Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 43
kimuʻa hoko

Vahe 43

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi Fēpueli 1831 (History of the Church, 1:154–156). ʻI he taimi ko ʻení naʻe ʻi ai ha kāingalotu ʻe niʻihi ʻo e Siasí naʻa nau hohaʻa koeʻuhí he naʻe ʻi ai ha kakai naʻa nau loi ʻo pehē tokua ʻoku nau maʻu fakahā. Naʻe fehuʻi ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí peá ne maʻu ʻa e folofola ko ʻení ʻa ia naʻe fai mai ki he kaumātuʻa ʻo e Siasí. ʻOku kau ʻa e konga ʻuluakí ki he ngaahi meʻa fekauʻaki mo hono puleʻi ʻo e Siasí; pea ʻoku ʻi he konga hono uá ha fakatokanga kuo pau ke fai ʻe he kaumātuʻá ki he ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní.

1–7, ʻOku fai mai ʻa e ngaahi fakahaá mo e ngaahi fekaú ʻi he tokotaha pē kuo filí; 8–14, ʻOku fakamāʻoniʻoniʻi ʻa e Kāingalotú ʻi heʻenau ngāue ʻi he māʻoniʻoni kotoa ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí; 15–22, ʻOku fekauʻi atu ʻa e kaumātuʻá ke kalanga ʻaki ʻa e fakatomalá mo teuteuʻi ʻa e tangatá ki he fuʻu ʻaho lahi ʻo e ʻEikí; 23–28, ʻOku folofola mai ʻa e ʻEikí ki he tangatá ʻaki hono leʻo ʻoʻoná pea ʻi he ngaahi mālohi ʻo natulá; 29–35, ʻE hoko mai ʻa e Afeʻi Taʻú mo hono haʻi ʻo Sētané.

1 ʻĒ, tokanga mai, ʻa kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, pea fanongo ʻa e telingá ki he ngaahi lea te u lea ʻaki kiate kimoutolú.

2 He vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo mou maʻu ʻa e fekau ke hoko ko e afono ki hoku siasí, ʻiate ia kuó u fili kiate kimoutolu ke maʻu ʻa e ngaahi bfekaú mo e ngaahi fakahā mei hoku nimá.

3 Pea ke mou ʻiloʻi pau ʻa e meʻá ni—ʻoku ʻikai ke ʻi ai mo ha taha kehe kuo fili kiate kimoutolu ke maʻu ʻa e ngaahi fekaú mo e ngaahi fakahaá kae ʻoua ke toʻo atu ia, ʻo kapau te ne anofo maʻu ʻiate au.

4 Ka ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe aʻikai fili ha tokotaha kehe ki he meʻa-foakí ni tuku kehe pē ʻo kapau ʻe fai ia ʻiate ia; he kapau ʻe toʻo ia meiate ia ʻe ʻikai te ne maʻu ha mālohi tuku kehe pē ke fili ha tokotaha kehe ke fetongi ia.

5 Pea ʻe hoko ʻeni ko e fono kiate kimoutolu, ke ʻoua naʻa mou tali ʻa e ngaahi akonaki ʻa ha niʻihi ʻe haʻu kiate kimoutolu ʻo lau ia ko e ngaahi fakahā pe ko e ngaahi fekau;

6 Pea ʻoku ou foaki ʻeni kiate kimoutolu koeʻuhí ke ʻoua naʻa akākaaʻi ʻa kimoutolu, koeʻuhí ke mou ʻiloʻi ʻoku ʻikai ke tupu ia meiate au.

7 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ia ia kuo afakanofo ʻiate aú, ʻe hū mai ia ʻi he bmatapaá pea fakanofo ia ʻo hangē ko ia kuó u fakahā kiate kimoutolu ki muʻá, ke akonaki ʻaki ʻa e ngaahi fakahā ko ia kuo mou maʻú pea te mou maʻu ʻiate ia kuó u filí.

8 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou tuku kiate kimoutolu ʻa e fekau, ke mou afeakoʻaki mo fefakamaamaʻaki ʻa kimoutolu ʻo ka mou ka fakataha, koeʻuhi ke mou ʻiloʻi ʻa e founga ke fai mo angi ʻaki ʻa hoku siasí, ʻa e founga ke fai ʻo kau ki he ngaahi tefito ʻo ʻeku fonó mo e ngaahi fekau kuó u ʻoatú.

