Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 46


Tiết 46

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Giáo Hội tại Kirtland, Ohio, ngày 8 tháng Ba năm 1831. Ở giai đoạn ban đầu này của Giáo Hội, cách thức thống nhất để điều khiển các buổi lễ của Giáo Hội chưa được phát triển. Tuy nhiên, tập tục chỉ nhận các tín hữu và những người thực tâm tìm đạo vào các buổi lễ Tiệc Thánh và những buổi họp khác của Giáo Hội đã trở thành khá thông thường. Điều mặc khải này bày tỏ ý muốn của Chúa về việc chủ tọa và điều khiển các buổi nhóm họp và sự hướng dẫn của Ngài về việc tìm kiếm và phân biệt các ân tứ của Thánh Linh.

1–2, Các anh cả phải điều khiển các buổi nhóm họp theo như được Đức Thánh Linh hướng dẫn; 3–6, Những người tìm kiếm lẽ thật không nên bị loại trừ khỏi các buổi lễ Tiệc Thánh; 7–12, Cầu vấn Thượng Đế và tìm kiếm các ân tứ của Thánh Linh; 13–26, Sự liệt kê một số các ân tứ này; 27–33, Các vị lãnh đạo của Giáo Hội được ban cho khả năng phân biệt các ân tứ của Thánh Linh.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là dân của giáo hội ta; vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những lời này được nói ra cho các ngươi biết là vì sự lợi ích và sự học hỏi của các ngươi.

2 Nhưng ngoài những điều đã được ghi chép, thì ngay từ lúc đầu các anh cả trong giáo hội của ta đã luôn luôn, và sẽ mãi mãi được phán truyền, là phải điều khiển tất cả các buổi nhóm họp theo như được Đức Thánh Linh hướng dẫn và chỉ dẫn.

3 Tuy nhiên, các ngươi được truyền lệnh là không bao giờ xua đuổi bất cứ ai ra khỏi những buổi họp công cộng của các ngươi, là những buổi họp được tổ chức trước công chúng.

4 Các ngươi cũng được truyền lệnh là không đuổi bất cứ ai thuộc giáo hội ra khỏi các buổi lễ Tiệc Thánh của các ngươi; tuy nhiên, nếu người nào phạm lỗi, thì chớ để người đó dự phần cho đến khi nào người đó biết giải hòa.

5 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi chớ xua đuổi ra khỏi các buổi lễ Tiệc Thánh của mình những ai thực tâm tìm kiếm vương quốc—ta muốn nói đến những người không thuộc giáo hội.

6 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, trong các buổi họp làm lễ xác nhận của các ngươi, nếu có người nào không thuộc giáo hội, nhưng thực tâm tìm kiếm vương quốc, thì các ngươi không được xua đuổi họ.

7 Nhưng các ngươi được truyền lệnh trong mọi sự việc phải cầu vấn Thượng Đế, là Đấng ban cho một cách rộng rãi; và ta muốn các ngươi phải làm theo những gì Thánh Linh làm chứng với các ngươi, với một tấm lòng thánh thiện, và bước đi ngay thẳng trước mặt ta, khi các ngươi suy ngẫm kết quả của sự cứu rỗi của mình, và làm mọi việc với lời cầu nguyện và lòng biết ơn, để các ngươi khỏi bị ác linh, hay các giáo lý của quỷ dữ, hay những điều răn dạy của loài người quyến rũ; vì một số những điều đó do loài người, và một số khác do quỷ dữ mà ra.

8 Vậy nên, các ngươi hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt; và để khỏi bị lừa gạt, các ngươi hãy thực tâm tìm kiếm các ân tứ tốt đẹp nhất, và luôn luôn nhớ đến mục đích mà các ân tứ đó được ban cho;

9 Vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ân tứ ấy được ban cho vì lợi ích của những người yêu mến ta và tuân giữ tất cả các giáo lệnh của ta, và kẻ nào tìm cách làm như vậy; để tất cả những ai tìm kiếm hay cầu vấn ta đều có thể được lợi ích, chớ không phải vì những ai cầu xin một điềm triệu để dùng nó trong tư dục của mình.

10 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta muốn các ngươi phải luôn luôn ghi nhớ, và luôn luôn giữ trong tâm trí mình những ân tứ đó là gì, những ân tứ mà đã ban cho giáo hội.

11 Vì không phải ai cũng đều được ban cho mọi ân tứ; vì có nhiều ân tứ, và mỗi người được Thánh Linh của Thượng Đế ban cho một ân tứ.

12 Người này được ban ân tứ này, và người kia được ban ân tứ kia, để nhờ đó tất cả mọi người đều có thể được lợi ích.

13 Một số người được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ để biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Con của Thượng Đế, và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian.

14 Những người khác thì được ban cho ân tứ để tin vào lời nói của họ, rằng họ cũng có thể có được một cuộc sống vĩnh cửu nếu họ tiếp tục trung thành.

15 Và lại nữa, một số người khác được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ để hiểu biết các cách thức quản trị khác nhau, để làm hài lòng cùng một Chúa, đúng theo ý muốn của Chúa, hợp với lòng thương xót của Ngài theo những tình trạng của con cái loài người.

16 Và lại nữa, một số người khác thì được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ để hiểu biết sự khác biệt của các công việc, để biết rằng những công việc đó có phải của Thượng Đế hay không, để Thánh Linh tỏ ra trong mỗi người hầu cho ai nấy đều được lợi ích chung.

17 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, một số người được Thánh Linh của Thượng Đế ban cho lời nói khôn ngoan.

18 Một số người khác được ban cho lời nói có tri thức, để dạy cho mọi người được khôn ngoan và hiểu biết.

19 Và lại nữa, một số người được ban cho đức tin để được chữa lành bệnh;

20 Và một số người khác thì được ban cho đức tin để chữa lành bệnh.

21 Và lại nữa, một số người được ban cho khả năng làm phép lạ;

22 Và một số người khác thì được ban cho khả năng tiên tri;

23 Và một số người khác thì được ban cho khả năng phân biệt các thần linh.

24 Và lại nữa, một số người thì được ban cho khả năng nói nhiều thứ tiếng;

25 Và một số người khác được ban cho khả năng thông giải các thứ tiếng.

26 Và tất cả ân tứ này đều từ Thượng Đế mà đến, vì lợi ích của con cái Thượng Đế.

27 Còn đối với giám trợ của giáo hội và những người được Thượng Đế chỉ định và sắc phong để trông coi giáo hội và để làm những anh cả của giáo hội, thì đều được ban cho khả năng phân biệt tất cả những ân tứ này, kẻo có ai trong số các ngươi thuyết giảng mà không phải là người của Thượng Đế.

28 Và chuyện rằng, ai cầu xin trong Thánh Linh thì sẽ nhận được trong Thánh Linh;

29 Để cho một số người được ban cho tất cả những ân tứ đó, để có được một người đứng đầu, ngõ hầu nhờ đó mà mọi tín hữu đều được lợi ích.

30 Ai cầu xin trong Thánh Linh tức là cầu xin theo ý muốn của Thượng Đế; vậy điều đó được thực hiện đúng theo như người ấy cầu xin.

31 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, tất cả mọi sự việc đều phải được làm trong danh Đấng Ky Tô, bất cứ điều gì các ngươi làm trong Thánh Linh;

32 Và các ngươi phải tạ ơn Thượng Đế trong Thánh Linh về bất cứ phước lành nào các ngươi được ban cho.

33 Các ngươi phải thực hành đức hạnhsự thánh thiện trước mắt ta luôn luôn. Quả thật vậy. A Men.

In