Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 55
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 55

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay William W. Phelps, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:184–186). Si William W. Phelps, isang manlilimbag, at ang kanyang mag-anak ay kararating lamang sa Kirtland, at ang Propeta ay humingi ng kaalaman sa Panginoon hinggil sa kanya.

  1–3, Si W. W. Phelps ay tinawag at pinili upang mabinyagan, maordenan bilang isang elder, at mangaral ng ebanghelyo; 4, Siya rin ay magsusulat ng mga aklat pambata sa mga paaralan sa Simbahan; 5–6, Siya ay maglalakbay sa Missouri, na siyang lugar na kanyang pagpapagalan.

  1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na William, oo, maging ang Panginoon ng buong amundo, ikaw ay tinawag at pinili; at matapos kang bmabinyagan sa pamamagitan ng tubig, na kung iyong gagawin nang may matang nakatuon sa aking kaluwalhatian, ikaw ay magkakaroon ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan at makatatanggap ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga ckamay;

  2 At pagkatapos ikaw ay oordenan sa pamamagitan ng kamay ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., upang maging isang elder ng simbahang ito, na mangangaral ng pagsisisi at akapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapabinyag sa pangalan ni Jesucristo, ang Anak ng buhay na Diyos.

  3 At kung kanino mo man ipatong ang iyong mga kamay, kung sila ay nagsisi sa harapan ko, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan na ibigay ang Banal na Espiritu.

  4 At muli, ikaw ay oordenan upang tumulong sa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery na isagawa ang gawain ng paglilimbag, at ng pagpili at pagsulat ng mga aaklat para sa mga paaralan ng simbahang ito, upang ang maliliit na bata ay makatanggap din ng mga tagubilin sa harapan ko na ikinalulugod ko.

  5 At muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa kadahilanang ito, ikaw ay maglalakbay na kasama ang aking mga tagapaglingkod na sina Joseph Smith, Jun., at Sidney Rigdon, upang ikaw ay amaitayo sa lupain na iyong mana upang isagawa ang gawaing ito.

  6 At muli, maglakbay rin ang aking tagapaglingkod na si Joseph Coe na kasama nila. Ang iba ay ipaaalam pagkaraan nito, maging gaya ng kalooban ko. Amen.