Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 50
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 50

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, Mayo 1831 (History of the Church, 1:170–173). Sinabi ng Propeta na may ilang elder na hindi makaunawa sa mga pagpapakita ng mga iba’t ibang espiritu na laganap sa mundo at ang paghahayag na ito ay ibinigay bilang tugon sa kanyang natatanging pagtatanong tungkol sa bagay na ito. Ang mga tinaguriang pang-espirituwal na kababalaghan ay karaniwan sa mga kasapi, ang ilan ay nagsabing sila ay nakatatanggap ng mga pangitain at paghahayag.

  1–5, Maraming mapanlinlang na espiritu ang laganap sa mundo; 6–9, Sa aba sa mga mapagkunwari at sa yaong mga itiniwalag mula sa Simbahan; 10–14, Ang mga elder ay mangangaral ng ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu; 15–22, Ang mga mangangaral at mga nakikinig ay kailangang maliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu; 23–25, Ang yaong hindi nakapagpapatibay ay hindi sa Diyos; 26–28, Ang matatapat ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay; 29–36, Ang mga panalangin ng mga pinadalisay ay tinutugon; 37–46, Si Cristo ang Mabuting Pastol at ang Bato ng Israel.

  1 Makinig, O kayong mga elder ng aking simbahan, at pakinggan ang tinig ng buhay na Diyos; at tumalima sa mga salita ng karunungan na ibibigay sa inyo, alinsunod sa inyong itinanong at sinang-ayunan na nauukol sa simbahan, at sa mga espiritung lumalaganap sa mundo.

  2 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na maraming espiritu na mga amapanlinlang na espiritu, na humayo sa mundo, na nanlilinlang sa sanlibutan.

  3 At si aSatanas din ay nagnais na malinlang kayo, upang kanya kayong ibagsak.

  4 Masdan, ako, ang Panginoon, ay nagmamasid sa inyo, at nakita ko ang mga karumal-dumal na gawa sa simbahan na anagtataglay ng aking pangalan.

  5 Subalit pinagpala sila na matatapat at amakapagtitiis, maging sa buhay man o sa kamatayan, sapagkat sila ay magmamana ng buhay na walang hanggan.

  6 Subalit sa aba nila na mga amapanlinlang at mapagkunwari, sapagkat, ganito ang wika ng Panginoon, sila ay dadalhin ko sa paghahatol.

  7 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na may mga amapagkunwari sa inyo, na nanlinlang sa ilan, na siyang nagbigay sa bkaaway ng ckapangyarihan; subalit masdan dsila ay babawiin;

  8 Subalit ang mga mapagkunwari ay matutuklasan at aihihiwalay, sa buhay na ito o sa kamatayan, maging anuman ang aking naisin; at sa aba nila na mga itiniwalag mula sa aking simbahan, sapagkat sila ay nadaig ng sanlibutan.

  9 Samakatwid, mag-ingat ang bawat tao at baka siya ay makagawa ng yaong hindi ayon sa katotohanan at kabutihan sa harapan ko.

  10 At ngayon halikayo, wika ng Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu, sa mga elder ng kanyang simbahan, at tayo’y amagpaliwanagan, upang kayo ay makaunawa.

  11 Magpaliwanagan tayo maging gaya ng isang tao na nagpapaliwanag sa isa pa nang harap-harapan.

  12 Ngayon, kapag ang isang tao ay nagpapaliwanag siya ay nauunawaan ng tao, sapagkat siya ay nagpapaliwanag bilang isang tao; maging ako man, ang Panginoon, ay makikipagpaliwanagan sa inyo upang kayo ay amakaunawa.

  13 Samakatwid, ako, ang Panginoon ay nagtatanong sa inyo—saan ba kayo ainordenan?

  14 Ang mangaral ng aking ebanghelyo sa pamamagitan ng aEspiritu, maging ang bMang-aaliw na isinugo upang magturo ng katotohanan.

  15 At pagkatapos ay tatanggap kayo ng mga aespiritu na hindi ninyo nauunawaan, at tatanggapin sila bilang mula sa Diyos; at dito kayo ba ay binigyang-katwiran?

  16 Masdan inyong sasagutin ang katanungang ito sa inyong sarili; gayunpaman, ako ay magiging maawain sa inyo; siya na mahina sa inyo magmula ngayon ay magiging amalakas.

  17 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, siya na inordenan ko at isinugo upang amangaral ng salita ng katotohanan sa pamamagitan ng Mang-aaliw, sa Espiritu ng katotohanan, ipinangangaral ba niya ito sa pamamagitan ng bEspiritu ng katotohanan o sa ibang pamamaraan?

  18 At kung ito ay sa ibang pamamaraan ito ay hindi sa Diyos.

  19 At muli, siya na tumatanggap ng salita ng katotohanan, natanggap ba niya ito sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan o sa ibang pamamaraan?

  20 Kung ito ay sa ibang pamamaraan ito ay hindi sa Diyos.

  21 Samakatwid, bakit hindi kayo makaunawa at makabatid, na siya na tumatanggap ng salita sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan ay natatanggap ito ayon sa ipinangaral sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan?

