Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 42
nahauna sunod


Seksyon 42

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 9 sa Pebrero 1831 ( History of the Church, 1:148–154). Kini nadawat sa atubangan sa napulog duha ka mga anciano sa katumanan sa saad sa Ginoo nga gihimo kaniadto nga ang “balaod” ihatag sa Ohio (tan-awa sa seksyon 38:32). Ang Propeta nagtino niini nga pagpadayag ingon nga “naglangkob sa balaod sa Simbahan” ( History of the Church, 1:148).

1–10, Ang mga anciano gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo, pagbunyag sa mga nakabig, ug pagtukod sa Simbahan; 11–12, Sila kinahanglan gayud nga matawag ug ma-orden ug magtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo nga makita sa mga kasulatan; 13–17, Sila kinahanglan nga motudlo ug managna pinaagi sa gahum sa Espiritu; 18–29, Ang mga Santos gisugo nga sila dili magpatay, mangawat, mamakak, magtinguha og dautan, manapaw, o mamulong og dautan batok sa uban; 30–39, Mga balaod nga nagdumala sa pagpahinungod sa mga kabtangan gihatag; 40–42, Garbo ug pagkatapulan gipanghimaraut; 43–52, Ang masakiton pagaayohon pinaagi sa mga pag-alagad ug pinaagi sa hugot nga pagtuo; 53–60, Ang mga kasulatan nagdumala sa Simbahan ug kini ipahayag ngadto sa kalibutan; 61–69, Ang dapit sa Bag-ong Jerusalem ug ang mga misteryo sa gingharian ipadayag; 70–73, Ang gipahinungod nga mga kabtangan gamiton sa pagtabang sa mga opisyal sa Simbahan; 74–93, Mga balaod mahitungod sa dautan nga panghilawas, panapaw, pagpatay, pagpangawat, ug pagkumpisal sa mga sala gihatag.

1 Patalinghug, O kamo nga mga anciano sa akong simbahan, kinsa nagkapundok sa inyong mga kaugalingon nga naghiusa diha sa akong ngalan, gani si Jesukristo ang Anak sa buhi nga Dios, ang Manluluwas sa kalibutan; tungod kay kamo nagtuo sa akong ngalan ug naghupot sa akong mga sugo.

2 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, patalinghug ug paminaw ug pagsunod sa abalaod diin Ako naghatag nganha kaninyo.

3 Kay sa pagkatinuod Ako moingon, ingon nga kamo nagtigum sa inyong mga kaugalingon nga naghiusa sumala sa asugo diin Ako nagsugo kaninyo, ug miuyon ingon nga bnaghisgot niini nga usa ka butang, ug nangutana sa Amahan diha sa akong ngalan, tungod niana kamo makadawat.

4 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako naghatag nganha kaninyo niining una nga sugo, nga kamo manglakaw diha sa akong ngalan, matag usa kaninyo, gawas sa akong mga sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug Sidney Rigdon.

5 Ug Ako mohatag ngadto kanila og usa ka sugo nga sila manglakaw sa mubo nga panahon, ug kini ihatag pinaagi sa gahum sa aEspiritu kanus-a sila mobalik.

6 Ug kamo manglakaw pinaagi sa gahum sa akong Espiritu, magsangyaw sa akong ebanghelyo, sa atinagurha, diha sa akong ngalan, mopabati sa inyong mga tingog ingon sa tunog sa usa ka trumpeta, magpahayag sa akong pulong nga sama ngadto sa mga anghel sa Dios.

7 Ug kamo manglakaw nga magbunyag uban sa tubig, mag-ingon: Paghinulsol kamo, paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit hapit na moabut.

8 Ug gikan niini nga dapit kamo manglakaw ngadto sa mga rehiyon sa kasadpan nga bahin; ug sa diha nga inyong makit-an sila nga modawat kaninyo kamo motukod sa akong simbahan diha sa matag rehiyon—

9 Hangtud ang panahon moabut nga kini ipadayag nganha kaninyo gikan sa kahitas-an, kon ang adakbayan sa bBag-ong Jerusalem maandam, nga kamo unta cmapundok sa usa, nga kamo unta mahimo nga akong mga dkatawhan ug Ako ang inyong Dios.

10 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, nga ang akong sulugoon nga si aEdward Partridge mobarug sa buhatan diin Ako nagtudlo kaniya. Ug mahinabo, nga kon siya makalapas blain ang itudlo sa iyang dapit. Bisan pa niana. Amen.

