Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 39
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 39

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Sēmisi Kovili, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi he ʻaho 5 Sānualí 1831 (History of the Church, 1:143–145). Naʻe hoko ʻa Sēmisi Kovili, ko ha faifekau Papitaiso ʻi ha taʻu ʻe fāngofulu nai, pea naʻá ne fuakava mo e ʻEikí te ne talangofua ki ha fekau pē ʻe fai mai ʻe he ʻEikí kiate ia ʻo fou mai ʻia Siosefa ko e Palōfitá.

1–4, ʻOku maʻu ʻe he Kāingalotú ʻa e mālohi ke nau hoko ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá; 5–6, Ko e maʻu ʻo e ongoongoleleí ko hono maʻu ia ʻo Kalaisí; 7–14, ʻOku fekau kia Sēmisi Kovili ke papitaiso pea ngāue ʻi he ngoue vaine ʻa e ʻEikí; 15–21, Ko e fatongia ʻo e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki muʻa ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá; 22–24, Ko kinautolu ʻoku nau tali ʻa e ongoongoleleí ʻe tānaki fakataha ʻa kinautolu ʻi he moʻuí ni mo e taʻengatá.

1 Tokanga pea fanongo ki he leʻo ʻo ia ʻokú ne ʻi ai mei he taʻengatá kotoa ki he ataʻengatá kotoa, ko e bKo Au Lahí, ʻio ko Sīsū Kalaisi—

2 Ko e amaama mo e moʻui ʻo e māmaní; ko e maama ʻoku ulo ʻi he poʻulí pea ʻoku ʻikai maʻu ia ʻe he poʻulí;

3 Ko ia ia naʻe haʻu ʻi he avaeuaʻangamālie ʻo taimí ki hoku kakai ʻoʻokú, pea naʻe ʻikai tali au ʻe hoku kakai ʻoʻokú;

4 Ka ko kinautolu kotoa pē naʻa nau tali aú, naʻá ku foaki kiate kinautolu ʻa e mālohi ke nau hoko ko hoku ngaahi afoha; pea ʻe pehē pē ʻeku foaki kiate kinautolu kotoa pē ʻe tali aú, ʻa e mālohi ke hoko ko hoku ngaahi foha.

5 Pea ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ko ia ia ʻokú ne tali ʻeku ongoongoleleí ʻokú ne atali au; pea ko ia ia ʻoku ʻikai te ne tali ʻa ʻeku ongoongoleleí ʻoku ʻikai te ne tali au.

6 Pea ko ʻeku aongoongoleleí ʻeni—ko e fakatomala mo e papitaiso ʻi he vaí, pea ʻe toki hoko mai ʻa e bpapitaiso ʻaki ʻa e afi pea mo e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻio ko e Fakafiemālié, ʻa ia ʻokú ne fakahā ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, ʻo ne cakoʻi ʻa e ngaahi meʻa fakamelino ʻo e puleʻangá.

7 Pea ko ʻeni vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aSēmisí, kuó u vakai ki hoʻo ngaahi ngāué pea ʻoku ou ʻiloʻi koe.

8 Pea ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku totonu ʻeni ʻa ho lotó ʻi hoku ʻaó ʻi he taimí ni; pea vakai, kuó u foaki ʻa e ngaahi fuʻu tāpuaki lahi ki ho ʻulú;

9 Ka neongo iá, ʻokú ke ongoʻi ha fuʻu mamahi lahi, he kuo tuʻo lahi hoʻo siʻaki au koeʻuhi ko e loto-hīkisiá pea mo e tokanga ki he amāmaní.

10 Kae vakai, kuo hokosia, ʻa e ngaahi ʻaho ʻo ho fakahaofí, ʻo kapau te ke tokanga ki hoku leʻó, ʻa ia ʻoku pehē kiate koe: Tuʻu hake peá ke apapitaiso, pea fufulu atu ʻa hoʻo ngaahi angahalá, ʻo ui ki hoku hingoá, pea te ke maʻu ʻa hoku Laumālié, pea mo ha tāpuaki ʻoku fuʻu lahi fau ʻoku teʻeki ai te ke ʻiloʻi.