  22 Dahil dito, siya na nangangaral at siya na nakatatanggap, ay nauunawaan ang isa’t isa, at sila ay kapwa apinagtitibay at magkasamang bmagsasaya.

  23 At yaong hindi nakapagpapatibay ay hindi sa Diyos, at ito ay akadiliman.

  24 Yaong sa Diyos ay aliwanag; at siya na tumatanggap ng liwanag, at bnagpapatuloy sa Diyos, ay tumatanggap ng cmarami pang liwanag; at ang liwanag na yaon ay lumiliwanag nang lumiliwanag hanggang sa ganap na araw.

  25 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, at sinasabi ko ito upang inyong malaman ang akatotohanan, upang inyong maitaboy ang kadiliman mula sa inyo;

  26 Siya na inordenan ng Diyos at isinugo, siya rin ang itinalaga na maging apinakadakila, bagaman siya ang kaliit-liitan at ang btagapaglingkod ng lahat.

  27 Dahil dito, siya ang anagmamay-ari ng lahat ng bagay; sapagkat lahat ng bagay ay nasasailalim niya, maging sa langit at sa lupa, ang buhay at ang liwanag, ang Espiritu at ang bkapangyarihan, ipinadala sa pamamagitan ng kalooban ng Ama sa pamamagitan ni Jesucristo, na kanyang Anak.

  28 Subalit walang sinuman ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay maliban sa siya ay ginawang adalisay at bnalinis mula sa lahat ng kasalanan.

  29 At kung ikaw ay dalisay at nalinis mula sa lahat ng kasalanan, amahihingi mo anuman ang iyong naisin sa pangalan ni Jesus at ito ay mangyayari.

  30 Subalit alamin ito, ibibigay sa iyo kung ano ang iyong hihilingin; at yayamang ikaw ay itinalagang apinuno, ang mga espiritu ay pasasailalim sa iyo.

  31 Dahil dito, ito ay mangyayari, na kung iyong mamamasdan ang aespiritu na nagpapahayag na hindi mo nauunawaan, at hindi mo tinanggap ang espiritung yaon, ikaw ay magtatanong sa Ama sa pangalan ni Jesus; at kung hindi niya ipinagkaloob sa iyo ang espiritung yaon, sa gayon ay malalaman mo na ito ay hindi sa Diyos.

  32 At ipagkakaloob sa iyo, akapangyarihan laban sa espiritung yaon; at iyong ipahahayag laban sa espiritung yaon sa malakas na tinig na ito ay hindi sa Diyos—

  33 Hindi sa amapanlait na pananalita, upang hindi ka madaig, ni sa bpagmamayabang o pagsasaya, at baka ikaw ay malupig nila.

  34 Siya na tumatanggap mula sa Diyos, siya ay magsaalang-alang sa Diyos; at magsaya siya na siya ay isinaalang-alang ng Diyos na karapat-dapat tumanggap.

  35 At sa pamamagitan ng pagtalima at paggawa ng mga bagay na ito na iyong tinanggap, at iyo pang tatanggapin mula ngayon—at ang akaharian ay ibinigay sa iyo ng Ama, at ang bkapangyarihang madaig ang lahat ng bagay na hindi niya inorden—

  36 At masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, pinagpala kayo na ngayon ay nakaririnig ng mga salita kong ito mula sa bibig ng aking tagapaglingkod, sapagkat ang inyong mga kasalanan ay apinatatawad na.

  37 Isugo ang aking tagapaglingkod na si Joseph Wakefield, na lubos kong kinalulugdan, at ang aking tagapaglingkod na si aParley P. Pratt ay humayo sa mga simbahan at palakasin sila sa pamamagitan ng salita ng bpanghihikayat;

  38 At gayon din ang aking tagapaglingkod na si John Corrill, o kasindami ng aking mga tagapaglingkod na inordenan sa katungkulang ito, at hayaan silang gumawa sa aubasan; at huwag hayaan ang sinuman na humadlang sa kanila sa paggawa ng yaong aking itinakda sa kanila—

  39 Samakatwid, sa bagay na ito ang aking tagapaglingkod na si aEdward Partridge ay hindi makatwiran; gayunpaman magsisi siya at siya ay patatawarin.

  40 Masdan, kayo ay maliliit na bata at hindi ninyo amakakaya ang lahat ng bagay sa ngayon; kailangan kayong blumaki sa cbiyaya at sa kaalaman ng dkatotohanan.

  41 Huwag amatakot, maliliit na bbata, sapagkat kayo ay akin, at aking cnadaig ang daigdig, at kayo ay bahagi nila na dibinigay ng Ama sa akin;

  42 At wala sa kanila na ibinigay ng Ama sa akin ang amawawala.

  43 At ang Ama at ako ay aisa. Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin; at yayamang inyong tinanggap ako, kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo.

  44 Samakatwid, ako ay nasa inyong gitna, at ako ang amabuting pastol, at ang bbato ng Israel. Siya na nakatayo sa ibabaw ng cbatong ito ay hindi dkailanman babagsak.

  45 At darating ang araw na inyong maririnig ang aking tinig at amakikita ako, at malalaman na ako nga.

  46 aMagbantay, samakatwid, upang kayo ay maging bhanda. Maging gayon nga. Amen.