Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 49
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 49

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, kia Sitenei Likitoni, Paʻale P. Pālati, mo Līmani Kopelī, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:167–169). (ʻOku pehē ʻi ha ngaahi fakamatala fakahisitōlia ʻe niʻihi ko e ʻaho naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ko Mē 1831.) Naʻe ʻosi tali ʻe Līmani Kopelī ʻa e ongoongoleleí ka naʻá ne kei tui pē ki ha niʻihi ʻo e ngaahi akonaki ʻa e kau Sieká (Sōsaieti Fakatahataha ʻo e Kakai Tui ki he Hā mai ʻa Kalaisi ʻi Heʻene Hāʻele ʻAnga Ua Maí), ʻa ia naʻá ne kau ki ai ki muʻá. Ko e niʻihi ʻo e ngaahi meʻa naʻe tui ki ai ʻa e kau Sieká ko ʻenau pehē kuo ʻosi hoko ʻa e hāʻele ʻanga ua mai ʻa Kalaisí pea naʻe hā mai ia ʻi he tatau ʻo ha fefine, ko ʻAna Lī; pea ʻoku ʻikai toe ʻaonga ʻa e papitaiso ia ʻi he vaí; pea tapui foki mo hono kai ʻo e puaká, pea naʻe ʻi ai honau tokolahi naʻe ʻikai te nau kai kakanoʻi manu; pea ʻoku māʻolunga ange ʻa e nofo taʻemalí ia ʻi he nofo malí. Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻi haʻane talamuʻaki ki he fakahā ko ʻení ʻo pehē, “Koeʻuhí ke u maʻu [ha] ʻilo haohaoa ange ki he meʻá ni, naʻá ku fehuʻi ai ki he ʻEikí, pea naʻá ku maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení” (History of the Church, 1:167). Naʻe hanga ʻe he fakahaá ʻo fakataʻeʻaongaʻi ha niʻihi ʻo e ngaahi tefitoʻi fakakaukau ʻa e kulupu Sieká. Naʻe ʻave ai ʻe he kau tangata ʻoku hā atu honau hingoa ʻi ʻolungá ha tatau ʻo e fakahaá ki ha kolo ʻo e kau Sieká (ʻa ia naʻe ofi ki Kilivileni, ʻOhaiō) ʻo lau kotoa ia kiate kinautolu, ka naʻe ʻikai te nau tali ia.

1–7, ʻE ʻikai fakahā mai ʻa e ʻaho mo e houa ʻo e hāʻele mai ʻa Kalaisí kae ʻoua kuó ne hāʻele mai; 8–14, Kuo pau ke fakatomala ʻa e tangatá, ʻo tui ki he ongoongoleleí, mo talangofua ki he ngaahi ouaú ka nau maʻu ʻa e fakamoʻuí; 15–16, Ko e tuʻutuʻuni ʻe he ʻOtuá ʻa e malí, 17–21, ʻOku fakangofua ke kai ʻa e kakanoʻi manú; 22–28, ʻE tupulaki ʻa Saione pea ʻe matala mai ʻa e kau Leimaná ʻo hangē ko e lose ki muʻa ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá.

1 Tokanga mai ki heʻeku leá, ʻa ʻeku kau tamaioʻeiki ko Sitenei, mo Paʻale, mo Līmaní; he vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ʻa e fekau ke mou ʻalu ʻo amalanga ʻaki ki he kau Sieká ʻa ʻeku ongoongolelei ʻa ia kuo mou maʻú, ʻio ʻo fakatatau ki he meʻa kuo mou maʻú.

2 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku nau fie ʻilo ʻa e moʻoní ʻo fakakonga pē, kae ʻikai ko hono kakató, he ʻoku ʻikai te nau atotonu ʻi hoku ʻaó pea kuo pau ke nau fakatomala.

3 Ko ia, ʻoku ou fekauʻi ʻa kimoua, ʻa ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Sitenei mo Paʻalé, ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí kiate kinautolu.