11 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, nga kini dili ikahatag ngadto ni bisan kinsa ang paglakaw sa apagsangyaw sa akong ebanghelyo o sa pagtukod sa akong simbahan, gawas kon siya bma-orden pinaagi sa usa kinsa adunay cpagtugot, ug nahibaloan sa simbahan nga siya adunay pagtugot ug na-orden pinaagi sa mga pangulo sa simbahan.

12 Ug usab, ang mga aanciano, mga pari, ug mga magtutudlo niini nga simbahan bmagtudlo sa mga baruganan sa akong ebanghelyo, nga anaa sa cBiblia ug sa dBasahon ni Mormon, diin anaa ang kahingpitan sa eebanghelyo.

13 Ug sila magsunod sa mga pakigsaad ug sa mga artikulo sa simbahan sa pagbuhat kanila, ug kini mao ang ilang mga pagtudlo, ingon nga sila gimandoan pinaagi sa Espiritu.

14 Ug ang Espiritu ihatag nganha kaninyo pinaagi sa apag-ampo diha sa hugot nga pagtuo; ug kon kamo dili makadawat sa bEspiritu kamo dili angayang motudlo.

15 Ug tanan niini kamo magsunod sa pagbuhat ingon nga Ako misugo mahitungod sa inyong pagpanudlo, hangtud ang kahingpitan sa akong mga akasulatan ihatag.

16 Ug samtang kamo mopabati sa inyong mga tingog pinaagi sa aMaghuhupay, kamo mamulong ug managna ingon nga maayo kanako.

17 Kay, tan-awa, ang Maghuhupay nasayud sa tanan nga mga butang, ug nagpamatuod sa Amahan ug sa Anak.

18 Ug karon, tan-awa, Ako mamulong ngadto sa simbahan. Kamo dili amagpatay; ug siya nga bmagpatay walay kapasayloan dinhi sa kalibutan ni sa kalibutan nga moabut.

19 Ug usab, Ako moingon, kamo dili magpatay; apan siya nga nagpatay amamatay.

20 Dili kamo amangawat; ug siya nga nangawat ug dili maghinulsol isalikway.

21 Dili kamo amamakak; siya nga namakak ug dili maghinulsol isalikway.

22 aHigugmaa ang inyong asawa sa inyong tibuok nga kasingkasing, ug bunong ngadto kaniya ug wala nay lain.

23 Ug siya nga magtan-aw sa babaye nga may akahigal ngadto kaniya naglimud sa tinuohan, ug dili makaangkon sa Espiritu; ug kon siya dili maghinulsol siya isalikway.

24 Dili kamo amanapaw; ug siya nga nanapaw, ug dili maghinulsol, siya isalikway.

25 Apan siya nga nakapanapaw ug anaghinulsol sa iyang tibuok nga kasingkasing, ug mibiya niini, ug wala na magbuhat niini, kamo bmopasaylo;

26 Apan kon siya mobuhat niini apag-usab, siya dili mapasaylo, apan siya isalikway.

27 Dili kamo amagsulti og dautan sa inyong silingan, ni magpasakit kaniya.

28 Kamo nasayud sa akong mga balaod mahitungod niini nga mga butang nga gihatag diha sa akong mga kasulatan; siya nga nakasala ug dili maghinulsol siya aisalikway.

29 Kon kamo anahigugma kanako kamo bmag-alagad kanako ug cmaghupot sa akong tanan nga mga sugo.

30 Ug tan-awa, kamo maghinumdom sa akabus, ug bmagpahinungod sa inyong mga kabtangan alang sa ilang cpanginahanglan niana nga inyong ihatag ngadto kanila, uban sa pakigsaad ug sa sulat-kasabutan nga dili malapas.

31 Ug tungod kay kamo amihatag sa inyong mga butang ngadto sa bkabus, kamo magbuhat niini ngari kanako; ug sila ihatag diha sa atubangan sa cobispo sa akong simbahan ug sa iyang mga magtatambag, duha sa mga anciano, o halangdon nga mga pari, ingon nga iyang itudlo o gitudlo ug dgigahin alang niana nga katuyoan.

