Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 5
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 5

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Marso 1829, sa pakiusap ni Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).

  1–10, Ang salinlahing ito ay tatanggap ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph Smith; 11–18, Tatlong saksi ang magpapatotoo sa Aklat ni Mormon; 19–20, Ang salita ng Panginoon ay patutunayan tulad noong unang panahon; 21–35, Si Martin Harris ay maaaring magsisi at maging isa sa mga saksi.

  1 Masdan, sinasabi ko sa iyo, na yayamang ang aking tagapaglingkod na si aMartin Harris ay nagnais ng isang katibayan mula sa aking kamay, na ikaw, na aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ay nag-iingat ng mga blaminang iyong pinatunayan at pinatotohanan na iyong natanggap mula sa akin;

  2 At ngayon, masdan, ito ang iyong sasabihin sa kanya—siya na nangusap sa iyo, ay nagsabi sa iyo: Ako, ang Panginoon, ay Diyos, at nagbigay ng mga bagay na ito sa iyo, aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at nag-utos sa iyo na ikaw ay nararapat na tumayong asaksi sa mga bagay na ito;

  3 At aking pinapangyaring ikaw ay makipagtipan sa akin, na hindi mo nararapat na ipakikita ang mga iyon maliban sa yaong mga atao na aking ipinag-utos sa iyo; at ikaw ay walang bkapangyarihan sa kanila maliban kung ipagkaloob ko ito sa iyo.

  4 At ikaw ay may kaloob na magsalin ng mga lamina; at ito ang unang kaloob na aking ibibigay sa iyo; at aking ipinag-utos na ikaw ay mag-angkin ng wala nang iba pang kaloob liban dito hanggang sa ang aking layunin ay matupad dito; sapagkat ako ay magkakaloob sa iyo ng wala nang iba pang kaloob hanggang sa matapos ito.

  5 Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na kapighatian ang sasapit sa mga naninirahan sa mundo kung sila ay ahindi makikinig sa aking mga salita;

  6 Dahil pagkaraan nito ikaw ay aoordenan at hahayo at maghahatid ng aking bsalita sa mga anak ng tao.

  7 Masdan, kung sila ay hindi amaniniwala sa aking mga salita, sila ay hindi maniniwala sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, kung maaari lamang na ipakita mo sa kanila ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo.

  8 O, itong amapag-alinlangan at bmatitigas ang leeg na salinlahi—ang aking galit ay nag-aalab laban sa kanila.

  9 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, aking ainilaan ang mga bagay na yaon na aking ipinagkatiwala sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, para sa isang matalinong layunin sa akin, at ito ay ipaaalam sa mga darating na salinlahi;

  10 Subalit ang salinlahing ito ay tatanggap ng aking salita sa pamamagitan mo;

  11 At bilang karagdagan sa iyong patotoo, ang apatotoo ng tatlo sa aking mga tagapaglingkod, na aking tatawagin at oordenan, na kung kanino ay ipakikita ko ang mga bagay na ito, at sila ay hahayo na dala ang aking mga salitang ibinigay sa pamamagitan mo.

  12 Oo, kanilang malalaman nang may katiyakan na ang mga bagay na ito ay totoo, sapagkat mula sa langit ko ipahahayag ito sa kanila.

  13 Akin silang bibigyan ng kapangyarihan upang kanilang mamasdan at makita ang mga bagay na ito sa kanilang tunay na kaanyuan;

  14 At walang sinuman ang pagkakalooban ako ng kapangyarihang ito, na tumanggap ng ganito ring patotoo sa salinlahing ito, sa pagsisimula nitong pagsikat at pagkakatatag ng aking bsimbahan mula sa ilang—na kasinliwanag ng cbuwan, at kasingningning ng araw, at kakila-kilabot na tulad ng isang hukbong may mga bandila.

  15 At ang patotoo ng tatlong asaksi ay aking ipahahayag bilang aking salita.

  16 At masdan, sinuman ang ananiniwala sa aking mga salita, sila ay aking bdadalawin sa cpaghahayag ng aking dEspiritu; at sila ay eisisilang sa akin, maging ng sa tubig at ng sa Espiritu—

  17 At ikaw ay kailangang maghintay pa ng kaunting panahon, sapagkat ikaw ay hindi pa anaoordenan

  18 At ang kanilang patotoo ay patutungo rin sa apagsumpa ng salinlahing ito kung kanilang patitigasin ang kanilang mga puso laban sa mga yaon;

  19 Sapagkat isang mapamanglaw na akaparusahan ang pasasa mga naninirahan sa mundo, at patuloy na ibubuhos sa pana-panahon, kung sila ay hindi bmagsisisi, hanggang ang mundo ay cwala nang laman, at ang mga naninirahan doon ay masunog at ganap na malipol ng liwanag ng aking dpagparito.

