Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 43

Bahagi 43

Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, noong Pebrero 1831 (History of the Church, 1:154–156). Sa panahong ito ang ilang kasapi ng Simbahan ay nabalisa ng mga taong gumagawa ng mga maling pag-angkin bilang mga tagapaghayag. Ang Propeta ay nagtanong sa Panginoon at tinanggap ang pakikipagtalastasang ito para sa mga elder ng Simbahan. Ang unang bahagi ay may kinalaman sa mga pamamahala ng Simbahan; ang huling bahagi ay naglalaman ng isang babala na ang mga elder ay kailangang magbigay sa mga bansa sa mundo.

1–7, Ang mga paghahayag at kautusan ay nanggagaling lamang sa isang itinalaga; 8–14, Ang mga Banal ay pababanalin sa pamamagitan ng pagkilos nang buong kabanalan sa Panginoon; 15–22, Ang mga elder ay isusugo upang magpahayag ng pagsisisi at ihanda ang mga tao para sa dakilang araw ng Panginoon; 23–28, Ang Panginoon ay tumatawag sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling tinig at sa pamamagitan ng mga lakas ng kalikasan; 29–35, Ang Milenyo at ang paggapos kay Satanas ay sasapit.

1 O makinig, kayong mga elder ng aking simbahan, at pakinggan ang mga salita na aking sasabihin sa inyo.

2 Sapagkat masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na inyong natanggap ang kautusan upang maging abatas sa aking simbahan, sa pamamagitan niya na aking itinalaga sa inyo na tumanggap ng mga bkautusan at paghahayag mula sa aking kamay.

3 At ito ay tiyak ninyong malalaman—na wala nang iba pang itinalaga sa inyo upang tumanggap ng kautusan at mga paghahayag hanggang sa siya ay kunin, kung siya ay amananatili sa akin.

4 Subalit katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na awalang ibang itinalaga para sa kaloob na ito maliban sa ito ay sa pamamagitan niya; sapagkat kung ito ay kukunin mula sa kanya siya ay mawawalan ng kapangyarihan maliban sa magtalaga ng iba bilang kapalit niya.

5 At ito ay magiging batas sa inyo, na hindi ninyo tatanggapin ang mga turo ninuman na darating sa inyo bilang mga paghahayag o kautusan;

6 At ito ay ibinibigay ko sa inyo upang hindi kayo amalinlang, upang malaman ninyo na ang mga ito ay hindi sa akin.

7 Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na siya na ainordenan ko ay makapapasok sa bpintuan at maoordenan gaya ng aking sinabi noon sa inyo, upang ituro yaong mga paghahayag na inyong tinanggap at tatanggapin sa pamamagitan niya na aking itinalaga.

8 At ngayon, masdan, binibigyan ko kayo ng isang kautusan, na kung kayo ay magkakasamang nagtitipun-tipon kayo ay amagturuan at patibayin ang bawat isa, upang malaman ninyo kung paano kumilos at pamahalaan ang aking simbahan, kung paano kumilos sa mga bahagi ng aking batas at mga kautusan, na aking ibinigay.

9 At sa gayon kayo ay matuturuan sa batas ng aking simbahan, at amapababanal sa yaong inyong tinanggap, at inyong ipangangako ang inyong sarili na kumilos nang buong kabanalan sa harapan ko—

10 Na yayamang ginagawa ninyo ito, ang kaluwalhatian ay aidaragdag sa kahariang inyong natanggap. Yayamang hindi ninyo ito ginagawa, ito ay bkukunin, maging yaon na inyong tinanggap.

11 Tanggalin ang akasamaan na nasa inyo; pabanalin ang inyong sarili sa harapan ko;

12 At kung ninanais ninyo ang mga kaluwalhatian ng kaharian, italaga ninyo ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at aitaguyod siya sa harapan ko sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya.

13 At muli, sinasabi ko sa inyo, na kung ninanais ninyo ang mga ahiwaga ng kaharian, maglaan para sa kanya ng pagkain at kasuotan, at anumang bagay na kanyang kakailanganin upang maisakatuparan ang gawaing aking ipinag-utos sa kanya;

14 At kung hindi ninyo ito gagawin siya ay mananatili sa kanila na tumanggap sa kanya, upang mailaan ko sa aking sarili ang mga taong adalisay na nasa harapan ko.

15 Muli aking sinasabi, makinig kayong mga elder ng aking simbahan, na siyang aking itinalaga: Kayo ay hindi isinugo upang maturuan, kundi upang aturuan ang mga anak ng tao ng mga bagay na aking inilagay sa inyong mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking bEspiritu;

16 At kayo ay kailangang amaturuan mula sa kaitaasan. bPabanalin ang inyong sarili at kayo ay cpagkakalooban ng kapangyarihan, nang kayo ay makapagbigay maging gaya ng aking sinabi.

