Scripturi
Doctrină şi Legăminte 43


Secţiunea 43

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, în februarie 1831 (History of the Church, 1:154–156). În această perioadă, unii membri ai Bisericii au fost tulburaţi de către oameni care pretindeau că sunt revelatori. Profetul L-a întrebat pe Domnul şi a primit această comunicare adresată vârstnicilor Bisericii. Prima parte tratează probleme privind guvernarea Bisericii. A doua parte conţine un avertisment pe care vârstnicii trebuie să-l dea naţiunilor de pe pământ.

1–7, Revelaţiile şi poruncile sunt date numai prin persoana numită; 8–14, Sfinţii sunt sfinţiţi acţionând în toată sfinţenia înaintea Domnului; 15–22, Vârstnicii sunt trimişi să propovăduiască pocăinţa şi să pregătească oamenii pentru măreaţa zi a Domnului; 23–28, Domnul cheamă oamenii cu propriul Său glas şi prin forţele naturii; 29–35, Mileniul va veni şi Satana va fi legat.

1 O, ascultaţi, voi vârstnici ai Bisericii Mele şi plecaţi-vă urechea la cuvintele pe care vi le voi spune.

2 Pentru că, iată, adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă că voi aţi primit o poruncă drept alege pentru Biserica Mea, prin intermediul celui pe care l-am numit pentru voi ca să primească bporunci şi revelaţii din mâna Mea.

3 Şi aceasta voi o să ştiţi cu siguranţă—dacă Îmi va fi acredincios până când va fi luat, nu este nici un altul numit pentru voi ca să primească poruncile şi revelaţiile.

4 Dar adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă că animeni nu va fi numit să primească acest dar, decât prin el; pentru că, dacă îi va fi luat, el nu va avea putere decât să numească pe altul în locul lui.

5 Şi aceasta va fi pentru voi o lege, pentru ca voi să nu primiţi învăţăturile de la nimeni care va veni înaintea voastră, ca fiind revelaţii sau porunci.

6 Şi aceasta v-o dau pentru ca voi să nu fiţi aînşelaţi, ca voi să ştiţi că ele nu sunt de la Mine.

7 Pentru că, adevărat Eu vă spun vouă că acela care este arânduit de Mine va intra pe bpoartă şi va fi rânduit, aşa cum v-am spus mai înainte, pentru a propovădui acele revelaţii pe care le-aţi primit şi le veţi primi prin acela pe care l-am numit.

8 Şi acum, iată, Eu vă dau porunca de a vă ainstrui şi de a vă edifica unul pe altul atunci când sunteţi adunaţi laolaltă, pentru ca să ştiţi cum să acţionaţi şi să conduceţi Biserica Mea, cum să acţionaţi cu privire la legea Mea şi la poruncile Mele pe care le-am dat.

9 Şi astfel, veţi deveni instruiţi în legea Bisericii Mele şi asfinţiţi prin ceea ce aţi primit şi vă veţi obliga voi înşivă să acţionaţi în toată sfinţenia înaintea Mea,

10 Pentru că, în măsura în care veţi face aceasta, slava va fi aadăugată împărăţiei pe care aţi primit-o. În măsura în care nu veţi face aceasta, vi se va blua chiar ce vi s-a dat.

11 Purificaţi-vă de anedreptatea care este printre voi; sfinţiţi-vă voi înşivă înaintea Mea;

12 Şi, dacă doriţi slava împărăţiei, numiţi-l pe slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, şi asusţineţi-l înaintea Mea prin rugăciune făcută cu credinţă.

13 Şi din nou, Eu vă spun vouă că, dacă doriţi atainele împărăţiei, asiguraţi pentru el hrană şi îmbrăcăminte şi orice alt lucru are nevoie pentru a-şi îndeplini munca pe care i-am poruncit-o;

14 Şi, dacă nu o faceţi, el va rămâne pentru cei ce l-au primit, pentru ca Eu să pot să păstrez pentru Mine un popor apur înaintea Mea.

15 Din nou, Eu spun, ascultaţi, voi vârstnici ai Bisericii Mele, pe care v-am numit: Voi nu sunteţi trimişi pentru a fi instruiţi, ci pentru a-i aînvăţa pe copiii oamenilor lucrurile pe care Eu le-am pus în mâinile voastre prin puterea bSpiritului Meu;

16 Şi voi trebuie să fiţi aînvăţaţi de sus. bSfinţiţi-vă voi înşivă şi veţi fi cînzestraţi cu putere, pentru ca să puteţi da chiar aşa cum am spus.

