Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 46
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Bahagi 46

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, ika-8 ng Marso 1831 (History of the Church, 1:163–165). Sa maagang panahong ito ng Simbahan, wala pang nabuong pamantayan para sa pangangasiwa ng mga pagpupulong sa Simbahan. Gayon pa man, yaon lamang nakaugalian na pagtanggap sa mga kasapi at ng matatapat na tagapagmasid sa mga sakramentong pagpupulong at iba pang mga pagtitipon sa Simbahan ang naging pangkalahatan. Ang paghahayag na ito ay nagsasaad ng kalooban ng Panginoon tungkol sa pamumuno at pangangasiwa ng mga pagpupulong.

  1–2, Ang mga elder ang mangangasiwa sa mga pagpupulong habang pinapatnubayan ng Banal na Espiritu; 3–6, Ang mga naghahanap ng katotohanan ay hindi dapat pagbawalan sa mga sakramentong pagpupulong; 7–12, Humingi sa Diyos at hanapin ang mga kaloob ng Espiritu; 13–26, Isang tala ng ilan sa kaloob na ito ay ibinigay; 27–33, Ang mga pinuno ng Simbahan ay binigyan ng kapangyarihan na makilala ang mga kaloob ng Espiritu.

  1 Makinig, O kayong mga tao ng aking simbahan; sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang mga bagay na ito ay sinabi sa inyo para sa inyong akapakinabangan at ikatututo.

  2 Subalit sa kabila ng yaong mga bagay na nasusulat, ito sa tuwina ay ibinibigay sa mga aelder ng aking simbahan mula pa sa simula, at gayon nga tuwina, upang bpangasiwaan ang lahat ng pagpupulong habang sila ay inaatasan at pinapatnubayan ng Banal na Espiritu.

  3 Gayunman kayo ay inuutusang huwag apaalisin ang sinuman sa inyong mga pangkalahatang pagpupulong, na idinaraos sa harapan ng madla.

  4 Kayo rin ay inuutusang huwag paalisin ang sinuman na nabibilang sa asimbahan sa inyong mga sakramentong pagpupulong; gayunman, kung mayroon mang nagkasala, bhuwag siyang hayaang bumahagi hanggang sa siya ay gumawa ng pakikipagkasundo.

  5 At muli sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paalisin ang sinuman sa inyong sakramentong pagpupulong na masigasig na naghahanap ng kaharian—sinasabi ko ito hinggil sa kanila na hindi sa simbahan.

  6 At muli sinasabi ko sa inyo, hinggil sa inyong apagpapatibay na pagpupulong, na kung mayroon mang hindi sa simbahan, na masisigasig na naghahanap ng kaharian, huwag ninyo silang paalisin.

  7 Subalit kayo ay inuutusan sa lahat ng bagay na ahumingi sa Diyos, na nagbibigay nang sagana; at yaon na pinatototohanan ng Espiritu sa inyo gayon man ninanais ko na gawin ninyo iyon nang buong bkabanalan ng puso, lumalakad nang matwid sa harapan ko, cisinasaalang-alang ang layunin ng inyong kaligtasan, ginagawa ang lahat ng bagay nang may panalangin at dpasasalamat, upang hindi kayo emaakit ng masasamang espiritu, o mga doktrina ng mga fdiyablo, o ng mga gkautusan ng tao; sapagkat ang ilan ay sa mga tao, at ang iba ay sa mga diyablo.

  8 Samakatwid, mag-ingat at baka kayo ay malinlang; at upang hindi kayo malinlang masigasig ninyong ahanapin ang mga pinakamahusay na kaloob, alalahanin sa tuwina kung para saan ibinigay ang mga ito;

  9 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga ito ay ibinigay para sa kapakinabangan ng mga yaong nagmamahal sa akin at sumusunod sa lahat ng aking kautusan, at siya na naghahangad na gumawa nito; upang ang lahat ay makinabang na naghahangad o humihingi sa akin, na humihingi at hindi ng atanda upang kanila itong bmagamit sa kanilang mga pagnanasa.

