Scripturi
Doctrină şi Legăminte 45


Secţiunea 45

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, Bisericii, la Kirtland, Ohio, la 7 martie 1831 (History of the Church, 1:158–163). Prefaţând înregistrarea acestei revelaţii, profetul declară că „În această perioadă a Bisericii … multe relatări false … şi poveşti stupide au fost publicate … şi au circulat … pentru a împiedica oamenii să studieze lucrarea şi să îmbrăţişeze credinţa … Dar spre bucuria sfinţilor … am primit cele ce urmează” (History of the Church, 1:158).

1–5, Hristos este avocatul nostru la Tatăl; 6–10, Evanghelia este un mesager care pregăteşte calea înaintea Domnului; 11–15, Enoh şi fraţii lui au fost primiţi de Domnul Însuşi; 16–23, Hristos dezvăluie semnele venirii Sale, aşa cum le-a dat pe Muntele Măslinilor; 24–38, Evanghelia va fi restaurată, vremurile neamurilor se vor împlini şi o boală devastatoare va acoperi ţara; 39–47, Semne, minuni şi Învierea vor însoţi a Doua Venire; 48–53, Hristos va sta pe Muntele Măslinilor şi iudeii vor vedea rănile din mâinile şi din picioarele Lui; 54–59, Domnul va domni în timpul Mileniului; 60–62, Profetul este instruit să înceapă traducerea Noului Testament prin care informaţii importante vor fi făcute cunoscute; 63–75, Sfinţilor li se porunceşte să se adune şi să clădească Noul Ierusalim la care vor veni oameni din toate naţiunile.

1 Ascultă, o, tu popor al aBisericii Mele, căruia bîmpărăţia i-a fost dată; ascultă şi pleacă-ţi urechea la El, care a pus temelia pământului, care a cfăcut cerurile şi toate oştirile lor şi prin care au fost făcute toate lucrurile care au viaţă, se mişcă şi există.

2 Şi din nou vă spun, ascultaţi glasul Meu, ca amoartea să nu vă surprindă; bcând nici nu vă gândiţi, vara se va termina, şi csecerişul va fi sfârşit, şi sufletele voastre nu vor fi salvate.

3 Ascultaţi la Cel care este aavocat la Tatăl, care pledează cauza voastră înaintea Lui—

4 Spunând: Tată, iată asuferinţele şi moartea Celui care nu a bpăcătuit, de care Tu eşti foarte mulţumit; iată sângele Fiului Tău, care a fost vărsat, sângele Celui pe care Tu L-ai dat pentru ca Tu Însuţi să fii cslăvit;

5 De aceea, Tată, cruţă-i pe aceşti fraţi ai Mei care acred în numele Meu, ca să poată veni la Mine şi să aibă viaţă bnepieritoare.

6 Ia aminte, o, tu popor al Bisericii Mele şi voi vârstnici ascultaţi cu toţii şi auziţi glasul Meu câtă vreme este ceea ce se numeşte aastăzi şi nu vă împietriţi inimile;

7 Pentru că, adevărat vă spun vouă că Eu sunt aAlfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, lumina şi viaţa lumii—o blumină care străluceşte în întuneric şi întunericul nu o înţelege.

8 Eu am venit la ai Mei şi ai Mei nu M-au primit; dar, tuturor celor care M-au primit, le-am dat aputerea să facă multe bmiracole şi să devină cfiii lui Dumnezeu; şi acelora care au dcrezut în numele Meu le-am dat putere să obţină viaţă eveşnică.

9 Şi chiar aşa am trimis alegământul Meu bnepieritor în lume, ca să fie o lumină pentru lume şi un csteag pentru poporul Meu, ca dneamurile să-l caute, şi ca să fie un emesager în faţa Mea pentru a pregăti calea înaintea Mea.

10 De aceea, veniţi la el, şi voi discuta raţional cu cel care va veni, ca şi cu oamenii din vechime, şi vă voi arăta judecata Mea aputernică.

