Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 39
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 39

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, kay James Covill, sa Fayette, New York, ika-5 ng Enero 1831 (History of the Church, 1:143–145). Si James Covill, na naging isang Baptist na mangangaral sa loob ng may apatnapung taon, ay nakipagtipan sa Panginoon na kanyang susundin ang alinmang kautusan na ibibigay sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph, ang Propeta.

  1–4, Ang mga Banal ay may kapangyarihang maging mga anak ng Diyos; 5–6, Ang pagtanggap ng ebanghelyo ay pagtanggap kay Cristo; 7–14, Si James Covill ay inutusang magpabinyag at gumawa sa ubasan ng Panginoon; 15–21, Ang mga tagapaglingkod ng Panginoon ay mangangaral ng ebanghelyo bago ang Ikalawang Pagparito; 22–24, Yaong mga tumanggap ng ebanghelyo ay titipunin sa panahong ito at sa kawalang-hanggan.

  1 Pakinggan at dinggin ang tinig ng siyang mula sa akawalang-hanggan hanggang sa lahat ng kawalang-hanggan, ang Dakilang bAko Nga, maging si Jesucristo—

  2 Ang ailaw at buhay ng sanlibutan; isang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman at ang kadiliman ay hindi ito maunawaan;

  3 Ang siya ring pumarito sa akalagitnaan ng panahon sa sariling akin, at ang sariling akin ay hindi ako tinanggap;

  4 Subalit kasindami ng tumatanggap sa akin, ako ay nagbigay ng kapangyarihan na maging aking mga aanak; at gayon pa man ay ibibigay ko sa kasindami ng tatanggap sa akin, ang kapangyarihan na maging aking mga anak.

  5 At katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, siya na tumatanggap sa aking ebanghelyo ay atumatanggap sa akin; at siya na hindi tumatanggap sa aking ebanghelyo ay hindi tumatanggap sa akin.

  6 At ito ang aking aebanghelyo—pagsisisi at pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig, at pagkatapos sasapit ang bpagbibinyag ng apoy at Espiritu Santo, maging ang Mang-aaliw, na nagpapakita ng lahat ng bagay, at cnagtuturo ng mga mapayapang bagay ng kaharian.

  7 At ngayon, masdan, sinasabi ko sa iyo, aking tagapaglingkod na si aJames, aking tinunghayan ang iyong mga gawain at kilala kita.

  8 At katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang iyong puso ay matwid ngayon sa aking harapan sa panahong ito; at, masdan, ako ay nagkaloob ng mga dakilang pagpapala sa iyong ulo;

  9 Gayunman, ikaw ay nakakita ng matinding kalungkutan, sapagkat ako ay itinatwa mo nang maraming ulit dahil sa kapalaluan at alalahanin ng asanlibutan.

  10 Subalit, masdan, ang mga araw ng iyong paglaya ay sumapit na, kung ikaw ay susunod sa aking tinig, na nagsasabi sa iyo: Tumindig at amagpabinyag, at hugasan ang iyong mga kasalanan, tumatawag sa aking pangalan, at iyong tatanggapin ang aking Espiritu, at isang dakilang pagpapala na hindi mo pa nalalaman.

  11 At kung gagawin mo ito, ako ay naghanda para sa iyo ng isang mas dakilang gawain. Iyong ipangangaral ang kabuuan ng aking ebanghelyo, na aking inihayag sa mga huling araw na ito, ang tipan na aking ipinadala upang amapanumbalik muli ang aking mga tao, na mula sa sambahayan ni Israel.

  12 At ito ay mangyayari na ang kapangyarihan ay amapapasaiyo; ikaw ay magkakaroon ng malaking pananampalataya, at ako ay mapapasaiyo at magpapauna sa iyong harapan.

  13 Ikaw ay tinawag upang agumawa sa aking ubasan, at upang magtatag ng aking simbahan, at bmagdadala nang pasulong sa Sion, upang ito ay magalak sa mga burol at cmanagana.

  14 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay hindi tinawag upang magtungo sa mga bayan sa kasilanganan, kundi ikaw ay tinawag upang magtungo sa Ohio.

  15 At yayamang ang aking mga tao ay magkakasamang nagtitipun-tipon ng kanilang sarili sa Ohio, ako ay naglaan ng isang apagpapala na hindi pa nalalaman sa mga anak ng tao, at ito ay ibubuhos sa kanilang mga ulo. At mula rito ang mga tao ay hahayo sa blahat ng cbansa.

  16 Masdan, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na ang mga tao sa Ohio ay nanalangin sa akin nang may labis na pananampalataya, nag-aakala na aking pipigilin ang aking kamay sa paghuhukom sa mga bansa, subalit hindi ko maitatatwa ang aking salita.

  17 Dahil dito magsimulang gumawa nang buo mong lakas at tumawag ng matatapat na manggagawa sa aking ubasan, upang ito ay amapungusan sa huling pagkakataon.

  18 At yayamang sila ay nagsisisi at tinatanggap ang kabuuan ng aking ebanghelyo, at naging banal, aking pipigilin ang aking kamay sa apaghahatol.

  19 Dahil dito, humayo, magsalita nang may malakas na tinig, sinasabing: Ang kaharian ng langit ay nalalapit na; sumisigaw ng: Hosana! purihin ang pangalan ng Kataas-taasang Diyos.

  20 Humayo sa pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig, inihahanda ang daan sa harapan ng aking mukha para sa panahon ng aking apagparito;

  21 Sapagkat ang panahon ay nalalapit na; ang aaraw o ang oras ay walang taong bnakaaalam; subalit ito ay tiyak na sasapit.

  22 At siya na tumatanggap sa mga bagay na ito ay tumatanggap sa akin; at sila ay matitipon sa akin sa panahon at sa kawalang-hanggan.

  23 At muli, ito ay mangyayari na kasindami ng iyong bibinyagan sa tubig, iyong ipapatong ang iyong mga akamay, at kanilang matatanggap ang bkaloob na Espiritu Santo, at cmaghihintay sa mga palatandaan ng aking dpagparito, at makikilala ako.

  24 Masdan, ako ay madaling paparito. Maging gayon nga. Amen.