastă ţară în care v-am trimis.

2 Pentru că, adevărat vă spun Eu vouă, binecuvântat este acela care aţine poruncile Mele, fie în viaţă, fie în bmoarte; şi răsplata aceluia care este ccredincios în dnecazuri este mai mare în împărăţia cerului.

3 Voi nu puteţi vedea, în prezent, cu ochii voştri naturali, planul aDumnezeului vostru cu privire la acele lucruri care vor veni mai târziu şi bslava care va urma după multă suferinţă.

4 Pentru că, după multă asuferinţă vin bbinecuvântările. De aceea, vine ziua în care veţi fi cîncoronaţi cu multă dslavă; ora nu a venit încă, dar este aproape.

5 Amintiţi-vă de ceea ce v-am spus mai înainte, astfel încât să le apăstraţi în inimă şi să primiţi ceea ce va urma.

6 Iată, adevărat vă spun vouă că pentru acest motiv v-am trimis—pentru ca să fiţi supuşi şi pentru ca inima voastră să fie apregătită să depună bmărturie despre lucrurile care vor veni;

7 Şi, de asemenea, pentru ca voi să aveţi onoarea de a pune temelia şi de a depune mărturie despre ţinutul unde va fi situat aSionul lui Dumnezeu;

8 Şi, de asemenea, pentru ca un ospăţ de mâncăruri gustoase să poată fi pregătit pentru asăraci; da, un ospăţ de mâncăruri gustoase, de vinuri bvechi şi limpezite, pentru ca pământul să ştie că gura profeţilor nu va da greş;

9 Da, un ospăţ din casa Domnului, bine pregătit, la care toate naţiunile vor fi invitate.

10 În primul rând, bogaţii şi învăţaţii, înţelepţii şi nobilii;

11 Şi după aceasta vine ziua puterii Mele; atunci, săracii, şchiopii, orbii şi surzii vor veni la anunta Mielului şi vor lua parte la bospăţul Domnului, pregătit pentru măreaţa zi ce va veni.

12 Iată, Eu, Domnul, am vorbit aceasta.

13 Şi ca amărturia să iasă din Sion, da, din gura oraşului moştenirii lui Dumnezeu—

14 Da, din acest motiv v-am trimis pe voi aici, şi l-am ales pe slujitorul Meu, aEdward Partridge, şi lui i-am dat misiunea în acest ţinut.

15 Dar, dacă nu se pocăieşte de păcatele lui, care sunt necredinţa şi împietrirea inimii, să ia seama ca nu cumva să acadă.

16 Iată, lui i-a fost dată misiunea şi nu i se va mai da din nou.

17 Şi cine are această misiune este desemnat ca ajudecător în Israel, aşa cum era în timpurile din vechime, pentru a împărţi pământul moştenirii lui Dumnezeu bcopiilor Lui;

18 Şi pentru a judeca poporul Lui cu mărturia celor drepţi şi prin ajutorul consilierilor lui, potrivit legilor împărăţiei care sunt date prin aprofeţii lui Dumnezeu.

19 Pentru că, adevărat vă spun vouă, legea Mea trebuie să fie respectată în această ţară.

20 Să nu gândească nimeni că este conducător; Dumnezeu îl conduce pe cel care judecă, potrivit îndrumărilor date de voinţa Sa sau, cu alte cuvinte, pe acela care dă îndrumări sau stă pe scaunul de judecată.

21 Nimeni nu trebuie să încalce alegea ţării, pentru că acela care respectă legile lui Dumnezeu nu are nevoie să încalce legea ţării.

22 De aceea, fiţi supuşi puterilor care există, până când domneşte aCel care are dreptul să domnească şi îi supune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.

23 Iată, alegile pe care le-aţi primit din mâna Mea sunt legile Bisericii şi, în această lumină, voi le veţi respecta. Iată, aici este înţelepciunea.