17 Ascultaţi, pentru că, iată, amăreaţa bzi a Domnului este aproape.

18 Pentru că vine ziua când aglasul Domnului se va face auzit din cer; cerurile se vor bclătina, şi pământul va ctremura, şi dtrâmbiţa lui Dumnezeu va suna lung şi puternic şi va spune naţiunilor adormite: Voi, sfinţi, eridicaţi-vă şi trăiţi; voi, păcătoşi, fstaţi şi gdormiţi până când voi chema din nou.

19 De aceea, încingeţi-vă coapsele ca să nu fiţi găsiţi printre cei răi.

20 Înălţaţi-vă glasurile şi nu şovăiţi. Chemaţi naţiunile să se pocăiască, atât tineri, cât şi bătrâni, fie robi, fie liberi, spunând: Pregătiţi-vă pentru măreaţa zi a Domnului;

21 Pentru că, dacă eu, care sunt un om, Îmi înalţ glasul şi vă chem pentru pocăinţă, şi voi Mă urâţi, ce veţi spune când va veni ziua în care atunetele îşi vor face auzite glasurile lor de la marginile pământului, vorbind la urechile tuturor acelora care trăiesc, spunând: Pocăiţi-vă şi pregătiţi-vă pentru măreaţa zi a Domnului?

22 Da, şi din nou, când fulgerele vor lumina de la est la vest şi îşi vor face auzite glasurile lor de către toţi cei care trăiesc şi vor face să ţiuie urechile tuturor acelora care aud, spunând aceste cuvinte: Pocăiţi-vă, pentru că ziua cea mare a Domnului a venit?

23 Şi din nou, glasul Domnului se va face auzit din cer, spunând: Ascultaţi, o, voi, naţiuni de pe pământ şi auziţi cuvintele Dumnezeului care v-a făcut.

24 O, voi, naţiuni de pe pământ, de câte ori am vrut să vă adun, aşa cum îşi adună agăina puii sub aripile ei, dar voi n-aţi bvrut!

25 De câte ori nu v-am achemat prin glasul bslujitorilor Mei, şi prin cslujirea îngerilor, şi prin propriul Meu glas, şi prin glasul tunetelor, şi prin glasul fulgerelor, şi prin glasul furtunilor, şi prin glasul cutremurelor de pământ, şi al furtunilor cu grindină, şi prin glasul dfoametei şi al molimelor de tot felul, şi prin marele sunet al trâmbiţei, şi prin glasul judecăţii, şi prin glasul eîndurării în tot timpul zilei, şi prin glasul slavei, al onoarei şi al bogăţiilor vieţii veşnice şi v-aş fi salvat cu o salvare fnepieritoare, dar voi n-aţi vrut!

26 Iată, a venit ziua când cupa mâniei indignării Mele este plină.

27 Iată, adevărat vă spun vouă că acestea sunt cuvintele Domnului, Dumnezeul vostru.

28 De aceea, lucraţi, alucraţi pentru ultima oară în via Mea—chemaţi pentru ultima oară locuitorii pământului.

29 Pentru că, la timpul ales de Mine, Eu voi aveni pe pământ pentru judecată şi poporul Meu va fi mântuit şi va domni cu Mine pe pământ.

30 Pentru că marele aMileniu, despre care am vorbit prin gura slujitorilor Mei, va veni.

31 Pentru că aSatana va fi blegat şi când va fi din nou dezlegat va domni numai cpuţină vreme şi, apoi, va veni dsfârşitul pământului.

32 Şi cel care trăieşte în adreptate va fi bschimbat cât ai clipi din ochi şi pământul va trece ca printr-un foc.

33 Şi cei răi se vor duce într-un afoc care nu se stinge şi nici un om de pe pământ nu cunoaşte sfârşitul lor, şi nici nu îl va cunoaşte niciodată, până când ei vor veni înaintea Mea pentru bjudecată.

34 Ascultaţi, voi, aceste cuvinte. Iată, Eu sunt Isus Hristos, aSalvatorul lumii. Păstraţi aceste lucruri în inima voastră, ca pe o bcomoară, şi lăsaţi csolemnitatea eternităţii să drămână în eminţile voastre.

35 Fiţi aserioşi. Ţineţi toate poruncile Mele. Chiar aşa. Amin.