Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 56
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 56

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:186–188). Si Ezra Thayre, na itinalaga upang maglakbay sa Missouri kasama ni Thomas B. Marsh (tingnan sa bahagi 52:22), ay hindi makapagsimula sa kanyang misyon nang ang huli ay handa na. Si Elder Thayre ay hindi pa handang lumisan sa kanyang paglalakbay dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga suliranin sa Thompson, Ohio (tingnan sa ulo ng bahagi 54). Tinugon ng Panginoon ang pagtatanong ng Propeta hinggil sa bagay na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng paghahayag na ito.

  1–2, Ang mga Banal ay kinakailangang magpasan ng kanilang krus at sumunod sa Panginoon upang matamo ang kaligtasan; 3–13, Ang Panginoon ay mag-uutos at magpapawalang-bisa, at ang mga hindi sumusunod ay itinitiwalag; 14–17, Sa aba sa mayayaman na hindi tutulong sa mga maralita, at sa aba sa mga maralita na ang puso ay hindi bagbag; 18–20, Pinagpala ang mga maralita na dalisay sa puso, sapagkat mamanahin nila ang mundo.

  1 Makinig, O kayong mga tao na anagpapanggap sa aking pangalan, wika ng Panginoon ninyong Diyos; sapagkat masdan, ang aking galit ay nagsisiklab laban sa mga mapanghimagsik, at kanilang makikilala ang aking bisig at ang aking kapootan, sa araw ng bpagdalaw at ng pagkapoot sa mga bansa.

  2 At siya na hindi magpapasan ng kanyang akrus at bsusunod sa akin, at tutupad sa aking mga kautusan, siya rin ay hindi maliligtas.

  3 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nag-uutos; at siya na hindi asumusunod ay bihihiwalay sa takda kong panahon, matapos akong mag-utos at ang kautusan ay hindi sinunod.

  4 Dahil dito ako, ang Panginoon ay nag-uutos at anagpapawalang-bisa, sa inaakala kong mabuti, at ang lahat ng ito ay pananagutan ng mga bnaghihimagsik, wika ng Panginoon.

  5 Dahil dito, pinawawalang-bisa ko ang kautusan na ibinigay sa aking mga tagapaglingkod na sina aThomas B. Marsh at Ezra Thayre, at nagbibigay ng isang bagong kautusan sa aking tagapaglingkod na si Thomas, na siya ay kaagad na maglakbay sa lupain ng Missouri, at ang aking tagapaglingkod na si Selah J. Griffin ay sumama rin sa kanya.

  6 Sapagkat masdan, aking pinawawalang-bisa ang kautusan na ibinigay sa aking mga tagapaglingkod na sina Selah J. Griffin at Newel Knight, bunga ng pagkamatigas ng leeg ng aking mga tao na nasa Thompson, at ng kanilang paghihimagsik.

  7 Dahil dito, ang aking tagapaglingkod na si Newel Knight ay mananatiling kasama nila; at kasindami ng magnanais na umalis ay makaaalis, na nagsisisi sa harapan ko, at aakayin niya sa lupain na aking itinakda.

  8 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang aking tagapaglingkod na si Ezra Thayre ay kinakailangang magsisi sa kanyang akapalaluan at sa kanyang kasakiman at sundin ang naunang kautusan na aking ibinigay sa kanya hinggil sa lugar na kanyang pinaninirahan.

  9 At kung gagawin niya ito, yayamang walang paghahati-hating gagawin sa lupain, siya ay itatalaga pa ring magtungo sa lupain ng Missouri;

  10 Kung hindi, tatanggapin niya ang salapi na kanyang ibinayad at lilisanin ang lugar, at aititiwalag mula sa aking simbahan, wika ng Panginoong Diyos ng mga hukbo;

  11 At bagaman ang langit at ang lupa ay lilipas, ang mga salitang ito ay hindi alilipas, bagkus ay matutupad.

  12 At kung ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ang talagang kinakailangang magbayad ng salapi, masdan, ako, ang Panginoon, ang magbabayad nito muli sa kanya sa lupain ng Missouri, upang yaong kanyang tatanggapin ay maaaring magantimpalaan muli alinsunod sa yaong kanilang ginagawa.

  13 Sapagkat alinsunod sa kanilang ginagawa sila ay makatatanggap, maging sa lupain ng kanilang mana.

  14 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa aking mga tao, marami kayong bagay na gagawin at pagsisisihan; sapagkat masdan, ang inyong mga kasalanan ay nakarating sa akin at hindi pa pinatatawad, sapagkat kayo ay naghangad ng apayo sa sarili ninyong pamamaraan.

  15 At ang inyong mga puso ay hindi nasisiyahan. At hindi ninyo sinusunod ang katotohanan, subalit may agalak sa kasamaan.

  16 Sa aba ninyong amayayaman, na hindi bnagbibigay ng inyong yaman sa mga cmaralita, sapagkat ang inyong dkayamanan ang lulupig sa inyong mga kaluluwa; at ito ang inyong magiging panaghoy sa araw ng pagdalaw, at ng paghuhukom, at ng pagkagalit: Ang epag-aani ay tapos na, ang tag-araw ay tapos na, at ang aking kaluluwa ay hindi naligtas!

  17 Sa aba ninyong mga amaralita, na ang puso ay hindi bagbag, na ang mga espiritu ay hindi nagsisisi, na ang mga tiyan ay hindi nasisiyahan, na ang mga kamay ay hindi mapigilan sa pagkuha ng ari-arian ng iba, na ang mga mata ay puno ng bkasakiman, at hindi nagpapagal sa sarili ninyong mga kamay!

  18 Subalit pinagpala ang mga amaralita na dalisay sa puso, na may mga pusong bbagbag, na may mga espiritung nagsisisi, sapagkat makikita nila ang ckaharian ng Diyos na dumarating sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian sa kanilang pagkaligtas; sapagkat ang kasaganaan ng dlupa ay mapapasakanila.

  19 Sapagkat masdan, ang Panginoon ay paparito, at ang kanyang apanggantimpala ay dala niya, at kanyang gagantimpalaan ang bawat tao, at ang mga maralita ay magsasaya.

  20 At ang kanilang mga salinlahi ay amagmamana ng lupa sa bawat salinlahi, magpakailanman at walang katapusan. At ngayon tinatapos ko na ang pagsasalita sa inyo. Maging gayon nga. Amen.