Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 55
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 55

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Uiliami W. Felipisi, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Sune 1831 (History of the Church, 1:184–186). Ko Uiliami W. Felipisí ko ha tangata pulusi tohi ia pea naʻe toki aʻu maí ni mo hono fāmilí ki Ketilani; pea naʻe fie ʻilo ʻe he Palōfitá mei he ʻEikí ha meʻa ʻo kau kiate ia.

1–3, ʻOku ui mo fili ʻa U. W. Felipisi ke ne papitaiso, pea fakanofo ia ko ha kaumātuʻa, pea malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí; 4, ʻOku fekau foki ke ne faʻu ha ngaahi tohi maʻá e fānaú ʻi he ngaahi ʻapi ako ʻo e Siasí; 5–6, ʻOku fekau ke ne fononga ki Mīsuli, ʻa ia ko e feituʻu ia ʻe ngāue aí.

1 Vakai, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliamí, ʻio, ʻa e ʻEiki ʻo e amāmaní kotoa, ʻoku ui mo fili koe; pea hili ho bpapitaiso ʻi he vaí, ʻa ia kapau te ke fai ia mo e mata ʻoku hanga taha pē ki hoku fakalangilangiʻí, te ke maʻu ai ha fakamolemole ki hoʻo ngaahi angahalá pea maʻu mo e Laumālie Māʻoniʻoní ʻi he hilifaki ʻo e cnimá;

2 Pea ʻe toki fakanofo leva koe ʻi he nima ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ke hoko ko e kaumātuʻa ki he siasí ni, ke malanga ʻaki ʻa e fakatomalá mo e afakamolemole ʻo e ngaahi angahalá ʻi he papitaiso ʻi he huafa ʻo Sīsū Kalaisi, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtua moʻuí.

3 Pea ʻilonga ʻa kinautolu te ke hilifaki ho nimá ki aí, kapau ʻoku nau loto-mafesifesi ʻi hoku ʻaó, te ke maʻu ʻa e mālohi ke foaki kiate kinautolu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní.

4 Pea ko e tahá, ʻe fakanofo koe ke tokoni ki heʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kautelé ke fai ʻa e ngāue ʻo e paaki tohí mo fili mo faʻu ʻa e ngaahi atohi maʻá e ngaahi akoʻanga ʻi he siasí ni, koeʻuhí ke maʻu foki ʻe he fānau īkí ʻa e akonaki ʻi hoku ʻaó ʻo hangē ko ia ʻoku fakafiemālie kiate aú.

5 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ko hono ʻuhinga ʻeni ke ke fai hoʻo fonongá mo ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo Sitenei Likitoní, koeʻuhí ke afokotuʻu koe ʻi he fonua ʻo ho tofiʻá ke fai ʻa e ngāue ko ʻení.

6 Pea ko e tahá, tuku ke fai foki ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Koó ʻa ʻene fononga fakataha mo kinautolu. ʻE fakahā ʻamui ʻa hono toé, ʻo fakatatau pē ki heʻeku faʻitelihá. ʻĒmeni.