Skriftene
Lære og pakter 45
forrige neste


Kapittel 45

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Kirken i Kirtland, Ohio, den 7. mars 1831. I de innledende bemerkninger i opptegnelsen til denne åpenbaringen står det i Joseph Smiths historie at “på denne tid i Kirken … ble det utgitt … og satt i omløp … mange falske rykter … og tåpelige historier … for å hindre folk i å undersøke dette verk eller omfavne denne tro … men til glede for de hellige … mottok jeg følgende.”

1–5: Kristus er vår talsmann hos Faderen. 6–10: Evangeliet er et sendebud som skal berede veien for Herren. 11–15: Herren tok Enok og hans brødre til seg. 16–23: Kristus åpenbarte tegnene på sitt komme slik de ble gitt på Oljeberget. 24–38: Evangeliet skal bli gjengitt, hedningefolkenes tider skal være til ende, og en utslettende sykdom skal gå over landet. 39–47: Tegn, undere og oppstandelsen skal ledsage Det annet komme. 48–53: Kristus skal stå på Oljeberget, og jødene skal se sårene i Hans hender og føtter. 54–59: Herren skal regjere under tusenårsriket. 60–62: Profeten blir bedt om å påbegynne oversettelsen av Det nye testamente hvor viktige opplysninger skal gjøres kjent. 63–75: De hellige blir befalt å samle seg og bygge det nye Jerusalem, og dit vil folk fra alle nasjoner komme.

1 Lytt, O min akirkes folk, til hvem briket er gitt, lytt og lån øre til ham som la jordens grunnvoll, som cskapte himlene og alle deres hærskarer, og ved hvem alle ting ble til som lever og beveger seg og har en tilværelse.

2 Og igjen sier jeg: Lytt til min røst, så dere ikke blir innhentet av adøden; i en btime dere ikke tenker, vil sommeren være forbi, og cinnhøstningen avsluttet og deres sjeler ikke frelst.

3 Lytt til ham som er atalsmannen hos Faderen, han som taler deres sak for hans åsyn,

4 og sier: Fader, se, hans alidelser og død, han som ikke bsyndet og i hvem du hadde velbehag, se, din Sønns blod som ble utgytt, blodet til ham du ga, så du selv kunne bli cforherliget.

5 Derfor, Fader, spar disse mine brødre som atror på mitt navn, så de kan komme til meg og få bevig liv.

6 Lytt, O min kirkes folk, lytt også alle dere eldster og hør min røst mens det heter ai dag, og forherd ikke deres hjerter,

7 for sannelig sier jeg dere, at jeg er aAlfa og Omega, begynnelsen og enden, verdens lys og liv, et blys som skinner i mørket, men mørket fatter det ikke.

8 Jeg kom til mitt eget, og mine egne tok ikke imot meg. Men til alle som tok imot meg, ga jeg akraft til å utføre mange bmirakler og til å bli cGuds sønner. Og til dem som dtrodde på mitt navn, ga jeg kraft til å oppnå eevig liv.

9 Og slik har jeg sendt min aevige bpakt til verden for å være et lys for verden, og for å være et cbanner for mitt folk som dhedningefolkene kan søke hen til, og for å være et esendebud for mitt åsyn for å berede veien for meg.

10 Derfor, kom til den, og med hver den som kommer, vil jeg samtale som med menneskene i fordums tid, og jeg vil gjøre dere kjent med mine asterke begrunnelser.

11 Derfor, lytt alle sammen, og la meg gjøre dere kjent med min visdom, som kommer fra ham dere sier er Gud for aEnok og hans brødre,

12 som ble atatt bort fra jorden og som jeg tok til meg, en bby som bevares inntil det skal komme en rettferdighetens dag, en dag som alle hellige menn traktet etter, men de fant den ikke på grunn av ugudelighet og avskyeligheter,

13 og bekjente at de var afremmede og pilegrimer på jorden,

14 men de fikk det aløfte at de skulle finne den og se den i kjødet.

15 Derfor, lytt, og jeg vil samtale med dere, og jeg vil tale til dere og profetere som til menneskene i fordums tid.

16 Og jeg vil avise det like klart som jeg viste det til mine disipler da jeg sto frem for dem i kjødet, talte til dem og sa: Siden dere har spurt meg om btegnene på mitt komme på den dag da jeg skal komme i min herlighet i himmelens skyer for å oppfylle de løfter jeg har gitt til deres fedre,

17 for ettersom dere har betraktet deres aånders lange badskillelse fra deres legemer som et fangenskap, vil jeg fortelle dere hvordan forløsningens dag skal komme, og også hvordan det cadspredte Israel skal dgjenopprettes.

