Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 36
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 36

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻEtuate Pātilisi, ofi ki Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Tīsema 1830 (History of the Church, 1:131). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 35.) Naʻe pehē ʻe he Palōfitá ʻoku hoko ʻa ʻEtuate Pātilisi “ko ha sīpinga ʻo e lotu mateaki moʻoní, pea ko e taha ʻo e kakai tuʻu-ki-muʻa taha ʻa e ʻEikí” (History of the Church, 1:128).

1–3, ʻOku hilifaki ʻe he ʻEikí ʻa hono toʻukupú kia ʻEtuate Pātilisi ʻi he nima ʻo Sitenei Likitoní; 4–8, Ko e tangata kotoa pē ʻokú ne maʻu ʻa e ongoongoleleí mo e lakanga fakataulaʻeikí ʻe ui ia ke ʻalu atu ʻo malanga.

1 ʻOku folofola peheni ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá, ʻa e Tokotaha aMāfimafi ʻo ʻIsilelí: Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko bʻEtuaté, ʻokú ke monūʻia, pea kuo fakamolemoleʻi ʻa hoʻo ngaahi angahalá kiate koe, pea ʻoku ui koe ke malangaʻaki ʻeku ongoongoleleí ʻo hangē ko e leʻo ʻo e talupite;

2 Pea te u hilifaki hoku animá kiate koe ʻi he nima ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní, pea te ke maʻu hoku Laumālié, ko e Laumālie Māʻoniʻoní, ʻa ia ko e bFakafiemālié, ʻa ia te ne akoʻi koe ʻi he ngaahi meʻa cfakamelino ʻo e puleʻangá;

3 Pea ke ke fakahā ia ʻaki ʻa e leʻo lahi, ʻo pehē: Hōsana, ke monūʻia ʻa e huafa ʻo e ʻOtua fungani māʻolunga tahá.

4 Pea ko ʻeni, ko e uí ni pea mo e fekaú ni ʻoku ou fai kiate koe ʻo kau ki he kakai kotoa pē—

5 Ko kinautolu kotoa pē ʻe haʻu ki heʻeku ongo tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní mo Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻo fua hake ʻa e lakangá ni mo e fekaú ni, ʻe afakanofo mo fekauʻi atu ʻa kinautolu ke bmalanga ʻaki ʻa e ongoongolelei taʻengatá ʻi he ngaahi puleʻangá—

6 ʻO kalanga ʻaki ʻa e fakatomalá, ʻo pehē: Mou afakahaofi ʻa kimoutolu mei he toʻu tangata angakoví ni, pea haʻu ki tuʻa mei he afí, ʻo fehiʻa foki ki he ngaahi bkofu kuo likolikoʻi ʻaki ʻa e kakanó.

7 Pea ʻe fai ʻa e fekaú ni ki he kau mātuʻa ʻo hoku siasí, ko e tangata kotoa pē ʻe tali ia ʻaki ʻa e loto-maʻá, ʻe ngofua ke fakanofo ia mo fekauʻi atu ia, ʻo hangē ko ia kuó u leaʻakí.

8 Ko Sīsū Kalaisi au, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá; ko ia, ke mou nonoʻo homou kongalotó, pea te u haʻu fakafokifā ki hoku atemipalé. ʻE pehē. ʻĒmeni.