24 Şi acum, aşa cum am spus cu privire la slujitorul Meu, Edward Partridge, acest ţinut este ţinutul reşedinţei sale şi a celor pe care el i-a numit să fie consilierii lui; şi, de asemenea, ţinutul reşedinţei aceluia pe care Eu l-am numit să ţină amagazia Mea;

25 De aceea, să-şi aducă familiile în acest ţinut, după cum se vor sfătui între ei şi cu Mine.

26 Pentru că, iată, nu este bine ca Eu să poruncesc în toate lucrurile; pentru că acela care trebuie constrâns în toate lucrurile este un slujitor aleneş şi nu un slujitor înţelept; de aceea, el nu primeşte răsplată.

27 Adevărat vă spun, oamenii trebuie să se angajeze cu asârguinţă într-o cauză bună, şi să facă multe lucruri de bunăvoie, şi să realizeze multă dreptate;

28 Pentru că ei au în ei puterea de a aacţiona prin ei înşişi. Şi în măsura în care oamenii fac bine, în nici un caz ei nu-şi vor pierde răsplata.

29 Dar, acela care nu face nimic până nu i se porunceşte, şi primeşte o poruncă cu inimă neîncrezătoare şi i se supune cu lene, acela va fi ablestemat.

30 Cine sunt Eu, care am afăcut omul, spune Domnul, ca să-l consider nevinovat pe acela care nu se supune poruncilor Mele?

31 Cine sunt Eu, spune Domnul, ca să fac o apromisiune şi să nu o îndeplinesc?

32 Eu am poruncit, şi oamenii nu se supun; Eu arevoc, şi ei nu mai primesc binecuvântarea.

33 Şi atunci, ei spun în inima lor: Aceasta nu este lucrarea Domnului, pentru că promisiunile Lui nu s-au îndeplinit. Dar, vai de ei, pentru că răsplata lor îi aşteaptă ajos şi nu sus.

34 Şi acum, Eu vă dau alte directive privind acest ţinut.

35 Este în înţelepciunea Mea ca slujitorul Meu, Martin Harris, să fie un exemplu în Biserică, în adepunerea banilor săi înaintea episcopului Bisericii.

36 Şi, de asemenea, aceasta este o lege pentru toţi oamenii care vin în acest ţinut pentru a obţine o moştenire; şi el va face cu banii lui ceea ce prevede legea.

37 Şi este înţelept, de asemenea, să fie cumpărat teren în Independence pentru magazii şi, de asemenea, pentru casa aimprimeriei.

38 Şi alte instrucţiuni cu privire la slujitorul Meu, Martin Harris, îi vor fi date prin Spirit pentru ca el să poată primi moştenirea lui după cum i se va părea bine;

39 Şi el să se pocăiască de păcatele lui, deoarece el caută aslava lumii.

40 Şi slujitorul Meu, aWilliam W. Phelps, să slujească în oficiul în care l-am numit şi să primească moştenirea în ţinut;

41 Şi el, de asemenea, are nevoie să se pocăiască, pentru că Eu, Domnul, nu sunt mulţumit de el, deoarece el caută să-i întreacă pe alţii şi nu este suficient de umil înaintea Mea.

42 Iată, acela care s-a apocăit de păcatele lui este biertat şi Eu, Domnul, nu-Mi mai camintesc de ele.

43 În acest mod veţi cunoaşte, dacă un om se pocăieşte de păcatele lui—iată, el le va amărturisi şi le va babandona.

44 Şi acum, adevărat, Eu spun cu privire la restul de vârstnici ai Bisericii Mele, n-a venit încă timpul, şi timp de mulţi ani ei nu vor primi moştenirea lor în această ţară, cu excepţia cazului în care ei o cer prin rugăciune făcută cu credinţă şi numai aşa cum va fi stabilit de Domnul.

45 Pentru că, iată, ei vor aaduna poporul de la marginile pământului.

46 De aceea, adunaţi-vă voi înşivă; şi cei care nu sunt desemnaţi să stea în acest ţinut să predice Evanghelia în regiunile din împrejurimi; şi după aceea să se întoarcă la casele lor.

