Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 37
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 37

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, malapit sa Fayette, New York, Disyembre 1830 (History of the Church, 1:139). Dito ibinigay ang unang kautusan hinggil sa pagtitipon sa dispensasyong ito.

  1–4, Ang mga Banal ay tinawag na magtipon sa Ohio.

  1 Masdan, sinasabi ko sa inyo na hindi kinakailangan sa akin na kayo ay amagsalin pa hanggang sa makatungo kayo sa Ohio, at ito ay dahil sa kaaway at para sa inyong kapakanan.

  2 At muli, sinasabi ko sa inyo na hindi kayo aalis hanggang sa maipangaral ninyo ang aking ebanghelyo sa dakong iyon, at mapatatag ang simbahan saan man ito matatagpuan, at lalung-lalo na sa aColesville; sapagkat, masdan, sila ay nananalangin sa akin nang may labis na pananampalataya.

  3 At muli, isang kautusan ang ibinibigay ko sa simbahan, na kinakailangan sa akin na sila ay sama-samang magtipun-tipon asa Ohio, sa panahon na ang aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery ay magbalik sa kanila.

  4 Masdan, naririto ang karunungan, at hayaang ang bawat tao ay apumili para sa kanyang sarili hanggang sa ako ay pumarito. Maging gayon nga. Amen.