  10 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, nais ko na inyong tandaan sa tuwina, at laging panatilihin sa inyong aisipan kung ano ang mga bkaloob na ito, na ibinigay sa simbahan.

  11 Sapagkat hindi lahat ay pinagkakalooban ng lahat ng kaloob; sapagkat maraming kaloob, at sa abawat tao ay ipinagkaloob ang isang kaloob sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos.

  12 Sa ilan ay ipinagkaloob ang isa, at sa ilan ay ipinagkaloob ang iba, upang ang lahat ay makinabang sa gayong paraan.

  13 Sa iba ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu Santo na amalaman na si Jesucristo ang Anak ng Diyos, at na siya ay ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng sanlibutan.

  14 Sa iba ay ipinagkaloob na amaniwala sa kanilang mga salita, upang sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung sila ay patuloy na magiging matapat.

  15 At muli, sa iba ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu Santo na malaman ang apagkakaiba-iba ng pangangasiwa, sa ikalulugod ng isang Panginoon, alinsunod sa kalooban ng Panginoon, iniaangkop ang kanyang mga awa alinsunod sa mga kalagayan ng mga anak ng tao.

  16 At muli, ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa iba na malaman ang iba’t ibang pamamalakad, kung ang mga ito ay sa Diyos, nang ang pagpapahayag ng Espiritu ay maipagkaloob sa bawat tao upang makinabang dito.

  17 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa iba ay ipinagkaloob, ng Espiritu ng Diyos, ang salita ng akarunungan.

  18 Sa iba ay ipinagkaloob ang salita ng akaalaman, nang ang lahat ay maturuan upang maging matalino at magkaroon ng kaalaman.

  19 At muli, sa iba ay ipinagkaloob na magkaroon ng apananampalataya na gumaling.

  20 At sa iba ay ipinagkaloob na magkaroon ng pananampalataya na amakapagpagaling.

  21 At muli, sa iba ay ipinagkaloob ang paggawa ng mga ahimala;

  22 At sa iba ay ipinagkaloob na amagpropesiya;

  23 At sa iba ang apagkilala ng mga espiritu.

  24 At muli, ipinagkaloob sa iba na makapagsalita ng mga awika;

  25 At sa iba ay ipinagkaloob ang pagpapakahulugan sa mga wika.

  26 At lahat ng akaloob na ito ay galing sa Diyos, para sa kapakinabangan ng mga banak ng Diyos.

  27 At sa aobispo ng simbahan, at sa yaong itatalaga at oordenan ng Diyos na pangalagaan ang simbahan at maging mga elder ng simbahan, ay ipagkakaloob ito sa kanila upang bmakilala ang lahat ng kaloob na yaon at baka mayroon sa inyong nagpapanggap at hindi naman mula sa Diyos.

  28 At ito ay mangyayari na siya na humihingi sa aEspiritu ay makatatanggap sa Espiritu;

  29 Nang sa iba maipagkaloob ang lahat ng kaloob na yaon, upang magkaroon ng isang pinuno, nang sa gayon ang bawat kasapi ay makinabang sa gayong paraan.

  30 Siya na ahumihingi sa bEspiritu ay humihingi alinsunod sa ckalooban ng Diyos; samakatwid ay mangyayari maging gaya ng kanyang hiningi.

  31 At muli, sinasabi ko sa inyo, lahat ng bagay ay kailangang gawin sa pangalan ni Cristo; anuman ang inyong gawin sa pamamagitan ng Espiritu;

  32 At kayo ay kailangang magbigay ng apasalamat sa Diyos sa Espiritu sa anumang pagpapalang ipinagkaloob sa inyo.

  33 At kailangan ninyong gumawa sa tuwina ng akabutihan at bkabanalan sa harapan ko. Maging gayon nga. Amen.