Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 47
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 47

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 8 Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:166). Ki muʻa ʻi he taimi ko ʻení naʻe hoko ai ʻa ʻŌliva Kautele ko e tangata tauhi hisitōlia mo tauhi lekooti ʻo e Siasí. Naʻe ʻikai ke feinga ʻa Sione Uitemā ke fakanofo ia ki he lakanga ko e tangata tauhi hisitōliá, kā, ʻi he fie maʻu ia ke ngāue ʻi he lakanga ko iá naʻá ne pehē ai te ne talangofua ki he finangalo ʻo e ʻEikí ʻi he meʻá ko iá. Naʻá ne ʻosi hoko foki ko ha sekelitali ki he Palōfitá ʻi hono lekooti ʻo e ngaahi fakahā lahi naʻe maʻu ʻi he feituʻu Feieti, Niu ʻIoké.

1–4, ʻOku fili ʻa Sione Uitemā ke ne tauhi ʻa e hisitōlia ʻo e Siasí mo hiki tohi maʻá e Palōfitá.

1 Vakai, ʻoku lelei kiate au ke tohi mo tauhi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sioné ha ahisitōlia, pea tokoni kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, ʻi hono hiki ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻe foaki kiate koé, kae ʻoua ke ui ia ki ha toe ngaahi fatongia kehe.

2 Ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, te ne lava foki ʻo hiki hake hono leʻó ʻi he ngaahi fakatahá, ʻi ha taimi ʻe lelei ai ke fai iá.

3 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe fili ia ke tauhi ʻa e lekooti mo e hisitōlia ʻo e siasí maʻu ai pē; he kuó u fili ʻa ʻŌliva Kautele ki ha lakanga kehe.

4 Ko ia, ʻe foaki kiate ia ʻi he aFakafiemālié, ke tohi ʻa e ngaahi meʻá ni, ʻo fakatatau ki heʻene faivelengá. ʻE pehē. ʻĒmeni.