Szentírások
A Tan és a szövetségek 51
Lábjegyzetek

Hide Footnotes

Megjelenítési stílus

51. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1831 májusában, az Ohio állambeli Thompsonban (History of the Church, 1:173–174). Ebben az időben kezdtek el megérkezni Ohióba a keleti államokból átköltöző szentek, és szükségessé vált, hogy határozott intézkedéseket hozzanak a letelepítésükre. Mivel ennek feladata kifejezetten a püspök hivatalához tartozott, Edward Partridge püspök útmutatást kért a kérdésben, és a próféta megkérdezte az Urat.

1–8, Edward Partridge neveztetik ki a sáfárságok és javak igazgatására; 9–12, A szentek bánjanak egymással tisztességesen, és egyformán részesüljenek; 13–15, Legyen közöttük püspök tárháza, és az Úr törvénye szerint rendezzék a javakat; 16–20, Ohio ideiglenes gyülekezőhely lesz.

1 Hallgassatok rám, mondja az Úr, a ti Istenetek, és én szólok aEdward Partridge szolgámhoz, és útmutatásokat adok neki; mert szükségképpen útmutatásokat kell kapnia e nép megszervezését illetően.

2 Mert szükségképpen atörvényeim szerint kell szerveződniük; ha másképp tesznek, akkor kivágatnak.

3 Ezért Edward Partridge szolgám, és akiket ő kiválasztott, akikkel nagyon elégedett vagyok, adják ki ezen embereknek a részüket, mindenkinek a családja aszerint, a körülményei, valamint igényei és bszükségletei szerint.

4 És Edward Partridge szolgám, amikor részt ad ki valakinek, adjon neki írást, amely biztosítja számára a részét, hogy megtarthatja azt, méghozzá ezt a jogot és ezt az örökséget az egyházban, míg vétekbe nem esik, és érdemtelennek nem találja az egyház hangja, az egyház törvényei és aszövetségei szerint arra, hogy az egyházhoz tartozzon.

5 És ha vétkezik, és nem találtatik érdemesnek arra, hogy az egyházhoz tartozzon, akkor ne legyen hatalmában jogot formálni arra a részre, amit felajánlott a püspöknek, egyházam szegényei és szűkölködői számára: tehát ne tartsa meg az ajándékot, hanem csak arra a részre formáljon jogot, amit szerződésben megkapott.

6 És így tétessen biztossá minden dolog, az ország atörvényei bszerint.

7 És ami e néphez tartozik, az adasson ennek a népnek.

8 És a apénzt, ami megmarad ennek a népnek – jelöltessen ki egy megbízott ennek a népnek, aki a bpénzt kezébe veszi, hogy ételről és ruházatról gondoskodjon e nép igényei szerint.

9 És bánjon egymással minden ember atisztességesen, és legyen egyenlő e nép között, és kapjon egyenlő mértékben, hogy begyek lehessetek, ahogyan én azt megparancsoltam nektek.

10 És ami e néphez tartozik, ne vétessen el és adassék egy amásik gyülekezetnek.

11 Ha tehát egy másik gyülekezet pénzt kap ettől a gyülekezettől, fizessék vissza ennek a gyülekezetnek, ahogyan abban megegyeznek;

12 És ez a püspökön vagy a megbízotton keresztül történjen, akiket az egyház ahangja nevez ki.

13 Továbbá a püspök jelöljön ki atárházat ennek a gyülekezetnek; és minden olyan dolog, pénz és étel is, ami több annál, ami bszükséges e nép igényeihez, maradjon a püspök kezében.

14 És ő tegyen félre magának saját igényeire, valamint családja igényeire, amint ő ezen ügyek intézésével foglalatoskodik.

15 És így megadom ennek a népnek azt a kiváltságot, hogy atörvényem szerint szerveződjenek.

16 És egy kis időre nekik ajánlom fel aezt a földet, amíg én, az Úr mást nem intézek számukra, és meg nem parancsolom nekik, hogy elmenjenek innen;

17 És az óra és a nap nem adatik meg nekik, tehát tegyenek úgy e földön, mintha évekig élnének itt, és ez javukra válik majd.

18 Íme, ez apélda lesz Edward Partridge szolgámnak, más helyeken, az összes gyülekezetben.

19 És aki hűséges, igaz és bölcs asáfárnak találtatik, az bemegy Urának börömébe, és örök életet örököl.

20 Bizony, azt mondom nektek, én Jézus Krisztus vagyok, aki ahamar eljön, egy olyan bórában, amikor nem gondoljátok. Így lesz. Ámen.