32 Ug kini mahinabo, nga human sila ihatag diha sa atubangan sa obispo sa akong simbahan, ug human niana siya makadawat niini nga mga pagpamatuod mahitungod sa apagpahinungod sa mga kabtangan sa akong simbahan, nga sila dili makuha gikan sa simbahan, sumala ngadto sa akong mga sugo, nga ang matag tawo adunay btulubagon ngari kanako, ctinugyanan sa iyang kaugalingon nga kabtangan, o kana diin siya nakadawat pinaagi sa paghalad, nga igo alang kaniya ug sa iyang dbanay.

33 Ug usab, kon adunay kabtangan diha sa mga kamot sa simbahan, o sa matag tawo niini, nga labaw kay sa ilang gikinahanglan alang sa ilang panginahanglan human niining una nga pagpahinungod, diin ang usa ka asalin ipahinungod ngadto sa obispo, kini pagatipigan aron sa pagpangalagad niadto kinsa wala, sa matag karon ug unya, nga ang matag tawo kinsa nagkinahanglan mahatagan og igo ug makadawat sumala sa iyang panginahanglan.

34 Busa, ang nahibilin pagatipigan diha sa akong balay tipiganan, sa pagpangalagad ngadto sa kabus ug timawa, nga itudlo pinaagi sa halangdon nga konseho sa simbahan, ug sa obispo ug sa iyang konseho;

35 Ug alang sa katuyoan sa pagpalit og mga yuta alang sa kaayohan sa tanan nga tawo sa simbahan, ug sa pagtukod og mga balay alampoanan, ug sa pagtukod sa aBag-ong Jerusalem nga sa dili madugay ipadayag—

36 Nga ang akong mga katawhan sa pakigsaad pagapundukon ngadto sa usa niana nga adlaw nga Ako amoabut diha sa akong btemplo. Ug kini Ako mobuhat alang sa kaluwasan sa akong mga katawhan.

37 Ug mahinabo, nga siya nga nakasala ug wala maghinulsol aisalikway sa simbahan, ug dili na makadawat pag-usab niana nga iyang bgipahinungod ngadto sa kabus ug timawa sa akong simbahan, o sa lain nga pagkasulti, ngari kanako—

38 Kay tungod kamo anagbuhat niini ngadto sa labing ubos kanila, kamo nagbuhat niini ngari kanako.

39 Kay kini mahinabo, nga kana diin Ako mamulong pinaagi sa mga ba-ba sa akong mga propeta matuman; kay Ako mopahinungod sa mga katigayunan niadto kinsa midawat sa akong ebanghelyo taliwala sa mga Hentil ngadto sa kabus sa akong mga katawhan kinsa anaa sa balay ni Israel.

40 Ug usab, dili kamo amagmapagarbuhon diha sa inyong kasingkasing; himoa nga ang inyong tanan nga mga bsaput mahimo nga yano, ug ang ilang katahum ang katahum sa buhat sa inyong kaugalingon nga mga kamot;

41 Ug himoa nga ang tanan nga mga butang mahimo nga limpyo diha sa akong atubangan.

42 Dili kamo amagtinapulan; kay siya nga tapulan dili makakaon sa pan ni makasul-ob sa mga saput sa mamumuo.

43 Ug bisan kinsa diha kaninyo mga amasakiton, ug walay hugot nga pagtuo nga mamaayo, apan nagtuo, pagaalimahan uban sa tanan nga kalumo, uban sa mga hilba ug humok nga pagkaon, ug dili pinaagi sa kamot sa usa ka kaaway.

44 Ug ang mga anciano sa simbahan, duha o labaw pa, pagatawgon, ug mag-ampo diha ug magpandong sa ilang mga akamot alang kanila diha sa akong ngalan; ug kon sila mamatay sila bmamatay ngari kanako, ug kon sila mabuhi sila mabuhi ngari kanako.

45 Kamo amagpuyo nga maghiusa sa bgugma, sa ingon nga kamo cmagbakho tungod sa pagkawala kanila nga namatay, ug labaw pa gayud niadto nga walay dpaglaum sa usa ka mahimayaon nga pagkabanhaw.

46 Ug kini mahinabo nga kadtong namatay tungod kanako dili makatilaw og akamatayon, kay kini bmatam-is ngadto kanila;

47 Ug sila nga wala mamatay ngari kanako, alaot sila, kay ang ilang kamatayon mapait.

48 Ug usab, mahinabo nga siya nga adunay ahugot nga pagtuo kanako bmamaayo, ug wala ikatakda ngadto sa ckamatayon, paga-ayohon.