9 Pea ko ia ʻe pehē hoʻomou poto ʻi he fono ʻo hoku siasí, pea afakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu ʻe he meʻa kuo mou maʻú, pea mou fehaʻiʻaki ʻa kimoutolu ke ngāue ʻi he māʻoniʻoni kakato ʻi hoku ʻaó—

10 Koeʻuhi ʻe fakatatau ki hoʻomou fai ʻení, ʻa e nāunau ʻe atānaki mai ki he puleʻanga kuo mou maʻú. Kapau ʻe ʻikai te mou fai ia, ʻe btoʻo atu ia, ʻio ʻa e meʻa kuo mou maʻú.

11 Mou liʻaki ki tuʻa ʻa e afai angahala ʻa ia ʻoku ʻiate kimoutolú; fakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu ʻi hoku ʻaó;

12 Pea kapau ʻoku mou fie maʻu ʻa e ngaahi nāunau ʻo e puleʻangá, mou fili ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, pea apoupouʻi hake ia ʻi hoku ʻaó ʻi he lotu ʻo e tui.

13 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻoku mou fie maʻu ʻa e ngaahi ameʻa lilo ʻo e puleʻangá, ke mou tokonaki maʻana ʻa e meʻakai mo e kofu pea mo e meʻa kotoa pē ʻe ʻaonga ke ne maʻú ke lava ʻo fakahoko ai ʻa e ngāue kuó u fekau kiate iá;

14 Pea kapau ʻe ʻikai te mou fai ia te ne nofo atu ai pē ʻiate kinautolu kuo nau tali iá, koeʻuhí ke u lava ʻo fakatolonga kiate au ha kakai ahaohaoa ʻi hoku ʻaó.

15 ʻOku ou toe pehē, tokanga mai ʻa kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, ʻa ia kuó u fili: ʻOku ʻikai fekauʻi atu ʻa kimoutolu ke akonekina ʻa kimoutolu ka ke mou aakoʻi ʻa e fānau ʻa e tangatá ʻi he ngaahi meʻa kuó u tuku ki homou nimá ʻi he mālohi ʻo hoku bLaumālié;

16 Pea ʻe aakoʻi ʻa kimoutolu mei ʻolunga. bFakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu, pea ʻe cfakakoloaʻiaʻi ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e mālohi koeʻuhí ke mou foaki atu ʻo hangē ko ia kuó u leaʻakí.

17 Mou tokanga, he vakai, ʻoku ofi mai ʻa e fuʻu aʻaho blahi ʻo e ʻEikí.

18 He ʻoku ʻunuʻunu mai ʻa e ʻaho ʻe fakaongo atu ai ʻe he ʻEikí ʻa hono aleʻó mei he langí; ʻe bngalulululu ʻa e ngaahi langí pea ʻe ctetetete ʻa e māmaní, pea ʻe ongo atu ʻa e dtalupite ʻa e ʻOtuá ʻo fuoloa pea leʻo-lahi, ʻo fakahā atu ki he ngaahi puleʻanga ʻoku mohé: ʻA kimoutolu, ʻa e kau māʻoniʻoní, mou etutuʻu hake pea moʻui; ʻa kimoutolu ʻa e kau angahalá mou ftatali pea gmohe atu kae ʻoua ke u toe ui atu.

19 Ko ia nonoʻo homou kongalotó telia naʻa ʻilo ʻa kimoutolu ʻi he lotolotonga ʻo e kau fai angahalá.

20 Hiki hake homou leʻó pea ʻoua ʻe taʻofi. Ui atu ki he ngaahi puleʻangá ke nau fakatomala, ʻa e motuʻá mo e talavoú fakatouʻosi, ʻa e pōpulá mo e tauʻatāiná fakatouʻosi, ʻo pehē: Mou teuteuʻi ʻa kimoutolu ki he fuʻu ʻaho lahi ʻo e ʻEikí;

21 He kapau ko au, ʻa ia ko e tangatá, kapau ʻoku ou hiki hake hoku leʻó pea ui atu kiate kimoutolu ke fakatomala, pea ʻoku mou fehiʻa kiate au, ko e hā haʻamou lea ʻe fai ʻo ka hokosia ʻa e ʻaho ʻa ia ʻe pā fakaongo atu ai ʻe he ngaahi amaná ʻa honau ngaahi leʻó mei he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní, ʻo lea ki he telinga ʻo e kakai kotoa pē ʻoku moʻuí, ʻo pehē—Fakatomala, pea teuteu ki he fuʻu ʻaho lahi ʻo e ʻEikí?

22 ʻIo, pea ko e tahá, ʻo ka tapa atu ʻa e ngaahi ʻuhilá mei he hahaké ki he hihifó, pea nau fakaongo atu ʻa honau leʻó ki he kakai kotoa pē ʻoku moʻuí, ʻo ngaohi ke vevela ʻa e telinga ʻo e kakai kotoa pē ʻoku fanongó, ʻo lea ʻaki ʻa e ngaahi leá ni—Mou fakatomala, he kuo hokosia ʻa e fuʻu ʻaho lahi ʻo e ʻEikí?