17 Makinig kayo, sapagkat, masdan, ang adakilang baraw ng Panginoon ay nalalapit na.

18 Sapagkat darating ang araw na amagsasalita ang Panginoon mula sa kalangitan; ang kalangitan ay bmanginginig at ang mundo ay cmayayanig, at ang dpakakak ng Diyos ay tutunog nang matagal at malakas, at sasabihin sa natutulog na mga bansa: Kayong mga banal ebumangon at mabuhay; kayong mga makasalanan fmanatili at gmatulog hanggang sa ako ay muling tatawag.

19 Samakatwid bigkisan ang inyong mga balakang at baka kayo matagpuan sa masasama.

20 Itaas ang inyong mga tinig at walang paligtasin. Manawagan sa mga bansa na magsisi, kapwa matanda at bata, kapwa alipin at malaya, sinasabing: Ihanda ang inyong sarili para sa dakilang araw ng Panginoon;

21 Sapagkat kung ako, na isang tao, ay nagtaas ng aking tinig at tinawagan kayo na magsisi, at kinapopootan ninyo ako, ano ang inyong masasabi kapag dumating ang araw kung saan ang mga akulog ay mangungusap mula sa mga dulo ng mundo, mangungusap ang kanilang mga tinig sa mga tainga ng lahat ng nabubuhay, sinasabing—Magsisi, at maghanda para sa dakilang araw ng Panginoon?

22 Oo, at muli, kapag ang mga kidlat ay gumuhit mula sa silangan hanggang sa kanluran, at mangungusap ang kanilang mga tinig sa lahat ng nabubuhay, at papapantigin ang mga tainga ng lahat ng nakaririnig, sinasabi ang mga salitang ito—Magsisi kayo, sapagkat ang dakilang araw ng Panginoon ay sumapit na?

23 At muli, mangungusap ang Panginoon mula sa kalangitan, sinasabing: Makinig, O kayong mga bansa sa mundo, at pakinggan ang mga salita ng yaong Diyos na lumikha sa inyo.

24 O, kayong mga bansa sa mundo, gaano kadalas ko kayong tinipong sama-sama katulad ng ainahing manok na tinitipon ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, subalit bayaw ninyo!

25 Makailan kong atinawag kayo sa pamamagitan ng bibig ng aking mga btagapaglingkod, at sa pamamagitan ng cpaglilingkod ng mga anghel, at sa pamamagitan ng sarili kong tinig, at sa pamamagitan ng tinig ng mga kulog, at sa pamamagitan ng tinig ng mga kidlat, at sa pamamagitan ng tinig ng mga unos, at sa pamamagitan ng tinig ng mga lindol, at matinding ulan ng yelong bato, at sa pamamagitan ng tinig ng mga dtaggutom at salot ng bawat uri, at sa pamamagitan ng malakas na tunog ng pakakak, at sa pamamagitan ng tinig ng paghuhukom, at sa pamamagitan ng tinig ng eawa sa buong araw, at sa pamamagitan ng tinig ng kaluwalhatian at karangalan at ng mga kayamanan ng buhay na walang hanggan, at maliligtas sana kayo nang may fwalang hanggang kaligtasan, subalit ayaw ninyo!

26 Masdan, ang panahon ay sumapit na, kung kailan ang saro ng poot ng aking pagngingitngit ay puno na.

27 Masdan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ito ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos.

28 Samakatwid, gumawa kayo, agumawa kayo sa aking ubasan sa huling pagkakataon—sa huling pagkakataon ay manawagan sa mga naninirahan sa mundo.

29 Sapagkat sa aking sariling takdang panahon ay apaparito ako sa lupa sa paghuhukom, at ang aking mga tao ay matutubos at maghaharing kasama ko sa lupa.

30 Sapagkat ang dakilang aMilenyo, na aking sinabi sa pamamagitan ng bibig ng aking mga tagapaglingkod, ay darating.

31 Sapagkat si aSatanas ay bigagapos, at kapag siya ay muling pinakawalan siya ay maghahari lamang ng csandaling panahon, at pagkatapos ay sasapit na ang dkatapusan ng mundo.

32 At siya na namumuhay sa akabutihan ay bmagbabago sa isang kisap-mata, at ang mundo ay papanaw maging sa pamamagitan ng apoy.

33 At ang masasama ay matutungo sa di-maapulang aapoy, at ang kanilang katapusan walang sinuman ang nakaaalam sa lupa, ni hindi kailanman malalaman, hanggang sa sila ay dumating sa harapan ko sa bpaghuhukom.

34 Pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Masdan, ako si Jesucristo, ang aTagapagligtas ng sanlibutan. bPahalagahan ang mga bagay na ito sa inyong mga puso, at hayaang ang mga ckataimtiman ng kawalang-hanggan ay dmanatili sa inyong mga eisipan.

35 Maging amahinahon. Sundin ang lahat ng aking kautusan. Maging gayon nga. Amen.