18 Og nå, se dette tempel som er i Jerusalem, som dere kaller Guds hus, og deres fiender sier at dette hus aldri skal falle.

19 Men sannelig sier jeg dere, at ødeleggelse skal komme over denne generasjon som en tyv om natten, og dette folk skal bli ødelagt og adspredt blant alle nasjoner.

20 Og dette tempel som dere nå ser, skal brytes ned, så det ikke skal bli sten tilbake på sten.

21 Og det skal skje at denne generasjon av jøder ikke skal gå bort før hver eneste ødeleggelse jeg har fortalt dere, skal gå i oppfyllelse.

22 Dere sier at dere vet at averdens ende kommer, dere sier også dere vet at himlene og jorden skal forgå,

23 og i dette taler dere sant, for slik er det, men dette som jeg har fortalt dere, skal ikke forgå før alt er oppfylt.

24 Og dette har jeg fortalt dere om Jerusalem, og når den dag kommer, skal en levning være aadspredt blant alle nasjoner.

25 Men de skal asamles igjen, men de skal forbli adspredt inntil bhedningefolkenes tider er til ende.

26 Og på aden dag skal det høres om bkriger og rykter om kriger og hele jorden skal være i opprør, og menneskenes hjerter skal csvikte dem, og de skal si at Kristus ddrøyer med sitt komme inntil jordens ende.

27 Og menneskenes kjærlighet skal bli kold, og ugudelighet skal gripe om seg.

28 Og når ahedningefolkenes tider er begynt, skal et blys bryte frem blant dem som sitter i mørke, og det skal være fylden av mitt evangelium.

29 Men de atar ikke imot det, for de ser ikke lyset, og de vender sine bhjerter bort fra meg på grunn av cmenneskebud.

30 Og i den generasjon skal hedningefolkenes tider være til ende.

31 Og det skal være mennesker som lever i den generasjon som ikke skal gå bort før de skal se en overveldende plage, for en utslettende asykdom skal gå over landet.

32 Men mine disipler skal astå på hellige steder og skal ikke rokkes. Men blant de ugudelige skal mennesker oppløfte sin røst, bforbanne Gud og dø.

33 Og det skal også være ajordskjelv på forskjellige steder, og mange ødeleggelser, likevel vil menneskene forherde sine hjerter mot meg, og de vil gripe til bsverd, den ene mot den andre, og de vil drepe hverandre.

34 Og nå, da jeg, Herren, hadde talt disse ord til mine disipler, ble de bekymret.

35 Og jeg sa til dem: Vær ikke abekymret, for når alt dette skjer, da kan dere vite at løftene som er gitt dere, skal gå i oppfyllelse.

36 Og når lyset begynner å bryte frem, skal det være med dem lik en lignelse jeg vil fortelle dere.

37 Dere ser og beskuer afikentrærne, og dere ser dem med deres øyne, og dere sier når de begynner å sprette og bladene ennå er sarte at sommeren nå er nær for hånden.

38 Slik skal det også være på den dag når de skal se alle disse ting, da skal de vite at timen er nær.

39 Og det skal skje at den som afrykter meg, skal bse frem til at cHerrens store dag kommer, ja, også til dtegneneeMenneskesønnens komme.

40 Og de skal se tegn og undere, for de skal vises oppe i himlene og nede på jorden.

41 Og de skal se blod og aild og røkskyer.

42 Og før Herrens dag kommer, skal asolen formørkes og månen forvandles til blod, og stjernene skal falle fra himmelen.

43 Og levningen skal samles til dette sted,

44 og da skal de se etter meg – og se, jeg vil komme, og de skal se meg i himmelens skyer ikledd makt og stor aherlighet, med alle de hellige engler – og den som ikke bser etter meg, skal bli avskåret.

45 Men før Herren lar sin arm falle, skal en engel blåse i sin abasun, og de hensovede hellige skal bkomme frem for å møte meg i cskyen.

46 Derfor, hvis dere har hvilt i afred, velsignet er dere, for som dere nå ser meg og vet at jeg er, ja, slik skal dere bkomme til meg, og deres sjeler skal cleve, og deres forløsning skal være fullkommen, og de hellige skal komme frem fra jordens fire hjørner.