47 Ei trebuie să predice pe drum şi să adepună mărturie despre adevăr în toate locurile şi să-i cheme pe bogaţi, pe mari, şi pe mici, şi pe săraci să se pocăiască.

48 Şi ei să zidească aBiserici, în măsura în care locuitorii pământului se vor pocăi.

49 Şi un reprezentant să fie numit prin glasul Bisericii pentru Biserica din Ohio pentru a primi banii, pentru a cumpăra pământ în aSion.

50 Şi îi dau slujitorului Meu, Sidney Rigdon, o poruncă, pentru ca el să ascrie o descriere a ţinutului Sionului şi o declaraţie despre voinţa Dumnezeului, aşa cum îi va fi făcută cunoscută prin Spirit;

51 Şi o epistolă şi o subscripţie pentru a fi prezentată tuturor bisericilor pentru a obţine bani care vor fi daţi în mâinile episcopului, lui însuşi sau reprezentantului, după cum i se va părea lui bine sau după cum va îndruma el, pentru a cumpăra pământ pentru moştenire pentru copiii lui Dumnezeu.

52 Pentru că, iată, adevărat vă spun vouă, Domnul vrea ca ucenicii şi copiii oamenilor să-şi deschidă inima lor, astfel încât să cumpere această întreagă regiune a ţării, imediat ce timpul le va permite.

53 Iată, aici este înţelepciunea. Ei trebuie să facă asta, altfel ei vor primi amoştenirea numai prin vărsare de sânge.

54 Şi din nou, în măsura în care este obţinut pământul, să fie trimişi în acest ţinut lucrători de toate felurile pentru a munci pentru sfinţii lui Dumnezeu.

55 Toate lucrurile să se facă în ordine; şi privilegiile asupra pământului să fie făcute cunoscute, din când în când, de către episcop sau de către reprezentantul Bisericii.

56 Şi lucrarea adunării să nu se facă nici în grabă, nici în fugă; ci să fie făcută aşa cum va fi îndrumată de către vârstnicii Bisericii la conferinţe, potrivit cu cunoaşterea pe care ei o primesc din când în când.

57 Şi slujitorul Meu, Sidney Rigdon, să consacre şi să dedice Domnului acest pământ şi locul pentru atemplu.

58 Şi o întâlnire pentru conferinţă să fie convocată; şi după aceea, slujitorii Mei, Sidney Rigdon şi Joseph Smith, fiul, să se întoarcă şi, de asemenea, Oliver Cowdery să se întoarcă cu ei, pentru a îndeplini restul lucrării pe care am stabilit-o pentru ei în propriul lor ţinut şi ceea ce a mai fost ahotărât la conferinţe.

59 Şi nici un om să nu se întoarcă din acest ţinut, decât dacă adepune mărturie pe drum despre ceea ce ştie şi crede cu certitudine.

60 Ceea ce i-a fost acordat lui Ziba Peterson să i se ridice; şi el să rămână membru al Bisericii şi să muncească cu propriile lui mâini, cu fraţii, până când va fi suficient de apedepsit pentru toate păcatele lui; pentru că el nu le mărturiseşte şi încearcă să le ascundă.

61 Restul vârstnicilor din această Biserică, veniţi în acest ţinut, dintre care unii sunt extrem de binecuvântaţi, chiar peste măsură, să ţină, de asemenea, o conferinţă în acest ţinut;

62 Şi slujitorul Meu, Edward Partridge, să conducă conferinţa care va fi ţinută de ei.

63 Şi ei, de asemenea, să se întoarcă, predicând Evanghelia pe drum, depunând mărturie despre lucrurile care le sunt revelate lor.

64 Pentru că, adevărat, sunetul trebuie să se răspândească din acest loc în toată lumea şi în cele mai îndepărtate locuri ale pământului—Evanghelia trebuie apredicată fiecărei făpturi şi bsemnele vor însoţi pe aceia care cred.

65 Şi iată, Fiul Omului avine. Amin.