  20 Masdan, sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito, maging tulad ng aking asinabi sa mga tao tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem; at ang aking bsalita ay mapatutunayan sa panahong ito tulad nang napatunayan noon.

  21 At ngayon aking ipinag-uutos sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, na magsisi at lumakad nang mas matwid sa aking harapan, at huwag nang patangay pa sa mga panghihikayat ng mga tao;

  22 At na ikaw ay maging matatag sa apagsunod sa mga kautusan na ipinag-utos ko sa iyo; at kung gagawin mo ito, masdan ipagkakaloob ko sa iyo ang buhay na walang hanggan, maging ikaw man ay bmapatay.

  23 At ngayon, muli, ako ay nangungusap sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, hinggil sa ataong nagnanais na maging saksi—

  24 Masdan, sinasabi ko sa kanya, kanyang dinadakila ang kanyang sarili at hindi sapat ang kanyang pagpapakumbaba sa harapan ko; subalit kung siya ay luluhod sa harapan ko, at magpapakumbaba ng kanyang sarili sa taimtim na panalangin at pananampalataya, sa katapatan ng kanyang puso, kung gayon ay aipagkakaloob ko sa kanya na masilayan ang mga bagay na nais niyang makita.

  25 At pagkatapos ay sasabihin niya sa mga tao ng salinlahing ito: Masdan, aking nakita ang mga bagay na ipinakita ng Panginoon kay Joseph Smith, Jun., at analalaman ko nang may katiyakan na ang mga yaon ay totoo, sapagkat nakita ko ang mga ito, sapagkat ipinakita ang mga ito sa akin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at hindi ng tao.

  26 At ako, ang Panginoon ay nag-uutos sa kanya, sa aking tagapaglingkod na si Martin Harris, na hindi siya magsasabi ng ano pa man sa kanila hinggil sa mga bagay na ito, maliban sa sasabihin niya: Aking nakita ang mga yaon, at ang mga yaon ay ipinakita sa akin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos; at ito ang mga salitang kanyang sasabihin.

  27 Subalit kung kanyang itatatwa ito ay kanyang lalabagin ang tipan na kanyang ipinakipagtipan sa akin noong una, at masdan, siya ay parurusahan.

  28 At ngayon, maliban kung siya ay magpakumbaba at aminin sa akin ang mga bagay na kanyang nagawang mali, at makikipagtipan sa akin na susundin niya ang aking mga kautusan, at mananampalataya sa akin, masdan, sinasabi ko sa kanya, hindi siya makasisilay ng mga gayong bagay, sapagkat ako ay hindi magkakaloob sa kanya ng pagkakataong masilayan ang mga bagay na aking sinabi.

  29 At kung ito ang mangyayari, aking ipinag-uutos sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, na iyong sasabihin sa kanya, na huwag na siyang gumawa pa, ni abalahin akong muli hinggil sa mga bagay na ito.

  30 At kung ito ang mangyayari, masdan, sinasabi ko sa iyo Joseph, kapag ikaw ay nakapagsalin na ng ilan pang mga pahina ikaw ay titigil ng ilang panahon, maging hanggang sa utusan kitang muli; sa panahong iyon ikaw ay maaari nang makapagsaling muli.

  31 At maliban kung gawin mo ito, masdan, ikaw ay hindi na magkakaroon pa ng kaloob, at aking kukunin ang mga bagay na aking ipinagkatiwala sa iyo.

  32 At ngayon, sapagkat aking nakikini-kinita ang mga nag-aabang upang patayin ka, oo, aking nakikini-kinita na kung ang aking tagapaglingkod na si Martin Harris ay hindi magpapakumbaba ng kanyang sarili at tatanggap ng patotoo mula sa aking kamay, siya ay mahuhulog sa paglabag;

  33 At marami ang nag-aabang upang amapatay ka sa ibabaw ng lupa; at sa dahilang ito, nang ang mga araw mo ay tumagal pa, aking ibinigay sa iyo ang mga kautusang ito.

  34 Oo, sa dahilang ito sinabi ko: Tumigil, at tumayo nang walang tinag hanggang ipag-utos ko sa iyo, at ako ay amaghahanda ng mga paraan upang maisakatuparan mo ang mga bagay na aking ipinag-utos sa iyo.

  35 At kung ikaw ay amatapat sa pagsunod sa aking mga kautusan, ikaw ay bdadakilain sa huling araw. Amen.