23 Pea mo ʻeni foki, ʻe fakaongo atu ʻe he ʻEikí ʻa hono leʻó mei he langí, ʻo pehē: Tokanga mai, ʻa kimoutolu ʻa e ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní pea fanongo ki he ngaahi folofola ʻa e ʻOtua ʻa ia naʻá ne fakatupu ʻa kimoutolú.

24 ʻA kimoutolu ʻa e ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní, kuo liunga fiha ʻeku fie tānaki fakataha ʻa kimoutolu, ʻo hangē ko e tānaki fakataha ʻe he amotuʻa moá ʻa hono ʻuhikí ʻi hono lalo kapakaú, ka naʻe ʻikai te mou bloto ki ai!

25 Hono ʻikai ke tuʻo lahi ʻeku aui atu kiate kimoutolu ʻi he ngutu ʻo ʻeku kau btamaioʻeikí pea ʻi he ctauhi mai ʻa e kau ʻāngeló, pea ʻaki hoku leʻo pē ʻoʻokú, mo e leʻo ʻo e ngaahi maná, mo e leʻo ʻo e ʻuhilá, pea mo e leʻo ʻo e ngaahi afaá, pea mo e leʻo ʻo e ngaahi mofuiké, mo e ngaahi fuʻu taufa ʻuha maka lalahí, pea mo e leʻo ʻo e ngaahi dhongé mo e ngaahi mahaki fakaʻauha ʻo e faʻahinga kotoa pē, pea ʻi he fuʻu leʻo ʻo e talupité, pea mo e leʻo ʻo e fakamāú, pea ʻi he leʻo ʻo e eʻaloʻofá ʻi he ʻahó hono kotoa, pea ʻi he leʻo ʻo e fakalāngilangi mo e ongoongo lelei pea mo e ngaahi koloa ʻo e moʻui taʻengatá, peá u fie fakamoʻui ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e fakamoʻui ftaʻengata, ka naʻe ʻikai te mou loto ki ai!

26 Vakai, kuo hokosia ʻa e ʻahó, pea kuo pito ai ʻa e ipu ʻo e lili ʻo ʻeku ʻitá.

27 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou tala kiate kimoutolu, ko e ngaahi lea ʻeni ʻa e ʻEikí ko homou ʻOtuá.

28 Ko ia, mou ngāue, mou angāue ʻi heʻeku ngoue vainé ko hono fai fakaʻosí—ui fakaʻosi ki he kakai ʻoku nofo ʻi he māmaní.

29 He kuo pau ke u ahaʻu ʻi he taimi ʻoku ou loto ki aí ki he funga ʻo e māmani ʻi he fakamaau, pea ʻe huhuʻi ʻa hoku kakaí pea te nau pule fakataha mo au ʻi he māmaní.

30 He ʻe hokosia ʻa e fuʻu aAfeʻi Taʻu ʻa ia kuó u lea ʻaki ʻi he ngutu ʻo ʻeku kau tamaioʻeikí.

31 He kuo pau ke ahaʻi ʻa bSētane, pea ʻo ka toe vete ange ia, te ne pule ʻi he kiʻi faʻahitaʻu csiʻi pē, pea ʻe toki hokosia ʻa e dngataʻanga ʻo e māmaní.

32 Pea ko ia ia ʻoku nofo ʻi he amāʻoniʻoní ʻe bliliu ia ʻi he kemo ʻo e mata, pea ʻe mole atu ʻa e māmaní ʻo hangē ko e fai ia ʻaki ʻa e afi.

33 Pea ʻe ʻalu atu ʻa e kau fai angahalá ki he aafi taʻe-faʻa-mate, pea ʻoku ʻikai ke ʻiloʻi ʻe ha tangata ʻi he māmaní ʻa honau ikuʻangá, pea ʻe ʻikai ai pē ke ʻilo ia, kae ʻoua ke nau haʻu ki hoku ʻaó ʻi he bfakamaau.

34 Mou tokanga ki he ngaahi leá ni. Vakai, ko Sīsū Kalaisi au, ko e aFakamoʻui ʻo e māmaní. bMataʻikoloa ʻaki ʻi homou lotó ʻa e ngaahi meʻá ni, pea tuku ke cnofoʻia ʻi homou dʻatamaí ʻa e ngaahi emeʻa mamafa ʻo e nofo taʻengatá.

35 Mou aloto-fakamātoato. Tauhi ʻeku ngaahi fekau kotoa pē. ʻE pehē. ʻĒmeni.