Svētie Raksti
Mācība un Derības 43
iepriekšējais nākamais

43. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada februārī. Šajā laikā dažus Baznīcas locekļus bija uztraukuši ļaudis, kas nepatiesi uzdevās kā atklājēji. Pravietis jautāja Tam Kungam un saņēma šo paziņojumu, vērstu pie Baznīcas elderiem. Pirmā daļa runā par Baznīcas iekārtas lietām; beidzamā daļa satur brīdinājumu, kas elderiem ir jānodod zemes tautām.

1–7, Atklāsmes un pavēles nāk tikai caur vienu iecelto; 8–14, Svētie ir svētīti, rīkojoties pilnīgā svētumā Tā Kunga priekšā; 15–22, Elderiem ir jātiek sūtītiem sludināt grēku nožēlošanu un sagatavot cilvēkus Tā Kunga lielajai dienai; 23–28, Tas Kungs griežas pie cilvēkiem ar Savu paša balsi un caur dabas spēkiem; 29–35, Nāks Tūkstošgade un Sātana sasaistīšana.

1 Ak, klausieties, jūs Manas baznīcas elderi, un pievērsiet ausi vārdiem, kurus Es runāšu uz jums.

2 Jo lūk, patiesi, patiesi Es saku jums, ka jūs esat saņēmuši pavēli par alikumu Manai baznīcai, caur to, kuru Es esmu iecēlis jums saņemt bpavēles un atklāsmes no Manas rokas.

3 Un to jūs zināsit droši, ka nav neviena cita iecelta jums saņemt pavēles un atklāsmes, līdz viņš tiks paņemts, ja viņš abūs Manī.

4 Bet patiesi, patiesi Es saku jums, ka aneviens cits netiks iecelts šai dāvanai, izņemot kā caur viņu; jo, ja tas tiks atņemts viņam, viņam nebūs spēka, izņemot kā iecelt citu savā vietā.

5 Un tas būs likums jums, ka jūs nepieņemsiet mācības ne no viena, kas nāks jūsu priekšā kā atklāsmes vai pavēles;

6 un to Es dodu jums, lai jūs netiktu apievilti, lai jūs varētu zināt, ka tās nav no Manis.

7 Jo patiesi Es saku jums, ka tas, kas ir Manis aordinēts, ienāks pa bvārtiem un tiks ordinēts, kā Es jums pastāstīju iepriekš, lai mācītu tās atklāsmes, ko jūs esat saņēmuši un saņemsit caur to, kuru Es esmu iecēlis.

8 Un tagad, lūk, Es dodu jums pavēli, lai, kad jūs esat sapulcējušies kopā, jūs apamācītu un iedvesmotu cits citu, lai jūs zinātu, kā rīkoties un vadīt Manu baznīcu, kā rīkoties atbilstoši Mana likuma punktiem un pavēlēm, ko Es esmu devis.

9 Un tā jūs kļūsit apmācīti Manas baznīcas likumam un tiksit aiesvētīti ar to, ko jūs esat saņēmuši, un jums būs jāapņemas rīkoties pilnīgā svētumā Manā priekšā,—

10 ka, cik daudz jūs to darīsit, godība tiks apievienota tai valstībai, ko jūs esat saņēmuši. Ciktāl jūs to nedarīsit, tas tiks bpaņemts, patiesi tas, ko jūs esat saņēmuši.

11 Iztīriet to anekrietnību, kas ir jūsu vidū, iesvētiet sevi Manā priekšā;

12 un, ja jūs vēlaties valstības godību, ieceliet Manu kalpu Džozefu Smitu, jaunāko, un aatbalstiet viņu Manā priekšā ar ticības lūgšanu.

13 Un vēl, Es saku jums, ka, ja jūs vēlaties valstības anoslēpumus, nodrošiniet viņu ar pārtiku un apģērbu, un visu, kas viņam nepieciešams, lai paveiktu to darbu, ko Es viņam esmu pavēlējis;

14 un, ja jūs to nedarīsit, viņš paliks pie tiem, kas viņu ir pieņēmuši, lai Es varētu pataupīt Man pašam ašķīstus ļaudis Manā priekšā.

