Scripturi
Doctrină şi Legăminte 50


Secţiunea 50

Revelaţie dată prin Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, în mai 1831 (History of the Church, 1:170–173). Profetul declară că unii dintre vârstnici nu au înţeles manifestarea diferitelor spirite răspândite pe pământ şi că această declaraţie a fost dată drept răspuns la cererea lui specială privind această problemă. Aşa numitele fenomene spirituale nu erau rare printre membri, unii dintre ei pretinzând că au primit viziuni şi revelaţii.

1–5, Multe spirite false sunt răspândite pe pământ; 6–9, Vai de ipocriţi şi de cei care sunt alungaţi din Biserică; 10–14, Vârstnicii trebuie să predice Evanghelia prin Spirit; 15–22, Cei care predică şi cei care ascultă au nevoie să fie luminaţi de către Spirit; 23–25, Ceea ce nu edifică nu este de la Dumnezeu; 26–28, Credincioşii sunt posesorii tuturor lucrurilor; 29–36, Rugăciunile celor purificaţi sunt împlinite; 37–46, Hristos este Păstorul cel bun şi Piatra Israelului.

1 Ascultaţi, o, voi vârstnici ai Bisericii Mele şi plecaţi-vă urechea la glasul Dumnezeului cel Viu; şi daţi atenţie cuvintelor de înţelepciune care vă vor fi date vouă, după cum aţi cerut şi v-aţi învoit cu privire la Biserică şi la spiritele care s-au răspândit pe pământ.

2 Iată, adevărat vă spun vouă că există multe spirite care sunt spirite afalse, care s-au răspândit pe pământ, înşelând lumea.

3 Şi, de asemenea, aSatana a încercat să vă înşele ca să vă poată birui.

4 Iată, Eu, Domnul, v-am observat şi am văzut în Biserică lucruri abominabile care adeclară numele Meu.

5 Dar, binecuvântaţi sunt cei care sunt credincioşi şi arabdă, fie în viaţă, fie în moarte, pentru că ei vor moşteni viaţa veşnică.

6 Dar, vai de cei care sunt aînşelători şi făţarnici, pentru că, aşa spune Domnul, îi voi aduce la judecată.

7 Iată, adevărat Eu vă spun vouă, există afăţarnici printre voi care i-au înşelat pe unii, ceea ce a dat bputere cadversarului; dar, iată, daceştia vor fi îndreptaţi;

8 Iar făţarnicii vor fi demascaţi şi vor fi aalungaţi, fie în viaţă, fie în moarte, după cum vreau Eu; şi vai de aceia care sunt alungaţi din Biserica Mea, pentru că aceştia vor fi biruiţi de lume.

9 De aceea, fiecare să fie atent ca nu cumva să facă ceea ce nu este în adevăr şi în dreptate înaintea Mea.

10 Şi acum, veniţi, spune Domnul, prin Spirit, către vârstnicii din Biserica Sa, şi să discutăm araţional împreună ca să puteţi înţelege;

11 Să judecăm aşa cum judecă un om cu un altul, faţă în faţă.

12 Dar, când un om judecă, el este înţeles de oameni, pentru că el face aceasta ca un om; tot aşa, Eu, Domnul, voi judeca cu voi pentru ca voi să puteţi aînţelege.

13 De aceea, Eu, Domnul, vă pun această întrebare: la ce aţi fost voi arânduiţi?

14 Să predicaţi Evanghelia Mea prin aSpirit, chiar prin bMângâietorul care a fost trimis să propovăduiască adevărul.

15 Şi apoi, aţi primit aspirite pe care nu le-aţi putut înţelege şi le-aţi primit ca şi cum ar fi fost de la Dumnezeu; sunteţi voi justificaţi în acest lucru?

16 Iată, veţi răspunde voi înşivă la această întrebare; totuşi, Eu voi fi milostiv faţă de voi; acela dintre voi care este slab va deveni, în viitor, atare.

17 Adevărat vă spun vouă, acela care este rânduit de Mine şi trimis să apredice cuvântul adevărului prin Mângâietor, în Spiritul adevărului, îl predică el prin bSpiritul adevărului sau în alt mod?

18 Şi dacă este în alt mod, nu este de la Dumnezeu.

19 Şi din nou, acela care primeşte cuvântul adevărului, îl primeşte prin Spiritul adevărului sau în alt mod?

20 Dacă este în alt mod, nu este de la Dumnezeu.

21 De aceea, de ce nu puteţi şti şi înţelege că acela care primeşte cuvântul prin Spiritul adevărului îl primeşte aşa cum este predicat prin Spiritul adevărului?