47 Da skal aHerrens arm falle over nasjonene.

48 Og da skal Herren sette sin fot på dette afjell, og det skal kløves i to, og jorden skal bskjelve og rave frem og tilbake, og himlene cskal også ryste.

49 Og Herren skal la sin røst høre, og alle jordens ender skal høre den. Og jordens nasjoner skal asørge, og de som har ledd, skal innse sin dårskap.

50 Og ulykker skal ramme spotteren, og den som håner, skal fortæres, og de som har traktet etter misgjerninger, skal bli hugget ned og kastet i ilden.

51 Da skal ajødene bse på meg og si: Hva er disse sår i dine hender og i dine føtter?

52 Da skal de vite at jeg er Herren, for jeg vil si til dem: Disse sår er asår jeg fikk i mine venners hus. Jeg er han som ble løftet opp. Jeg er Jesus som ble bkorsfestet. Jeg er Guds Sønn.

53 Og da skal de agråte på grunn av sine misgjerninger, da skal de jamre seg fordi de forfulgte sin bkonge.

54 Og da skal ahedningenasjonene bli forløst, og de som ikke kjente noen lov, skal ha del i den første boppstandelse, og den skal være cutholdelig for dem.

55 Og aSatan skal bbindes så han ikke skal ha noen plass i menneskenes barns hjerter.

56 Og på den adag jeg kommer i min herlighet, skal lignelsen oppfylles som jeg fortalte om de ti bjomfruer.

57 For de som er kloke og har mottatt asannheten og har antatt Den hellige ånd som sin bveileder og ikke er blitt cført vill, sannelig sier jeg dere, de skal ikke bli hugget ned og kastet i dilden, men skal utholde dagen.

58 Og ajorden skal bli gitt dem til en barv, og de skal formere seg og bli sterke, og deres barn skal cvokse opp uten synd til dfrelse.

59 For Herren skal være amidt iblant dem, og hans herlighet skal være over dem, og han vil være deres konge og deres blovgiver.

60 Og nå, se, jeg sier dere, det skal ikke gis dere å vite mer om dette Kapittel før aDet nye testamente er oversatt, og der skal alt dette gjøres kjent,

61 av hvilken grunn jeg nå gir dere tillatelse til å oversette det, så dere kan være forberedt på det som kommer.

62 For sannelig sier jeg dere, at store ting venter dere:

63 Dere hører om akriger i fremmede land, men se, jeg sier dere at de er nær, ja, like ved deres dør, og om ikke mange år skal dere høre om kriger i deres egne land.

64 Derfor har jeg, Herren, sagt: samle dere ut fra den aøstlige del av landet, samle dere, dere min kirkes eldster; dra til den vestlige del av landet, kall innbyggerne til omvendelse, og i den grad de omvender seg, bygg opp menigheter for meg.

65 Og med ett hjerte og ett sinn samle deres rikdommer, så dere kan akjøpe en arv som senere skal bli anvist dere.

66 Og den skal kalles adet nye Jerusalem – et bfredens cland, en dtilfluktsby – et trygt sted for de hellige som tilhører Den Aller Høyeste Gud.

67 Og aHerrens herlighet skal være der, og redsel for Herren skal også være der, så de ugudelige ikke vil komme dit, og det skal kalles Sion.

68 Og det skal skje blant de ugudelige at hver den som ikke vil gripe til sverd mot sin neste, må flykte til Sion for å være i sikkerhet.

69 Og ainnsamlingen dit skal skje fra hver nasjon under himmelen, og det skal være det eneste folk som ikke skal være i krig.

70 Og det skal sies blant de ugudelige: La oss ikke dra opp for å kjempe mot Sion, for Sions innbyggere er forferdelige, derfor kan vi ikke holde stand mot dem.

71 Og det skal skje at de rettferdige skal samles ut fra alle nasjoner og skal komme til Sion mens de synger evige gledessanger.

72 Og nå sier jeg dere: Hold dette for dere selv og la det ikke komme ut til verden før jeg anser det for nødvendig, så dere kan utføre dette verk, for folkets og for deres fienders øyne, så de ikke får kjennskap til hva dere gjør, før dere har utført det jeg har befalt dere,

73 så de, når de får vite det, kan overveie disse ting.

74 For når Herren viser seg, skal han være afryktinngytende for dem så de vil bli grepet av frykt og skal stå langt borte og skjelve.

75 Og alle nasjoner skal frykte av redsel for Herren og for hans krafts velde. Slik er det. Amen.