15 Vēl Es saku, klausieties jūs, Manas baznīcas elderi, kurus Es esmu iecēlis: Jūs neesat sūtīti, lai tiktu amācīti, bet gan lai mācītu cilvēku bērniem tās lietas, ko Es esmu licis jūsu rokās ar Sava bGara spēku;

16 un jums ir jātiek amācītiem no augšienes. bIesvētiet sevi, un jūs tiksit capdāvināti ar spēku, lai jūs varētu dot tieši tā, kā Es esmu runājis.

17 Klausieties jūs, jo, lūk, Tā Kunga alielā bdiena ir tuvu.

18 Jo tā diena nāk, kad Tas Kungs runās ar Savu abalsi no debesīm; debesis btrīcēs un zeme cdrebēs, un Dieva dbazūne skanēs skaļi un ilgi, un sacīs guļošajām tautām: Jūs, svētie, ecelieties un dzīvojiet; jūs, grēcinieki, fpalieciet un gguliet, līdz Es atkal saukšu.

19 Tādēļ apjoziet savus gurnus, lai jūs netiktu atrasti starp bezdievīgajiem.

20 Paceliet savas balsis un nesaudzējiet. Aiciniet tautas nožēlot grēkus, kā vecu, tā jaunu, kā nebrīvu, tā brīvu, sakot: Sagatavojieties Tā Kunga lielajai dienai;

21 jo, ja Es, kas esmu Cilvēks, paceļu Savu balsi un aicinu jūs nožēlot grēkus, un jūs ienīstat Mani, ko gan jūs sacīsit, kad tā diena pienāks, kad apērkoni runās savas balsis no zemes galiem, runājot visu to, kas dzīvo, ausīm, sakot: Nožēlojiet grēkus, un sagatavojieties Tā Kunga lielajai dienai?

22 Jā, un vēl, kad zibeņi izšausies no austrumiem līdz rietumiem, un runās savas balsis uz visiem tiem, kas dzīvo, un liks džinkstēt visu ausīm, kas dzirdēs, sakot šos vārdus: Nožēlojiet grēkus, jo Tā Kunga lielā diena nāk?

23 Jā, un vēl, Tas Kungs runās ar Savu balsi no debesīm, sacīdams: Klausieties, ak jūs, zemes tautas, un dzirdiet Tā Dieva vārdus, kurš jūs radījis.

24 Ak, jūs, zemes tautas, cik reižu Es gribēju jūs sapulcināt kopā, kā avista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs bnegribējāt!

25 Cik reižu Es esmu aaicinājis jūs ar Savu bkalpu muti un ar eņģeļu ckalpošanu, un ar Savu paša balsi, un ar pērkonu balsi, un ar zibeņu balsi, un ar vētru balsi, un ar zemestrīču un stipru krusu balsi, un ar dbada un visāda veida sērgu balsi, un ar stipru bazūnes skaņu, un ar tiesas balsi, un ar ežēlastības balsi visas dienas garumā, un ar godības un cieņas, un mūžīgās dzīves bagātību balsi, un būtu izglābis jūs ar fbezgalīgo glābšanu, bet jūs negribējāt!

26 Lūk, tā diena ir pienākusi, kad Mana sašutuma kauss ir pilns.

27 Lūk, patiesi Es saku jums, ka šie ir Tā Kunga, jūsu Dieva, vārdi.

28 Tādēļ strādājiet jūs, astrādājiet jūs Manā vīnadārzā pēdējo reizi—pēdējo reizi aiciniet zemes iedzīvotājus.

29 Jo Manis noliktajā laikā Es anākšu uz zemi ar tiesu, un Mani ļaudis tiks atpestīti un valdīs ar Mani uz zemes.

30 Jo dižā aTūkstošgade, par kuru Es esmu runājis ar Savu kalpu muti, nāks.

31 Jo aSātans tiks bsasiets, un kad viņš atkal tiks atsvabināts, viņš valdīs tikai uz cneilgu laiku, un tad nāks zemes dgals.

32 Un tas, kas dzīvo ataisnībā, tiks bizmainīts acumirklī, un zeme zudīs kā ugunī.

33 Un ļaunie aizies nedzēšamā augunī, un viņu galu nezin neviens cilvēks uz zemes, nedz kādreiz zinās, līdz tie nāks Manā priekšā btiesā.

34 Uzklausiet jūs šos vārdus. Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, pasaules aGlābējs. bPaglabājiet šīs lietas savās sirdīs, un lai mūžības cnopietnība dpaliek jūsu eprātos.

35 Esiet aprātīgi. Turiet visas Manas pavēles. Patiesi tā. Āmen.