Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 51
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 51

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Tomasoni, ʻOhaiō, ʻi Mē 1831 (History of the Church, 1:173–174). ʻI he taimi ko ʻení naʻe kamata ke aʻu mai ai ki ʻOhaiō ʻa e Kāingalotu naʻa nau hiki mai mei he ngaahi siteiti fakahahaké, pea naʻe ʻaonga leva ke aleaʻi fakapapau ha ngaahi founga ki he anga ʻo ʻenau nofó. Ko e meʻa ʻi he kau tonu ʻa e ngāue ko ʻeni ki he lakanga fakapīsopé, naʻe kole ai ʻe Pīsope ʻEtuate Pātilisi ke maʻu ha fakahinohino ki ai; pea naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí.

1–8, ʻOku fili ʻa ʻEtuate Pātilisi ke ne hanga ʻo tokangaʻi ʻa e ngaahi tufakanga tauhí mo e ngaahi konga kelekelé; 9–12, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau faitotonu ʻi heʻenau ngaahi ngāué pea nau maʻu ʻa e meʻa tatau; 13–15, Kuo pau ke ʻi ai hanau fale tukuʻanga koloa ʻo e pīsopé pea vahevahe ʻa e ngaahi konga kelekelé ʻo fakatatau ki he fono ʻa e ʻEikí; 16–20, ʻE hoko ʻa ʻOhaiō ko ha tānakiʻanga fakataimi pē.

1 Tokanga mai kiate au, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí ko homou ʻOtuá, pea te u lea ki heʻeku tamaioʻeiki ko aʻEtuate Pātilisí, ʻo foaki kiate ia ha ngaahi fakahinohino; he ʻoku totonu ke ne maʻu ha ngaahi fakahinohino ki he anga hono fokotuʻutuʻu ʻo e kakai ní.

2 He ʻoku totonu ke fokotuʻutuʻu ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki heʻeku ngaahi afonó; kapau ʻe ʻikai, ʻe tuʻusi atu ʻa kinautolu.

3 Ko ia, tuku ki heʻeku tamaioʻeiki ko ʻEtuate Pātilisí pea mo kinautolu kuó ne filí, ʻa ia ʻoku ou leleiʻia aí, ke nau vaheʻi maʻá e kakaí ni ʻa honau ngaahi tufakangá, ko e tangata kotoa pē ke maʻu atatau ʻo fakatatau ki hono fāmilí, ʻo fakatatau ki he ngaahi anga ʻo ʻene nofó pea mo ʻene ngaahi fiemaʻú mo e ngaahi bmeʻa ʻoku ʻaonga ke ne maʻú.

4 Pea tuku ki heʻeku tamaioʻeiki ko ʻEtuate Pātilisí, ʻo ka hili ʻene tuʻutuʻuni ki ha tangata ʻa hono tufakangá, ke ne ʻoatu kiate ia ha tohi ʻa ia ʻe fakapapauʻi ai kiate ia ʻa hono tufakangá, koeʻuhí ke ne maʻu ia, ʻio ʻa e totonu ko ʻení pea mo e tofiʻa ko ʻení ʻi he siasí, kae ʻoua kuó ne toki maumau-fono ʻo ʻikai lau ia ʻi he leʻo ʻo e siasí ʻokú ne feʻunga ke ne kau ki he siasí, ʻo fakatatau ki he ngaahi fono mo e ngaahi afuakava ʻo e siasí.

5 Pea kapau te ne maumau-fono pea ʻikai lau ia ʻokú ne feʻunga ke kau ki he siasí, ʻe ʻikai te ne maʻu ha mālohi ke ʻekeʻi ʻa e ʻinasi ʻa ia kuó ne fakatapui ki he pīsopé maʻá e masiva mo e faingataʻaʻia ʻo hoku siasí; ko ia, ʻe ʻikai te ne maʻu ʻa e meʻaʻofá, ka te ne maʻu ha totonu pē ke ʻekeʻi ʻa e tufakanga pē ko ia kuo tuku kiate ia ʻaki ha tohi fakapapaú.

