Doctrină şi Legăminte 53
  Footnotes
  Theme

  Secţiunea 53

  Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Algernon Sidney Gilbert, la Kirtland, Ohio, în iunie 1831, (History of the Church, 1:179–180). La cererea lui Sidney Gilbert, profetul L-a întrebat pe Domnul despre munca şi chemarea fratelui Gilbert în Biserică.

  1–3, Sidney Gilbert a fost chemat şi ales să fie rânduit vârstnic în Biserică; 4–7, El trebuie, de asemenea, să slujească drept reprezentant al episcopului.

  1 Iată, Eu îţi spun ţie, slujitorul Meu, Sidney Gilbert, că am auzit rugăciunile tale; şi tu M-ai rugat ca să ţi se facă cunoscut, de către Domnul, Dumnezeul tău, cu privire la chemarea şi aalegerea ta în Biserica pe care, Eu, Domnul, am stabilit-o în aceste zile din urmă.

  2 Iată, Eu, Domnul, care am fost arăstignit pentru păcatele lumii, îţi dau porunca de a babandona lumea.

  3 Ia asupra ta rânduirea Mea, chiar pe aceea de vârstnic, pentru a propovădui credinţa şi pocăinţa şi aiertarea păcatelor, potrivit cuvântului Meu, şi primirea Spiritului Sfânt prin aşezarea bmâinilor;

  4 Şi, de asemenea, să fii un areprezentant al Bisericii în locul unde vei fi numit de episcop, potrivit poruncilor care vor fi date mai târziu.

  5 Şi din nou, adevărat îţi spun ţie, tu vei călători cu slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon.

  6 Iată, acestea sunt primele rânduieli pe care le vei primi; şi restul va fi făcut cunoscut într-un timp care va veni, potrivit muncii tale în via Mea.

  7 Şi din nou, aş vrea ca tu să ştii că numai acela care arabdă până la sfârşit este salvat. Chiar aşa. Amin.

  True