22 De aceea, cel care predică şi cel care primeşte se înţeleg unul cu altul şi amândoi sunt aedificaţi şi se bbucură împreună.

23 Şi ceea ce nu edifică nu este de la Dumnezeu şi este aîntuneric.

24 Ceea ce este de la Dumnezeu este alumină; şi acela care primeşte lumina şi brămâne credincios lui Dumnezeu, primeşte cmai multă lumină; şi acea lumină devine din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei.

25 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, şi o spun pentru ca voi să cunoaşteţi aadevărul, pentru ca voi să alungaţi întunericul dintre voi;

26 Acela care este rânduit şi trimis de Dumnezeu a fost desemnat să fie acel mai mare, cu toate că el este cel mai mic şi este bslujitorul tuturor.

27 De aceea, el este aposesorul tuturor lucrurilor; pentru că toate lucrurile îi sunt supuse lui, atât în cer, cât şi pe pământ, viaţa şi lumina, Spiritul şi bputerea, trimise prin voinţa Tatălui, prin intermediul lui Isus Hristos, Fiul Lui.

28 Dar nici un om nu este posesorul tuturor lucrurilor, decât dacă el este apurificat şi bcurăţat de orice păcat.

29 Şi dacă sunteţi purificaţi şi curăţaţi de orice păcat, veţi acere orice veţi vrea în numele lui Isus şi se va face.

30 Dar, să ştiţi, vă va fi dat vouă ceea ce veţi cere; şi, deoarece sunteţi numiţi să fiţi aconducători, spiritele vi se vor supune.

31 De aceea, se va întâmpla că, dacă veţi vedea manifestându-se un aspirit pe care nu-l puteţi înţelege şi nu primiţi acest spirit, veţi cere Tatălui în numele lui Isus; şi, dacă El nu vă dă acest spirit, atunci veţi şti că el nu este de la Dumnezeu.

32 Şi vă va fi dată aputere asupra acelui spirit; şi veţi proclama împotriva acestui spirit, cu glas tare, că nu este de la Dumnezeu—

33 Nu cu judecăţi de aocară, pentru a nu fi învinşi, nici blăudându-vă sau bucurându-vă, ca nu cumva să fiţi prinşi de el.

34 Acela care primeşte de la Dumnezeu, să considere că este de la Dumnezeu; şi să se bucure că Dumnezeu l-a găsit vrednic să primească.

35 Luând în seamă şi făcând aceste lucruri pe care le-aţi primit şi pe care le veţi primi mai târziu—şi aîmpărăţia şi bputerea de a birui toate lucrurile care nu sunt rânduite de El vă sunt date de către Tatăl—

36 Şi iată, adevărat vă spun vouă, binecuvântaţi sunteţi voi care auziţi, acum, aceste cuvinte ale Mele din gura slujitorului Meu, deoarece păcatele voastre sunt aiertate.

37 Slujitorul Meu, Joseph Wakefield, de care Eu sunt foarte mulţumit, şi slujitorul Meu, aParley P. Pratt, să meargă înainte printre Biserici şi să le întărească printr-un cuvânt de bîndemn;

38 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, John Corrill, sau toţi aceia dintre slujitorii Mei care au fost rânduiţi în acest oficiu să muncească în avie; şi nimeni să nu-i împiedice să facă ceea ce am stabilit pentru ei—

39 De aceea, în această problemă, slujitorul Meu, aEdward Partridge, nu este justificat; totuşi, să se pocăiască şi el va fi iertat.

40 Iată, voi sunteţi copii mici şi nu aputeţi suporta toate lucrurile acum; trebuie să bcreşteţi în charul şi în cunoaşterea dadevărului.

41 aNu vă temeţi, bcopii mici, pentru că sunteţi ai Mei şi Eu am cbiruit lumea şi voi sunteţi dintre cei pe care Tatăl Meu Mi i-a ddat;

42 Şi nimeni dintre cei pe care Mi i-a dat Tatăl nu va fi apierdut.

43 Şi Tatăl şi cu Mine suntem aunul. Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; şi, deoarece M-aţi primit, voi sunteţi în Mine şi Eu sunt în voi.

44 De aceea, Eu sunt în mijlocul vostru şi Eu sunt Păstorul acel bun şi bPiatra Israelului. Cine va zidi pe această cstâncă nu va cădea dniciodată.

45 Şi vine ziua când Îmi veţi auzi glasul, Mă veţi avedea şi veţi şti că Eu sunt.

46 aVegheaţi dar, pentru ca să fiţi bpregătiţi. Chiar aşa. Amin.