6 Pea ko ia ʻe fakapapauʻi ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, ʻo afakatatau ki he ngaahi blao ʻo e fonuá.

7 Pea tuku ke vaheʻi maʻá e kakaí ni ʻa e meʻa ʻoku ʻa e kakai ní.

8 Pea ko e apaʻanga ʻoku toe ki he kakai ní—tuku ke fili ha fakafofonga ki he kakaí ni, ke ngāue ʻaki ʻa e bpaʻangá ke ʻomai ʻaki ha meʻakai mo e ngaahi kofu, ʻo fakatatau ki he ngaahi fie maʻu ʻa e kakai ní.

9 Pea tuku ke afaitotonu ʻa e tangata kotoa pē, pea tuʻunga tatau ʻi he kakaí ni, ʻo maʻu tatau, koeʻuhí ke mou btaha pē, ʻo hangē ko ia kuó u fekau kiate kimoutolú.

10 Pea tuku ʻa e ngaahi meʻa ʻa e kakai ní ke ʻoua naʻa ʻave ʻo foaki ia ki ha potu siasi akehe.

11 Ko ia, kapau ʻe maʻu ʻe ha potu siasi kehe ha paʻanga mei he potu siasi ko ʻení, tuku ke nau toe totongi mai ki he potu siasí ni ʻo fakatatau mo e meʻa te nau felotoi ki aí;

12 Pea ʻe fai ʻeni ʻo fou ʻi he pīsopé pe ko e fakafofongá, ʻa ia ʻe fili ʻi he aleʻo ʻo e siasí.

13 Pea ko e tahá, tuku ke fokotuʻu ʻe he pīsopé ha afale tukuʻanga koloa ki he siasí ni; pea tuku ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he paʻanga mo e meʻakai fakatouʻosi, ʻa ia ʻoku hulu ange ʻi he bmeʻa ʻoku ʻaonga ki he ngaahi fiemaʻu ʻa e kakaí ni ke tauhi ia ʻi he nima ʻo e pīsopé.

14 Pea tuku ke ne fakatoe foki maʻana ki heʻene ngaahi fiemaʻu ʻaʻaná, pea ki he ngaahi fiemaʻu ʻa hono fāmilí, ʻi heʻene femoʻuekina ʻi hono fai ʻo e ngāue ko ʻení.

15 Pea ko ia ʻoku ou tuku ki he kakaí ni ha faingamālie ke fokotuʻu ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki heʻeku ngaahi afonó.

16 Pea ʻoku ou fakatapui maʻanautolu ʻa e fonua ko aʻení ʻo fuofuoloa siʻi, kae ʻoua ko au, ko e ʻEikí te u foaki maʻanautolu ha meʻa kehe, pea fekauʻi ʻa kinautolu ke nau ʻalu mei heni;

17 Pea ʻoku ʻikai ke fakahā kiate kinautolu ʻa e houá mo e ʻahó, ko ia tuku ke nau ngāue ʻi he fonuá ni ʻo hangē ko e fai ia ke laulau taʻu, pea ʻe liliu ʻeni kiate kinautolu ko e meʻa ke nau tuʻumālie ai.

18 Vakai, ʻe hoko ʻeni ako ha sīpinga ki heʻeku tamaioʻeiki ko ʻEtuate Pātilisí, ʻi he ngaahi potu kehe, ʻi he ngaahi potu siasí kotoa pē.

19 Pea ʻilonga ia ʻe ʻiloa ko e atauhi faivelenga, mo angatonu, mo anga-fakapotopotó ʻe hū ia ki he bfiefiaʻanga ʻo hono ʻEikí, pea te ne maʻu ʻa e moʻui taʻengatá.

20 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko Sīsū Kalaisi au, ʻa ia ʻe ahaʻu vave, ʻi ha bhoua ʻoku ʻikai te mou ʻamanaki ki ai. ʻE pehē. ʻĒmeni.