Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 4
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 4

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki heʻene tamai, ko Siosefa Sāmita, ko e Lahi, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Fēpueli 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4, ʻOku fakamoʻui ʻe he ngāue ʻosikiavelengá ʻa e kau ngāue ʻa e ʻEikí; 5–6, ʻOku hanga ʻe he ngaahi ʻulungāanga faka-ʻOtuá ʻo fakafeʻungaʻi kinautolu ki he ngāué; 7, Kuo pau ke kumi ki he ngaahi meʻa ʻa e ʻOtuá.

1 Ko ʻeni vakai, ʻoku ofi ke hoko mai ha ngāue afakaofo ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá.

2 Ko ia, ko kimoutolu ʻoku kamata ke fai ʻa e angāue ʻa e ʻOtuá, mou tokanga ke mou btauhi kiate ia ʻaki homou clotó, iví, ʻatamaí mo e mālohí kotoa, koeʻuhí ke mou tuʻu dtaʻehalaia ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá ʻi he ʻaho fakaʻosí.

3 Ko ia, kapau ʻoku mou maʻu ʻa e ngaahi holi ke ngāue maʻá e ʻOtuá ʻoku aui ʻa kimoutolu ki he ngāué;

4 He vakai ʻoku hina ʻa e angoué ki he butu-taʻú; pea vakai, ko ia ʻokú ne ʻai ʻene hele tuʻusí ʻaki hono tūkuingatá, ʻokú ne ctokonaki ke ʻoua naʻá ne mate, kae fakahoko ʻa e fakamoʻuí ki hono laumālié;

5 Pea ʻoku hanga ʻe he atuí, bʻamanaki leleí, cmanavaʻofá mo e dʻofá, mo e emata ʻoku hanga taha pē ki hono ffakalāngilangiʻi ʻo e ʻOtuá, ʻo fakafeʻungaʻi ia ki he ngāué.

6 Manatuʻi ʻa e tuí, aangamaʻá, ʻiló, anga-fakamaʻumaʻú, bfaʻa kātakí, feʻofoʻofani fakakāingá, anga faka-ʻOtuá, manavaʻofá, cloto-fakatōkilaló, mo e dfaʻa ngāué.

7 aKole pea te ke maʻu; tukituki, pea ʻe toʻo kiate koe. ʻĒmeni.