11 Ascultaţi, deci, cu toţii şi lăsaţi-Mă să vă arăt chiar înţelepciunea Mea—înţelepciunea de la Cel despre care spuneţi că este Dumnezeul lui aEnoh şi al fraţilor lui,

12 Care au fost aseparaţi de pământ şi au fost primiţi de Mine—într-un boraş rezervat până când o zi a dreptăţii va veni—o zi care a fost căutată de toţi oamenii sfinţi şi pe care nu au găsit-o datorită ticăloşiilor şi a lucrurilor abominabile;

13 Şi ei au mărturisit că sunt astrăini şi pelerini pe pământ;

14 Dar, au primit apromisiunea că o vor găsi şi că o vor vedea în trupul lor.

15 De aceea, ascultaţi, şi Eu voi discuta raţional cu voi, şi Eu vă voi vorbi, şi voi profetiza ca şi oamenilor din vechime.

16 Şi le voi arăta clar, aşa cum le-am aarătat ucenicilor Mei când am stat în faţa lor în carne şi le-am vorbit, spunând: Pentru că M-aţi întrebat cu privire la bsemnele venirii Mele, în ziua în care voi veni în slava Mea, în norii cerului, pentru a împlini promisiunile pe care le-am făcut strămoşilor voştri,

17 Deoarece aţi considerat drept o sclavie lunga aabsenţă a bspiritului vostru din trupurile voastre, Eu vă voi arăta cum va veni ziua mântuirii şi, de asemenea, crestaurarea Israelului dîmprăştiat.

18 Şi acum, vedeţi acest templu care este în Ierusalim, pe care îl numiţi casa lui Dumnezeu şi despre care duşmanii voştri spun că nu va cădea niciodată.

19 Dar, adevărat vă spun vouă că distrugerea va veni peste această generaţie ca un hoţ noaptea şi că acest popor va fi distrus şi împrăştiat printre toate naţiunile.

20 Şi acest templu, pe care îl vedeţi acum, va fi dărâmat şi nu va rămâne aici piatră peste piatră.

21 Şi se va întâmpla că această generaţie de iudei nu va trece până când nu se va întâmpla fiecare distrugere, despre care v-am vorbit, cu privire la ei.

22 Voi spuneţi că ştiţi că vine asfârşitul lumii; voi spuneţi, de asemenea, că ştiţi că cerurile şi pământul vor trece;

23 Şi în aceasta, voi spuneţi adevărat pentru că aşa este; dar, aceste lucruri pe care vi le-am spus nu vor trece până ce nu va fi totul împlinit.

24 Şi acestea vi le-am spus cu privire la Ierusalim; şi când va veni ziua aceea, un rest va fi aîmprăştiat printre toate naţiunile;

25 Dar ei se vor aaduna din nou; dar vor rămâne până când se vor împlini vremurile bneamurilor.

26 Şi, în aacea zi, se va auzi de brăzboaie şi veşti de războaie şi întreg pământul va fi tulburat şi oamenii îşi vor cda inimile şi ei vor spune că Hristos dîntârzie venirea Sa până la sfârşitul lumii.

27 Şi dragostea oamenilor se va răci şi nedreptăţile se vor înmulţi.

28 Şi când vremurile aneamurilor se vor împlini, o blumină va răsări printre cei care stau în întuneric şi va fi plenitudinea Evangheliei Mele;

29 Dar ei nu o aprimesc; pentru că ei nu văd lumina şi îşi întorc binimile lor de la Mine din cauza cpreceptelor oamenilor.

30 Şi în această generaţie, vremurile neamurilor se vor împlini.

31 Şi vor fi oameni în această generaţie, care nu vor muri până ce nu vor vedea aurgia apelor năvălitoare; pentru că o boală devastatoare va acoperi ţara.

32 Dar, ucenicii Mei vor asta în locuri sfinte şi nu vor fi mişcaţi; dar, printre cei răi, oamenii îşi vor ridica glasurile, vor bblestema pe Dumnezeu şi vor muri.