11 Pea kapau te ke fai ʻeni, kuó u teuteuʻi koe ki ha ngāue lahi ange. Te ke malanga ʻaki hono kakato ʻo ʻeku ongoongoleleí, ʻa ia kuó u ʻoatu ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosi ko ʻení, ʻa e fuakava kuó u ʻoatu ke toe afakafoki mai ʻa hoku kakaí, ʻa ia ʻoku ʻo e fale ʻo ʻIsilelí.

12 Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻe anofoʻia ʻiate koe ʻa e mālohi ko iá; te ke maʻu ha tui lahi, pea te u ʻiate koe ʻo muʻomuʻa ʻi ho ʻaó.

13 ʻOku ui koe ke angāue ʻi heʻeku ngoue vainé, pea langa hake hoku siasí, pea bʻomai ʻa Saione, koeʻuhi ke fiefia ia ʻi he funga ʻo e ngaahi moʻungá pea ctupulekina.

14 Vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku ʻikai ui koé ke ke ʻalu ki he ngaahi fonua fakahahaké, ka ʻoku ui koe ke ke ʻalu ki ʻOhaiō.

15 Pea kapau ʻe fakataha mai ʻa hoku siasí ʻi ʻOhaiō, kuó u tokonaki ha atāpuaki ʻo hangē ko ia ʻoku teʻeki ke ʻiloa ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá, pea ʻe lilingi atu ia ki honau ʻulú. Pea ʻe ʻalu atu mei ai ʻa e kau tangata ki he ngaahi bpuleʻanga ckotoa pē.

16 Vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku ui kiate au ʻa e kakai ʻi ʻOhaioó ʻi he tui lahi, ʻi heʻenau ʻamanaki te u taʻofi ʻa hoku nimá ʻi he tautea ki he ngaahi puleʻangá, ka ʻe ʻikai te u lava ʻo fakafisinga ʻa ʻeku leá.

17 Ko ia, ke ke kamata ngāue ʻaki ho tūkuingatá ʻo ui ʻa e kau ngāue alafalalaʻanga ki heʻeku ngoue vainé, koeʻuhi ke aʻauhani ia ko hono fai fakaʻosí.

18 Pea ʻe fakatatau ki heʻenau fakatomala mo tali ʻa e kakato ʻo ʻeku ongoongolelei, mo fakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolú, te u taʻofi ʻa hoku nimá ʻi he atautea.

19 Ko ia, ʻalu atu, ʻo kalanga ʻaki ʻa e leʻo-lahi, ʻo pehē: ʻOku ofi mai ʻa e puleʻanga ʻo e langí; ʻo kalanga: Hōsana! ke monūʻia ʻa e huafa ʻo e ʻOtua Fungani Māʻolunga tahá.

20 ʻAlu atu ʻo papitaiso ʻaki ʻa e vai, ʻo teuteu ʻa e hala ʻi hoku ʻaó ki he taimi ʻo ʻeku ahaʻú;

21 He ʻoku ofi mai ʻa e taimí; ʻoku ʻikai aʻiloʻi ʻe ha tangata ʻa e bʻahó pe ko e houá; ka kuo pau pē ke hoko.

22 Pea ko ia ia ʻokú ne tali ʻa e ngaahi meʻa ní, ʻokú ne tali au; pea ʻe tānaki ʻa kinautolu kiate au ʻi he māmaní pea ʻi he taʻengatá.

23 Pea ko e tahá, ʻe hoko ʻo pehē, ko kinautolu kotoa pē te ke papitaiso ʻaki ʻa e vaí, te ke hilifaki ho animá kiate kinautolu, pea te nau maʻu ʻa e bmeʻa-foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, pea te nau cʻamanaki atu ki he ngaahi fakaʻilonga ʻo ʻeku dhaʻú, pea te nau ʻiloʻi au.

24 Vakai, ʻoku ou haʻu vave. ʻE pehē. ʻĒmeni.