Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 54
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 54

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay Newel Knight, sa Kirtland, Ohio, Hunyo 1831 (History of the Church, 1:180–181). Ang mga kasapi ng Simbahan sa sangay sa Thompson, Ohio, ay nahati sa mga katanungan tungkol sa paglalaan ng mga ari-arian. Ang pagmamaramot at kasakiman ay nakita, at sinira ni Leman Copley ang kanyang tipan na ilaan ang kanyang malaking sakahan bilang isang lugar na mana para sa mga Banal na dumating mula sa Colesville, New York. Si Ezra Thayre ay nasangkot din sa pagtatalo. Bunga nito, si Newel Knight (pangulo sa sangay sa Thompson) at iba pang elder ay lumapit sa Propeta upang magtanong kung paano ang gagawin. Ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon at natanggap itong paghahayag. (Tingnan sa bahagi 56, na karugtong ng paksa.)

  1–6, Ang mga Banal ay kinakailangang tumupad sa mga tipan ng ebanghelyo upang makatamo ng awa; 7–10, Sila ay kinakailangang maging mapagtiis sa mga pagdurusa.

  1 Masdan, ganito ang wika ng Panginoon, maging ang aAlpha at Omega, ang simula at ang wakas; maging siya na bipinako sa krus para sa mga kasalanan ng sanlibutan—

  2 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na si Newel Knight, mananatili kang matatag sa katungkulan na aking itinalaga sa iyo.

  3 At kung ang iyong mga kapatid ay nagnanais na tumakas sa kanilang mga kaaway, magsisi sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan, at maging tunay na amapagpakumbaba sa harapan ko at nagsisisi.

  4 At yaman din lamang na ang atipan na kanilang ginawa sa akin ay nasira, samakatwid ito ay bwalang halaga at walang bisa.

  5 At sa aba niya na siyang pinanggalingan ng akasalanang ito, sapagkat mas mabuti pa sa kanya na siya ay nalunod sa kailaliman ng dagat.

  6 Subalit pinagpala sila na mga tumupad sa tipan at sumunod sa kautusan, sapagkat sila ay makatatamo ng aawa.

  7 Dahil dito, humayo ngayon at lisanin ang lupain, at baka sumalakay ang inyong mga kaaway; at maglakbay kayo, at magtalaga ng nais ninyong maging pinuno, at upang magbayad ng salapi para sa inyo.

  8 At sa ganito kayo ay maglalakbay sa mga lupaing pakanluran, patungo sa lupain ng aMissouri, patungo sa mga hangganan ng mga Lamanita.

  9 At matapos ang inyong paglalakbay, masdan, sinasabi ko sa inyo, maghanap kayo ng aikabubuhay gaya ng mga tao, hanggang sa makapaghanda ako ng lugar para sa inyo.

  10 At muli, maging amapagtiis sa pagdurusa hanggang sa bpagparito ko; at, masdan, ako ay kaagad na paparito, at ang aking panggantimpala ay dala ko, at sila na cnaghanap sa akin nang maaga ay makasusumpong ng dkapahingahan sa kanilang mga kaluluwa. Maging gayon nga. Amen.