4 Pea ʻe fakanofo ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Līmaní ki he ngāué ni, koeʻuhí ke ne fealēleaʻaki mo kinautolu, ʻo ʻikai fakatatau ki he meʻa kuó ne maʻu meiate kinautolú, kae fakatatau ki he meʻa ʻa ia ʻe aakoʻi kiate ia ʻe kimouá ko ʻeku ongo tamaioʻeikí; pea ʻi heʻene fai pehē te u tāpuakiʻi ia, he ka ʻikai pea ʻe ʻikai te ne tuʻumālie.

5 ʻOku folofola peheni ʻe he ʻEikí; he ko e ʻOtua au, pea ne u afekau hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú ki he māmaní koeʻuhí ko hono bhuhuʻi ʻo e māmaní, pea kuó u tuʻutuʻuni ko ia ia ʻe tali iá ʻe fakamoʻui ia, pea ko ia ia ʻe ʻikai te ne tali iá ʻe cmalaʻia ia—

6 Pea naʻa nau fai ki he aFoha ʻo e Tangatá ʻo hangē pē ko honau lotó; pea kuó ne maʻu hono mālohí ʻi he toʻukupu btoʻomataʻu ʻo hono cnāunaú, pea ʻokú ne lolotonga pule ʻi he ngaahi langí, pea te ne pule ai pē kae ʻoua ke ne hāʻele hifo ki māmani ke fakamoʻulaloaʻi ʻa e ngaahi fili kotoa pē ki hono dlalo vaʻé, ʻa ia ko e taimi ʻoku ofi mai—

7 Ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, kuó u lea ʻaki ia; ka ʻoku ʻikai ke ʻiloʻi ʻe ha tangata ʻa e houá mo e aʻahó, pea ʻoku ʻikai foki ke ʻilo ia ʻe he kau ʻāngelo ʻi he langí, pea ʻe ʻikai foki te nau ʻilo kae ʻoua ke ne haʻu.

8 Ko ia, ko hoku lotó ke fakatomala ʻa e kakai kotoa pē, he kuo moʻulaloa kotoa pē ki he fai aangahalá, tuku kehe pē ʻa kinautolu kuó u fakatoe maʻaku, ʻa ia ko ha kau tangata bmāʻoniʻoni ʻoku ʻikai te mou ʻilo ki ai.

9 Ko ia, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu kuó u ʻoatu kiate kimoutolu ʻa ʻeku afuakava taʻengatá, ʻa ia naʻe ʻi ai talu mei he kamataʻangá.

10 Pea ko e meʻa kuó u talaʻofa ʻakí kuó u fakahoko ia, pea ʻe apunou ki ai ʻa e ngaahi bpuleʻanga ʻo e māmaní; pea, kapau ʻe ʻikai te nau fai ia ʻiate kinautolu pē, ka te nau punou hifo, koeʻuhí he ko e meʻa kuo hiki haké ni ia ʻe iá ʻe cfakahifo ia ki lalo ʻi he mālohi.

11 Ko ia, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ʻa e fekau ke mou aʻalu atu ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí ni, pea pehē kiate kinautolu, ʻo hangē ko ʻeku ʻaposetolo ʻi muʻá ʻa ia ko hono hingoá ko Pitá:

12 Tui ki he huafa ʻo e ʻEiki ko Sīsuú, ʻa ia naʻe ʻi he māmaní, pea ʻe hāʻele mai, ko e kamataʻangá mo e ngataʻangá;

13 aFakatomala pea papitaiso ʻi he huafa ʻo Sīsū Kalaisí, ʻo fakatatau ki he fekau toputapú, ke fakamolemoleʻi ʻa e ngaahi angahalá;

14 Pea ko ia ia te ne fai ʻení, ʻe maʻu ʻe ia ʻa e ameʻa-foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻi he hilifaki ʻo e bnimá ʻe he kaumātuʻa ʻo e siasí.

