Svētie Raksti
Mācība un Derības 49
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

49. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Sidnijam Rigdonam, Pārlijam P. Pretam un Lemanam Kaplijam Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 7. maijā. Lemans Kaplijs bija pieņēmis evaņģēliju, bet vēl joprojām pieturējās pie dažām mācībām, kurām ticēja šeikeri (kratītāji) (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Kristus Otrās Atnākšanas Ticīgo Apvienotās Sabiedrības]), pie kuriem viņš agrāk bija piederējis. Daži no šeikeru ticējumiem bija, ka Kristus Otrā Atnākšana jau ir notikusi un ka Viņš ir parādījies sievietes Annas Lī izskatā. Viņi uzskatīja, ka kristīšana ar ūdeni nav nepieciešama. Viņi noraidīja laulību un ticēja stingram celibātam mūža garumā. Daži šeikeri arī aizliedza ēst gaļu. Ievadot šo atklāsmi, Džozefa Smita vēsturē ir teikts: „Lai iegūtu pilnīgāku sapratni par šo tematu, es vaicāju Tam Kungam un saņēmu sekojošo.” Atklāsme atspēko dažus no šeikeru grupas pamatpriekšstatiem. Iepriekšminētie brāļi paņēma šīs atklāsmes kopiju uz šeikeru kopienu (netālu no Klīvlendas Ohaio štatā), un nolasīja to tiem pilnībā, bet tā tika noraidīta.

1–7, Kristus atnākšanas diena un stunda paliks nezināma, līdz Viņš nāks; 8–14, Cilvēkiem ir jānožēlo grēki, jātic evaņģēlijam un jāievēro priekšraksti, lai iegūtu glābšanu; 15–16, Laulība ir Dieva nolikta; 17–21, Gaļas ēšana tiek atzīta; 22–28, Ciāna plauks un lamanieši ziedēs kā roze pirms Otrās Atnākšanas.

1 Klausieties Manu vārdu, mani kalpi Sidnij un Pārlij, un Leman; jo lūk, patiesi Es saku jums, ka Es dodu jums pavēli, lai jūs ietu un asludinātu šeikeriem Manu evaņģēliju, ko jūs esat saņēmuši, tāpat kā jūs to esat saņēmuši.

2 Lūk, Es saku jums, ka viņi vēlas zināt daļu patiesības, bet ne visu, jo viņi nav ataisni Manā priekšā un viņiem ir jānožēlo grēki.

3 Tādēļ Es sūtu jūs, Mani kalpi Sidnij un Pārlij, sludināt tiem evaņģēliju.

4 Un Manam kalpam Lemanam ir jātiek ordinētam šim darbam, lai viņš varētu pārspriest ar tiem, nevis atbilstoši tam, ko viņš ir saņēmis no tiem, bet atbilstoši tam, ko viņam amācīsit jūs, Mani kalpi; un tā darot, Es svētīšu viņu, savādāk viņam neveiksies.

5 Tā saka Tas Kungs: Jo Es esmu Dievs, un esmu asūtījis Savu Vienpiedzimušo Dēlu pasaulē pasaules bpestīšanai, un esmu izdevis rīkojumu, ka tas, kas pieņem Viņu, tiks izglābts, un tas, kas nepieņem Viņu, tiks cnosodīts

6 un tie ar aCilvēka Dēlu darīja, ko gribēja; un Viņš ir ņēmis Savu spēku pie Viņa bgodības clabās rokas, un tagad valda debesīs, un valdīs, līdz Viņš nolaidīsies uz zemes, lai noliktu visus ienaidniekus dzem Savām kājām, šis laiks ir tuvu—

7 Es, Dievs Tas Kungs, esmu runājis to; bet to stundu un adienu neviens cilvēks nezina, nedz eņģeļi debesīs, nedz arī tie uzzinās, līdz Viņš nāks.

8 Tādēļ Es gribu, lai visi cilvēki nožēlotu grēkus, jo visi ir zem agrēka, izņemot tos, kurus Es esmu Sev atlicinājis, bsvēti vīri, par kuriem jūs nezināt.

9 Tādēļ Es saku jums, ka Es esmu sūtījis jums Savu mūžīgo aderību, tieši to, kas bija kopš sākuma.

10 Un ka to, ko Es biju solījis, to Es esmu tā izpildījis, un zemes atautas blieksies tā priekšā; un, ja ne paši, viņi tiks nospiesti zemē, jo tas, kas tagad ir paaugstinājis sevi, tiks notriekts czemē ar spēku.

11 Tādēļ Es dodu jums pavēli, lai jūs aietu starp šiem ļaudīm, un sacītu tiem, tāpat kā Mans apustulis senatnē, kura vārds bija Pēteris:

12 Ticiet Tā Kunga Jēzus Vārdam, kurš bija uz zemes un nāks, sākums un gals;

13 anožēlojiet grēkus un topiet kristīti Jēzus Kristus Vārdā, saskaņā ar svēto pavēli, grēku piedošanai;

14 un kas to dara, saņems Svētā Gara adāvanu, ar baznīcas elderu broku uzlikšanu.

15 Un vēl, patiesi Es saku jums, ka tas, kurš aaizliedz stāties laulībā, nav Dieva ordinēts, jo blaulība cilvēkam ir noteikta no Dieva.

16 Tādēļ ir likumīgi, lai viņam būtu viena asieva, un tie divi kļūs par bvienu miesu, un tas viss, lai czeme varētu atbilst tās radīšanas mērķim;

17 un lai tā tiktu piepildīta ar cilvēku mēru, atbilstoši Viņa aradīšanai, bpirms pasaule tika radīta.

18 Un kas pavēl atturēties no agaļas, lai cilvēks neēstu to, nav Dieva ordinēts;

19 jo lūk, lauka azvēri un debesu putni, un tas, kas ir uz zemes, ir noteikts lietošanai cilvēkam barībai un tērpam, un lai tam būtu pārpilnībā.

20 Bet nav dots, lai vienam cilvēkam apiederētu vairāk nekā otram, tādēļ bpasaule guļ grēkā.

21 Un, ak vai būs cilvēkam, kas aizlej asinis jeb kas izposta miesu bez vajadzības.

22 Un vēl, patiesi Es saku jums, ka Cilvēka Dēls anenāk sievietes, nedz arī vīra, kas staigā pa zemi, izskatā.

23 Tādēļ anepievilieties, bet turpiniet nelokāmībā, braudzīdamies pēc tā, kad debesis trīcēs un zeme drebēs un zvalstīsies šurp un turp kā piedzērusies, un pēc tā, kad cielejas tiks paceltas un pēc tā, kad dkalni tiks nolīdzināti, un pēc tā, kad nelīdzenas vietas tiks nogludinātas—un viss tas, kad eņģelis pūtīs savu ebazūni.

24 Bet iekams nāks Tā Kunga lielā diena, aJēkabs plauks tuksnesī, un lamanieši bziedēs kā roze.

25 Ciāna aplauks uz bpakalniem un līksmos uz kalniem, un tiks sapulcināta kopā tai vietā, ko Es esmu nolicis.

26 Lūk, Es saku jums, dodieties, kā Es jums pavēlēju; nožēlojiet visus savus grēkus; alūdziet, un jūs saņemsit, klauvējiet, un jums taps atvērts.

27 Lūk, Es iešu jums pa priekšu un kā sargs būšu jums aaizmugurē; un Es būšu jūsu bvidū, un jūs netiksit csatriekti.

28 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, un Es nākšu aātri. Patiesi tā. Āmen.