33 Şi vor fi, de asemenea, acutremure de pământ în diferite locuri şi multe distrugeri; totuşi, oamenii îşi vor împietri inimile lor împotriva Mea şi vor lua bsabia, unul împotriva altuia, şi se vor omorî între ei.

34 Şi acum, când Eu, Domnul, spusesem aceste cuvinte ucenicilor Mei, ei au fost tulburaţi.

35 Şi Eu le-am spus lor: Nu fiţi atulburaţi, pentru că, atunci când toate aceste lucruri se vor întâmpla, veţi şti că promisiunile pe care vi le-am făcut vor fi împlinite.

36 Şi când lumina va începe să răsară, ea va fi pentru ei ca pilda pe care am să v-o spun—

37 Priviţi şi vă uitaţi la asmochini, şi-i vedeţi cu ochii voştri, şi spuneţi, atunci când înfrunzesc şi mlădiţa lor se face fragedă, că de acum vara este aproape;

38 Tot aşa, în acea zi, când ei vor vedea toate aceste lucruri, vor şti, atunci, că ora este aproape.

39 Şi se va întâmpla că acela care se ateme de Mine va baştepta să vină măreaţa czi a Domnului, chiar dsemnele venirii eFiului Omului.

40 Şi ei vor vedea semne şi minuni, deoarece ele vor fi arătate sus, în ceruri, şi jos, pe pământ.

41 Şi ei vor vedea sânge, şi afoc, şi un vârtej de fum.

42 Şi înainte ca ziua Domnului să vină, asoarele se va întuneca şi luna se va preface în sânge şi stelele vor cădea din cer.

43 Şi restul va fi adunat în acest loc;

44 Şi atunci, ei mă vor căuta, şi iată, Eu voi veni; şi Mă vor vedea în norii cerului, îmbrăcat cu putere şi cu o mare aslavă; cu toţi sfinţii îngeri; şi acela care nu va fi batent la Mine va fi alungat.

45 Dar, înainte ca braţul Domnului să cadă, un înger va suna din atrâmbiţă şi sfinţii care au dormit vor bieşi ca să Mă întâmpine în cnori.

46 De aceea, dacă aţi dormit în apace, binecuvântaţi sunteţi voi; căci la fel cum Mă vedeţi acum şi ştiţi că sunt Eu, tot aşa veţi bveni la Mine şi sufletele voastre vor ctrăi şi mântuirea voastră va fi desăvârşită; şi sfinţii vor ieşi din cele patru colţuri ale pământului.

47 Atunci, abraţul Domnului va cădea peste naţiuni.

48 Şi atunci, Domnul va pune piciorul Său pe acest amunte şi-l va despica în două şi pământul se va bcutremura şi clătina, încoace şi încolo, şi cerurile, de asemenea, se cvor clătina.

49 Şi glasul Domnului se va face auzit şi toate marginile pământului Îl vor auzi; şi naţiunile de pe pământ vor aplânge şi cei care au râs vor vedea nebunia lor.

50 Şi calamitatea îl va acoperi pe batjocoritor şi asupritorul nu va mai fi; şi aceia care pândeau să facă nedreptate vor fi doborâţi şi aruncaţi în foc.

51 Şi atunci, aiudeii se vor buita spre Mine şi vor spune: Ce sunt aceste răni în mâinile şi în picioarele Tale?

52 Atunci, ei vor şti că Eu sunt Domnul; pentru că le voi spune: Aceste răni sunt rănile care Mi-au fost afăcute în casa prietenilor Mei. Eu sunt Acela care am fost ridicat. Eu sunt Isus care am fost brăstignit. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu.

53 Şi atunci, ei vor aplânge pentru nedreptăţile lor; atunci, ei se vor lamenta pentru că au persecutat pe bRegele lor.

54 Şi atunci, naţiunile apăgâne vor fi mântuite şi cei care n-au cunoscut legea vor lua parte la prima bînviere; şi va fi csuportabil pentru ei.