49 Siya kinsa adunay hugot nga pagtuo nga makakita makakita.

50 Siya kinsa adunay hugot nga pagtuo nga makadungog makadungog.

51 Ang bakol kinsa adunay hugot nga pagtuo nga makalukso makalukso.

52 Ug sila kinsa walay hugot nga pagtuo sa pagbuhat niini nga mga butang, apan mituo kanako, adunay gahum nga mahimo nga akong mga aanak; ug tungod kay sila wala makalapas sa akong mga balaod kamo bmag-antus sa ilang mga kahuyang.

53 Kamo mobarug sa dapit sa inyong apagkatinugyanan.

54 Dili kamo manguha sa saput sa inyong igsoon; kamo magbayad alang niana nga inyong madawat gikan sa inyong igsoon.

55 Ug kon kamo amakaangkon og labaw pa kay sa niana nga inyong hinabang, kamo mohatag niini ngadto sa akong bbalay tipiganan, nga ang tanan nga mga butang mahimo sumala niana diin Ako miingon.

56 Kamo mangayo, ug ang akong mga akasulatan ihatag sumala sa akong gikatudlo, ug sila bpagatipigan sa kasiguroan;

57 Ug kini angay nga kamo magpakahilum mahitungod kanila, ug dili motudlo kanila hangtud kamo makadawat kanila sa hingpit.

58 Ug Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka sugo nga aron kamo motudlo kanila ngadto sa tanan nga mga tawo; kay sila itudlo ngadto sa atanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan ug mga katawhan.

59 Kamo modala sa mga butang nga inyong nadawat, nga gikahatag nganha kaninyo diha sa akong mga kasulatan alang sa usa ka balaod, nga mahimo nga akong balaod sa pagdumala sa akong simbahan;

60 Ug siya nga anagbuhat sumala niini nga mga butang pagaluwason, ug siya nga wala magbuhat kanila bpagasilotan kon siya magpadayon.

61 Kon kamo mangayo, kamo makadawat og apagpadayag ug dugang nga pagpadayag, bkahibalo ug dugang nga kahibalo, nga kamo masayud sa mga cmisteryo ug dmalinawon nga mga butang—nga nagdala og ehingpit nga kalipay, niana nga nagdala og kinabuhi nga dayon.

62 Kamo mangayo, ug kini ipadayag nganha kaninyo sa akong kaugalingon nga tukma nga panahon diin ang aBag-ong Jerusalem pagatukuron.

63 Ug tan-awa, mahinabo nga ang akong mga sulugoon ipadala ngadto sa silangan, ug ngadto sa kasadpan, ngadto sa amihanan ug ngadto sa habagatan.

64 Ug bisan karon, himoa nga siya moadto sa silangan sa pagtudlo kanila nga makabig sa pagtago ngadto sa akasadpan, ug kini agi og sangputanan niana diin moabut dinhi sa yuta, ug sa mga btinago nga mga kalihokan.

65 Tan-awa, kamo magtuman niining tanan nga mga butang, ug dako ang inyong ganti; kay nganha kaninyo kini gihatag aron mahibalo sa mga misteryo sa gingharian, apan ngadto sa kalibutan kini wala ihatag aron mahibaloan sila.

66 Kamo magsunod sa mga balaod nga inyong nadawat ug pagmatinud-anon.

67 Ug kamo sa dili madugay makadawat og mga apakigsaad sa simbahan, ingon nga igo sa pagpahimutang kaninyo, dinhi ug sa Bag-ong Jerusalem.

68 Busa, siya nga nagkulang sa akaalam, papangayoa siya kanako, ug Ako mohatag kaniya nga walay pagdumili ug dili mosalikway kaniya.

69 Ipataas ang inyong mga kasingkasing ug pagmaya, kay ngadto kaniya ang agingharian, o sa lain nga pagkasulti, ang mga byawe sa simbahan gikahatag na. Bisan pa niana. Amen.

70 Ang mga apari ug mga bmagtutudlo makaangkon sa ilang mga cpagkatinugyanan, bisan ingon sa mga sakop.

71 Ug ang mga anciano ug ang halangdon nga mga pari kinsa natudlo sa pagtabang sa obispo ingon nga mga magtatambag sa tanan nga mga butang, ang ilang mga banay pagatabangan gikan sa mga kabtangan nga anapahinungod ngadto sa obispo, alang sa kaayohan sa mga kabus, ug sa uban nga mga katuyoan, nga nahisgutan na;

72 O sila makadawat sa makiangayon nga bayad sa ilang tanan nga mga pangalagad, sa pagkatinugyanan o sa laing bahin, nga nahunahunaan nga maayo o giuyunan pinaagi sa mga magtatambag ug sa obispo.