15 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻilonga ia ʻe afekau ke ʻoua ʻe malí, ʻoku ʻikai ke tuʻutuʻuni ia ʻe he ʻOtuá, he kuo tuʻutuʻuni ʻe he ʻOtuá ʻa e bnofo malí ki he tangatá.

16 Ko ia ʻoku ngofua ke ne maʻu ha auaifi ʻe toko taha, pea ke na hoko ʻa kinaua ko e kakano pē btaha, pea ke fai ʻeni kotoa pē koeʻuhí ke fakahoko ʻe he cmāmaní ʻa e taumuʻa ʻo hono fakatupú;

17 Pea ke lava ʻo fakafonu ʻaki ia ʻa e tokolahi ʻo e tangatá ʻo fakatatau ki hono afakatupu bki muʻa ʻi hono ngaohi ʻo e māmaní.

18 Pea ko ia ia ʻe afekau ke fakaʻehiʻehi mei he ngaahi bkakanoʻi manú ke ʻoua naʻa kai ai ʻa e tangatá, kuo ʻikai ke tuʻutuʻuni ia ʻe he ʻOtuá;

19 He vakai, ko e fanga amanu ʻo e vaó mo e fanga manupuna ʻo e ʻataá, pea mo ia ʻoku tupu mei he kelekelé, kuo tuʻutuʻuni ke fakaʻaongaʻi ʻe he tangatá ki he meʻakai mo e kofu, pea ke ne maʻu ia ʻo lahi.

20 Ka ʻoku ʻikai ke tuku ke amaʻu ʻe ha tangata ʻe taha ha meʻa lahi ange ʻi ha tangata kehe, ko ia ʻoku nofo ai ʻa e bmāmaní ʻi he angahala.

21 Pea ʻe malaʻia ʻa e tangata ko ia ʻoku alilingi ha toto pe maumauʻi ha kakano ka ʻoku ʻikai ʻaonga kiate iá.

22 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe ʻikai ahaʻu ʻa e Foha ʻo e Tangatá ʻi he fōtunga ʻo ha fefine, pe ko ha tangata ʻoku fononga holo ʻi he māmani.

23 Ko ia, ʻoua naʻa akākaaʻi ʻa kimoutolu, ka ke mou fai atu ʻi he tuʻu maʻu, ʻo bʻamanaki atu ki hano lulululuʻi ʻo e ngaahi langí, pea tetetete ʻa e māmaní pea tāsipesipa ʻo hangē ko ha tangata konā, pea hiki hake ʻa e ngaahi cteleʻá, pea holoki hifo ʻa e ngaahi dmoʻungá, pea fakatokalelei ʻa e ngaahi potu tokakoví—pea ʻe hoko ʻeni kotoa pē ʻo ka ifiʻi ʻe he ʻāngeló ʻa ʻene etalupité.

24 Ka ki muʻa pea hoko ʻa e fuʻu ʻaho lahi ʻo e ʻEikí, ʻe tupulekina ʻa aSēkope ʻi he feituʻu maomaonganoá, pea ʻe bmatala ʻa e kau Leimaná ʻo hangē ko e losé.

25 ʻE atupulekina ʻa Saione ʻi he funga ʻo e ngaahi btafungofungá pea nēkeneka ʻi he ngaahi funga moʻungá, pea ʻe fakatahataha ia ki he potu ʻa ia kuó u filí.

26 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻalu atu ʻo hangē ko ʻeku fekau kiate kimoutolú; fakatomala mei hoʻomou ngaahi angahala kotoa pē; akole pea te mou maʻu; tukituki pea ʻe toʻo kiate kimoutolu.

27 Vakai, te u muʻomuʻa ʻiate kimoutolu, pea hoko foki ko homou amuiaki; pea te u ʻi homou blotolotongá, pea ʻe ʻikai ke cveuveuki ʻa kimoutolu.

28 Vakai, ko Sīsū Kalaisi au, pea te u haʻu avave. ʻE pehē. ʻĒmeni.