55 Şi aSatana va fi blegat, ca să nu aibă loc în inimile copiilor oamenilor.

56 Şi, în aziua aceea, când Eu voi veni în slava Mea, se va împlini pilda pe care am spus-o cu privire la cele zece bfecioare.

57 Pentru că, acei care sunt înţelepţi, şi au primit aadevărul, şi au primit Spiritul Sfânt pentru bîndrumarea lor, şi nu au fost cînşelaţi—adevărat vă spun vouă, ei nu vor fi doborâţi şi aruncaţi în dfoc, ci vor suporta ziua.

58 Şi apământul le va fi dat lor drept bmoştenire; ei se vor înmulţi şi vor deveni puternici şi copiii lor vor ccreşte fără păcate în vederea dsalvării.

59 Pentru că Domnul va fi în amijlocul lor şi slava Lui va fi asupra lor şi El va fi Împăratul şi bLegiuitorul lor.

60 Şi acum, iată, Eu vă spun vouă, nu vă va fi dat vouă să cunoaşteţi mai mult cu privire la acest capitol până când aNoul Testament nu va fi tradus şi toate lucrurile vor fi făcute cunoscute în el;

61 De aceea, Eu vă permit ca, acum, să-l traduceţi pentru ca să fiţi pregătiţi pentru lucrurile care sunt de venit.

62 Pentru că, adevărat vă spun vouă, lucruri mari vă aşteaptă;

63 Voi auziţi de arăzboaie în ţări străine; dar, iată, Eu vă spun vouă, ele sunt aproape, chiar la uşile voastre şi nu peste mulţi ani veţi auzi de războaie în propriile voastre ţări.

64 De aceea, Eu, Domnul, am spus, adunaţi-vă din ţările din aest, adunaţi-vă laolaltă, voi, vârstnici ai Bisericii Mele; mergeţi înainte în regiunile vestice, chemaţi locuitorii să se pocăiască şi, în măsura în care ei se pocăiesc, zidiţi Biserici pentru Mine.

65 Şi într-o singură inimă şi într-un singur gând, adunaţi bogăţiile voastre pentru a acumpăra o proprietate care vă va fi desemnată mai târziu.

66 Şi va fi numită aNoul Ierusalim, o bţară a cpăcii, un oraş de drefugiu, un loc de siguranţă pentru sfinţii Dumnezeului Celui Mai Înalt;

67 Şi aslava Domnului va fi acolo, şi frica de Dumnezeu va fi, de asemenea, acolo, încât cei răi nu vor veni, şi se va numi Sion.

68 Şi se va întâmpla că, printre cei răi, fiecare om care nu va lua sabia împotriva vecinului său trebuie neapărat să fugă în Sion pentru siguranţă.

69 Şi vor fi aadunaţi la el oameni din toate naţiunile care sunt sub cer; şi va fi singurul popor care nu va fi în război cu alţii.

70 Şi se va spune printre cei răi: Să nu mergem să luptăm împotriva Sionului, pentru că locuitorii Sionului sunt teribili; de aceea, nu putem rezista.

71 Şi se va întâmpla că cei drepţi vor fi adunaţi dintre toate naţiunile şi vor veni în Sion, cântând cântece de bucurie nepieritoare.

72 Şi acum, Eu vă spun vouă, nu lăsaţi ca aceste lucruri să fie răspândite în lume până când consider Eu necesar ca voi să împliniţi această lucrare sub ochii oamenilor şi sub ochii duşmanilor, pentru ca să nu cunoască lucrările voastre până ce nu aţi terminat lucrul pe care Eu vi l-am poruncit;

73 Pentru ca, atunci când îl vor cunoaşte, ei să poată medita asupra acestor lucruri.

74 Pentru că, atunci când Domnul va apare, El va fi ateribil pentru ei, astfel că ei vor fi cuprinşi de frică, şi ei vor sta departe şi vor tremura.

75 Şi toate naţiunile vor fi speriate din cauza fricii de Domnul şi de tăria puterii Sale. Chiar aşa. Amin.