73 Ug ang obispo, usab, makadawat sa iyang hinabang, o makiangayon nga bayad alang sa iyang tanan nga mga pag-alagad diha sa simbahan.

74 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga bisan kinsa nga mga tawo diha kaninyo, maghingilin sa ilang mga kapikas tungod sa hinungdan sa adautan nga panghilawas, o sa lain nga pagkasulti, kon sila magpamatuod sa inyong atubangan sa tanan nga pagpaubos sa kasingkasing nga mao kini ang hinungdan, dili ninyo sila hinginlan gikan diha kaninyo;

75 Apan kon kamo makakita nga bisan kinsa nga mga tawo mibiya sa ilang mga kapikas tungod sa apagpanapaw, ug sila sa ilang kaugalingon mao ang nakasala, ug ang ilang mga kapikas buhi pa, sila bisalikway gikan diha kaninyo.

76 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo amagbantay ug mag-amping, uban sa tanan nga pagpangutana, nga kamo dili modawat sa ingon diha kaninyo, kon sila minyo;

77 Ug kon sila dili minyo, sila maghinulsol sa tanan nila nga mga sala o kamo dili modawat kanila.

78 Ug usab, matag tawo kinsa nahisakop niini nga simbahan ni Kristo, kinahanglan nagtuman sa paghupot sa tanan nga mga sugo ug sa mga pakigsaad sa simbahan.

79 Ug nahinabo, nga kon bisan kinsa nga mga tawo diha kaninyo ang amagpatay sila itugyan ug pahamtangan sumala sa mga balaod sa yuta; kay hinumdumi nga siya walay kapasayloan; ug kini pamatud-an sumala sa mga balaod sa yuta.

80 Ug kon bisan kinsa nga lalaki o babaye ang makapanapaw, sila pagahusayon sa atubangan sa duha ka mga anciano sa simbahan, o labaw pa, ug matag pulong ipahamtang batok kanila pinaagi sa duha ka mga saksi sa simbahan, ug dili sa kaaway; apan kon adunay labaw pa sa duha ka mga saksi kini labing maayo.

81 Apan sila pagahukman pinaagi sa ba-ba sa duha ka mga saksi; ug ang mga anciano magpahimutang sa kaso sa atubangan sa simbahan, ug ang simbahan mopataas sa ilang mga kamot batok kanila, nga sila pahamtangan sumala sa balaod sa Dios.

82 Ug kon kini mahimo, gikinahanglan nga ang obispo anaa usab.

83 Ug sa ingon niini kamo magbuhat sa tanan nga mga kaso nga moabut sa inyong atubangan.

84 Ug kon ang lalaki o babaye manulis, sila itugyan ngadto sa balaod sa yuta.

85 Ug kon sila amangawat, sila itugyan sa balaod sa yuta.

86 Ug kon sila amamakak, sila itugyan ngadto sa balaod sa yuta.

87 Ug kon sila magbuhat og bisan unsa nga matang sa pagkadautan, sila itugyan ngadto sa balaod, gani bisan ngadto sa Dios.

88 Ug kon ang inyong aigsoon nga lalaki o babaye bmakapasakit kaninyo, kamo modala kaniya tali kaniya ug kanimo lamang; ug kon siya cmokumpisal kamo pagahusayon.

89 Ug kon siya dili mokumpisal ikaw motugyan kaniya ngadto sa simbahan, dili sa mga sakop, apan ngadto sa mga anciano. Ug kini pagahimoon sa katiguman, ug nga dili sa atubangan sa kalibutan.

90 Ug kon ang inyong igsoon nga lalaki o babaye nakapasakit sa kadaghanan, sila apagapantunon sa atubangan sa kadaghanan.

91 Ug kon bisan kinsa ang nakapasakit sa dayag, sila pagabadlongon sa dayag, nga sila maulawan. Ug kon sila dili mokumpisal, sila itugyan ngadto sa balaod sa Dios.

92 Kon bisan kinsa ang makapasakit sa tago, sila pagabadlongon sa tago, nga sila adunay kahigayunan sa pagkumpisal sa tago ngadto kanila kinsa sila nakapasakit, ug ngadto sa Dios, nga ang simbahan dili mamulong nga makaulaw kanila.

93 Ug sa ingon niini kamo modumala sa tanan nga mga butang.